Trestní oznámení na tvůrce a spolutvůrce mimořádných opatření

Featured Image

Protože osobně právní situaci v naší republice nepovažuji za vyhovující, vládnoucí garnitura nepřestává se svým úsilím, dávám váženým čtenářům zcela zdarma k dispozici trestní oznámení, které jsem dnes odeslal.

Trestní oznámení je samozřejmě možné používat (jak praví jeden citát „V jednotě je síla“), doplňovat o další skutečnosti, zjištění, důkazy apod. Co nelze samozřejmě očekávat, je zázrak. Ale pokud bude „naštvaných“ lidí více, důkazů více, mohlo by to mít případně i nějaký účinek. A zveřejněním zde na webu pana domácího, to může být takový protiklad k oficiálním vyjádřením, jak vládnoucí garnitura maká a jak se všechny občany snaží spasit (a to zřejmě i za cenu nerespektování právních norem).


Obvodní ředitelství policie Praha II

Sokolská 1799/38

120 00 Praha 2

V XXXi dne XXX

Oznámení o skutečnostech nasvědčujících, že mohlo dojít ke spáchání trestných činů

Oznamovatel: Jméno, příjmení, nar. XXX,

bytem XXX

tel.: XXX

Podezřelé osoby:

1. Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r. (ministr zdravotnictví)

2. prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, v. r. (bývalý ministr zdravotnictví)

3. doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. (bývalý ministr zdravotnictví)

4. JUDr. Radek Policar (legislativní náměstek ministra)

5. další osoby

Trestné činy: Zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 trestního zákoníku

Tímto si jako oznamovatel dovoluji policejnímu orgánu podat trestní oznámení na shora uvedené osoby, neboť mám za to, že jejich jednáním mohlo dojít k naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku. Níže uvádím popis skutkového děje, který dokládám příslušnými důkazy:

I.

Činnost shora uvedených osob spočívá v tom, že opakovaně připravují, vydávají a vymáhají mimořádná opatření, která soud označil jako nezákonná, resp. je zrušil a tím způsobují běžným občanům škodu, jinou závažnou újmu anebo také opatřují sobě nebo jinému neoprávněný prospěch.

Toto dokládá např.

Rozsudek NSS 8 Ao 17/2021

[35] „Značné mezery v mimořádném opatření tak odpůrce způsobuje svou liknavostí a odbýváním svých zákonných povinností.“

[38]“ …odpůrce mechanicky kopíruje odůvodnění z dříve platných mimořádných opatření, které již soud prohlásil za nezákonné, aniž by si dal dostatečnou práci řádně reagovat na závěry soudu.“

[41] Jak však bylo v tomto rozsudku opakovaně zdůrazněno, Nejvyšší správní soud již odpůrci v rozsudcích ochrana dýchacích cest I a ochrana dýchacích cest II podrobně popsal, jak má doplnit a opravit odůvodnění mimořádného opatření, aby bylo přezkoumatelné. Ačkoliv první z citovaných rozsudků byl vydán již 27. 5. 2021 a druhý z nich 11. 6. 2021, odpůrce na výtky v nich uvedené ke dni vydání napadeného opatření, tedy 29. 6. 2021, dostatečně nereagoval. Soud již musí uvažovat o tom, zda praxe odpůrce spočívající v stále stejných pochybeních a ignoraci rozhodnutí zdejšího soudu nenasvědčuje tomu, že odpůrce účelově vydává neodůvodněná mimořádná opatření, která následně soud z tohoto důvodu zruší nebo deklaruje jejich nezákonnost, proto, aby soudu byla znemožněna možnost věcného přezkumu ukládaných povinností a jejich možného zásahu do práv a oprávněných zájmů osob. V právním státě není možné, aby moc výkonná nerespektovala jasně vyjádřený názor soudu a kladla překážky moci soudní při dbání na dodržování zásad demokratického právního státu, který je založen na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

[42] Soud nicméně nemůže nečinně přihlížet tomu, že jsou jeho rozhodnutí odpůrcem systematicky ignorována, a v rámci svých možností proto musí učinit maximum, aby důsledkům takové praxe odpůrce zamezil.

