FSM pandemic edition: Jak na přestupky proti krizovému zákonu

Featured Image

Děkuji za pozitivní reakce na článek Když se vám to nelíbí, tak si jděte k soudu. Vyzkoušíme teď prakticky, kam jsou občané v obraně svých práv ochotni zajít. Tento článek bude takovou malou oslavou principu enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí, což je jeden z nemála velmi křehkých téměř neviditelných extrémně důležitých principů, které nás bdělé občany chrání před totální úřední zvůlí a které bychom si neměli nechat nikdy sebrat nebo vykrást zloději práva, jako je soudruh Rychetský.

Podle informací Policie ČR bylo při nedávném omezení pohybu a masových policejních kontrolách zjištěno řádově desetitisíce přestupků, z nichž zhruba dvě třetiny byly vyřešeny příkazem na místě (včetně sankce napomenutí) a zbylá třetina byla předány do správního řízení, protože k projednání příkazem na místě nebyly splněny podmínky podle zákona, tedy pravděpodobně podezřelý s projednáním příkazem na místě nesouhlasil. Tento článek se bude obracet právě k těm, kteří se rozhodli příkaz na místě nepodepsat.

Hlášení o tomto domnělém přestupku bylo pak předáno místně příslušnému správnímu orgánu „k dořešení“, jak policisté s oblibou říkají. My si ukážeme, jak provést ono „dořešení“ jednou provždy.

Dne 13.5.2020 nabyl účinnosti zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní police postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. Tento zákon tak stanoví a zakotvuje zvláštní pravomoc Policie ČR a obecní policie postihovat porušení předmětných krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s koronavirem.

Slovo „pravomoc“ je v tomto kontextu důležité. Zákon není nikterak dlouhý, obsahuje všeho všudy tři paragrafy, a dovolíme si ho proto ocitovat celý.

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje pravomoc orgánu Policie České republiky a strážníka obecní policie projednat příkazem na místě vybrané přestupky podle zákona o ochraně veřejného zdraví a krizového zákona, které postihují porušení povinností stanovených krizovými opatřeními a mimořádnými opatřeními nařízenými z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky.

§ 2

Zvláštní ustanovení o ukládání pokuty příkazem na místě

(1) Orgán Policie České republiky a strážník obecní policie může příkazem na místě uložit pokutu za přestupek podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví, pokud byl spáchán nesplněním povinnosti uložené mimořádným opatřením vydaným v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky.

(2) Orgán Policie České republiky a strážník obecní policie může příkazem na místě uložit pokutu za přestupek podle § 34 odst. 1 písm. a) krizového zákona, pokud byl spáchán porušením povinnosti strpět omezení vyplývající z krizového opatření stanoveného v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky.

§ 3

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Tzn. zákon dává v souvislosti s porušeními zákona vyjmenovanými v § 1 jednu jedinou pravomoc, a to projednat věc na místě.

Zákon nedává Policii ČR ani jednotlivým policistům oprávnění oznamovat přestupky úřadům obcí.

Policie stejně jako jiné státní orgány je oprávněna vykonávat svoji pravomoc pouze na základě zákona. Na všechny úkony učiněné mimo zákonný rámec je nutné pohlížet jako na nezákonné v důsledku excesu z principu enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí.

Co se podle zákona musí stát s takovým oznámením? Jedná se o oznámení, které bylo učiněno v rozporu se zákonem. Jakékoli přestupkové řízení zahájené na základě takového oznámení přestupku by pak mělo být správním orgánem v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich odloženo, neboť oznámení přestupku včetně pořízení a zajištění důkazních prostředků nezbytných pro pozdější dokazování před správním orgánem bylo učiněno v rozporu s právními předpisy a při zjevném překročení pravomoci orgánem Policie České republiky či strážníkem obecní policie, přičemž tak neodůvodňuje zahájení správního řízení.

Jinak řečeno, oznámení policistů a strážníků týkající se přestupků podle zákona o ochraně veřejného zdraví a krizového zákona jsou učiněna bez opory v zákoně a neopravňují správní orgán k zahájení řízení.

