Předběžná zpráva výboru Veřejného Zdraví amerického Senátu o původu COVID-19

Featured Image

Zatímco doposud byly teorie o úniku viru nCOV-19 za laboratoře handicapovány tím, že se jednalo o izolované snahy jedinců na internetu, v říjnu 2022 se objevil daleko větší kalibr: předběžná Zpráva Výboru pro veřejné zdraví Senátu USA, prověřující obě hlavní teorie původu COVID – tzn. přirozený zoonotický i únik z laboratoře. Pečlivě nashromážděný korpus přímých i nepřímých důkazů, včetně přiznání čínských vědců, jednoznačně ukazuje, že covid-disidenti byli v právu a únik z laboratoře je nejen možný, ale i pravděpodobný. Covidistická mašinérie se to nejprve pokusila hystericky napadnout – a pak to úspěšně zametla pod koberec. Jenže ne napořád…

Pamatujete, jak si nejprve Peter „jde mi o 1,5 miliardy dolarů, ale vůbec nejsem ve středu zájmů“ Daszak 19. února 2020 vydupal, že nikdo nesmí mluvit o jiném, než zootickém původi COVID-19?

Jak se toto „Daszakovo pravidlo“ okamžitě stalo dogmatem sociálních sítí, které s odkazem na Daszakův pamflet v Lancetu proaktivně hromadně mazaly na žádost Fauciho příspěvky o možnosti úniku z laboratoře?

Jak mediálně mainstreamoví „vědci prohlásili“ (ve skutečnosti opět Daszak), že vůbec hovořit o možnosti úniku z laboratoře je údajně rasistické, a to se stalo oficiálním mediálním a politickým narativem?

Jak potom celá Čína a WHO, navzdory otestováni desetitisíců zvířat ze všech druhů, za více jak dva roky frenetické snahy nedokázala najít zoonotického přenašeče-chybějící článek mezi netopýry a lidmi?

A jak se následně konečně teprve v květnu 2021 dovolilo vůbec mluvit o možnosti úniku z laboratoře bez ostrakizace a mazání?

Trvalo 15 měsíců usilovného rešeršování stovek vědeckých studií. Ale na stole je velmi střízlivá komparativní analýza, která prozkoumala všechny alternativní teorie a důkazy v jejich prospěch či neprospěch.

Klíčové na tom je, že ji nestvořili nějací anonymové na internetu, ani nějací publicisté či novináři – nýbrž kompetentní analytici a rešeršisté Výboru pro veřejné zdraví amerického Senátu. To znamená, že pro covidisty je řádově větší problém takovou zprávu ostrakizovat či shodit se stolu, ačkoli to samozřejmě zkusili. Povedlo se jim ji tedy selektivním reportováním ututlat před veřejností – ale ne nadlouho. Teď vyskočila v několika newsletterech jako „novinka“ a já jsem ji pro vás pročetl, přežvýkal, zmapoval kdo ji sepsal a co je zač – a podíval se na zoubek i kritikům a jejich střetům zájmů a temné minulosti.

Výsledná Předběžná zpráva Výboru HELP o původu COVID opravdu stojí za to. Čte se jako detektivka a předložené důkazy hovoří… No posuďte sami.

Co předběžná zpráva výboru HELP Senátu USA říká?

Na úvod Zpráva shrnuje, jaký korpus materiálů byl přezkoumán, kolik expertů si komise předvolala, a připomíná, že od 3. ledna 2020 je v Číně přísně zakázáno publikovat cokoli o COVID-19 bez souhlasu vlády, takže všechny čínské výsledky je nutné brát kriticky jako vládou ČLR revidovaná, dovolená a potenciálně cenzurovaná či manipulovaná vyjádření. Také výslovně uvádí, že podle epidemiologických zákonitostí se COVID téměř velmi pravděpodobně objevil o 2 měsíce dříve, než tvrdí Čína.

Následně zpráva proti sobě staví a po bodech prochází dvě dominantní teorie a narativy. Zaprvé Čínskou komunistickou vládou a Ecohealth profesora, těžaře grantů a lobbisty Petera Daszaka preferovanou teorii o přirozeném zoonotickém přenosu – tzn. že se COVID přirozeně přenesl ze zvířat na lidi. Ohledně té zpráva hodnotí obě varianty – jak přímý přenos z netopýra, tak přenos z netopýra na neznámého zvířecího přenašeče a teprve z toho na člověka.

Zadruhé pak teorii o úniku z laboratoře libovolným způsobem.

Ve třetí části pak zkoumá, zda vývoj vakcíny v Číně ve srovnání s USA dává nějaké indicie, že Čína věděla o viru způsobujícím COVID více, než tvrdila světu a WHO – což by opět bylo indikací, že měla virus již před epidemií ve své laboratoři, ale tajila a cenzurovala to.

