COVIDové hříchy paní Jágrové aneb když udávat, tak pořádně!

Featured Image

Pokud byste nevěděli, kdo je paní MUDr. Jágrová, tak je vedoucí lékařkou a ředitelkou pražské hygienicko-epidemiologické stanice. Na webu této instituce se dozvídáme, že prý se stará o naše zdraví. Ach, to se mi ulevilo.

Paní Jágrová (nebudu jí nazývat v tomto článku titulem lékařky, protože si to nezaslouží) si svůj výkon profese představuje velice svérázně, čímž poškozuje důvěru, kterou do lékařské profese vkládá dělnická třída a pracující lid. Paní Jágrová se totiž při své profesi dopustila hned několika závažných pochybení a ještě o tom informuje média, což je pochybení obzvláště závažné.

Co paní Jágrová udělala? Paní Jágrová napráskala našeho pana exprezidenta Klause na městský úřad v Trutnově, neboť prý spáchal přestupek proti mimořádným krizovým opatřením, notabilně dle § 34 zákona č. 240/2000 Sb. (Krizový zákon) a to tím, že se nejprve na místní hygienické stanici informoval, zda může jet do svého bytu v Černém Dole. Když mu bylo potvrzeno, že jako vlastník nemovitosti tam jet může, jel tam v doprovodu ochranky, kterou zajišťuje Policie ČR. Následně v Černém Dole chytil koronavirovou infekci a poskytl informace potřebné k trasování infekce. Tím HES hlavního města Prahy zjistila citlivé informace, kde byl a s kým se stýkal, načež vzápětí na přímý příkaz ředitelky HES Praha paní Jágrové došlo k oznámení o přestupku k Městskému úřadu v Trutnově. Situace je ještě okořeněna tím, že ve stejné chvíli vedla ta stejná HES s Klausem správní řízení o nenošení roušky na pražských demonstracích. Místně příslušný orgán veřejného zdraví, jehož ředitelkou paní Jágrová je, jak se zdá, nebude v Klausově správním řízení úplně nestranný, když protizákonně podává podněty k zahájení dalšího řízení a nedodržuje zákonem předepsanou mlčenlivost.

A jak je to vlastně s tou mlčenlivostí?

Paní Jágrová, ač je to neuvěřitelné, je lékařka a členka ČLK a z tohoto titulu je povinna dodržovat etický kodex ČLK. A etický kodex, milé děti, ve svém článku 2 a bodě 9 jednoznačně postuluje, že každý lékař a to i ten, který je úředníkem hygienicko-epidemiologické služby, musí zachovávat lékařské tajemství o skutečnostech, které se během výkonu svého povolání dozví až na výjimky, kdy je této povinnost zproštěn dle zákona. Paní Jágrová je také ve vedení pražské hygienicko-epidemiologické stanice a proto se na ni v přiměřeném rozsahu vztahuje správní řád, kde je povinnost mlčenlivosti rovněž postulována (§ 15 SprŘ). Paní Jágrová musí rovněž jako ředitelka HES hlavního města Prahy ctít základní předpis, který se vztahuje k její činnosti a to je zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, který přímo v § 89 odst. 1 stanovuje rozsah mlčenlivosti pracovníků orgánu veřejného zdraví. Zde rozhodně není dovoleno, že by paní Jágrová jen tak mírnix-dýrnix mohla oznamovat citlivé osobní údaje o fyzických osobách (kupříkladu jejich pobytu) jiným státním institucím kromě případů vyjmenovaných v citovaném ustanovení. V taxativním zákonném vyměření možností podávání informací práskání správnímu orgánu (v tomto případě městskému úřadu v Trutnově) o podezření na přestupek dle krizového zákona rozhodně chybí.

Kromě toho Ústava České republiky v Listině základních práv a svobod definuje tzv. princip enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí v článku  2 odst. 2 a 3 Listiny, který postuluje, že paní Jágrová smí oznámit přestupek správnímu orgánu pouze v případě, že jí to právní předpis ukládá. Žádný právní předpis jí však nic takového neukládá.

Jinými slovy, Jágrová porušila zákon hned několikanásobně. Paní Jágrová nejenže zákeřně donáší jiným správním orgánům citlivé osobní údaje pana exprezidenta, nejenže toto zlovolné udavačství jí přímo zákon zakazuje a to jak etický kodex ČLK, tak Správní řád a i Zákon o ochraně veřejného zdraví, ale paní Jágrová se tím ještě vesele chlubí do médií. Média to zveřejňují a vůbec jim porušování zákona nepřipadá divné. It’s OK when we do it!  Je to až neuvěřitelné co je to za chamraď. Zákony sice dodržovat musíme, ale pouze ty, které se do krámu hodí rouškomrdům. Je paní Jágrová fakt taková píča? Nebo jí na Ministerstvu zdravotnictví tlačí někdo káru tak, že je neodvolatelná a jenom dává na odiv svoji nedotknutelnost a všeobecnou korupci a rozvrat právního státu pod taktovkou ANO a ČSSD? Nebo se chtěla zavděčit soudruhu Hamáčkovi, který v souladu s volebním programem ČSSD chtěl po panu exprezidentu Klausovi, aby si plně hradil léčbu potenciálně smrtelného onemocnění za paracetamol a isoprinosin, kterými si léčil svůj COVID?

