Elektronická evidence sexu

Featured Image

Inspirováno zněním zákona č. 112/2016 Sb.) (www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-112)

Z důvodové zprávy:

Není pochyb o tom, že sexuální styky významně ovlivňují celospolečenské podmínky, ať již z pohledu spokojenosti obyvatel, využití volného času, ale i populační křivky a udržitelnosti důchodového systému. Je proto zhola nezbytné, aby zodpovědná státní správa měla i z této oblasti potřebné informace, které budou využity pro další zlepšení podmínek obyvatel, především pak veškerých.

Návrh zákona

Zákon č. xxxx/2017

o evidenci sexu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky.

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Tento zákon upravuje práva, povinnosti a postupy uplatňované při evidenci sexu a postupy s ním související.

§ 2

 1. Působnost podle tohoto zákona vykonávají k tomu příslušné orgány. Příslušnost orgánů stanoví vláda rozhodnutím. V případě absence orgánů budou tyto zapůjčeny.

 2. Působnost k prověřování plnění povinností při evidenci sexu mají také orgány Finanční správy, Celní správy, Policie ČR a ministryně práce a sociálních věcí.

 3. Orgány podle odstavce 2 se rozumí jiné orgány než podle odstavce 1. Záměna je nepřípustná, a to i verbálně.

EVIDENCE SEXU

§ 3

Určení subjektu a předmětu evidence sexu

 1. Subjektem evidence je fyzická osoba, která

  1. dosáhla plnoletosti dle občanského zákoníku

  2. je schopna sexuálního styku, neschopnost se prokazuje lékařským dobrozdáním ne starším šesti měsíců.

 1. Předmětem evidence sexu jsou evidované sexuální styky.

§ 4

Vymezení evidovaného sexu

 1. Evidovaným sexem je sex, který splňuje formální náležitosti a zakládá rozhodný orgasmus.

 2. Evidovaným sexem je také sexuální příslib, který je určen k následnému čerpání.

§ 5

Formální náležitosti pro evidovaný sex

Formální náležitosti pro evidovaný sex splňuje sexuální styk, který je uskutečněn:

 1. na vlastní účet a na vlastní riziko,
 2. úplatně (bez ohledu na způsob platby), za účelem dosažení zisku nebo bezúplatně,

 3. na vlastním nebo i cizím partnerovi. Za partnera se považuje manžel, manželka, osoba blízká, druh, družka, družice nebo kdokoli jiný.

 4. v jiných formách, které mají charakter obdobný formám podle písmen a) až c) nebo

 5. pokud některý orgán uvedený v § 1 odst. 2 dojde k závěru, že ano.1

Formální náležitosti evidovaného sexu nenaplňuje občasné popichování.

§ 6

Rozhodný orgasmus

Rozhodným orgasmem se pro účely tohoto zákona rozumí:

 1. u fyzických osob příjemné pocity dosahující intenzity srovnatelné se sledováním oblíbeného televizního seriálu,

 2. u právnických osob vánoční večírek,
 3. u politických stran a hnutí sjezd, sněm nebo projev předsedy strany či hnutí

§ 7

Nepřímé zastoupení

Jedná-li někdo svým jménem na účet jiného, je povinen evidovat sex ten, na jehož učet se jedná, bez ohledu na to, že bude za blbce, případně blbce parohatýho.

§ 8

Pověření k evidování sexu

 1. Je povoleno pověřit evidováním sexu jinou osobu, pracovně nazvanou voyer.
 2. Plyne-li evidovaný sex více osobám, mohou tito pověřit jednoho z nich, aby za ně sex evidoval, pracovně se nazývá swingers voyer

 3. Ten, kdo k evidenci sexu pověřil jiného, se pověřením nezbavuje odpovědnosti za následky spojené s evidovaným sexem.

§ 9

Evidovaný sex ve zjednodušeném režimu

 1. Ve zjednodušeném režimu se může evidovat sex na palubě dopravních prostředků při hromadné přepravě osob, obzvláště v době průjezdu tunelem.

