Dopravní Kocourkov v Modřanech

Featured Image

Bylo nebylo. V Praze zbývá ještě několik míst, kde se dá normálně dopravovat a kde zatím nejsou vytvořeny umělé dopravní zácpy v rámci tzv. dopravního zklidňování. Jedno z takových míst představuje Modřanská ulice, která propojuje centrum města s Bráníkem, Hodkovičkami a Modřany.

Až dosud se jednalo o kapacitní komunikaci s dvěma jízdními pruhy v každém směru, kde se dokonce místy smělo jezdit rychlostí 70 km/h. To však může být velmi brzy minulostí, protože Magistrát hlavního města Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, pojal záměr implementovat na Modřanské třídě cyklistický dopravní Kocourkov.

Jeho draft naleznete v dokumentu nazvaném Oznámení o návrhu obecné povahy pro stanovení místní úpravy silničního provozu a publikoval ho na úřední desce magistrátu odbor pozemních komunikací a drah pod č.j. MHMP-128110/2020/O4/Da dne 22. 1. 2020.

Soubor je dostupný na úřední desce Magistrátu zde, v případě, že by soubor bez vysvětlení zmizel, jak se na úřední desce transparentního pražského Magistrátu pravidelně stává, najdete kopii zde (PDF, 15 MB).

Pozornost dopravních svazáků z administrativy svazáka Scheinherra z hnutí Společně proti Pražanům se tentokrát napřela do úseku mezi sjezdem z Jižní spojky a budovou Mikrotechny. Dopravně zklidňovací opatření zahrnují vyhrazení jednoho ze dvou jízdních pruhů a jeho vyhrazení pro MHD, Městskou policii, taxi a IZS. V místech, kde na toto opatření nedojde, dojde alespoň ke zúžení jízdních pruhů, aby v získaném profilu bylo možné vytvořit opulentní zhruba 1,5 metru široký pruh pro cyklisty, kteří se již nyní do Modřan přímo valí. Samozřejmě dosavadní rychlostní omezení na 70 km/h vezme za své, protože to je málo pokrokové.

Dovolil bych si nabídnout několik ukázek, kde a co bude tímto dopravním opatřením implementováno.

Snížení počtu jízdních pruhů u nájezdu na Jižní spojku ve směru do Modřan

Potenciálně nebezpečné křížení

Vyhrazení jednoho jízdního pruhu pro MHD, MP, taxi ve směru do centra

U kaple Sv. Bartoloměje je samozřejmě také třeba snížit počet jízdních pruhů

Hlavní myšlenkou je, jak z návrhu zcela jednoznačně vyplývá, zkomplikovat co nejvíce individuální automobilovou dopravu a upřednostnit protežované druhy dopravy, tedy městskou dopravu hromadnou a dopravu cyklistickou. Některá z řešení obsažených v návrhu jsou rovnou nebezpečná a určitě se časem díky nim někdo podívá do nemocnice, márnice nebo alespoň do kriminálu, zejména v tomto ohledu vyniká křížení odbočovacího pruhu a cyklostezky u nájezdu na Jižní spojku, které má vzhledem k intenzivnímu provozu velký potenciál generovat nehody mezi doprava odbočujícím vozidlem a rovně jedoucím cyklistou.

Vzhledem k tomu, že Modřany jsou napojeny na centrum města rychlostní tramvajovou tratí a prakticky paralelně k postiženému úseku vede luxusní cyklostezka nazývaná Cyklotrasa A2, je zjevným účelem těchto opatření především šikanovat ty občany, kteří dosud nepochopili, co je pro ně dobré a přepravují se auty i přesto, že proti nim veřejná správa vede válku.

Možná se ptáte, jaké asi úvahy předcházejí těmto opatřením, které bych se nebál nazvat krádežemi veřejných komunikací. Zda odpovědné orgány provádějí nějaký výzkum, kolik občanů asi dojíždí z Modřan do centra na jízdním kole nebo nakolik ztěžuje provoz městské hromadné dopravy, že musí stát v zácpě stejně jako plebs, který si nedopřává výhod dotované městské dopravy a dopravuje se na vlastní náklady autem nebo na motocyklu.