Co zpráva zjistila o faktech pro a proti teorii o zoonotickém přenosu

Analýza zoonotického původu nejprve konstatuje všem známé okolnosti: kde se vyskytovaly příbuzné coronaviry, seznam 23 blízce i vzdáleně příbuzných virů, kde se nachází geograficky jejich nositelé, a že by bylo zapotřebí zvířecího mezičlánku, který by virus přenesl z jeskyní jižní Číny 1000 km do Wuhanu, a že za tři roky usilovného pátrání se nikomu nepovedlo takový mezičlánek najít a zdokumentovat – přitom např. při epidemii SARS byly tyto mezičlánky bezpečně identifikovány do 6 měsíců:

Následně jde do mnohem zajímavější hloubky.

Bod A: epidemiologie COVID-19 se výrazně liší od předchozích, prokazatelně zoonotických nákaz. Zoonotická onemocnění totiž za sebou vždy zanechají i řadu „slepých větví“ – mutací viru, který se sice dokáže přenést ze zvířete na člověka, avšak již nikoli ze člověka na člověka. Tyto slepé větve virových mutací lze geneticky a serologicky zdokumentovat a pro zoonózy zdokumentovány jsou – ale pro COVID nikoli.

Mimo to takové zoonotické přenosy zanechávají epidemiologickou stopu. Záhy po přenosu ze člověka na člověka šlo dohledat mnohočetné zvířecí přenašeče – nikdy to nebyl jen jediný přenos ze zvířete na člověka. Vždy vzniklo více ohnisek zvíře-člověk nezávisle na sobě, a z nich se pak epidemie člověk-člověk šířila paralelně. Oproti tomu stojí v příkrém kontrastu COVID-19, který se rozšířil z jediného ohniska ve Wuhanu a bez nalezeného zvířecího přenašeče:

Zkoumá merit hypotézy o Wuhanském zvířecím trhu. Ve prospěch této teorie hovoří, že k němu bylo dohledáno 33% prvotních případů mezi lidmi. Také to, že zvířata na uhanském mokrém trhu byla nakazitelná COVID. Jenže genetické testy prvních vzorků COVID postrádaly adaptivní mutace po přenosu ze zvířat – a naopak naznačují, že se mohlo jednat spíše o reverzní zoonózu, kdy lidé nakazili COVIDem zvířata na trhu.

Extrémně zajímavé je také geografické rozložení – zdokumentované symptomy COVIDu z přelomu prosince 2019 a ledna 2020 se naprosto disproporčně koncentrují v těsném sousedství Wuhanského virologického institutu, nikoli u Wuhanského mokrého trhu:

Další zarážející fakt hovořící proti zoonotickému původu je genetická podobnost viru – lišil se pouze 2 nukleoidy z 29,000. To hovoří proti nezávislým přenosů z více zvířecích přenašečů na více lidí – spíše ve prospěch viru, který se od počátku šířil takřka výhradně mezi lidmi z jednoho jediného, izolovaného zdroje.

Bod B: chybějící přenašeč. Čína řekla WHO, že na celém Wuhanském mokrém trhu nebylo až do jeho uzavření ani jediné zvíře testováno pozitivně na COVID. To je v příkrém rozporu s empirií všech předcházejícího zoonotických infekcí.

Následně sice byla zdokumentována řada infekcí COVID ve zvířatech, ale vždy se na zvířata přenesla ze člověka s jedinou výjimkou – norků, o nichž jsem psal v červenci 2021 a kteří byli nejprve reverzně nakaženi člověkem, mezi sebou covid zmutovali, a pak jej přenesli nazpět na člověka ve zmutované podobě.

Norkové skutečně byli prodáváni i na Wuhanském mokrém trhu – jenže ani jediný z nich nebyl pozitivně testován na COVID, a co více, ani jediný norek v Číně, na žádné farmě ani v přírodě, nebyl pozitivně testován na COVID.

Virus by byl geneticky schopen se přenést na člověka přímo z netopýra – jenže netopýři nakažení tímto či podobným virem jednoduše nikdy nebyli nalezeni volně žijící ve Wuhanu. Museli by tam tedy být dovezeni lidmi – a to leda v souvislosti s výzkumem netopýřích virů u „paní netopýr“ ve Wuhanském institutu (kde ostatně sami exponenti mezi řečí přiznali, že tam měli klece s netopýry.)