Pro lepší pochopení problematiky, podívejme se nejprve, jak je vlastně upraveno oznamování přestupků Policií ČR. V případě orgánů Policie České republiky je její pravomoc oznamovat přestupky upravena v zákoně o odpovědnosti za přestupky č. 250/2016 Sb. Jeho § 73 řeší postup policie v případech, kdy policie není oprávněna přestupek projednat. To na náš případ nedopadá, neboť policie toto oprávnění zcela zjevně má a to právě na základě zákona č. 243/2020 Sb. Pak tu máme § 74, který upravuje oprávnění orgánu policie oznamovat přestupky úřadů, a ten obsahuje výčet přestupkových jednání, kdy policie je oprávněna oznamovat přestupky. Přestupky podle zákona o ochraně veřejného zdraví a krizového zákona zde uvedeny nejsou, takže na základě zákona č. 250/2016 Sb. policii takové přestupky oznamovat nevzniká. V případě sborů obecních ozbrojených opic alias obecních a městských policií je oprávnění oznamovat přestupky rovněž výslovně uvedeno v zákoně, a to sice v § 10 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb. Nicméně ať to je jak to je, vidíme i zde, že oprávnění policisty i obecního šimpanze oznamovat „tradiční“ přestupky je vždy v „tradiční“ předkoronavirové legislativě obsaženo.

Pokud tedy patříte k té zhruba jedné třetině osob pronásledovaných za porušení koronavirového stanného pseudopráva, uplatněte výše zmíněné skutečnosti v obraně. Během řízení neposkytujte správnímu orgánu žádnou součinnost, pouze pošlete správnímu orgánu krátké písemné vyjádření, ve kterém bude výše uvedené. Pokud správní orgán rozhodne ve váš neprospěch a výše popsanou argumentaci nějak vypořádá, odvolejte se opět se stejnou argumentací a veškeré další argumenty nacházející se na procesní nebo skutkové rovině uplatněte rovněž až v tomto odvolání.

FAQ

To přece nemůže být pravda, že by zákonodárce něco takového zapomněl.

Já se nedomnívám, že by někdo něco zapomněl. Nevěřím na „díry v zákonech“, zákony jsou takové jaké jsou, protože je navrhovatel tak navrhl a parlament tak schválil. Zákony jsou tak dobré jako lidé, co o nich hlasují, a to se týká jak „technických“ tak morálních aspektů těch prasáren. Zákonodárce měl jistě dobrý důvod, proč se rozhodl umožnit policistům projednat přestupky podle zákona o ochraně veřejného zdraví a krizového zákona pouze příkazem na místě. Mohla to být například snaha dosáhnout většího efektu postihu formou okamžité sankce, nebo snaha nezatěžovat správní orgány. Zákonodárci do hlavy nevidím, ale jsem loajální občan a věřím, že naši zemi vedou ti správní a kvalifikovaní lidé, jako třeba pan Hamáček, který dosáhl dosud největšího propojení agendy ministerstva vnitra a politiky. A tak jako máme například ty nejlepší epidemiology, třeba pana profesora Prymulu, nebo nejlepší datové vědce, jako pana Kulveita, tak se jistě můžeme spolehnout na naše zákonodárce, že vždy vědí, co dělají. Zákonodárce si v minulosti vytvořil možnost zakotvit oprávnění policie oznamovat přestupky i v jiných zákonech než je zákon o odpovědnosti za přestupky (konkrétně tak učinil skrze § 74 odst. 1 pís. i) tohoto zákona) a v našem případě musel tedy mít nějaký konkrétní důvod, proč po takové úpravě nesáhl, ačkoli pro ní měl již vytvořený komfortně použitelný legislativní nástroj.

Jak může postupovat správní orgán, aby přesto dosáhl výběru pokuty?

Vybrat pokutu je pro většinu správních orgánů stěžejní poslání, kterému jsou podřízeny všechny ostatní aspekty řízení o přestupku, a to včetně jeho zákonnosti. Dá se tedy očekávat, že zde předložená argumentace nenaplní zlovolné panovačné kreatury na správních orgánech obcí euforií a budou dělat všechno proto, aby tento právní problém ze sebe shodily jako jezdce rodea. Zvolí následující postupy:

