Silniční propadlo za tři mega aneb o tomhle ještě určitě uslyšíme

Featured Image

Zaujal mě nejnovější výkřik v oblasti zklidňování silniční dopravy, který na nás chystá jedna moravská víska. V zásadě jde o stejnou technologii jakou kdysi používal nedaleko odtamtud Kopčem s Veverčákem při lovu mamutů, akorát místo lovců, klacků, oštěpů a zvířat tam figuruje nerez ocel, radarový svazek, auta a internet.

Branišovice nalíčí past na piráty silnic. Propadne se jim kus silnice pod koly

Obec zavede nový trest pro rychlé řidiče. Propadne se pod nimi silnice

Kdo jede rychle, pod tím se propadne silnice. Branišovice otestují kontroverzní práh

Kladl jsem si otázku, který chorý mozek napadne dát na hlavní tah propadlo, který zodpovědný činitel to schválí a kde na to vezme prachy. A tak jsem se o stošest zeptal přímo v epicentru. Za to nic nedám.

Drazí soudruzi,
dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám

1. o informaci, zda obec Branišovice plánuje instalaci propadla jak je uvedeno v čánku …

2. zaslání kopie dokumentu/ů na základě kterého se obec rozhodla instalovat propadlo.
(analýza, studie, referendum občanů, nařízení nadřízeného orgánu,…)

3. zaslání jména zodpovědné osoby nebo osob, které v rámci své pravomoci rozhodly o instalaci propadla v obci Branišovice.

15 dní jsem dle zákona počkal na reakci a první den po lhůtě zaprudil.

Drazí soudruzi,

podávám stížnost ve věci nevyřízení žádosti o informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím podanou dne 15.1.2018. Dosud jsem nikdy nezažil ani neslyšel o případu, kdy by orgán veřejné moci občanovi prominul zákonnou lhůtu (např. den po lhůtě podané vysvětlení nebo odvolání) a vzhledem k tomu, že mají orgán i občan dle zákona rovné postavení, nemohu konat jinak. Věřím, že se obec pustí do vyřizování svých povinností se stejnou vervou jako do plánů na poškozování cizího majetku a ohrožování bezpečnosti silničního provozu z veřejných prostředků.

Konfrontační tón byl nakonec zbytečný, s omluvou jsem obratem získal požadované informace. Dlouhodobým stykem s přestupkovým oddělením pražského magistrátu jsem poněkud zhrubl a upravil svůj vztah k veřejné správě jako celku.

Z dokumentů se vyloupl občansko-zastupitelsko-dotační příběh.

Nejprve jsem koukl na statistiku nehod na zmíněné komunikaci a jejím okolí ve snaze zjistit kolik životů zde bylo zmařeno a kolik krve zbytečně proteklo Olbramovickým potokem. Zjistil jsem, že za posledních 10 let tam celkem šestkrát někdo do něčeho nacouval nebo ťuknul a po sedmé se na křižovatce ťukly dvě auta (viník řidič sk. C) s celkovou škodou 45 tisíc a 2 lehkými zraněními (nehoda č. 060045155081).

A nyní již k dění v obci. Autor petice plus dalších 44 petentů z asi 30 domů (necelých 10% oprávněných voličů v obci), převážně z lokality X (viz mapka) se obrátilo na své zastupitele v naději, že odvrátí jejich jistou smrt pod koly aut:


My, níže podepsaní občané obce Branišovice, prostřednictvím této petice žádáme, aby se řešila
dopravní situace průjezdem obcí Branišovice, která je již neúnosná. Většina vozidel nedodržuje zákonem stanovenou rychlost 50 km/hod.

Vezmeme – li v úvahu, že obcí často projíždí nákladní automobily, nedodržující uvedenou rychlost, jsou životy místních obyvatel – obzvláště bydlících v blízkosti hlavní silnice, v přímém ohrožení. Nemluvě o otřásání domů.