Co zpráva zjistila o faktech pro a proti teorii o úniku z laboratoře

Než začnu shrnutí zprávy, musím uvést na pravou míru jeden častý myšlenkový zkrat českého publika. „Únik z laboratoře“ v žádném případě není totéž, jako „synteticky vyrobená biologická zbraň“. Kdyby totiž virus přenesl na lidi z laboratoře, mohlo se jednat o kterýkoli z pěti scénářů:

 1. nCOV-19 byl vědci Institutu izolován přírodně z netopýrů; zkoumán z legitimního „public health“ výzkumu PPP aniž by byl jakkoli upravován; a unikl omylem/nehodou.
 2. nCOV-19 byl vědci Institutu izolován přírodně z netopýrů; evolučně zmutován na infekčnější legálními ale kontroverzními experimenty typu gain-of-function v rámci „public health“ výzkumu PPP; a unikl omylem/nehodou.
 3. nCOV-19 bylo bez vědomí pracovníků Institutu nakaženo zvíře, které v laboratoři zkoumali a z něhož se nákaza rozšířila (jako v NSR v roce 1967).
 4. nCOV-19 byl vědci Institutu vytvořen genetickou úpravou v rámci zakázaného vývoje biologických zbraní; a unikl omylem/nehodou.
 5. nCOV-19 byl vědci Institutu vytvořen genetickou úpravou v rámci zakázaného vývoje biologických zbraní; a vypuštěn záměrně jako zbraň.

Z toho paradoxně scénář číslo 3 by byl akademickou komunitou škatulkován jako „zoonotický přenos“ a nikoli „únik z laboratoře“. Samozvaný „Fact-checker“ by vám pak vysvětlil, že z laboratoře přeci uniklo zvíře, nikoli virus, a to je zcela zásadní rozdíl.

Zpráva Kongresového výboru začíná druhou sekci opět připomenutím známých faktů: před epidemií COVID došlo k šesti únikům již izolovaných viru SARS-1 z laboratoří po ukončení původního šíření SARS-1. Z toho čtyř v Číně, jednoho na Taiwanu, jednoho na Singapuru atd., stejně tak epidemie H1N1 se má za následek úniku ze sovětské či čínské laboratoře (viz geografie šíření), a v roce 2014 si americké biolaboratoře omylem rozesílaly vysoce nakažlivé viry do nezabezpečených laboratoří a jenom díky obrovskému štěstí se nikdo nenakazil. K únikům virů z laboratoří dochází prostě pořád a všude, bez ohledu na teoreticky dokonalá protiopatření. Protože lidé i technika selhávají.

Wuhan bylo celosvětové středisko výzkumu coronavirů, a nacházelo se v něm hned 11 biolbaoratoří – z toho 6 na úrovni BSL-3 nebo ABSL-3 pro zvířecí viry, plus Wuhanský virologický institut se svou BSL-4. Dále je neoddiskutovatelný fakt, že výzkumníci z Wuhanu pořádali od roku 2004 každoročně rozsáhlé expedice do Jižní číny a JVA, kde nasbírali více jak 15,000 vzorků netopýřích tělních tekutin a exkrementů, a v nichž bylo nalezeno na 220 různých coronavirů, z nichž 100 nikdy nebylo zveřejněno. Viry, které byly Wuhaskými virology nasbírány a zveřejněny, vykazují podobnost se SARS-CoV-2 od 90,6 % až po významných 96,3 % u viru RaTG13

Právě RaTG13 byl ovšem sebrán v přírodě v roce 2013, částečně nasekvenován v roce 2016, úplně nasekvenován v roce 2018, a zveřejněn teprve v únoru 2020 – po vypuknutí COVID. Kdyby unikl a dokázal být nakažlivý v průběhu této doby, nikdo by o něm nic nevěděl…

Fotografie z těchto „virových expedicí“ prokázaly, že personál měl tragicky neadekvátní ochranné pomůcky – někteří sbírali nakažlivý materiál od netopýrů holýma rukama bez respirátorů.

Wuhanský virologický institut se zaměřoval na zkoumání zejména těch netopýřích coronavirů, které se dokázaly vázat na receptor ACE2 a tím pádem infikovat lidi. Takové viry byly geneticky sekvenovány a byl zkoumán jejich potenciál vyvolat pandemii.

Nejnebezpečnější však bylo, že ve Wuhanu experimentovali s rekombinací DNA, a stejně tak i s přenosem coronavirů na „humanizovaných transgenních myších“ – tzn. laboratorních myších, které mají uměle vytvořený ekvivalent lidských imunitních buněk, a tudíž se na nich zkoumá působení a šíření virů na jako-lidském imunitním a respiračním systému. Výsledky těchto experimentů byly „vysoce infekční aerosoly“ – ale Číňané přitom tyto experimenty prováděli i v téměř nezabezpečených laboratořích úrovně BSL-2, kdežto správně se měly dělat jen v nejvyšší úrovni BSL-4!

A co se centrální BSL-4 laboratoře týče, ta v září 2019 – čtyři až dva měsíce před zjevením COVID – vypsala výběrové řízení na opravu přetlakové klimatizace, která udržuje viry bezpečně v zabezpečené laboratoři, aby neunikly do okolí. A v prosinci 2019, kdy se COVID zjevil, si ve Wuhanu patentovali nový senzor kontaminace HEPA filtrů přenosek na nakažená zvířata – kde patent udával, že dokud tento senzor nebyl vyvinut a použit, nebylo možné detekovat, zda HEPA filtry nejsou promořené zvířecími kontaminanty… A tedy že z nich neunikají patogeny!