Inu, myslím, že je na čase, abychom zkusili, jak hluboko králičí nora vede:

Česká lékařská komora, Lékařská 2/291, 150 00 Praha 5

 

Věc: Stížnost proti hrubému porušení lékařského tajemství

 

Stěžovatel: vojín Josef Švejk, superarbitrován pro blbost, Restaurant u Brázdů, Sokolovská 258, Praha

Obviněná: MUDr. Zdeňka Jágrová, ev. číslo člena: 5118737151, ředitelka Hygienicko-epidemiologické stanice hlavního města Prahy, Rytířská 404/12, p.s. 203, 110 01  Praha 1 (dále jen HSHMP)

I. Rekapitulace

Obviněná zveřejnila dne 11. 3. 2021 prostřednictvím internetového média Seznam Zprávy, že podala podnět k přestupkovému řízení Městskému úřadu v Trutnově pro podezření ze spáchání přestupku, kterého se měl dopustit bývalý prezidentem ČR, prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Přestupek měl spočívat v tom, že výše jmenovaný podezřelý měl v určitý zjištěný čas dojet do svého bytu v Černém Dole v okrese Trutnov, který byl ve stejné době uzavřen kvůli údajnému explozivnímu šíření nemoci COVID-19. Obviněná jako oznamovatelka přestupku klíčové informace o údajně spáchaném přestupku zjistila prostřednictvím šetření tzv. epidemiologickým trasováním provedeným zaměstnanci HSHMP, kterou řídí. (důkaz: článek na Seznam Zprávy ze dne 11. 3. 2021 – https://www.seznamzpravy.cz/clanek/klausovi-hrozi-dalsi-pokuta-stravil-vikend-v-zakazanem-okresu-146515

Informace, které obviněná při své činnosti zjistila, spadají do režimu citlivých osobních údajů dle staré zákonné úpravy a jejich ochrana i dle současné právní úpravy zasluhuje zvláštního zřetele. Zároveň se jedná o údaje, kterým je možné přiřadit zdravotní stav konkrétních fyzických osob, a tudíž se jednoznačně jedná o údaje podléhající lékařskému tajemství. Oznámením o podezření pro spáchání přestupku došlo k neoprávněnému předání těchto údajů a k protizákonnému prolomení lékařského tajemství, neboť o nich i dle zákona o ochraně veřejného zdraví, příslušných ustanovení správního řádu i dle zákona o zpracování osobních údajů musí obviněná zachovávat mlčenlivost.

II. Porušení etického kodexu ČLK

Oznamovatel ponechá stranou skutečnost, že osoba, která měla podle jejího názoru spáchat přestupek, se ničeho nedopustila, neboť územní celek, který krizové vládní nařízení nazývá okresem Trutnov de iure neexistuje, tudíž do něj nelze ani nezákonně vstoupit ani jej nezákonně opustit. Obviněná tím zcela jednoznačně porušila etický kodex ČLK v bodě čl. 2 odst. 9, kde je stanovena povinnost lékaři – členu ČLK zachovávat lékařské tajemství a chránit jej. Obviněná udělala pravý opak a ve zlém úmyslu poškozovala zájmy pacienta, který jí své citlivé osobní údaje svěřil v dobré víře, že budou použity pro vyhledávání dalších infikovaných jednotlivců a k opatřením proti šíření onemocnění COVID-19.Tento čin je ze strany obviněné obzvlášť zlovolný, zákeřný a zavrženíhodný uvážíme-li, že tímto oznámením, notabene ohlášeným do internetového média, obviněná jednoznačně podrývá důvěru dalších pacientů infikovaných COVID-19, čímž může vážně narušit celý proces trasování šíření infekce a tím přispět k dalším obětem této nemoci. Obviněná je přitom lékařkou a proto se domnívám, že nejde pouze o zavinění z nedbalosti, nýbrž se zcela jednoznačně jedná o zavinění úmyslné.

III.

Na základě výše uvedeného stěžovatel žádá, aby byla činnost obviněné řádně vyšetřena a adekvátně jejímu provinění bylo vůči obviněné zahájeno disciplinární řízení s přiměřeným disciplinárním potrestáním. Dále žádá, aby mu kancelář ČLK bez zbytečného odkladu v souladu s § 3 odst. 4 Disciplinárního řádu ČLK oznámila číslo jednací stížnosti a bylo mu umožněno nahlížení do stížnostního spisu.

Dále stěžovatel žádá o zprávu, jakým způsobem byla stížnost na obviněnou vyřízena.

