Wuchanská chřipka: back to the origins

Featured Image

Je zajímavé, že na jedné straně tu máme strašlivou pandémii, kvůli které je třeba lidi připravit o peníze, zdraví a svobody, ale na druhé straně se nijak nezdůrazňuje, jak virus vlastně vznikl, jak se stalo, že k nám doputoval a co z toho vyplývá. A poněvadž média horující pro hory mrtvol důchodců to ještě neudělala, je třeba tento deficit napravit.

Oficiální verze tvrdí, že virus vznikl a rozšířil se na Huananském tržišti ve Wuchanu. Příčinou údajně bylo, že se tam prodávali netopýři do polévky. Vědci údajně vyloučili, že by se mohlo jednat o uměle vytvořený virus.

Podívejme se však na původ viru trochu podrobněji. Čínský virus se objevil na začátku prosince 2019 ve Wuchanu, v čínské provincii Chu-pej. První pacienti byli zachyceni již 1. prosince, ale čínský komunistický aparát o infekci mlčel prakticky až do druhé poloviny prosince, kdy čínský aparát uvolnil o viru jen velmi dílčí a vědomě nepravdivé informace.  Především ostatním státům sdruženým ve WHO sdělil, že se jedná o přenos pouze z netopýra na člověka a zatajil interhumánní přenos infekce. Státy tak mylně vyhodnotily situaci tím způsobem, že se jedná o lokální endemický problém, který bude vyřešen tím, že čínský státní aparát zakáže Číňanům konzumovat polévky s netopýry.

Prvně budiž řečeno jedno: není věcí libovůle, zda čínský státní aparát bude informovat pravdivě o epidemiologické situaci ve své zemi a eventuelních nových epidemiologických hrozbách. Čína je signatářem mezinárodních smluv pod hlavičkou WHO (International Health Regulations), které zavazují Čínu, nejen aby podávala pravdivé a úplné zprávy o epidemiologické situaci ve své zemi, ale zároveň je Čína vázána povinností vpustit do země mezinárodní odborníky a monitorovací týmy v případě, že dojde k závažné změně epidemiologických podmínek. Toto Čína evidentně nesplnila, čehož přímým a nezvratným důsledkem byla světová pandémie.

Čínský cover-up

Číňané původně prohlásili, že virus se rozšířil z Huanan Seafood Wholesale Market, čili jednoho z tamních tržišť prodávajícího především mořské plody. I toto se prokázalo, že je lež. 14 z prvních 41 pacientů a 50 z prvních 99 pacientů (například podle článku z Lancetu, nebo zde) neměli žádný prokázaný vztah k Huananskému tržisti. Navíc první infekce proběhly v listopadu 2019, a tito pacienti neměli žádný vztah k pacientům z tržiště. Na Huananském tržišti navíc pravděpodobně nebyli prodáváni žádní netopýři. Poté, co Čína oznámila WHO zdroj nákazy v Huananském tržišti, tržiště bylo obsazeno policií, zlikvidováno a desinfikováno. To je velmi zajímavé, protože proč by taková opatření měla Čína dělat, aniž by na místo povolala mezinárodní experty na infekční onemocnění, jak jí přikazují její mezinárodní závazky? Čína tak zničila důkazy, které mohly buď zdroj nákazy potvrdit, anebo jej rovněž mohly úspěšně vyloučit. S ohledem na první pacienty, kteří s trhem neměli nic společného, je ovšem zásadní zjištění, že Čína v tomto bodě nejen lhala, ale též aktivně bránila verifikaci svých tvrzení ohledně původu nákazy. Bylo jasné, že infekce již nějakou dobu probíhala a byla na uvedené tržiště zavlečena sekundárně. Nicméně  se zde shromažďoval velký počet lidí, a tudíž zde zřejmě došlo k prvnímu explozivnímu šíření nákazy. Konečný důkaz, že mokrá tržiště s živými zvířaty a mizernou sanitací nebyly místem původu nákazy, je chování samotných Číňanů po vlně epidemie. Všechna „riziková“ tržiště v Číně fungují dál, jakoby se nechumelilo. To by asi nebylo možné v případě, kdyby si všemocná Komunistická strana Číny myslela, že se jedná o zdroj současné pandemie. Z toho vyplývá, že si to čínští komunisté rozhodně nemyslí.