Ke sklonku roku 2020 se také ve Wuhanu v patentu na novou dezinfekci zcela mimochodem také bezelstně přiznali, že doposud používali dezinfekci ve výrazně vyšší koncentraci, než předepisoval výrobce, což způsobovalo horší korozi zejména nerezové oceli, což „mohlo také vést k úniku vysoce patogenických mikroorganismů vně laboratoře, což mohlo vyústit ve ztrátu životů, majetku a vážné společenské potíže.“

Co zpráva zjistila o nátlaku čínské komunistické strany na co nejrychlejší výsledky

Senátní analytici podrobně zdokumentovali i faktor, který se nápadně podobá černobylské havárii. Wuhanský institu byl pod velikým politickým tlakem, aby splnil ambiciózní „Národní cíle výzkumu infekčních chorob“ – dokonce aby provedl „velký skok“. Experti Wuhanského institutu si v roce 2019 opakovaně stěžovali, že je zanedbávána údržba a bezpečnostní opatření:

 • Květen 2019: údržba je zanedbána, nejsou peníze na rutinní ale klíčové procesy, většině laboratoří chybí vyškolení pracovníci na zajištění biologické bezpečnosti
 • Červen 2019: laboratoře BSL-2 by se neměly zabývat výzkumem, který náleží laboratořím BSL-3 nebo 4, výzkum vysoce patogenních mikroorganismů by neměl probíhat bez dovolení úřadů
 • Červen 2019: chybí zahraniční technologie a materiály pro zajištění biologické bezpečnosti, výzkumníci musí improvizovat s vlastními řešeními
 • Červenec 2019: je nutné prioritně řešit „urgentní problémy“ se zajištěním biologické bezpečnosti v laboratoři BSL-4
 • Prosinec 2019: Wuhan se pochlubil tím, že se podařilo překonat problém tří ne – „žádné standardy pro vybavení a technologie, žádné týmy pro návrh a konstrukci, a žádné zkušenosti s provozem a údržbou vysoce zabezpečené biolaboratoře“
 • Prosinec 2019: Francouzská konstrukce BSL-4 biolaboratoře „byla přizpůsobena požadavkům čínského stavebnictví“
 • V laboratoři musí výzkumníci pracovat až 6 hodin v kuse bez jídla, bez pití a bez možnosti vykonat potřebu

Naprostá bomba však přijde na konec. V reportu 12. prosince (kdy se šířil COVID) se přiznávají, že došlo k úniku nebezpečných patogenů:

Jelikož se laboratoře P4 zabývají vysoce nakažlivými organismy, jakmile se otevřou testovací zkumavky, je to jako otevřít Pandořinu skříňku. Viry přicházejí neviděny a mizí beze stopy. Ačkoli máme různá preventivní a ochranná opatření, je přesto nutné, aby se personál laboratoře vyvaroval provozních chyb, které zvyšují ohrožení. Pokaždé, když se takové chyby staly se členové stranické buňky Zhengdianské BSL4 laboratoře postavili do čela frontové linie

Hned 19. prosince pak významný činitel biologické bezpečnosti Čínské akademie věd přinesl „důležité ústní a psané instrukce“ přímo ze stranického sekreteriátu v Pekingu ohledně „komplexní a smrtelně závažné situace ohledně biologické bezpečnosti“, kde zdůrazňoval že se nesmí tutlat a schovávat „skrytá bezpečnostní rizika“, ale musí dojít k jejich nápravě.

Samozřejmě to není nezpochybnitelné přiznání, že Číňanům z Wuhanské laboratoře unikl přímo virus, natož přímo virus nCOV-19. Ze strany analytiků amerického Senátu je to zpropadeně důkladná a objevná mravenčí práce – minimálně by to mělo vyvolat hodně zvednutých obočí a důkladné vyšetřování. Avšak namísto toho je buď naprosto ticho po pěšině, nebo hysterické snahy amerických akademiků a spřízněných novinářů vše paušálně zamést pod koberec argumenty ani fakty nepodloženým nálepkováním a osočováním.

Podezřele rychlá vakcína

Další nepřímý důkaz, že Čína očividně něco zatajuje, jsou prosté časové osy. Všichni vně Číny začali vyvíjet vakcíny proti nCOV-19 dne 11. ledna 2020, kdy tým profesora Zhang Yongzhena ze Šanghaje zveřejnil celému světu nasekvenovaný genom nCOV-19 navzdory informačnímu embargu ČLR (a vysloužil jsi tím zavření laboratoře).

