Přiznejte se jako chlap!

Featured Image

Někteří čtenáři se možná nyní cítí zmateni titulkem, neb v kontaktu s policií a úřady dlouhodobě doporučuji neposkytovat žádné informace nad rámec těch skutečně nezbytných a informace o osobě pachatele nějakého domnělého přestupku či jiného deliktu už vůbec, nicméně nebojte, vše se v dobré vyzvrátí!

Tímto článkem také lehce zúčtuji s paní poslankyní za ANO Ožanovou a jejím nedávným pozměňovacím návrhem, kterým chtěla změnit promlčecí lhůtu u přestupku provozovatele vozidla takto:

(2) Doba, po kterou se v případě uvedeném v § 125f odstavci 5 písm. b) vedlo řízení o přestupku řidiče, se nezapočítává do promlčecí doby u přestupku provozovatele vozidla.

(3) Doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku provozovatele vozidla, v němž došlo ke zproštění odpovědnosti podle § 125f odst. 6, se nezapočítává do promlčecí doby u přestupku řidiče.

Svůj návrh odůvodnila paní poslankyně takto:

Druhý můj návrh se týká toho, že v roce 2017 nabyl účinnosti zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Před touto úpravou existovalo rozdělení na přestupky a správní delikty s různou prekluzivní lhůtou, kdy správní delikty provozovatelů vozidel měly prekluzivní lhůtu tři roky, ostatní přestupky měly jeden rok. Nyní mají prekluzivní dobu všechny jeden rok. A přitom když dochází k posuzování jednání týkající se § 125f jednání řidiče nebo provozovatele vozidla, dochází k tomu, že se dlouho jedná o přestupku řidiče, pak se přechází na přestupek provozovatele a už není čas jej projednat.

Paní poslankyně byla ve svém vyjádření poměrně vágní, a to přesto, že dlouhou dobu pracovala jako referentka přestupkového oddělení v Orlové. Rozveďme její myšlenky a dejme jim praktický rozměr.

Představme si následující situaci.

Řidič obdrží tzv. výzvu k úhradě určené částky. To se děje nejčastěji při domnělém překročení nejvyšší dovolené rychlosti zjištěném automatickými radary nebo v souvislosti s parkováním. Ve výzvě je většinou jako první napsáno, že máte úřadu poslat peníze a oni vám dají pokoj. V opačném případě že s vámi povedou přestupkové řízení, napaří vám vyšší pokutu, náklady řízení, trestné body a nabodnou vás na kůl. Pardon, nabodení na kůl zatím není uzákoněno jako sankce za dopravní přestupky, ale co není, Přísaha může zajistit.

Ohledně výzev mám řadu poznatků. Není tak docela pravda, že pokud na výzvu zaplatíte, tak vám dají pokoj. Zcela jistě se to nestane. Některé obecní úřady, například MÚ Říčany, vyvinuly zajímavou taktiku, kterou uplatňují v případech, kdy je pro jedno totéž vozidlo zjištěno více poručení zákona v krátkém časovém odstupu. Například vozidlo projelo více měřenými úseky krátce po sobě (což při hustotě radarů v Říčanech není nemožné) nebo projelo stejným měřeným úsekem vícekrát například v jeden den při cestě tam a zpět. Normální by bylo, za takových okolností, že by úřad poslal řidiči najednou nebo v minimálním časovém odstupu počet výzev odpovídající počtu zjištěných porušení zákona. Ta byla zjištěna krátce po sobě, správní orgány nemají žádný zákonný důvod mezi nimi rozlišovat a některé projednat dříve a jiné později. Jenže kdyby úřad něco takového udělal, byl by sám proti sobě, protože hlavním posláním úřadu je vybírat prachy. Provozovatel by si nejspíš spočítal, že levněji než tři výzvy po 1000 Kč mu vyjde společné řízení za 1500 Kč příkazem, a na výzvy by nereagoval. Úřad ale moudře předejde tomuto riziku a pošle provozovateli nejprve jednu výzvu. Provozovatel si bláhově myslí, že jim pošle 1000 Kč a oni mu dají pokoj, vždyť to tam píšou, mámo. Jenže za 15 dnů přijde další obsílka, další výzva na úhradu určené částky za překročení rychlosti v týž den, jen o 10 minut později a o dva kilometry dál. Znám jednoho chudáka, který takto obdržel a zaplatil výzev sedm, protože se domníval, že každá z nich je poslední a dají mu pokoj. Popsaný postup je zcela legální, protože o výzvách není možné vést společné řízení, výzva k úhradě určené částky není vůbec upravena správním řádem a obce zde mohou vybírat daň z tachometru jak chtějí, přesně tak, jak jim zákonodárce dovolil.

