Zmocňovací zákon

Featured Image

Bez většího zájmu médií se nám do parlamentu dostává novela zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, kterým se mění tento zákon, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů. Navíc se vláda snaží tuto novelu zákona protlačit ve stavu legislativní nouze. Už jenom tímto krokem začíná být zřejmé, že je snaha tento „zmocňovací“ zákon protlačit bez dohledu veřejnosti a že půjde o prasárnu obřích rozměrů.

V první řadě chci napsat, že nejsem právník. Následující řádky jsou pouze mým laickým pohledem na tento zákon. Takže si ho prosím nejlépe přečtěte sami, ke stažení zde. Pojďme se tedy na něj podívat, o co se jedná. Ve své podstatě je to legislativní norma, bez které by bylo obtížné zavést tzv. zelené imunitní Covid pasy či certifikáty. Jedná se tak o zlegalizování či zavedení tzv. systému TON, tj. testovaný, očkovaný, nemocný (prodělaná nemoc). Dává státu do rukou možnost, zakázat bez režimu TON, tj. prokázání o bezinfekčnosti, přístup do jakýchkoliv veřejných i soukromých prostor. Spektrum zákazů a omezení je prakticky nevyčerpatelné.

Budu citovat:

Navržená změna zakotvuje oprávnění orgánů ochrany veřejného zdraví vázat vstup na hromadné či soukromé akce nebo vstup do veřejnosti jinak přístupných prostor na prokázání skutečnosti, že se návštěvník těchto akcí a prostorů před vstupem prokáže jedním z navržených způsobů (tj. potvrzením o prodělání infekčního onemocnění, potvrzením o očkování proti infekčnímu onemocnění, potvrzením o absolvování testu nebo vyšetření na přítomnost původce infekčního onemocnění).

Naopak, jeho cílem je, aby i v době epidemie (či v době nebezpečí vzniku epidemie) ……

Tady musíme velmi zbystřit. Zde se mluví i o pouhém nebezpečí vzniku epidemie. Navíc stav epidemie zde není definován. Dokonce stačí jenom jakási obava před vznikem nebezpečí epidemie. Teoreticky tedy může být tento stav udržován trvale, aniž by zde reálně jakákoliv epidemie byla. Vidět to můžeme v dnešních dnech, kdy už u nás žádná epidemie dle jakýchkoliv měřítek dávno není, lidé si rozvolnili pravidla sami cca dva měsíce nazpět a čísla přesto rapidně klesají. Přesto jsme i nadále vystaveni šikanozním opatřením a stát i nadále protiprávně omezuje soukromé podnikání.

Výčet míst či akcí, na které lze mimořádné opatření podle tohoto ustanovení vztáhnout, byl záměrně pojat co nejobecněji, aby jej bylo možné aplikovat na všechny do úvahu připadající eventuality……. soukromých kuřáckých klubů, byl pojem „veřejnosti přístupná místa“ (např. provozovny stravovacích služeb, obchodní centra, sportoviště, bazény, galerie, muzea, hrady a zámky, apod.) výslovně doplněn i o provozovny, popř. jiné prostory, do nichž je vstup vázán na splnění určité podmínky (typicky jde o členství, zaplacení vstupného, nicméně si lze představit i jiné podmínky vstupu).

Technicky vzato, pokud si stát umane, tak vám zakáže přístup bez prokázání o bezinfekčnosti prakticky kamkoliv. Udělá z vás doslova vězně ve vašem obýváku. A nedej bože, pokud byste si chtěli na návštěvu pozvat rodinu nebo přátele. Může se vám tak stát, že pokud se vám neprokáží dokladem o bezinfekčnosti, tak vám domů vlítne hygienické komando s beranidlem.

Pokud jde o to, komu má návštěvník prokázat, že je oprávněn se dané akce zúčastnit nebo že může navštívit vymezené prostory, byla zvolena cesta pořadatelů, resp. organizátorů akcí a provozovatelů, resp.majitelů předmětných prostor s tím, že tyto osoby mohou k tomuto účelu pověřit jinou osobu. K tomuto řešení vedly předkladatele praktické důvody, neboť je třeba zajistit, aby k porušování mimořádného opatření a možnému šíření infekčních nemocí docházelo co nejméně, což by v případě pouze následných namátkových kontrol ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví, popřípadě orgánů policie nebylo možné.