Jak konstatují analytici Senátu, Západ sice v překotné snaze ozlomvaz vyvinout vakcíny na COVID zrušil všechna standardní omezení a paralelizoval fáze testování vakcín pro maximální rychlost navzdory rizikům… Jenže existují prostě věci, které se žádným způsobem urychlit nedají. Jmenovitě u testů na zvířatech je prostě nutné počkat, až imunitní systém s vakcínou a bez vakcíny zpracuje nebo nezpracuje virus natolik, že je to průkazné, a projeví se vedlejší účinky.

Jak to, ptají se proto analytici Senátu, že když naprosto maximálně zrychlený vývoj vakcíny s totální mobilizací ekonomiky v USA a Británii trval 103 dní a nikdo nedokázal vymyslet, jak by to šlo jakýmikoli prostředky zrychlit…

Vojenskému čínskému výzkumáku trvalo totéž pouhých 67 dní, počítáno od 11. ledna.

Jistě, možná mají Číňané nějakou zázračnou technologii nebo supervědce. A nebo… Nebo začali s virem nCOV-19 pracovat až o 36 dní dříve, než byl zveřejněn genom nCOV-19.

Což by ovšem znamenalo, že měli genom nCOV-19 a pracovali na vakcíně od nějakého 7. prosince 2019… Jenže první oficiální přiznaná zdokumentovaná nákaza nCOV-19, Pacient 0, byla údajně 10. prosince 2019! Jak mohli tedy Číňané začít sekvenovat genom a vyvíjet vakcínu na virus, který v té době údajně existoval pouze na neznámém a nenalezeném zvířecím přenašeči, ale nebyl jím symptomaticky nakažený žádný člověk? A jak mohl vojenský výzkumák vyvíjet vakcínu na nemoc, o níž čínská vláda ještě mnoho týdnů tvrdila, že nepředstavuje riziko ani se nešíří mezi lidmi?

Kdo jsou kritici zprávy – a jaký střet zájmů nenahlásili?

Jak vidno, Zpráva výboru Senátu neřeší naprosto žádné „vědecké bádání“, které by bylo potřeba prověřovat a povolovat vědeckou komisí. Pouze velmi přehledně na jednu hromadu shrnuje nepopiratelná fakta.

Tato fakta jsou vašk pro řadu subjektů zatraceně nepřijemná. Zejména pro všechny lidi okolo Ecohealth, kterým jde o kariéry, kšefty i mnohamilionové až miliardové granty. A také pro každého akademika, který se ušpinil spoluprací s Wuhanskou laboratoří na nějakých manipulacích s viry.

Prvotní reakce těchto lidí na Předběžnou zprávu Senátu o původu COVID byla tudíž stejná, na jakou si zvykli za první dva roky covidismu: pokus vybičovat mediální hon na čarodějnice, ve kterém bude zpráva zcenzurována sociálními sítěmi a její autoři mediálně a společensky popraveni. Jenže chlapci si nevšimli, že doba se změnila a oni již nejsou v pozici diktátorů jako v roce 2020.

Nejhysteričtější a nejurputnější byl publicista Forbesu, „profesor a expert na počítačové modely a digitální zdraví“ Bruce Y. Lee – tedy takový americký Jan Kulveit. Ten nečekal a vydal článek v nejlepším duchu prof. Flégra, který se snaží dokázat, že Zpráva Senátu je „více o politice než o skutečné vědě“.

Rozjížděl se ale stále více. Nejprve vehementně naznačoval, že Report si sepsal úplně sám senátor Burr. Poté se pohoršil, jak si může Senátor vůbec dovolit zveřejnit Zprávu, aniž by ji „nechal prověřit, zda je přijatelná („vetted“) vědeckou komunitou“?! Ehm, drahý profesore-modeláři, co mají „vědci“ co ověřovat přijatelnost suchého dohledávání historických faktů? Zpráva se nepouští na půdu žádných vědeckých specializací, nefušuje do genomu ani virologie – pouze rekapituluje chronologii a vytahuje na světlo Boží řadu podezřelých souher okolností, výroků, vládních zákroků a dokumentů.

Co na tom mají „prověřovat“ vědci? Nebo jsou snad odnynějška „vědci“ Univerzálními Inkvizitoři a cenzoři?

Profesor-publicista-cenzor Lee se ale rozjíždí do stále vyšších otáček. Pod prvním nadpiskem přijde ultimátní argument: když zprávu hodnotili „skuteční vědci“, tak na to reagovali „sprostými nadávkymi“! Tak se pozná vědecký argument, přes sprosté nadávky nejede vlak. Ale kdo jsou ti „skuteční vědci“, kterými se Lee zašťiťuje? Zde to začne být zajímavé.

Profesor medicíny Peter Hotez hodnotí zprávu Senátu slovy:

Na první pohled: totální antivědecká srágora.
Na druhý pohled: oni vědí, že je to totální antivědecká srágora.
Na třetí pohled: jde jim jen o moc a je jim úplně jedno, že tak nikdy nezjistíme, jak COVID přeskočil z netopýrů na lidi. Odsuzují nás k zopakování dalších pandemií!