Podobný postup praktikuje například město Klimkovice na severní Moravě, která disponuje zlatým dolem v podobě tunelu na dálnici v jejiím správním obvodu. Tunel je zkonstruovaný na 110 km/h a možná dokonce i více, ale je v něm uměle udržován rychlostní limit 80 km/h, což je možné díky skvělé kooperace města Klimkovice, správce komunikace, policie a hasičů. V tunelu provádí Policie ČR fízlování registračních značek v rámci systému Automatická kontrola vozidel a současně úsekové měření rychlosti. Zjištěná překročení rychlosti oznamuje do zkurvených Klimkovic. Řada řidičů jede ráno do Ostravy a odpoledne zpět. Jednoho dne obdrží výzvu na cestu tam, a za 15 dnů obdrží výzvu za cestu zpět.

Mám ničím nepodložené podezření, že některé správní orgány jdou ještě dál. Automatizované systémy, které na výběr „určených částek“ od veřejnosti používají, hlídají něco jako bonitu klienta, tedy jak je ochotný na výzvy platit. Pokud je občan bonitní a rád platí, dostává další výzvy. Pokud neplatí a dělá potíže, nedostává nic. Mám po ruce mnoho příkladů provozovatelů, kteří léta nic neplatili a různými cestami se bránili, takže jim chodilo jen minimum výzev nebo vůbec žádné. Pak se jednou rozhodli zaplatit a s výzvami se najednou roztrhl pytel. Mně například nechodí vůbec žádné výzvy.

Tyhle postupy, připomínající spíše racketeering v nějaké středoafrické zemi, kupodivu poslankyní Ožanovou nevzrušují. Chci zejména říct, že chovat se slušně a férově ve styku se správními orgány je stejně nepatřičné jako zamilovat se do kurvy. Tyhle instituce vyžadují přiměřenou porci zákeřnosti, úskočnosti a slizkosti, a to přinejmenším takovou, jakou oni sami vykazují.

To byla jen vsuvka.

Řidič tedy obdržel výzvu a nehodlá poskytnout úřadu poplatek za využití práva nevypovídat. A nyní přijde ten obrat.

Součástí žádosti o úplatek bývá takový práskací papír, na kterém má provozovatel vozidla možnost udat řidiče. Vezmeme tedy tento papír a udáme na něm – wait for it – sebe.

Tento papír nečitelně podepíšeme tak, aby bylo zjevné, že se nejedná o náš podpis a pošleme obyčejně poštou. Hodíme ho do té dopisní schránky, co o ní psával Wolker. Soudruh Wolker, ne Johnny Walker.

Vím, že někteří lidé sebeudávací papíry různě modifikují Například je omatlávají nutelou nebo čokoládou (dobrá je ta z nanuka), protože když to zaschne, tak to vypadá jako hovno. Máchají je v louži a chodí po nich. Složí z nich letadýlko nebo je zmuchlají, případně do nich zabalí slupky od zeleniny. To má určitý důvod, který vyplyne dále, ale není to rozhodně nezbytné, neb kruciální moment v obraně je jinde.

Správní orgán obdrží psaní a nemá na vybranou, než z moci úřední zahájit s námi přestupkové řízení. V tomto řízení můžeme být zcela pasivní, ale prakticky je možné využívat veškerá procesní práva. Musíme si přitom dát pozor, abychom v řízení neposkytli úřadu informace o identitě řidiče. Zde tedy už neplatí, že se máme přiznat jako chlap.

Veškeré úkony v řízení je zapotřebí podřídit tomu, aby se řízení co nejvíce protahovalo. Zejména doporučuji požadování ústního jednání, navrhování svědků a blanketní odvolání. Důležité je to celé řídit tak, aby se to táhlo zhruba rok ode dne spáchání.