Čína také tajila způsob přenosu. Když na konci prosince 2019 oznámila WHO, že mají potíže s coronavirovou epidemií, čínský aparát determinoval způsob přenosu pouze z netopýra na člověka, ačkoli v té době již musel tamní aparát vědět, že virus se přenáší mezilidským kontaktem a dokonce že jde o vzduchem přenášenou infekci s nejvyšším stupněm nakažlivosti. Informace o způsobu přenosu zásadně ovlivnila rozhodnutí mnoha vlád stran protiepidemických opatření a prohospodařilo se tak časové okno, kdy se mohla epidemie udržet za hranicemi Číny respektive Asie. Čína tak svým vědomým lhaním o situaci jednoznačně aktivně přispěla k rozšíření pandemie po světě.

WHO a její reakce

V době, kdy vyšla najevo první data o čínské chřipce, se WHO v prvé řadě starala zejména o její přejmenování a o mitigaci mediálních a politických dopadů pandemie a jak si všichni dobře pamatujeme, dlouhou dobu se zdráhala pandémii vůbec vyhlásit.

Původní název Wuchanská chřipka resp. Wuchanská pneumonie byla přejmenována na politicky korektní COVID-19. Není divu, když celá WHO je infestována levičáky a ředitelem WHO je nyní Tedros Adhanom známý stalinista a sympatizant komunistů. Jedná se o jasný spin doctoring ve prospěch komunistické Číny. Přitom máme celou řadu geografických pojmů v infektologii jako je Španělská chřipka, Omská hemorrhagická horečka, Západonilská horečka, Maltská febris undulans a koneckonců i epidemie německých spalniček, proč by tedy nemohla být Wuchanská chřipka? Ostatně jak si dále vysvětlíme, sousloví čínská komunistická chřipka je ten úplně nejvíc vystihující termín.

Každopádně reakce a performance WHO je zcela ostudná a svědčí o nutnosti radikálních změn v této organizaci. K tomu však pravděpodobně nedojde, jak si posléze vysvětlíme.

Podezřelá struktura viru a oficiální vysvětlení její geneze

Jak bylo na tomto webu psáno dříve, virus SARS-CoV-2 je geneticky z 96% shodný s koronavirem, který je častým komenzálem u netopýrů, především u druhu zvaného Vrápenec čínský (Rhinolophus sinicus). Je to sice neuvěřitelné, ale protože tyto viry divoce mutují a jsou darwinisticky selektovány způsobem, kdy v celé kolonii přežije vždy geneticky nejvýhodnější varianta viru, genom těchto virů převývajících v netopýrech se liší podle lokality. Dá se tedy s určitostí říci, odkud pochází netopýři a 96% genomu SARS-CoV-2 pochází z netopýřích kolonií v krasové oblasti v provincii Jün-nan na jihu Číny. Tyto viry si však přirozeně vyvinuly některé vlastnosti, které jsou výhodné k šíření viru – především jsou stabilní na vzduchu a v kapénkách a dokážou se šířit vzduchem. Co je ale u těchto virů nemyslitelné, je jejich přenos na člověka a tyto viry mají také nízkou až nulovou patogenitu ve vztahu k hostiteli (jinak by hostitele vyhubily a nešířily by se). Krasová oblast Jün-nanské vysočiny je vzdálena asi 1 500 km vzdušnou čarou od Huananského tržiště. Co je dále důležité a značně nabourává komunistickou představu o spontánním vzniku mutace u viru je skutečnost, že tato krasová oblast, kde se netopýři s tímto virem vyskytují, představuje unikátní biotop s velmi úzkým biologickým druhovým zastoupením, jinými slovy, v jeskyních mnoho zvířat nežije, aby se mohla s netopýry běžně potkávat a aby si jejich viry jen tak mírnixdýrnix předávaly genetickou informaci.