Zde stát prakticky veškerou zodpovědnost přenáší na pořadatele, organizátory, provozovatele či dokonce majitele určených prostor. Je si totiž velmi dobře vědom, že nemá na plošné kontroly kapacity. Udělá tedy z každého podnikatele dozorce a drába, který bude mít povinnost vás lustrovat. Samozřejmostí budou drakonické pokuty pro ty, co by tohle dělat odmítly. Tuto část osobně považuji za obzvlášť perverzní a vlastně posouvá naši společnost do systému nepřetržité kontroly, kde se budeme kontrolovat všichni navzájem.

Navržená změna reflektuje skutečnost, že v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, se již nehovoří o citlivých údajích, nýbrž pouze o osobních údajích….. osobní údaje vypovídající o zdravotním stavu fyzických osob, o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb, včetně identifikačních a kontaktních údajů poskytovatelů zdravotních služeb, kteří je poskytli, a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem fyzických osob a s postupem při poskytování zdravotních služeb, včetně údajů sociodemografických a diagnostických, zahrnující diagnózy onemocnění, pozitivní a negativní výsledky laboratorních vyšetření vztahujících se k akutnímu nebo prodělanému onemocnění COVID-19 anebo vyloučení tohoto onemocnění, dále údaje o rizikovém chování, o splnění povinnosti podrobit se léčení, o počtu, druhu a závěrech lékařských prohlídek, údaje o expozici fyzických osob faktorům pracovního a životního prostředí, údaje o epidemiologii drogových závislostí, záznam o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a osobní údaje podle § 40 písm. a).“

Tato pasáž je taky velmi důležitá. Všimněme si, že je odstraněn pojem citlivé údaje a je nahrazen pouze pojmem osobní údaje. Údaje o vašem zdravotním stavu tak budou mnohem dostupnější a dávají státu mnohem větší flexibilitu s nimi nakládat.

Návrh zákona mimo jiné reaguje i na připravované přímo použitelné nařízení Evropské unie – návrh Evropské komise „Nařízení o certifikátech o očkování, testování a uzdravení“. Podle tohoto návrhu by pro zajištění svobody volně se pohybovat a pobývat na území členských států měl být vytvořen společný rámec pro vydávání, ověřování a přijímání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a prodělání COVID-19 nazvaný „Digitální zelený certifikát“ – Digital Green Certificate. …….. Současně se výslovně zakotvuje zmocnění pro Ministerstvo zdravotnictví stanovit mimořádným opatřením situace, kdy může být tento certifikát využíván, resp. podmínit jeho prokázáním účast na určitých akcích nebo vstup do určitých prostor, jakožto způsob prokázání skutečností uvedených výše, za účelem bránění přenosu tohoto infekčního onemocnění.

Jenom potvrzení toho, že jde o agendu tlačenou skrze EU a globálními zájmy nikým nevolené aristokracie. Bohužel Češi mají neobyčejný dar lézt svým protektorům do zadku takovým způsobem, že jakýkoliv paskvil, který si protektor vymyslí, oni vyšperkují do naprosto absurdních výšin. Dělo se to za bolševika, děje se to i za vlády progresivních komunistů z EK. Tento Covid apartheid tak bude zaveden prakticky v celé EU, jakmile se v jednotlivých národních státech podaří podobné legislativní úpravy prosadit. Pak už bude na jednotlivých vládách kam až zajdou. Zločin bude již legální, nic mu nebude stát v cestě. Nedělám si iluze, že česká vláda zajde opravdu daleko, jednak aby prokázala svoji poslušnost a také jak umí vlastní plebejce řádně podusit. V tomto jsme my Češi experti. A nakonec nám i samo ministerstvo přiznává, že se jedná o zmocňovací zákon.

Je kladen důraz na to, aby digitální cesta byla primární, aby „listinné“ agendy nechávala pouze v pozici náhradních procesů, které jsou využitelné v případě, kdy digitální svět není dostupný. Jedná se zejména o situace, kdy fyzická osoba nevybavená elektronickou identitou navštíví poskytovatele zdravotních služeb či Check Point……. Navržená právní úprava umožňuje a v zásadě i vynucuje zmiňovaný princip při budování nových klientských služeb, které budou v prostoru zdravotnictví logicky vznikat. Zákon tak bude navazovat na již nyní budované výchozí centrální digitální prostředí resortu zdravotnictví (zákon o elektronizaci zdravotnictví (sněmovní tisk č. 1163).