Jelikož je důkazní situace poměrně jasná, správní orgán vydá rozhodnutí. Proti rozhodnutí se odvoláme. A nyní přijde to hlavní. V tom řízení předtím je totiž velká, velká, velká chyba. Veškeré důkazy o osobě pachatele se totiž odvíjejí od podání vysvětlení, kterým byl nutela letter. A výstup z  podání vysvětlení, jak známo, nelze použít ve správním řízení jako důkaz. Je to zapovězeno přímo zákonem. Pro napadání úředního postupu můžete dále uvést, že podpis na papíru s podáním vysvětlení není váš a že dokument je znečištěný, takže si ho neurčený pracovník správního orgánu pravděpodobně vytáhl z nějaké tělesné dutiny, aby dosáhl výběru pokuty do obecního rozpočtu za situace, kdy je ve zjevné důkazní nouzi. Případně že se k jeho autorství rozhodně neznáte a že mohl vzniknout tak, že jej nějaký zlovolný soused vytáhl z popelnice a odeslal, aby vám uškodil. Ale je to dohromady jedno, podstatné je, že podání vysvětlení je procesně nezpůsobilý důkaz a to všechno kolem něho už je jen taková třešinka na dortu.

Odvolacímu orgánu nezbyde než dát vám za pravdu. Správní orgánu I. stupně bude muset řízení zastavit a protože se v přestupkovém řízení nepodařilo identitu řidiče zjistit, pokusí se zahájit řízení s provozovatelem. To je však jiný přestupek jiného pachatele a je třeba zahájit nové řízení s novým obviněným. Zahájení tohoto řízení o přestupku může snadno bránit lhůta obsažená v § 30 zákona č. 250/2016 Sb., která činí pro dopravní přestupky jeden rok, přičemž nenastal žádný z důvodů pro přerušení nebo stavění této lhůty. Ještě jinak řečeno, správní orgán profrcá jeden rok defektním řízením o přestupku řidiče a nebude moci vést řízení s provozovatelem. Správní orgán tak nakonec nedosáhne kýženého cíle, totiž výběru pokuty do obecního rozpočtu, a ještě se tím na jeden rok zaměstná.

Nezdá se vám to? Doporučuji Vaší pozornosti rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 120/2020 – 41 z 10. prosince 2020, ve kterém první senát NSS rozhodoval ve věci řidiče vozidla Tesla, který měl v Mladé Boleslavi parkovat v rozporu se zákonem, konkrétně parkovat na šikmých rovnoběžných čarách na Náměstí Míru tamtéž. Bude se tak pravděpodobně jednat o první přestupkovou věc, o které rozhodoval Nejvyšší správní soud a ve které mělo být deliktní jednání spácháno elektromobilem. Obviněný se úřadu písemně doznal, že v uvedenou dobu vozidlo řídil, a učinil tak ještě před zahájením řízení. Magistrát města Mladá Boleslav se na další dokazování vysral jako na placatý kámen a shledal elektroautomobilistu vinným, přičemž jeho doznání použil jako důkaz proti němu. Nicméně ten prostřednictvím svého zmocněnce rozhodnutí soudně napadl. Krajský soud v Praze se rozhodl dostát své pověsti a postavil se jednoznačně za to, že republiku si rozvracet nedáme. Ideologicky tradičně pevný KS rozhodnutí potvrdil s tím, že podklady podklady tvoří logický řetězec a ve svém souhrnu jednoznačně prokazují, že se přestupek stal a kdo jej spáchal. Žalobce byl řádně předvolán kústnímu jednání, kterého se bez náležité omluvy nezúčastnil. Vyjádření žalobce učiněné v písemné formě bylo jeho svobodným a dobrovolným rozhodnutím. Ustanovení § 137 odst. 4 správního řádu, které doslovně uvádí, že záznam z podání vysvětlení nelze použít jako důkaz, byla Krajskému soudu v Praze u prdele.

Ve vyjádření ke kasační stížnosti si správní orgán, nepochybně v očekávání nevyhnutelného ještě zlostně uplivl, že pachatel přestupku by předem poučen osobami, jejichž předmětem podnikání je vytváření obstrukcí (provozovatel byl zastupován firmami pana Kocourka), že pokud se podání vysvětlení přizná, pak toto přiznání není možné použít jako důkaz. Správní orgán však musí pokračovat v řízení s touto osobou, která je krom obvyklých formálních námitek podjatosti a podávání písemností bez podpisu v řízení zcela pasivní. Dále prý nelze takovému jednání přiznat ochranu. Občanský ksindl se rozhodl se bránit, soude pomoz nám, jsme přece na jedné lodi, protože oba reprezentujeme veřejnou moc.