  • reakce podle schématu „pořádek musí být“. Správní orgán sice připustí, že oprávnění oznamovat přestupky v relevantní legislativě nenalezl, ale že i idiotovi přece musí být jasné, že policie takové věci oznamovat musí, protože pořádek musí být, čert vzal nějaké zákony
  • správní orgán se pokusí oprávnění policisty oznamovat výše popsané přestupky naroubovat na nějaký z důvodů, který zakládá policajtovo oprávnění oznamovat přestupky klasické. Zejména potentní se mu v tomto ohledu bude zdát § 74 odst. 1 pís. a) (přestupky proti veřejnému pořádku). Tento postup je méně slabomyslný než ten výše popsaný a poslední slovo o tom, zda se dodržování „koronavirových“ opatření vůbec dá subsumovat pod pojem veřejného pořádku bude mít pravděpodobně soud.
  • ještě existuje další postup, který by úředník mohl použít, a ten je vlastně kombinací obou předchozích. Lze sáhnout k širokému výkladu § 2 zákona o policii: Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen „mezinárodní smlouva“). Na první pohled si řeknete, že to by asi šlo. Jenže zde narazíme na dvojici problémů. Jeden je s pojmem veřejného pořádku, pod který stěží lze podřadit koronaprávo, ale také musíme mít na paměti to, že zákon č. 243/2020 Sb. je v postavení lex specialis k zákonu o policii. I zde bude mít poslední slovo soud.

Může systém udělat něco, co bude skutečně fungovat?

Ano, a je to na první pohled velmi jednoduché. Celý problém bude vyřešen, když policista nepodá oznámení přestupku v režimu § 74 zákona o odpovědnosti za přestupky, ale jako soukromá osoba, která správnímu orgánu dá podnět podle § 42 správního řádu, tedy v podstatě jako kterýkoli jiný občanský bonzák.

Takový postup se sice zdá být jednoduchý a administrativně nenáročný, ale v praxi je neproveditelný. Takové oznámování přestupků by se samozřejmě muselo dít mimo jakýkoli režim zákona o policii, tzn. policista by musel Policii ČR podklady řízení „ukrást“ a jako soukromá osoba je předat úřadu, což by samo mohlo zakládat jeho trestní odpovědnost. I kdyby se nepodařilo fízly, které vynášejí vyšetřovací spisy a nějak s nimi soukromě hantují na úřadech poslat do tepláků, mohou se na nich účastníci řízení vydovádět v rámci řízení samotného, například je předvolávat jako svědky a klást jim různé otázky týkající se jejich vztahu k věci, z čehož vyplyne, že jsou nedůvěryhodní, že nezákonně vynášejí obsah spisu Policie ČR a že to dělají proto, aby obešli zákon, což nevypadá zrovna dobře.

Možná by fízlové spolu s různými práskačskými neziskovkami našly nějaký vojeb, takže jsem soukromě definoval ještě jednu pojistku, a tou je datum zveřejnění tohoto článku. Dá se předpokládat, že veškeré delikty již jsou policií oznámeny a příslušná řízení jsou v běhu, takže na nich zpětně nelze nic měnit.

Jak to asi dopadne u soudu?

Nečekám, že správní orgán prvního nebo i druhého stupně uvedenou argumentaci pozřely, metabolizovaly a vypadlo z nich rozhodnutí o zastavení řízení, protože by to mělo za následek šílené věci. Na celou přestupkovou koroagendu by to mělo naprosto zničující účinek a vstřelení kumulativní nálože do přestupkové agendy si Al Hamajda a Čínská strana sociálně policejní rozhodně nepřejí. Důsledná aplikace popsané obrany v přestupkovém řízení bude mít tak za následek pouze dvojí rozuzlení. První je, že správní orgány raději sáhnou k procesní pasivitě a raději budou hrát mrtvé brouky, než by vedly spor. To pokládám za rozumné. Méně rozumné východisko bude soud.

Dá se však předpokládat, že i soudů dojde k menšímu pozdvižení. Vzhledem k čím dál zjevnější politizaci justice i tam může převládnout názor, že zákony jsou sice jedna věc, ale porušení koronavirového stanného práva je třeba přísně trestat, abychom důsledně zatočili s nezodpovědnými jedinci, společně to zvládli a porazili ten hrozný virus. Infekční onemocnění nejsou právě dobré téma pro právní puristy. Ale uvidíme.

Státní správa se nám postavila do role, že si bude vytírat se zákony prdel, dokud něco neřekne soud. Tak jim to splňme třeba zrovna v této věci. Pokud někdo má rozjeté nějaké řízení pro porušení corona law, nechť se ozve.

 


02.05.2021 D-FENS


Související články:


12345 (323x známkováno, průměr: 1,09 z 5)
19 192x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017