Druhou komponentou viru jsou proteiny obsažené z viru SARS-CoV-1, který způsobil epidemii SARS v Číně z roku 2003. Tento virus má extrémní patogenitu, ale jeho nakažlivost je vcelku minimální, přenáší se opravdu jen velmi intenzivním kontaktem a jeho rezervoárem je opět netopýr. V roce 2017 byl publikován článek v Plos Pathogen, který popisuje rezervoár této infekce v provincii Jün-nan v jedné konkrétní jeskyni a varuje, že tato nemoc může kdykoli znovu propuknout. Jednou z autorek není nikdo jiný, než nám známá Shi Zheng-li, prominentní vědkyně z Wuchanského virologického institutu.

Třetí a vůbec nejzáhadnější komponentou SARS-CoV-2 jsou 4 inzertní sekvence pocházející pravděpodobně z viru HIV. Článek referující a srovnávající genom obou virů byl publikován na bioRxiv indickými autory a byl stažen ze stránek časopisu s odůvodněním, že si to autoři musejí ještě rozmyslet a reagovat na „připomínky“, kterých se jim dostalo. No možná jim software na srovnávání virových sekvencí fakt fungoval blbě a zaměnil třeba uracil za guanin a celé srovnání bylo špatně, ale možná jim taky jejich nadřízení vysvětlili, že jisté publikace by prostě neměly spatřit světlo světa. Mezitím se jim podařilo nastřádat 75 citací, tak z nich možná, když se budou chovat rozumně, budou profesoři a budou mít rozsáhlé granty poskytované čínskou vládou nebo tak něco. Tyto inzertní sekvence jsou údajně nejdůležitější, neboť dávají viru unikátní vlastnost napadnout člověka a šířit se účinně v lidské populaci.

Vědecká komunita vzala ale srovnání genomu se sekvencemi HIV vážně a  ihned se pustila do boje s „infodémií“. Sluníčkoví čínští soudruzi přece nemohou být tak hnusní a nezodpovědní, myslí si vědci. A tak se vědci pustili do práce a za HIV insertní sekvence jsou prý odpovědní … luskouni! Dle jejich vysvětlení jsou viry jako stavebnice lega a určité sekvence, které kódují určité proteiny, a ty proteiny dělají určité věci, které viru prospívají především z hlediska množení, se u virů vyskytují opakovaně napříč druhovou taxonomií. No, můžeme si o tom myslet, co chceme, srovnávací software, který „našel“ HIV sekvence proteinu gp120 u publikované sekvence viru SARS-CoV-2 asi neměl v paměti genom koronavirů u luskounů a je otázkou, zda genová sekvence může být stejná a jaká je pravděpodobnost, že bude stejná, na to nejsem schopen odpovědět. Co ale odpovědět schopni jsme je, jaká je šance, že se netopýr potká s luskounem.

Luskouni shodou okolností žijí rovněž v provincii Jün-nan, ale rozhodně mimo biotop netopýrů. Jsou to kriticky ohrožení hmyzožraví živočichové, kteří si přes den hoví v lese a v noci vyjídají především mraveniště a termitiště. Nějaký dlouhodobý kontakt s koloniemi netopýrů, při kterém by mohlo dojít k vzájemné rekombinaci virových kmenů je vyloučen. Pokud k takovému kontaktu dojde, je to nadmíru vzácná záležitost, než aby k rekombinaci virů mohlo efektivně dojít. Luskouni jsou sice vedle netopýrů rovněž žádáni pro maso a tvoří zcela okrajovou složku jídelníčku Číňanů, ale rekombinace virů je možná nikoli na mrtvém ale pouze na živém zvířeti, neboť virus potřebuje živé zvířecí buňky k tomu, a by se mohl rekombinovat a dále množit, protože v mrtvé cytolyzované buňce nefungují RNA polymerázy a není navozeno environmentální optimum pro práci virových proteinů. Jaká je tedy šance, že by k podobnému procesu došlo v přírodě? Prakticky nulová.