Také jste si možná mysleli, že takovým opatřením, která bych se nebál označit jako drakonická, přechází nějaké hodnocení možných dopadů na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Někteří z nás mají možná právnické vzdělání a tak vědí, že veškeré akce veřejné správy jsou vázány principem proporcionality nebo zákazem svévole, jakákoli omezení a zákazy, které v rámci své úřední činnosti občanům nakladou a uloží, musejí být přiměřená svému účelu a odůvodněná. Jiní z nás jsou možná tak pošetilí a věří na občanskou společnost, takže se třeba domnívají, že takovému zásahu do přístupu k dosud veřejné infrastruktuře by měla předcházet něco jako veřejná diskuse.

Na to vše však zapomeňte, protože tohle je nová administrativa zelených teroristů a digitálních svazáků, a na vaše zásady a principy vám sereme z prdele, protože my jsme teď prostě u koryta a v našem městě si budeme dělat, co budeme chtít, protože můžem. Tohle je naše město a buď budete poslouchat, nebo táhněte pryč.

Přečtěte si následující zdůvodnění, které je v dokumentu obsaženo a které přináším v původním znění:

Jinak řečeno, dopravní opatření se navrhuje nikoli proto, že je potřeba nebo že by bylo užitečné, ale protože o to požádal pan architekt Tomáš Cach. Jistě uznáte, že z takového odůvodnění veřejný zájem přímo odkapává.

Ing. Arch. Tomáš Cach není na poli buzerování řidičů a potažmo všech účastníků silničního provozu, kteří se rozhodli neužívat kolo, rozhodně žádný nováček. Jedná se o spolupracovníka spolku Auto*Mat, který se šikanováním Pražanů zabývá už drahnou dobu. Cachova veřejná vystoupení se nesou v duchu naprosté intolerance ke všem, kteří nejezdí na kole, přičemž jakákoli diskuse s tímto individuem není možná. Své návrhy není s to jakkoli odůvodnit kromě toho, že je to tak správně, protože on to řekl a že všichni chceme lepší město. Mezi jeho nejlepší úchylné kousky patří dopravní Kocourkov v Karlíně nebo novější dopravní Kocourkov na Praze 7 u stanice metra Vltavská, který zahrnuje něco jako cyklostezku na dálnici. Cachovou skutečnou doménou je plošná likvidace dopravy skrze slátaniny zvané cyklogenerely, které generuje s produktivitou, kterou se vyznačuje většina bláznů a fanatiků.

Každopádně Scheinherrova administrativa a politický architekt Cach nalezli vzájemné pouto, které není pouze emoční, ale také materiální. Dobrý obrázek o povaze nového spojenectví poskytuje server Hlídač státu. Jeho nejčastejším zákazníkem je Technická správa komunikací, která už tomuto individuu vyplatila na 11 zakázkách částku převyšující 3 miliony Kč. Tento zlatý důl se bezvýhradně datuje do období, kdy se vlády v Praze chopila současná koalice, která zjevně dává byznysu s omezováním dopravy zelenou.

Kdysi jsem pronesl něco v tom smyslu, že se Pražákům ještě bude po Krnáčové stejskat. Myslím, že to byla prorocká slova, která se také zrcadlí v tom, že odmítám jejich dopravní problémy jakkoli řešit. Nicméně zase jsem se nechal ukecat, přiložil ruku k dílu a tak podal spolek Mobilita 2014 proti tomuto návrhu připomínku, jejíž text je obsažen níže, a to jak proti jeho směšnému odůvodnění, tak proti záměru jako takovému.

Dále jsme na základě zákona č. 106/1999 Sb. požádali o poskytnutí kopie žádosti, kterou podal pan architekt Cach (dosud nedorazila) a pokud to tedy nyní v Scheinherrově agendě funguje tak, že k návrhu opatření obecné povahy stačí magistrát hezky požádat, požádáme pro o zrušení BUS pruhu na Jižní spojce. Občané jsou si přece rovni, nebo ne?

Protože zdůvodnění návrhu OOP je zjevně nezákonné, nebudeme litovat úsilí soudně napadnout případné OOP, pokud ho MHMP vyhlásí.

Text připomínky dáváme jako tradičně k dispozici open source v editovatelné podobě pro případnou připomínkovou činnost samotných občanů. Je na to čas do 22. 2. 2020.

Příští volby každopádně přeji Pražanům štastnější ruku, pokud se tedy k volební místnosti budou mít jak dopravit.