Digitalizace všeho. Nakonec vás soudruzi donutí si ten „chytrý“ telefon koupit, samozřejmě dobrovolně, ale bez něj se nikam nedostanete. Big Tech korporace musí mít radost. Vytváří se nám tak další forma závislosti. Navíc jak stát tak Big Tech korporace získají další velmi cenná data o vás, vašem pohybu atd. Je jenom otázka času, než si „dobrovolně/povinně“ implantujete podkožní čip. Ono vlastně všechno bude dobrovolné, ale pokud to neuděláte, nebudete smět nic a budete čelit sankcím. Věřím, že spousta lidí by si dnes stejným způsobem dokázala ospravedlnit i transporty Židů do koncentračních táborů. Však Židé šli do transportu dobrovolně, mohli si vybrat, transport nebo kulku. Bylo to jejich svobodné rozhodnutí. Pohoda, nic se nestalo. Stejně tak by si dnes spousta lidí dokázala naprosto v klidu obhájit jihoafrický apartheid. Jezdit autobusem přeci není žádné lidské právo, černoši mohli chodit pěšky nebo nechodit nikam. Že byly autobusy jenom pro bílé, není žádná diskriminace. Stejně tak dnes chodit do kina nebo si zajít do hospody přeci není žádné lidské právo. Můžete sedět doma nebo se jít projít k řece. Pohoda, nic se neděje.

Vzhledem k přetrvávající epidemii onemocnění COVID-19 bude i nadále docházet k omezení cestování, k nastavení podmínek pro vstup do různých států, stejně jako podmínek pro účast na hromadných akcích nebo podmínek pro poskytování některých epidemiologicky závažných služeb. Takové podmínky splní osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19, které budou očkovány proti onemocnění COVID-19, a osoby, které podstoupí test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu.

Stále nerozumím tomu, o jaké epidemii se zde dnes bavíme. Současná čísla nemají parametry žádné epidemie. MZ víceméně v tomto odstavci přímo přiznává, že omezení budou i přesto nadále pokračovat. Lze to vyčíst i z toho, že systém TON a prokazování se o bezinfekčnosti se plánuje i v roce 2022. Vzhledem k tomu, že nikde není specifikováno, jaké parametry vlastně epidemie Covid-19 má, nikdo tak nemůže vědět, kdy epidemie skončí. Navíc současná vláda po celou dobu ignorovala vlastní pravidla nastavená pro uvolňování protizákonných opatření a i nadále v tom pokračuje. Uplatňování hygienického teroru se státu zalíbilo.

Vzhledem k možným závažným důsledkům mimořádného opatření přijímaného na základě nového písmene i) zakotveného v § 69 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví se navrhuje podmínit přijímání těchto opatření stejně jako v případě mimořádných opatření podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) zákona o ochraně veřejného zdraví, v případě, že půjde o opatření s celostátní působností, předchozím schválením vládou.

Tato radikální omezení s celostátní působností bude tedy vydávat a schvalovat vláda a MZ pomocí tzv. mimořádného opatření zákona o ochraně veřejného zdraví. Možná se pletu, ale znamenalo by to, že MZ a vláda vlastně nepotřebují žádný pandemický zákon a nebude tak existovat ani dohled ze strany parlamentu ČR. Ten sice neexistuje díky neexistující opozici ani dnes, ale touto novelou vlastně dostává budoucí vláda bianco šek se na nějaký parlament vykašlat a jednat svévolně dle vlastní libosti. Ministr zdravotnictví se tak špatně vyspí, usoudí, že by bylo dobré vyhlásit epidemii rýmy a budeme se všichni povinně testovat na rýmu, protože se zrovna nakoupily levné testy z Číny. Každého kdo se na rýmu nenechá testovat nebo si nenechá aplikovat narychlo spíchnutou vakcínu, nepustíme z domu nebo ho vyhodíme z práce.