Žádáme tímto, aby byl v obci umístěn funkční radar (ne pouze maketa), případně zpomalovací semafor, který by byl vhodným a dlouhodobým řešením této situace. Občasné policejní kontroly nejsou efektivní, pomohou jen na velmi krátkou dobu. kdy je policejní hlídka přítomna. Poté již není rychlost 50km/hod. řidiči dodržována.

Za obyvatele obce Branišovice děkujeme a pevně věříme, že tato situace bude vyřízena v co nejkratší možné době tak, aby se nestalo dříve nebo později nějaké neštěstí.

Zastupitelé dali hlavy dohromady, obeslali příslušné orgány a tlumočili petentům své postoje.

Krajský arcipolicajt brilantně vysvětlil, že semafor je na řízení dopravy a ne na buzerování řidičů v kukuřičném poli a že i z hlediska požadovaného cíle je úplně na hovno. Ale, že pokud mermomocí chtějí mít radar nebo úsekovku, tak proč ne, dejte výkres, my dáme razítko. Stanovisko policie uvádím celé, je to lahůdka a těžko věřit, že tohle vzešlo od stejné organizace, jaká běžně posílá své lidi zabukařit do křoví, prudit s lékárničkama a honit čárky za pokuty.

Instalace zpomalovacího semaforu (Speed-stop návěstidla) není v současné době již možná. Dle platné legislativy a technických předpisů smí být SSZ užíváno jen v řádně odůvodněných případech, kdy již není jiná možnost řešení vzniklého problému v provozu na pozemních komunikacích, neboť se jedná o zařízení s jistým stupněm nadřazenosti při řízení provozu na pozemních komunikacích. Z pohledu řidiče se v případě nevhodné realizace tohoto typu zařízení může jednat o nepochopitelné umístění zařízení. Princip jeho funkce není na první pohled zřejmý, zařízení není uvedeno v zákoně o provozu na pozemních komunikacích, ani v jiných souvisejících předpisech. Vzhledem k tomu, že řidič pak nemusí funkci takového zařízení řádně pochopit a nevidí důvod jeho užití, protože zde zjevně nedochází k přímému řízení provozu a jízdou na „Signál s červeným světlem STŮJ!“ nevzniká nikomu žádné nebezpečí, hrozí v takových případech reálné nebezpečí snížení vážnosti a respektování SSZ z pohledu řidičů, a to i v případech, kdy je to naprosto nežádoucí a jízdou na „Signál s červeným světlem STŮJ!“ dochází k vážnému ’ ohrožení životů a zdraví všech účastníků provozu na pozemních komunikacích.

Světelné signalizační zařízení je určenou pouze k řízení provozu na křižovatkách, k usměrnění dopravy tam, kde je nutno řídit provoz (např. uzavírky), příp. k zabezpečení bezpečného výjezdu (např. vozidel HZS). K jiným účelům nebylo světelné signalizační zařízení schváleno, a tedy není možno jej použít.

V neposlední řadě je třeba upozornit i na vedlejší nežádoucí efekty, kdy v řadě případů již došlo k odstranění tohoto typu zařízení na základě nepříznivého ohlasu řidičů a tlaku obyvatel nebo dokonce protiprávně provedené instalace. V případě obyvatel domů v blízkosti komunikace vybavené tímto zařízením dochází k obtěžování vedlejšími účinky prakticky obdobnými jako v případě zpomalovacích prahů. Jedná se o zvýšení hluku a otřesů od zpomalujících a rozjíždějících se vozidel, zvýšení množství výfukových exhalací a prachu z brzdových systémů vozidel, ale také hrozí v důsledku těchto vlivů zvýšené riziko havárií inženýrských sítí v bezprostředním okolí. Současně v daném místě dochází k vyššímu zatěžování vozovky a to především vlivem brzdících a rozjíždějících se nákladních vozidel. Nelze vyloučit neopodstatněné obtěžování ukázněných účastníků silničního provozu jejich zastavováním při porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích jiným účastníkem provozu. Dále není doložen dopad na bezpečnost a plynulost provozu. Hrozí například zvýšené riziko dopravní nehody v důsledku kolize zastavujících vozidel, jehož podstoupení je také nutno řádně zvážit.