Virus SARS-CoV-2 má tedy vlastnosti 3 základních virových kmenů. 1) virus SARS-like z netopýrů má slušnou výdrž a schopnost se šířit kapénkovou infekci jako jeho prekursor přítomný u netopýrů v Jün-nanské vysočině. 2) virus SARS-CoV-1 je sice velmi patogenní pro člověka ale šíří se jen velmi pomalu a nakažlivost nemá ve srovnání s nCOV-19 vysokou 3) virus má schopnost mezidruhového přenosu, což mu zajišťují sekvence stejné jako u viru HIV, o nichž Číně nakloněná vědecká komunita tvrdí, že pochází z luskounů. To však neodpovídá biologickým faktům o způsobu života obou druhů a jejich kontakt nemohl být tak intenzivní, aby vůbec došlo k rozumné pravděpodobnosti rekombinace.

Můžete být tedy přesvědčenými marxisty a bojovníky proti kapitalismu, co mají rádi čínské soudruhy a věřit, že to tak bylo. Tedy že daleko 1500 km od Wuchanu v provincii Jün-nan se domluvili netopýři a luskouni, že zatočí s kapitalistickým zahnívajícím západem. A tak zvýšili vzájemné kontakty a požírali si vzájemně fekálie, močili a kašlali na sebe, dělili se o mravence, které předtím poslintali, kousali se do krku nebo provozovali mezidruhové páření, aby došlo k mixu a rekombinaci mezi luskouní a netopýří virovou populací. Pak, až už to měli hotové a řekli si, že virus je už dost smrtící, se hejno netopýrů sebralo a letělo přímou čarou 1500 km do Wuchanu, kde se – jistě jen shodou všech velmi zvláštních náhod – nachází jediná virologická laboratoř 4. třídy biologické nebezpečnosti ve Wuchanském virologickém institutu. Proč netopýři letěli zrovna do Wuchanu, není moc jasné, zřejmě se jim líbilo tamní znečištěné životní prostředí s nadměrnou koncentrací SO2 ve vzduchu. Tam zřejmě pomočili, pokáleli nebo pokousali místní Číňany a nakonec jimi byli sežráni v polévce s léčivými účinky, preferenčně na Huananském trhu s mořskými plody.

Tohle je dle našich vědců oficiální vysvětlení původu pandémie. Ale je to stejné, jako tvrdit, že když hřbitov letadel postihne tornádo, tak existuje šance, že shodou zvláštních náhod se větry dostanou do takové prazvláštní konstelace, že je možné, aby vznikla nová vojenská stíhačka 6. generace. Tedy že vznikne virus jednak rychle se množící, zároveň docela smrtící (i když nikoli jako jeho původní předchůdce) a ještě k tomu schopen mezidruhového přenosu a zároveň získat vlastnosti důležité pro schopnost interhumánní transmise. Tolik k oficiálnímu vysvětlení našich vědeckých kapacit. Není to příliš mnoho náhod najednou?

Wuchanský virologický institut

A aby toho nebylo málo, máme zde ještě další množství náhod. Tak například, když byl virus čínským státním aparátem koncem prosince oficiálně uznán jako věc hodná oznámení na WHO, tak dne 10. ledna 2020 Čína publikovala kompletní genom viru SARS-CoV-2. Tento virus tak drží nepřekonatelný a absolutní světový rekord, co se týče doby od objevu do kompletní sekvenace, což trvalo zhruba 3 týdny. Normálně by laboratořím trvalo celé měsíce, než by virus získaly, purifikovaly a sekvenovaly, sekvence ověřily a následně publikovaly. A hádejte, kdo genom publikoval? Ano hádáte správně, byl to Wuchanský virologický institut. Poté, co byl genom publikován, čínská vláda nicméně nařídila institutu zničit všechny vzorky viru a zakázala institutu, aby publikoval jakákoli data o něm, což je další poněkud zvláštní náhoda. Proč tak zničili důkazy, které měly svědčit ve prospěch „přírodního původu viru“?