To jsou panečku „argumenty“. Nadávky, osočení a whataboutismus. „Skutečná věda“ v nejlepším rozletu. Ale snad se Hotez přeci jen uchýlí i k argumentaci k věci? Zajisté, hned pošle odkaz na svou Vědeckou Práci na toto téma: „Původ pandemie a přístup One Health k připravenosti a prevenci.“

Ale ale ale! Copak to tu máme? Kohokoli, kdo v letech 2020/21 dělal investigativu okamžitě trknou do očí „One Health“ i sousloví „Pandemic…Preparedness“. To je totiž obchodní název pro hromadění virů v laboratořích PPP (Potential Pandemic Pathogen) a pro Gain-of-function výzkum, jaký právě probíhal ve Wuhanu a o jaký šlo Peteru Daszakovi s jeho Ecohealth Alliance ve střetu zájmů za miliardu dolarů!

A tak se do té „skutečně vědecké zprávy“ začteme – a copak tam nestojí černé na bílém?

výzkum ke zlepšení připravenosti na pandemie a urychlení vývoje vakcín a terapeutik
(…)
zadruhé, základní a aplikovaný výzkum na základě chytrého sledování, který identifikuje prioritní patogeny, zlepší připravenost na pandemie, a navrhne lepší prototypy vakcín
(…)
Selektivní odběr vzorků z divokých zvířat a hospodářských zvířat, které mohou fungovat jako rezervoáry virů, jejich testování širokospektrálními PCR testy a sekvenování dat za účelem zlepšení diagnostiky

V překladu do lidské řeči: od zvířat, která mohou být nakažená, odebírat potenciálně infekční tělní tekutiny, v laboratoři na nich dělat PCR testy (to opravdu nejde v terénu) a sekvenovat jejich genom. „Slibné“ potenciálně pandemické patogeny se pak použijí k preventivní výrobě prototypů vakcín… A nebo, to už raději Hotez nepíše, se „trošku pošťouchnou“ gain-of-function urychlenou evolucí. V kostce všechno to kontroverzní a s Wuhanským virologickým institutem spojené, co dělal gain-of-function guru Peter Daszak a jeho Ecohealth.

Takže pokud je velký kritik Zprávy Senátu o původu COVID-19 ruku v ruce s Eco-health fanoušek „One health“ PPP hromadění virů a gain-of-function výzkumu, jaký je vlastně jeho profesionální životopis?

A tady je další bombastické zjištění. Největší kritik Senátní zprávy o úniku COVID-19 z laboratoře, profesor Peter Hotez spolupracoval s Wuhanským institutem na gain-of-function výzkumu:

Projekt byl zaštítěn Zhengli Shi, vedoucí výzkumnicí a „lovkyní virů“ ve Wuhanském virologickém institutu, přezdívanou „netopýří dáma“.

V rámci svého grantu od NIH zafinancoval Hotez Wuhanské laboratoři výzkum na chimerické koronaviry. Podle studie z roku 2017 vytvořili Hotez, Shi a její kolegové rekombinantní virus ze dvou coronavirů příbuzných se SARS: rWIV1-SHC014S.

Není jasné, zda měla být studie spolufinancovaná Hotezem zastavena poté, co vláda USA v roce 2017 zakázala výzkum typu gain-of-function.

(…)Ze strany Shi byla účast na této společné studii financována z části EcoHealth Alliance. Grant NIH pro EcoHealth vyvolal poprask tím, že se soustředil na upravené coronaviry ve Wuhanské laboratoři (…) když chimerický virus WIV1-SHC014 způsobil tisíckrát větší virovou nálož v plicích humanizovaných myší. To vyvolalo obavy odborníků na biologickou bezpečnost a členů Kongresu. V odpovědi na interpolaci republikánských Kongresmenů NIH připustil, že tento výzkum porušoval zákaz gain-of-function výzkumu stanovený samotnou NIH.

Nemám slov. Takže spolupachatelé číslo jedna, EcoHealth Alliance zkorumpovaného Petera Daszaka, ve Wuhanu skládala chimerické coronaviry poté, co jim to americká vláda zakázala v USA. Zneužívali na to protiprávně granty. A jejich dalším spolupachatelem byl právě ten Peter Hotez, který se dnes staví do pozice rozhořčeného „skutečného vědce“ kritizujícího Zprávu Senátu o původu COVID-19? To má být vtip?

Chápu, že Hotezovi jde o hodně. Má tolik másla na hlavě, včetně porušení moratoria na gain-of-function výzkumu a včetně vlastně zneužití či dokonce zpronevěry grantu NIH na zakázaný výzkum v Číně, že kdyby byla politicky vyvozena zodpovědnost za COVID z vědců ve Wuhanu, Hotez by také mohl jít sedět do kriminálu. A tak se hystericky snaží shodit jakoukoli informaci, která jej může dostat do tepláků. Stejně jako Peter Daszak.