Nemůžu si pomoc, ale celá novela zákona je napsaná tak vágně a obecně, že dává MZ a vládě České Republiky prakticky neomezenou moc omezit náš svobodný pohyb jakož to osob, a to jenom na základě pouhého podezření na vznik epidemiologicky nebezpečné situace. Jedná se o zmocňovací zákon, který dává jak vládě, tak MZ diktátorské pravomoci. Nikde není také specifikováno, jak se bude riziko epidemie vyhodnocovat, z celého výkladu mám dojem, že to záleží pouze na tom, jak se lidé na MZ a ve vládě rozhodnou, co budou za epidemii považovat a co už ne. Riziko vzniku epidemie tedy může být udržováno například i při 0 nakažených, co kdyby nám náhodou někde někdo onemocněl, lepší bude držet jistá omezení do nekonečna. Největší perverzi vidím v tom, že dle výkladu tohoto zákona stát může podmiňovat vstup systémem TON prakticky kamkoliv. Navíc veškerou zodpovědnost přenáší na provozovatele, organizátory akcí či majitele dotčených prostor. Prakticky přes noc legalizuje vytvoření jakéhosi digitálního vězení trvalého dohledu, kde se budeme všichni navzájem neustále lustrovat. Díky této novele také my jako občané definitivně ztrácíme kontrolu nad svým tělem, neboť i pro obyčejné fungování ve společnosti se budeme muset podřídit neustále se opakujícímu očkování či testování. Vytváří se zde naprosto dokonalá forma závislosti nejen na státu ale i na farmacii. A časem i na digitálních technologiích. Tuto závislost na farmacii vytváříme i u zcela zdravých lidí, kteří nebyli několik let u doktora či neberou žádné léky. V systému TON tak ze všech lidí vyrábíme potencionálně „nemocné“ což je ze své podstaty naprosto obludné.

Obrovské nebezpečí toho všeho osobně vidím v tom, že dáváme státu do ruky naprosto bezprecedentní moc jak omezovat v zájmu jakéhosi vyššího Dobra naše životy. Nastavuje to tak nebezpečný precedent do budoucna, kdy si bude moci vláda či stát v jakékoliv další krizi, kterou dokáže dobře mediálně prodat, přivlastnit další diktátorské pravomoci. Může se jednat třeba o krizi klimatickou. Díky promyšlené propagandě lze naprogramovanou veřejnost přesvědčit téměř o čemkoliv. Ostatně jak to může vypadat nám názorně ukazuje tento článek, popisující strategii španělských socialistů. Tyto diktátorské pravomoci tak dáváme do rukou státu, který bude řídit parta zkorumpovaných všehoschopných kriminálníků, nebo ještě horší, skupinka zapálených pokrokářských ideologů. Nechci ani domýšlet důsledky, kam až tohle může zajít. Stáváme se tak rukojmími v rukou organizovaného zločinu a totalitární ideologie. Jako kdybychom se nepoučili z historie. Dva nejbrutálnější a nejvražednější totalitní režimy 20.století si většinu svých zločinů také nejprve zlegalizovaly, předtím než je provedly. I jejich nástup k moci byl provázen segregací lidí ve společnosti, na ty poslušné a neposlušné, na ty čisté a nečisté. Je neuvěřitelné, že tuto chybu děláme zas a znovu. Pokud novela tohoto zákona projde, stane se z České Republiky přes noc nefalšovaná diktatura. A každý občan ČR by měl mít morální povinnost postavit se takovému státu na odpor. Zlo jak vidno totiž nikdy nespí.

UPDATE: Tak tato novela naštěstí v první kole sněmovnou v legislativní nouzi neprošla. Ale neradujme se předčasně. Jediný kdo se proti tomuto přímo vymezil, byla asi jediná skutečná opozice v parlamentu v podobě SPD, Trikolóry a nezařazených poslanců. Koalice Pirátů a Starostů či koalice SPOLU dala najevo, že v současné podobě návrh nepodpoří, ale jsou ochotní jednat. Projednávání této novely v parlamentu, která pravděpodobně dozná změn, by mělo dle všeho probíhat začátkem července. Jsem zvědavý, co z toho nakonec vypadne. Ale vzhledem k tomu že obě koalice, které dělají tiché křoví vládě při zavádění hygienické diktatury nejsou vyloženě proti, nelze čekat, že novela v nějaké pozměněné formě neprojde. Snad jedině větší tlak ze strany veřejnosti by je donutil alespoň před volbami couvnout. Bohužel po volbách už nebude nové vládě nic bránit tuto Pandořinu skříňku otevřít.

 


30.5.2021 Ctihodný občan

Zvýraznění v citacích důvodové zprávy návrhu zákona provedl D-F.


Související články:


12345 (192x známkováno, průměr: 1,10 z 5)
12 169x přečteno
D-FENS © 2017