Nejsem sice molekulární biolog, ale pár výzkumů s molekulárními biology jsem dělal, a mohu s jistotou tvrdit, že tento časový interval je technicky nemožný. Dle mého soudu je vysoce pravděpodobné, že Číňané měli tento genom sekvenován již dávno předtím, ale nyní potřebovali, aby další pracoviště spolupracovaly na testových kitech real-time RNA-PCR, což také není žádná legrace. Proto údaje o RNA sekvenci viru Čína pustila do světa, protože v té chvíli už čelili rozvoji lokální epidemie a kooperaci prostě potřebovali.

Wuchanský virologický institut je rovněž známý jako místo, kde se prováděl výzkum netopýřích koronavirů z netopýrů z provincie Jün-nan i z dalších lokalit, na což dokonce získal výzkumný grant ve výši 3,7 milionu US dolarů. Výzkum měl poměrně signifikantní výsledky a mimo jiné instituce, které se snažily o totéž, prováděl i výzkumy mezidruhových přenosů netopýřích koronavirů. Tak například v roce 2008 tamní a nám dobře známá výzkumnice Shi Zheng-li publikovala článek v Journal of Virology, s názvem „Rozdíl v použití receptorů u koronavirů způsobujících SARS a SARS-like koronavirů pocházejících z netopýrů“, který se zabýval rolí receptoru ACE2, což, jak zasvěcení vědí, je brána vstupu nCoV-19 do lidských buněk. V roce 2015 publikovala tatáž autorka článek v časopise Nature  popisující tvorbu chimérického viru upraveného in vitro s potenciálem přenosu na člověka, který u myší způsoboval signifikantní a trvalé poškození plic. Toho se dosáhlo genetickými zásahy v genu tzv. S-proteinu, jehož struktura je „klíčem“ ke vstupu do buněk různých biologických druhů. Tím mám za to, že je prokázáno, že taková technologie v uvedeném institutu existovala a byla zvládnuta a použita. Článek má dodnes asi 2 miliony přístupů a přečtení.

Jak se to tedy stalo?

Takže zde máme institut, který léta zkoumá koronaviry a je v tomto výzkumu na světové špičce. Institut vlastní jedinou laboratoř biologického stupně nebezpečnosti 4 v celé Číně. Má geneticky zmapovány koronaviry z celé Číny včetně jeskyně, ze které se dle jejich tvrzení rozvinul původní SARS. Má vzorky virů, které uchovává. Evidentně zvládá jejich genetickou úpravu a minimálně od roku 2015 se jim podařilo vyvinout chimerický virus schopný mezidruhového přenosu, což bylo publikováno v časopise Nature. V roce 2019 ve stejné lokalitě vypukne epidemie způsobená virem, který nikdo nikdy předtím nenašel. Tento virus byl po jeho oficiálním objevu rychlostí blesku sekvenován, takže je důvodné podezření, že jeho sekvence byla známa dlouho předtím. Čínský oficiální komunistický aparát mlží, cenzuruje informace a zastrašuje či přímo likviduje osoby, které na nákazu upozorňují. Čínský aparát nejprve popírá, že jde o problém, ale nakonec je nucen přiznat mezilidský přenos viru. Zároveň likviduje veškeré důkazy pro nebo proti přirozenému původu viru jak na Huananském tržišti tak ve Wuchanském virologickém institutu. Díky postupu čínských komunistů se prohospodaří časové okno, které jiné státy potřebují k tomu, aby zabránily vzniku infekce na svém území. Číňané zavírají celou městskou aglomeraci kolem Wuchanu čítající 56 milionů lidí. Přestože zavírají městskou aglomeraci, letiště s mezinárodními lety zůstanou ještě pár dnů otevřená, čímž dojde k odletu asi 5 milionů čínských migrantů do země jejich pobytu. Ti se dostávají do Itálie, Francie,Španělska, Velké Británie a dalších zemí s levicovými vládami a přátelskou imigrační politikou. Čínští migranti v Evropě hromadně vykupují roušky a respirátory a posílají je do Číny nebo svým komunitám v postižených lokalitách, zatímco levicoví prominenti evropských zemí i v USA, přestože epidemie je již známa, vyzývají své vlastní obyvatelstvo ať se shromažďují v místech, kde bydlí čínská diaspora a slaví s nimi Nový rok, nebo je přímo objímají na ulici jako projev odmítání rasismu.