Střet zájmů, proti kterému je Babišovo podnikání malinký střetíček jako blecha ve vlasech Goliáše.

Jenže neříkal Václav Havel v parafrázi na Gándího a mistra Husa, že pravda nakonec musí zvítězit nad lží? Na Daszaka už všechno prasklo a na Hoteze to vyplouvá na povrch. Ve své aroganci štědře placených profesorů s akademickou imunitou prošvihli dobrou příležitost mlčet a schovat se do Argentiny.

(Vše korunuje další malinký střet zájmů, kdy Peter Hotez neváhal vzít grant za 6 milionů dolarů na výzkum mj. hrozby úniku viru z laboratoře. Vzal 6 milionů na únik z laboratoře a najednou jej vylučuje jako „anti-vědu“ – ale halt když mu jde o kriminál, není divu, že „selektivně zapomněl“. Je to halt „skutečný vědec“ a morální gigant.)

Kdo zprávu sepsal? Profesionální analytici a rešeršisté

Nicméně ještě zbývá jedno důležité téma. Zkorumpovaní akademici ve střetu zájmů a se závažným spolupachatelství na gain-of-function výzkumu a chimerických coronavirech rodiny SARS, a s nimi zájmově propojení novináři, se systematicky snaží vytvářet dojem, že není možné věřit zprávě, kterou „sepsali politikařící politici“. Jenže to je taková manipulace, že hraničí s dnes tak módním termínem Dezinformace. Je to totiž úplně jinak.

Skutečnost je taková, že americký Senát má výbory, a jedním z těchto výborů je velmi důležitý HELP – Výbor pro Zdraví, Vzdělání, Práci a Důchody. Je to výbor, který vedl sociální programy a reformy – a ono „zdraví“ se zde netýká jen pracovních úrazů, jak by se mohlo zdát, nýbrž všemocné kategorie regulací „Veřejného zdraví“ (Public Health), v jehož jménu zde na dva roky fakticky převzali vládu samozvaní „odborníci na public health“ organizovaní kolem Mezinárodního Memoranda/Iniciativy Sníh s jeho mantrou „Jsme motivováni touhou chránit veřejné zdraví.“

V těchto výborech placují profesionální úředníci – „staff“, jmenovitě „Committee staff„, který pro volené Senátory zahrnuje mj.:

 • právníky navrhující koncepty zákonů,
 • rešeršisty zkoumající vědecké studie, podklady a fakta z průmyslu,
 • analytiky zkoumající kauzalitu, rizika a důsledky různých možností

Tedy řekněme totéž, co dělají slavné „Analytické firmy“ jako Mckensie nebo Prince Waterhouse Cooper, ale podstatně kompetentnější – protože se pohybují mnoho let v jednom oboru, kterému tak rozumí hlouběji, ne-li přímo do hloubky. Jejich posláním je kriticky ověřovat informace, kterými se lobbisté mohou pokoušet Senátory manipulovat – tedy i lobbisté v pláštíku vědy a akademie.

Zároveň v Senátu USA existují paralelní struktury většiny a menšiny podle výsledků voleb – a z toho existuje i „majority committee staff“ a k ní stínová „minority committee staff“. Kdo je momentálně většina a kdo menšina se dočtete na stránkách Kongresových výborů. Píše se tam, že „Senate Committee on Health, Education, Labor and Pensions Minority“ má momentálně 10 Senátorů za Republikány – i Češi z nich budou znát Mitta Romneyho, Paula Randa, nebo třeba odpůrce Lockdownů Teda Bundyho.

A těchto 10 senátorů má k dispozici svůj „staff“ odborníků a profesionálů – pro orientační představu, takto vypadal staff výboru HELP před 8 lety. Když tedy akademici křičí, že to „nejsou vědci“ – správně, nejsou to vědci. Jsou to odborníci a analytici s nadhledem, kteří dokáží nastudovat a abstrahovat vědecké, ekonomické i politické aspekty a zhodnotit realitu průřezově, nikoli s oborovými klapkami na očích, a odhalit manipulace a nepravdivý lobbing.

Samozřejmě, je možné jim vyčítat, že jsou motivováni politicky – ale alespoň nejsou v brutálním střetu zájmů o statisíce dolarů zisků z grantů… A už vůbec nemají potřebu se bránit proti trestněprávní zodpovědnosti z přímého spolupachatelství a nebezpečného, potenciálně již prezidentem USA přísně zakázaném nelegálním výzkumu, jako prof. Hotez.

