Zamyšlení nad bodovým systémem

Featured Image

Asi panuje všeobecná shoda, že někteří řidiči by pro svou potenciální nebezpečnost sobě i svému okolí měli být ze silničního provozu eliminováni. Způsob, který stát zvolil zavedením bodového systému před deseti lety, se ukázal jako málo účinný v tom směru, kde bychom hledali jeho účel, ale velmi zatěžující příslušné orgány a značně nespravedlivý i k jinakbezpečně jezdícím řidičům.

důvodové zprávě zákona se dočteme, že účelem systému je postihovat recidivu v páchání přestupků. Pokuty nejsou dostatečně účinné, uvádí se tam, teprve hrozba ztráty ŘP má dostatečně preventivní účinek. Zamyslel se vůbec někdo, proč řidiči přestupky páchají? Zčásti jistě z nepozornosti, z neznalosti, ale hlavně proto, že dopustit se přestupku proti schematickým předpisům ještě vůbec nemusí znamenat porušení zásad bezpečnosti. To by si někdy zasloužilo samostatný rozbor.

Jistý příznivý vliv bodového systému na vývoj nehodovosti se ukázal jen krátce po jeho zavedení. Ministerstvo dopravy mající gesci i nad legislativou proto spolu s dopravním expertem v parlamentu opakovaně zpřísňuje podmínky bodového systému jak cestou rozšíření rozsahu tak zvýšení postihu. Naštvanost řidičů přibývá.

Proč to stát dělá? Stát bere odpovědnost za nehodovost na sebe, chce nám namluvit, že bez jeho legislativní a kontrolní péče bychom nedojeli z místa A do místa B a nejspíš bychom se všichni pozabíjeli. Vliv bodového systému na nehodovost je však neprůkazný. Srovnáme-li hlavní udávané příčiny nehod u nás s tabulkou našich bodovaných přestupků, korelaci nacházíme jen velmi slabou. Jde ještě vůbec o bezpečnost? Ne, jde o to, aby si různé orgány zdůvodnily svou existenci. Dalším důvodem je naháněni peněz z kapes řidičů na různé pomníky obecních a vyšších úředníků. Dokládá to i dva roky platné ustanovení o správním deliktu provozovatele. Stát už ani nezastírá, že bagatelní přestupky bezpečnost neohrožují, když je vyjímá z režimu bodů. Jde jen o vybrání odpustků.

Bodové systémy jsou zavedeny i v jiných zemích, jejich vliv na prevenci nehod je účinnější. U německého bodového systému je zřetelná tendence postihovat jednání, které skutečně ohrožuje ostatní. Podobně v Rakousku je vyjmenováno 13 závažných přestupků, které se řidiči zaznamenávají a při opakování dochází řidiči výstraha. Po třetím opakování se odebírá ŘP na tři měsíce. Nesprávné parkování nebo překročení povolené rychlosti mezi vyjmenovanými závažnými přestupky nejsou.

Náš deformovaný bodový systém by se podle ředitele České asociace pojišťoven J. Matouška (ČT24, OVM, 24.1.2016) dokonce mohl uplatnit při stanovení zvýšeného pojistného u povinného ručení. Přitom pojišťovny by mohly vycházet z vlastních dat, která o nehodách mají. Zmatečnost našeho bodového systému nyní nově potvrdil Nejvyšší soud. Konstatoval, že přidělení bodů je trestem a je třeba, aby každé provinění bylo řidiči oznámeno.

Jediným objektivním kritériem pro vyloučení řidiče z provozu by měla být účast na nehodě podle závažnosti zavinění. Bylo by si třeba jen přát, aby policie vždy spravedlivě zavinění posoudila. Dnes policie nemá kapacitu, aby vyšetřila nehody se škodou pod 100.000 Kč, ale má kapacitu, aby se věnovala bagatelnímu překročování obecně a formálně stanovených rychlostních limitů, které nemají nic společného s rychlostí přiměřenou.


02.01.2016 krasava

 


Související články:


12345 (150x známkováno, průměr: 1,45 z 5)
11 973x přečteno
D-FENS © 2017