Soud dal provozovateli za pravdu, přičemž stvrdil východiska shora uvedená.

Tolik tedy soud. Roszudek je dobře a stručně napsaný, jako rozhodnutí je zcela předvídatelný a je v souladu s konstatntní judkaturou NS. Nyní se vraťme do parlamentu.

Jednoroční lhůtu chce poslankyně OžANOvá změnit, a to pouze pro přestupky dopravní tak, že upraví běh této lhůty, tedy přeruší její běh po dobu, kdy se vedlo řízení s jinou osobou o jiném deliktu. Jde jí právě o to, aby správní orgány nepřicházely o prostředky z výběru pokut, nikoli o nějaké sjednocení nebo zpřehlednění právního řádu, jak to média prodávala. Návrh poslankyně Ožanové je účelový a myslím, že dokonce neústavní. Je to zhruba stejné, jako by došlo k přerušení běhu promlčecí lhůty u přečinu krácení daně po dobu, kdy běži sousedovo stíhání pro ¨pomluvu. Poslankyně OžANOvá mlčky a bez bližšího odůvodnění předjímá, že řidič a provozovatel je jedna a táž osoba.

Uvedenou variantu podrazu za správní orgán označuji pracovně jako Pařez (Jawa 555). Existuje ještě Pionýt, tedy provedení pro dvě osoby. Tato druhá varianta sice nemá za následek oficiální zastavení řízení, ale navíc umožňuje, aby správní orgán více peněz vydal, než na pokutách vybere. Pionýra projedeme někdy příště.

Pokud dojde ke schválení novely zákona č. 361/2000 Sb , která byla (i za přičinění čtenářů D-F) vrácena senátem a která je zařazena na nadcházející schůzi sněmovny jako tisk 374/9, vstoupí modifikované znění zákona v platnost v lednu 2022. Použití Pařezu novela poslankyně Ožanové velmi omezí a správním řízením vás proveze jen pro přestupky spáchané do konce roku 2021.

Pionýr bude však novelou nedotčen a pofrčí dál.

FAQ

Pro koho je postup vhodný?

Postup je vhodný pro osoby s určitou mírou znalosti o správním řízení. Pro správnou jízdu na Pařezu je nezbytné učinit alespoň jedno podání (odvolání) a absolvovat jeden úkon (seznámení s podklady rozhodnutí). Oběma úkony lze někoho zmocnit. Je také dobrý pro účely nácviku.

Také je třeba, aby provozovateli v obraně nevadilo, že se to celé potáhne jeden rok a více.

Jaké procesní postupy lze aplikovat v řízení?

S ohledem na uvedený judikát je v řízení lepší být konzervativní a nevzbudit zbytečně podezření z toho, že dochází k obstrukci. Vynechal bych proto námitky podjatosti, zmocněnce v Ulanbátaru, záměrně neúplná podání a podobně. Z ústního jednání bych se jednou omluvil a podruhé tam nepřišel. Všechny použité postupy musejí být v rámci dobrých mravů, jinak by správní orgán mohl v souladu s odkazovaným judikátem řízení o přestupku zastavit, a to my nechceme.

Jak se správní orgán může proti Pařezu bránit?

Přesně tak, jak NSS popsal. Pokud správní orgán disponuje nějakou indicií získanou mimo řízení, měl by si provozovatele předvolat k ústnímu jednání a tam ji nějak „zprocesnit“, tedy včlenit do řízení. Pokud by během ústního jednání vyšlo najevo, že nejistota o osobě pachatele je tak vysoká, že nelze vést řízení o přestupku s konkrétní osobou, měl řízení o přestupku zastavit a zahájit řízení s provozovatelem na bázi institutu objektivní odpovědnosti. Ten do právního řádu vetknul zmr. Stanislav Huml a který se standardní cestou již osmý rok stará o plnění obecních pokladen.

Duchovním otcem Pařeza je právě Huml. Do § 125h odst. 6 totiž vsunul následující:

  1. Neuhradí-li provozovatel vozidla určenou částku, může obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vyzval k uhrazení určené částky, písemně sdělit údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku ve lhůtě podle odstavce 3. Toto sdělení se považuje za podání vysvětlení. O tomto postupu poučí obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatele vozidla ve výzvě podle odstavce 1.