Z tiskové zprávy NSS k výše uvedenému rozsudku – dnešním rozsudkem zrušil  s odloženou účinností o 3 dny mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví regulující nošení ochranných prostředků dýchacích cest:

„Podle Nejvyššího správního soudu má opakované nerespektování závěrů soudu za následek právní nejistotu adresátů, ale i orgánů veřejné moci vykonávajících kontrolu nad plněním ukládaných povinnosti. Důsledkem jsou také zbytečně vynaložené náklady (nejen v podobě opětovně vyplácených náhrad nákladů řízení úspěšným navrhovatelům), ale i další zahlcování již tak zatíženého systému správního soudnictví, kdy správní soudy namísto poskytování ochrany právům dalších osob v nepřednostních agendách musí znovu a znovu poukazovat na opakující se stejná pochybení ministerstva.“

Rozsudek NSS 6 Ao 22/2021 – 44

[67] „Ostatně i nyní přezkoumané opatření odpůrce ještě před jednáním soudu nahradil novým, obsahově stejným, jak uvedl odpůrce na jednání. Odpůrce si již napříště musí být vědom toho, že vydává opatření zjevně nezákonná, jež zřejmě působí jeho adresátům škodu a újmu na základních právech. Nejvyšší správní soud nehodlá spekulovat o motivaci odpůrce, nicméně je fakt, že způsob vydávání mimořádných opatření v týdenních intervalech eliminuje účinnost soudního přezkumu.“

Článek Novinky.cz „Arenberger: Setkávání lidí možná ještě omezíme

Arenberger poznamenal, že „podle pandemického zákona nemůžeme omezovat lidi, jestli jich bude uvnitř víc nebo míň.”

Resort podle ministra uvažuje, že setkávání lidí omezí „metodickým opatřením.” Způsob zatím konzultuje s právníky.

Ministr uvedl, že by byl rád, kdyby mu právníci vyšli vstříc. Buď prý uznají, že medicínská stránka je důležitější než právní čistota a „nebudou to kazit,” nebo se podle něj dohodnou, že má být všechno čisté, pak „to bude nějakou dobu trvat.”

….Opatření ale podle něj musí lidé dodržovat do doby, než ho zruší soud.

Důkazy:

Rozhodnutí a opatření:

Rozsudek NSS 8 Ao 17/2021

Rozsudek NSS 10 Ao 12/2021

Rozsudek NSS 7 Ao 6/2021

Rozsudek NSS 6 Ao 22/2021

Mimořádné opatření Č. j.: MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.

Mimořádné opatření Č. j.: MZDR 15757/2020-49/MIN/KAN prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, v. r.

Mimořádné opatření Č. j.: MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

Články z veřejných sdělovacích prostředků:

Jak vznikají nezákonná opatření: mimo oči úředníků, porušením pravidel- seznamzpravy.cz

„Arenberger Setkávání lidí možná ještě omezíme – Novinky.cz“

II.

Ze shora uvedených skutečností je zřejmé, že podezřelé osoby zcela ignorují zásady právního státu, jednají svévolně.

Opakovaně vydávají opatření v rozporu se zákonem, závěrně nerespektují právní rámec, zákony a rozhodnutí soudu, které jim opakovaně poskytuje návod, jakým způsobem postupovat. Pokud by se jednalo o jedno izolované nezákonné opatření, bylo by možné takové pochybení pochopit. Pokud vše však jedná o svévolné rozhodování, které cíleně porušuje zákony a jedná v rozporu s judikaturou, nelze takový stav tolerovat.

Uvedené jednání dle názoru oznamovatele může naplňovat znaky trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.

Žádám o to, aby orgány činné v trestním řízení záležitosti prošetřily a mé podezření potvrdily či vyvrátily.

Ve smyslu § 158 odst. 2 trestního řádu žádám o vyrozumění o učiněných opatřeních.

____________________________

Jméno, příjmení

Přílohy:

Rozsudek NSS 8 Ao 17/2021 – 63

Rozsudek NSS 10 Ao 12/2021 – 81

Rozsudek NSS 7 Ao 6/2021 – 112

Rozsudek NSS 6 Ao 22/2021 – 44

Mimořádné opatření Č. j.: MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.

Mimořádné opatření Č. j.: MZDR 15757/2020-49/MIN/KAN prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, v. r.

Mimořádné opatření Č. j.: MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

„Jak vznikají nezákonná opatření: mimo oči úředníků, porušením pravidel“

„Arenberger Setkávání lidí možná ještě omezíme – Novinky.cz“,


01.08.2021 RK


Související články:


12345 (291x známkováno, průměr: 1,15 z 5)
15 823x přečteno
D-FENS © 2017