 


17.02.2020 D-FENS

 


Hlavní město Praha

Magistrát Hlavního města Prahy

Odbor pozemních komunikací a drah

Oddělení silničního správního úřadu

07. 02. 2020, Praha

 

Věc: Připomínky k návrhu opatření obecné povahy, č.j. MHMP-128110/2020/O4/Da

 

Vážené dámy a pánové,

 

v souladu s § 172 správního řádu sdělujeme správnímu orgánu níže uvedené připomínky k návrhu opatření obecné povahy, který byl veřejně oznámen Oznámením o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ze dne 22. 01. 2020, č.j. MHMP-128110/2020/O4/Da (dále jen Návrh).

Navrhuje se změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulici Modřanské a přilehlých komunikacích v úseku ulic Branická – Československého exilu z důvodu integrace cyklointegračních opatření a preference MHD, založená zjevně na myšlence tzv. „zklidňování dopravy“, omezování individuální automobilové dopravy, snížení nejvyšší dovolené rychlosti, vyznačení preferenčního pruhu pro MHD, vyznačení cyklopruhů a dalších opatření, popsaných v příloze Návrhu.

Domníváme se, že jsme v této věci pasivně legitimováni, a to jako právnická osoba sdružující ve formě spolku fyzické osoby – řidiče, kterým z uvedeného opatření vyplyne povinnost řídit se dopravním značením, uvádíme následující připomínku.

1.

Odůvodnění Návrhu je zcela nedostatečné.

Magistrát hlavního města Prahy, odbor pozemních komunikací a drah v odůvodnění návrhu uvádí, že dne 29. 11. 2019 podal Ing. arch. Tomáš Cach, IČ 759682258 žádost o stanovení místní úpravy provozu na ulici Branické a uvedl nejrůznější důvody, které jsou v Návrhu popsány takto: Integrace cyklistického provozu do hlavního dopravního prostoru, preferenční opatření MHD a celkové zklidnění komunikace.

Podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., platí, že „dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace se smějí užívat jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem.“ Důvody, které Magistrát hlavního města Prahy, odbor pozemních komunikací a drah uvádí a které jsou shrnuty výše. , nepředstavují zákonné důvody pro užití dopravního značení tak, jak je určuje zákon č. 361/2000 Sb., protože v Návrhu absentují jakékoli úvahy na téma vlivu navrhovaných úprav na bezpečnost a plynulost silničního provozu, přičemž zejména vliv na plynulost silničního provozu bude pravděpodobně negativní. Stejně tak nelze v Odůvodnění Návrhu vysledovat, že by správní orgán identifikoval nějaký důležitý veřejný zájem, protože se odvolává toliko na návrh Ing. arch. Cacha.

2.

Postup Magistrátu hlavního města Prahy, odboru pozemních komunikací a drah, postupuje dle našeho názoru v rozporu s § 4 odst. 1 větou první zákona č. 500/2004 Sb., správní řád („Veřejná správa je službou veřejnosti.“) Veřejnost nepochybně není reprezentována pouze Ing. arch. Tomášem Cachem nebo jinými jednotlivci, kteří nacházejí seberealizaci v propagaci výrazně menšinových a raritních způsobů dopravy na úkor dopravních potřeb nejširší veřejnosti.

3.

Navrhujeme, správní orgán od záměru upustil, protože je nepotřebný, nesmyslný a slouží pouze k materializaci ideologie cykloaktivistických skupin, se kterými Ing. arch. Cach dlouhodobě spolupracuje a které trpí patologickou nenávistí ke všem účastníkům silničního provozu, kteří se nedopravují tak, jak tito nepočetní jednotlivci pokládají za jedině správné, tedy na jízdním kole. Zde se hodí připomenout, že prakticky souběžně s navrhovaným „cyklointegračním opatřením“ vede Cyklotrasa 7 „Vltavská“, takže lze stěží nalézt objektivní důvod pro tvorbu další vyhrazené dopravní infrastruktury pro pohyb cyklistů.

Očekáváme, že správní orgán vypořádá tyto připomínky řádně v souladu se zákonem.

Identifikace podatele: Mobilita 2014 z.s., IČ 027 80 704, sídlem Roháčova 145/14, Praha 3.


 


Související články:


12345 (396x známkováno, průměr: 1,12 z 5)
32 974x přečteno
D-FENS © 2017