Tím se esenbák dopustil poměrně významné reformy institutu podání vysvětlení, které od té doby lze činit písemně, bez poučení a bez protokolu. Tím vystavil správní orgány riziku, že je podezřelý provozovatel ojebe a pošle jim papír od nutely, bez podpisu a kdovíco ještě, s údaji, které vůbec nemusel provozovatel uvést, protože to udělala jeho stará naštvaná z toho, že čuměl na kozy té brunetě odvedle. A oni se tím budou muset zabývat, protože nemají jinou možnost. Tak mohou dojít té kreatuře do Staré Boleslavi poděkovat.

V popsaném případě parkující Tesly je svým neúspěchem vinen pouze a jen správní orgán, který si počínal jako smyslů zbavený. Já se tedy vždy musím podivit tomu, že správní orgány na Pařeza naskočí a tak dlouho na něm drandí, dokud je z něj neshodí druhostupňový správní orgán, ale to je už většinou na zahájení řízení o přestupku provozovatele pozdě. Kdybych byl úředníkem správního orgánu, asi by mi připadalo divné, že se někdo přizná sám a snažil bych se nařídit ústní jednání co nejdříve, abych také mohl řízení o přestupku co nejdříve ukončit a zahájit zcela komfortní a víceméně formální řízení o přestupku provozovatele. Nicméně z omylu mě vyvedl jeden správní úředník, když mi popsal, že jednak nezanedbatelné procento provozovatelů v práskacím dopisu přiloženému k výzvě označí sami sebe, aniž by měli nějaké postranní úmysly a chtěli nastartovat Pařeza, protože jsou prostě tak blbí. Hlavně starší lidé a lidé bez vzdělání. Ale hlavně je na úředníky vyvíjen tlak ohledně maximalizace výběru pokut a tak to prostě valí dopředu na předvyplněných šablonách a spoléhají, že je podrží spolupracující druhostupňový správní orgán vykonávající roli odvolacího orgánu pouze formálně (typicky Jihomoravský kraj) nebo že se jim to podaří nějak doklepat.

Proč to zveřejňujete?

Jak známo, jsem zásadním odpůrcem pokutového průmyslu, protože jeho dopady do vnímání práva a zákonnosti jsou devastující. Cokoli poškodí pokutový průmysl je pro mě OK.

Vzhledem ke specifické povaze Pařezu (a tím více Pionýru) jsem byl proti tomu, dělat z toho nějaký mainstream postup, který by se praktikoval ve velkém. Kdo o tom věděl, ten na Pařezu jezdil a kdo nevěděl, ten měl smůlu. Nyní má Pařez před sebou posledního půl roku efektivního života a tak ho jeďme na max.

Tento text je zcela vyčerpávající a tak se jistě čtenáři nebudou zlobit, pokud nebudeme v souvislosti s aplikací Pařezu poskytovat žádné rady Aplikace Pařezu je zcela na vlastní nebezpečí a za případné škody neručíme.

Je to fajn, ale mám s tím morální problém.

I zde je snadná pomoc. Vzpomeňte si na ministra MUDr. Petra Arenbergera, který spolu se svým ministerským teamem vyhlašoval nezákonná opatření obecné povahy a věděl, že jsou nezákonná, ale spoléhal na to, že se situace změní rychleji, než to soudy stihnou projednat. Touto činnosti protiprávně zasáhl do života mnoha lidí a stalo se co? Stojí někde před soudem, nebo ho snad lidé kamenují? Zde se hodí připomenout, že pozice MUDr. Arenbergera a obviněného v přestupkovém řízení je diametrálně odlišná. Zatímco obviněný z přestupku se brání proti obvinění a může v této roli činit cokoli, co uzná za vhodné včetně uvádění nepravdivých skutečností nebo obstrukčních taktik, pan ministr byl vázán principem enumerativnosti státních pretenzí, na které ovšem vysoce sral. Tohle je válka, jak oni do nás, tak my do nich, není čas ptát se, kdo je kdo.

 


05.07.2021 D-FENS


Související články:


12345 (387x známkováno, průměr: 1,11 z 5)
26 208x přečteno
Updatováno: 5.7.2021 — 23:25
D-FENS © 2017