Na základě výše uvedených důvodů Policie ČR … nesouhlasí s umístěním a provozováním Speed-stop návěstidla řízeného radarem.

K zajištění žádoucího dodržování maximální dovolené rychlosti na dotčené pozemní komunikaci by měla být přednostně realizována zejména stavební opatření zklidňující provoz přirozeným způsobem bez omezování jeho plynulosti. Samotná hrozba postihu nemůže zabránit nerespektování tohoto zařízení ze strany neukázněných řidičů a to zejména těch místních se znalostí lokality v místě Instalace zařízení.

Amen.

Kraj se k záležitosti vyvětil mnohem stručněji, zato pro občany pozitivněji:

Co se týče zvýšeného hluku, je tento v současné době vyšší v důsledku nekvalitních a nerovných oprav po stavbě kanalizace. Vzhledem v nevhodným klimatickým podmínkám budou tyto opravy povrchu vozovky opraveny v jarních měsících 2016. Na dodržení tohoto termínu SÚS JmK dohlídne. Po provedené prohlídce bylo dohodnuto, že SÚS JmK na základě stanovení dopravního značení Silničním správním úřadem osadí dopravní značky A7a (nerovnost vozovky) a B20a (nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h) obousměrně v úseku po překopech.

Na jakémkoliv budování zpomalovacích prvků nebo zařízení se však podílet SÚS JmK nebude.

Takže kraj přislíbil opravu, která by měla vyřešit otřásající se domy petentů, zbytek nechal na obci a tím to na dva roky usnulo. Auta dál jezdila obcí, domy se už asi netřásly, krev nestříkala po zdech, žádné z aut nezdivočelo, nepřeskočilo škarpu, pruh trávy se sloupy a neskočilo na oddělený chodník, ale jeden nikdy neví. Mezitím dodavatel propadla Longevus s.r.o. provedl v obci měření s očekávanými výsledky. A teď v lednu vydala obec kouzelnou tiskovou zprávu.

Branišovice se snaží ochránit úsek silnice II/396 na vjezdu a výjezdu z obce. 18. listopadu 2015 byla orgánům obce doručena petice, která požadovala řešení neúnosné dopravní situace, kdy většina vozidel nedodržuje stanovenou rychlost. Orgány obce okamžitě oslovily správce i majitele komunikace, kteří odpověděli že:”Řízení provozu na pozemních komunikacích a postihování přestupků přináleží Policii ČR a nepřísluší správci, či vlastníkovi silnice.” Obec se obrátila tedy na Policii ČR a ta odpověděla, že navrhovaný zpomalovací semafor na daný úsek není možné vzhledem k jinému určení semaforů umístit. Fotoradar možno umístit lze, rychlost však může měřit ve smyslu §79a zákona 361/2000Sb. jen policie nebo obecní policie a pokuty může vybírat obec s rozšířenou působností, což Branišovice nejsou. Navíc obci nejde o finanční zisk z pokut, ale o dodržování předpisů bez sankcí.

Takže tradiční variace na kyselé hrozny. To tak, my si sem dáme radar, o který nás občané žádají, ale pokuty půjdou do Pohořelic. Leda až pokvetou hrábě, radši jim o hodech podřežeme májku.

Naštěstí se našlo jediné možné řešení – nerezová past na mamuty až z Öresundu v pokrokovém Švédsku, kterou tu čirou náhodou začal nabízet český dodavatel.

Pro obec už neexistovalo jiné dostupné a účinné řešení než Systém aktivního snižování rychlosti, proto nechala na jeho instalaci zpracovat projektovou dokumentaci a požádala o dotaci, která je v závěrečné fázi přidělení.