Akademici si myslí, že pro ně neplatí žádné zákony, pravidla ani omezení

Je zásadní rozdíl mezi umělou syntézou virů editací a střihem DNA, jakou používaly programy vývoje biologických zbraní (a které se tím pádem dají poznat právě podle pozůstatků syntetických nástrojů), a mezi „civilním“ akademickým výzkumem „přirozených“ virů.

V rámci civilního virologického výzkumu však existují dvě velmi rizikové větve, obory a na ně napojené silné lobbistické struktury. První z nich je „katalogizace“ virů, která si klade za cíl vyšťourat z podzemí a džunglí celého světa všechny viry, hlavně ty nejnebezpečnější, a „bezpečně“ je zavřít do biolaboratoří ve velkých městech, kde je oficiální pravděpodobnost úniku smrtícího viru „jen“ 20% každých 10 let za každých 10 laboratoří. (Úplně nepomáhá, že občas třeba odcházející výzkumník nechá zkumavky se smrtícími viry někde v rohu v obyčejné lepenkové krabici. „Věřte profesionálům!“)

Druhou, ještě nebezpečnější větví, je celý velmi štědře granty financovaný obor „Gain-of-research“, kde simulují „tisíckrát zrychlenou evoluci“ tím, že v klecích přenáší virus ze zvířete na zvíře. Jde o (z hlediska grantů) geniální kombinaci „Principu Předběžné Opatrnosti“, „Samonaplňujícího se proroctví“ a „Spolupráci vědy s (farma)průmyslem“. V přírodě by hypoteticky mohl vzniknout supervirus přenosný na člověka přirozenou evolucí. Takže vědci prostě musí ve jménu preventivní opatrnosti takovou simulaci zrychleně simulovat v laboratoři, aby „předběhli smrtící přírodu“. Pokud se jim povede přepícháváním zvířat v klecích vytvořit supervirus, prokáží tím existenci „Hypotetické Hrozby“ – a vytvoří na ni „Preventivní vakcínu“.

Premiantem obou rizikových grantových projektů, katalogizace virů i gain-of-function výzkumu, je mocná lobbistická organizace Ecohealth Alliance, která měla vyjednané granty ve výši milionů dolarů a usilovala o grant století na miliardu a půl dolarů, který by si rozdělilo pár desítek akademiků. EcoHealth předsedal nám dobře známý Peter Daszak, který na tom vydělával královských v přepočtu 750 tisíc Kč měsíčně.

A na půl cesty mezi zakázaným výzkumem biologických zbraní a „pouhou“ urychlenou evolucí gain-of-function stojí vytváření Chimerických virů. Ty nejsou uměle geneticky stříhány jako synteticky vyrobené biologické zbraně. Namísto toho je použito opět „přírodních 100% bio“ editačních mechanismů, kdy se poškozené DNA či RNA šroubovice virů mohou poskládat dohromady v rámci samoopravných genetických mechanismů. Chimerické viry občas vznikají náhodně i v přírodě – v roce 2012 byl dokonce objeven šokující chimerický DNA-RNA virus BSL-RDHV, který náhodně spojil DNA circavirus ptáků a RNA virus rostlin do jednoho viru.

Vznikla tak zjevná „díra v zákonech“, kdy s tímtéž, co bylo vojákům přísně zakázáno s použitím syntetických úprav DNA a RNA… Si akademici z celého světa hrají zcela legálně pod záminkou „Pandemic preparedness“ výzkumu. Stačí jediné – když použijí „100% bio“ metody namísto syntetických.

Co hůře, pokud si rozumní vědci prosadí zákaz nebo moratorium takových výzkumů v jedné zemi (viz moratorium na gain-of-function v USA od roku 2014), takoví vyšinutí akademici se prostě se svými viry přesunou do jiné země, která taková omezení nemá – jako se Peter Daszak a Peter Hotez přesunili do virologického ústavu ve Wuhanu, který žádná omezení gain-of-function neuznával. To nejhorší z globalizace. A dokonce na to zneužijí a vyvedou granty, které by na to nesměli užít doma (to už podle mě hraničí se zpronevěrou.)

A tato sorta doslova šílených vědců, ovšem vybavena mnohamilionovými rozpočty a báječnými konexemi do médií; tato sorta lidí nám chce rozkazovat, cenzurovat nás a sprostě urážet a mistrovat všechny, kdo jim stojí v cestě, včetně demokraticky zvolených politiků coby zástupců lidu?

Akademici zapomněli, kdo jim jejich živobytí i granty platí. Myslí si, že „akademická svoboda“ znamená, že pro ně žádné zákony, pravidla ani omezení neplatí. Myslí si, že jim titul profesorů dává právo hrát si na bohy – jednak provádět experimenty ohrožující celé lidstvo, a jednak být diktátory, kteří budou všem národům přikazovat, jak mají žít. Tak takhle tedy ne.


Související články:


12345 (223x známkováno, průměr: 1,26 z 5)
14 235x přečteno
D-FENS © 2017