Městská aglomerace kolem Wuchanu je zasažena a údajně dochází k 80 000 případům Wuchanské chřipky a asi 4500 úmrtí. Aglomerace disponuje odhadem 235 000 nemocničními lůžky – navzdory tomu však Číňané horečně staví další nemocnice a sběrné tábory k ubytování nakažených. Nakonec fejkují data tak neuměle, že to pozná i náš epidemiologický superexpert  pan náměstek ministra Prymula. Epidemie se šíří do Evropy a USA. Levicové vlády s výjimkou Švédska po vzoru Číny drasticky a protiústavními mechanismy omezují lidská práva a svobody, likvidují ekonomiku a posilují pravomoci silovým složkám. Ty toho rády využijí a to na všech úrovních. Epidemie se jim evidentně hodí do krámu a plánují totální elektronické sledování obyvatel. Vše v rámci „boje s koronavirem“. Najednou je možné všechno. Média vlastněná elitami u moci buď mlčí, nebo adorují politickou věrchušku. Politická opozice se nezmáhá na odpor, respektive si přihřívá svoje partikulární zájmy.

Vědci, z nich převážná většina je levicového marxistického smýšlení, a jsou závislí na státu a jeho penězích, okamžitě spěchají s vysvětlením, že se jedná o „přírodní záležitost“ a viry pocházejí z netopýrů, přičemž je zjevné, že jediné netopýří viry v celém Wuchanu se nacházely v tamním virologickém institutu. Já tedy nevím, přátelé, co chcete víc, abyste uvěřili, že tohle vše nebyla náhoda. Náhoda totiž má jednu vlastnost a tou je že se vždy řídí zákonem entropie. „Vědecké vysvětlení“ horující pro náhodný výskyt viru pocházejícího z přírody, kdy se smíchal genom netopýřích a luskouních koronavirů zákon entropie jednoznačně popírá.

Zákon entropie se dá vysvětlit jednoduše takto: v nehybné místnosti, kde stojíte, je vzduch, což je směs 21% kyslíku, 78% dusíku a 1% dalších složek. Jaká je pravděpodobnost, že se všechny molekuly kyslíku se náhodně vyskytnou na jedné straně místnosti, zatímco na Vaší straně bude jen dusík a vy se udusíte? Asi s takovou pravděpodobností totiž operují mýty o přirozeném původu SARS-CoV-2. Tedy otázka zní: jaký název je přiléhavější, je to COVID-19 nebo zkurvená čínská komunistická chřipka?

Bylo vypuštění virů z laboratoře úmyslné?

To je totiž jediná otázka, kterou zbývá dořešit. V podstatě je to jedno. Neexistuje přímý důkaz, že by se na úniku podílel někdo z elitních vědců. Dokonce si myslím, že to neplánovala ani čínská nomenklatura i když ani tento scénář vyloučit nelze. Nejpravděpodobnější scénář je nedbalost nebo individuální akce jednotlivce. Mohlo jít o problémy s nedodržením pravidel bezpečnosti, například si někdo vzal nějakého netopýra z tamního zvěřince a snědl ho k večeři. Nebo mohlo jít o zlý úmysl způsobený rivalitou mezi tamními vědci. Kdoví.

Nebo mohlo jít i o něco většího – pokud Stalin mohl nechat pomřít při golodomoru půlku Ukrajiny, mohli klidně i čínští soudruzi vypustit virus proti vlastním lidem a do světa. Pokud by to někdo chtěl rozšířit úmyslně, nemohl si vybrat příhodnější dobu z hlediska času – oslava čínského Nového roku znamená přesun milionů Číňanů, potenciálních přenašečů infekce, po celé zeměkouli. Wuchan je také znám jako jedno z center odporu proti čínskému režimu a je to bašta následovníků hnutí Fa-Lun-Kung. Z hlediska evropského myšlení se takový scénář zdá nepředstavitelný, nicméně to Stalinův hladomor taky.