Jelikož se jedná o nové zařízení, nechala obec zpracovat na projektovou dokumentaci s důrazem na bezpečnost provozu nad rámec svých povinností ve smyslu §18h vyhlášky 13/1997 Sb. a metodiky ministerstva dopravy “Audit bezpečnosti pozemní komunikace”.


Největší pecky ze zprávy (celá zpráva zde):

… Dále je tvořena statistika počtu, typu a rychlosti vozidel. Obec tedy bude mít přesný přehled o provozu. Zařízení navíc bude od roku 2019 plnit i funkci dynamického vážení, což pomůže policii vytipovat přetížená auta. Informace o hmotnosti všech vozidel bude vedle záznamu o jejich rychlosti k dispozici on-line.

Q: Nepůjde SASR objet?

A: Součástí projektu je dostatečně dlouhý tzv. dopravní stín, který jeho objetí vozidlům zabrání.

Q: Neshodí SASR cyklistu?

A: Systém bude reagovat na vozidla jedoucí přes 50 km/h, to by byl pro cyklistu docela výkon. Navíc bude na straně dostatečný prostor pro jeho objetí. Taktéž obava, že cyklistovi sklopí SASR auto které jede rychle za ním je lichá, jelikož systém je sladěn tak, aby se nic takového nestalo. Silniční modul totiž není široký pro auto a cyklistu naráz, pro cyklistu by tedy sklopený SASR už nebyl ten hlavní problém, jelikož už by byl sražen autem za ním.

Q: V tomto úseku se nestalo moc nehod, proč obec instaluje zrovna tady?

A: V ČR jsou úseky, které jsou známy vysokou nehodovostí. Dále jsou však tisíce míst, kde se nehody stanou poprvé, je to taková loterie. Takové úseky se dají identifikovat právě měřením provozu, zvýšeným pohybem chodců atp. Obec Branišovice se nehodové loterie nechce účastnit a ráda by své občany předem ochránila.

Q: Na jakou rychlost bude SASR v Branišovicích reagovat?

A: ….. obci i vám, jako zástupci médií nezbývá než preferovat společenskou zodpovědnost nad své vlastní zájmy jako řidiče. Jak se uvádí výše, vlastní silniční modul SASR lze nastavit libovolně, tato otázka tedy není technická ale společenská. Rád bych podotkl, že cena lidského života je stanovena v řádu milionů, viz zde, ztráta pro společnost je ještě vyšší.
V celé EU ročně zemře na silnicích přes 25000 osob, zdroj. Pokles počtu mrtvých se v roce 2013 prakticky zastavil. Švédové jsou evropský premiant v dopravní bezpečnosti a mají cca 2x menší počet mrtvých na silnicích v přepočtu na počet obyvatel než má ČR. Švédové dokázali systematickou prací snížit počet mrtvých mezi lety 2009-2015 o 28%, my v Česku jen o 18%, zdroj. Kdybychom pracovali jako ve Švédsku, jen za rok 2015 by u nás žilo o 89 osob více. SASR je jedním z těch moderních a pozitivních opatření.

A: Všechny tyto otázky zmizí po prvním průjezdu zařízením a současné obavy se rozplynou, stejně jako u všech, kteří zařízení viděli na vlastní oči včetně zástupců Policie ČR, státní správy samospráv i dopravních odborníků.

A to nejdůležitější! Jezděte podle předpisů a o přítomnosti SASR se ani nedozvíte.

Další informace u zástupce dodavatele: Ing.Daniel Čada, tel:602525417, cada@actibump.cz

http://www.actibump.cz/

Věřím, že propadlo se osvědčí, protože při současné opravě silnice se najednou občanům hlukově i vibračně uleví – což bude dáváno k dobru tomu propadlu a rychlosti. A odtud se to rozšíří do zbytku země jako prasečí mor.

Těšíte se stejně jako pan Čada?

 


05.02.2018 Ada


Související články:


12345 (252x známkováno, průměr: 1,10 z 5)
30 311x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017