 2. Ve zjednodušeném režimu lze také evidovat sex v případě, že počet přímo zúčastněných osob není vyšší než jedna.

§ 11

Sex vyloučený z evidence

Evidence sexu se v pracovní době nevztahuje na členy a zaměstnance

 1. státních institucí a úřadů
 2. územních samosprávních celků
 3. České národní banky

§ 12

Žádost o autentizační údaje

 1. Před realizací prvního evidovaného sexu je osoba povinna požádat o vydání autentizačních údajů, které slouží k identifikaci osob, provozujících evidovaný sex.

 2. Zadávání autentizačních údajů se považuje za povinnou sexuální předehru.

§ 13

Oznamovací povinnost

 1. Každý je povinen oznámit výskyt neevidovaného sexu, pokud se o něm dozví nebo doslechne.

 2. Toto oznámení lze podat kterémukoli státnímu orgánu.

 

EVIDENČNÍ POVINNOST

§ 14

Obsah evidenční povinnosti

Každý, kdo uskuteční evidovaný sex, je nejpozději ve lhůtě dvou hodin od jeho ukončení povinen:

 1. zaslat datovou zprávu o evidovaném sexu a
 2. vystavit potvrzení tomu, s kým sex provozoval

§ 15

Rozsah zaslaných údajů

 1. Údaje dle § 14 písm. a) musí být odeslány na webové stránky příslušné instituce datovou zprávou obsahující:

 1. označení zařízení, kde je sex uskutečněn
 2. označení partnera (partnerů)
 3. pořadové číslo sexuálního styku
 4. datum a čas ukončení sexuálního styku (s přesností na vteřiny)
 5. údaj, zda je sex evidován ve zjednodušeném režimu
 1. Údajem o evidovaném sexu zaslaným datovou zprávou jsou také:
 1. celková částka plateb vyplacených za evidovaný sexuální styk
 2. základ daně z přidané hodnoty a DPH

PRAVOMOC ORGÁNŮ PŘÍSLUŠNÝCH K PROVĚŘOVÁNÍ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ

§ 16

Prověřování plnění povinností při evidenci sexu

 1. Orgán příslušný k prověřování povinností při evidenci sexu může za účelem zjištění plnění povinností uložených tímto zákonem provádět kontrolní sexuální styk.

 2. Pro účely evidence sexu se při kontrolním sexuálním styku hledí na jednání kontrolního orgánu, jako na uzavření předmanželské smlouvy.

 3. V případě nepřekonatelného odporu může kontrolní orgán od kontrolního sexuálního styku odstoupit.

 4. Prověřování a kontroly evidovaného sexu se nevztahují na plnění manželských povinností.

INFORMAČNÍ POVINNOSTI

§ 17

(1) Každý je povinen mít na místě, kde běžně uskutečňuje evidovaný sex, umístěno informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné. Informační oznámení je každý povinen umístit také na své internetové stránky, profily na Facebook, LinkedIn ap.

(2) Obsahem informačního oznámení je text ve znění „Podle zákona o evidenci sexu jsem povinen evidovat své sexuální styky a vystavit partnerovi potvrzení. Zároveň jsem povinen zaevidovat sex online; v případě technického výpadku požaduji naopak potvrzení o nerealizaci sexu.“

OPATŘENÍ K VYNUCENÍ NÁPRAVY

§ 18

Přestupky

 1. Každá osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci sexu, případně se mu bude sama vyhýbat.

 2. Za přestupek dle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč, případně použít donucovací prostředky.

§ 20

Závěrečná ustanovení

 1. Zákon nabývá účinnosti okamžitě po vyhlášení.

1 Není podmínkou, aby byl orgán z ANO

 


19. 3. 2017 Geocacher


Související články:


12345 (68x známkováno, průměr: 1,97 z 5)
10 026x přečteno
Updatováno: 19.3.2017 — 22:16

Reklama

D-FENS © 2017