Marxistická levicová chamraď si o sobě vždy myslela, že má patent na spravedlivou společnost a ráj na zemi a pokud by budování takové společnosti pod mocenským monopolem marxistů mělo stát cokoli v cestě, je to pro levicovou marxistickou chamraď dostatečný důvod k obětování milionů životů. Toto se nezměnilo od dob Stalina a Mao-Ce-Tunga, jakkoli se marxismus faceliftoval pomocí postmoderně-progresivistického kabátu, etabloval se v jiných ekologických nikách než jeho předchůdce – jako je kulturní marxismus s politickou korektností, genderový marxismus s radikálním feminismem a nenávistí k bílému heterosexuálnímu muži nebo rasový marxismus se svým hnutím SJW a Black Lives Matter. Tito lidé věří jen na aplikaci moci a na násilí a proto si tak dobře rozumí s islámskými fundamentalisty, které po houfech zvou do Evropy. Spojuje je nenávist vůči společnému nepříteli a tím je západní společnost – přičemž ovšem neváhají užívat všech jejích výhod  – především skutečnosti, že více než 98% pokroku a technologických inovací za posledních cca 2000 let má na svědomí bílý heterosexuální muž z euroatlantického kulturního clusteru. Proto jsou marxisté zároveň i velcí podporovatelé karantény a všech restriktivních opatření, vítači migrantů, následovníci malé potrhlé Gréty a obdivovatelé Číny. A nepromarní žádnou příležitost škodit a hezky se činí, mají na to dotace z našich daní a také čas, protože se díky štědrosti a benevolenci západní civilizace nevěnují ničemu jinému. Marxistům a jejich zvrácené ideologii pochlebují i mnohé západní vlády, což je nejlépe vidět na jejich počínání. Protože pravou pandémií je právě marxismus a jeho levičácké odnože, kdežto epidemie Wuchanské chřipky je jen další metoda, jak se snáze šíří.

Otázka je, zdali budeme mlčet, protože jinak pokud v novodobém komunistickém otroctví nebudeme žít my, tak naše děti určitě.

Pandémie také jasně ukázala, jak se změnilo rozložení sil ve světě. Byly časy, kdy by tohle Číňanům v žádném případě neprošlo. Minimálně by byly uloženy ekonomické sankce, došlo by k vyloučení Číny z mezinárodních institucí včetně WHO a Světové obchodní organizace. Čínské firmy by si nikde na světě ani neškrtly a čínské zboží by se mohlo prodávat jen v Číně. Dnes je díky tomu, že se Čína stala továrnou světa, vše jinak. Nikdo si proti ní nedovolí vystoupit. Když ruský profesor mikrobiologie nesměle tvrdí, že Číňané s viry ve Wuchanu dělali absolutní šílenosti, a že asi chtěli vynalézt vakcínu proti HIV, tak tyto prohlášení krotí sám prezident Putin, aby Číňany nenasral, neboť potřebuje, aby od Ruska Číňané odebírali ropu a zemní plyn. Prezident Trump se navzdory drzým prohlášením Číny, že virus stvořili migranti a Američané, se zmohl jen na silácké řeči, ale na žádnou akci. Každý kolem Číny našlapuje opatrně jako kolem malovaného hovna. Čína se navzdory tomu, že její HDP na hlavu je srovnatelné se státy jako Bosna a Herzegovina či Černá Hora, se stala světovou velmocí číslo jedna. Jsem zvědavý, za jak dlouho se čínské zvyklosti přesunou na evropský či americký kontinent.


29. 4. 2020 Challenger

 


Související články:


12345 (383x hodnoceno, průměr: 1,30 z 5)
23 883x přečteno
Updatováno: 4.5.2020 — 13:13

Reklama

D-FENS © 2017