 

S úctou, pozdravy a přáním hezkého dne

Míru zdar

voj. Josef Švejk, superarbitrován pro blbost

Kromě ČLK, kde disciplinární potrestání dopadne přímo na paní Jágrovou, můžeme také podat podnět k zahájení přestupkového řízení s Jágrovou i celou HSHMP a to k Úřadu na ochranu osobních údajů a to podle § 54 odst. 2 zákona 110/2019 Sb. Celé HSHMP hrozí pokuta až 10 mega a Jágrové osobě pokutička se slevou asi 5 mega. Znění podnětu musíme trochu změnit:

Úřad na ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7

 

Věc: Oznámení o přestupku

 

Oznamovatel: vojín Josef Švejk, superarbitrován pro blbost, Restaurant u Brázdů, Sokolovská 258, Praha

Obviněná: MUDr. Zdeňka Jágrová, ředitelka Hygienicko-epidemiologické stanice hlavního města Prahy, Rytířská 404/12, p.s. 203, 110 01  Praha 1 (dále jen HSHMP)

I. Rekapitulace

Obviněná zveřejnila dne 11. 3. 2021 prostřednictvím internetového média Seznam Zprávy, že podala podnět k přestupkovému řízení Městskému úřadu v Trutnově pro podezření ze spáchání přestupku, kterého se měl dopustit bývalý prezidentem ČR, prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Přestupek měl spočívat v tom, že výše jmenovaný podezřelý měl v určitý zjištěný čas dojet do svého bytu v Černém Dole v okrese Trutnov, který byl ve stejné době uzavřen kvůli údajnému explozivnímu šíření nemoci COVID-19. Obviněná jako oznamovatelka přestupku klíčové informace o údajně spáchaném přestupku zjistila prostřednictvím šetření tzv. epidemiologickým trasováním provedeným zaměstnanci HSHMP, kterou řídí. (důkaz: článek na Seznam Zprávy ze dne 11. 3. 2021 – https://www.seznamzpravy.cz/clanek/klausovi-hrozi-dalsi-pokuta-stravil-vikend-v-zakazanem-okresu-146515

Informace, které obviněná při své činnosti zjistila, spadají do režimu citlivých osobních údajů dle staré zákonné úpravy a jejich ochrana i dle současné právní úpravy zasluhuje zvláštního zřetele. Oznámením o podezření pro spáchání přestupku došlo k neoprávněnému předání těchto údajů, neboť o nich i dle zákona o ochraně veřejného zdraví, příslušných ustanovení správního řádu i dle zákona o zpracování osobních údajů musí obviněná zachovávat mlčenlivost nemluvě na dikci zákona o zpracování osobních údajů a směrnice GDPR.

II. Porušení zákona o zpracování osobních údajů

Obviněná tím zcela jednoznačně porušila povinnost mlčenlivosti dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, když údaje, které získala při své činnosti neoprávněně a ve zlém úmyslu sdělila jinému, přičemž dokonce došlo ke sdělení citlivých skutečností do médií. Na tuto skutečnost nelze pohlížet jinak, než jako na akt zákeřnosti a zlé vůle, který obviněná spáchala v přímém úmyslu poškodit osobu, která jejímu úřadu v dobré víře své údaje sdělila. Porušení zákona je dokonce tak závažné, že tím obviněná může narušit kredibilitu a chod vlastní instituce. Tím obviněná dle názoru oznamovatele spáchala přestupek dle § 61 odst. 2 písm. b) zákona číslo 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

III.

Oznamovatel na základě výše uvedeného podezření žádá o zahájení přestupkového řízení s obviněnou a uložení adekvátní sankce vzhledem k vysoké společenské nebezpečnosti jejího činu. Oznamovatel žádá, aby jej Úřad vyrozuměl o výsledku šetření a uložené sankci.

S úctou, pozdravy a přáním hezkého dne

Míru zdar

voj. Josef Švejk, superarbitrován pro blbost

Tohle je o poznání silnější kafe než předchozí modelové stížnosti na hysteriky, kteří si chtěli na čínské chřipce nahnat renomé, ale jinak jednali v podstatě bez zlé vůle. Nebyl bych přehnaně optimistický, protože vrána vráně oči nevyklove. Jágrová jako stará komunistická struktura je věru jiný high value target. Potenciál nasrat bolševické zmrdy je pořádný, neboť rouškomrdí mafie v Praze rozdala spoustu pokut za nenošení roušky. Teď jí to pokutovaní mají šanci vrátit. Tak do toho, bez bázně a hany! Vyberte si jednu verzi nebo rovnou obě dvě. Doporučený dopis do vlastních rukou stojí 40 Kč. A nezapomeňte na dodejku! Anonymy se neprošetřují. Zmrdi odpoví zcela jistě nečinností. Ale dejme tomu, že se u těch institucí sejde 10 000 takových stížností. Odeslat zpět 10 000 odpovědí stojí jen na poštovném 400 000 Kč. Pokud Vám neodpovědí, nastane fáze II, což je správní žaloba na ochranu před nečinností s prekluzívní lhůtou jeden rok. Ale o té až jindy.

 


16. 3. 2021 Challenger


Související články:


12345 (343x známkováno, průměr: 1,05 z 5)
16 617x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017