Jugoslávie 2.0

Featured Image

15. června 1389 došlo k bitvě mezi Srby a Turky na Kosově poli. Obě armády se tehdy navzájem povraždily, a to na chvíli zdrželo tureckou invazi. Po dlouhé mohamedánské anabázi se až někdy na přelomu 18. a 19. století podařilo Kosovo obohatit kulturně poturčenými Albánci. Přesto Srbové vojensky hájili Kosovo až hluboko do 20. století.

Kosovo nakonec padlo v roce 1999 po intenzivním humanitárním bombardování Srbska. S odstupem času lze konstatovat, že Srbové udělali zásadní chybu, když se před odvetnými akcemi proti Kosovským Albáncům nezůčastnili Washingtonského „Pay to Play“ systému. Měli to holt těžké, protože jsou na rozdíl od Islamistů historicky orientovaní na Rusko.

Napadlo vás někdy, proč se východňárům na západě říká „Otroci“ – „Slaves“? Ono to má docela reálný důvod: Východní stepi a Evropské pobřeží bylo odjakživa, po tisíce a tisíce let – lovným teritoriem na otroky pro všechny „velké“ středomořské a blízkovýchodní civilizace. Už jenom nejstarší zmínka o Praze: „Město Frága je vystavěno z kamene a vápna a je největším městem co do obchodu.“ Prodávali se zde otroci, cín, kožešiny a potraviny. Otroctví a nevolnictví nakonec z východní Evropy a Blízkého Východu vymýtila koalice zápaďáckých osvícenců s Británií a Francií v čele. U nás, v Rakousku Uhersku, zrušil nevolnictví Josef II. 16. Listopadu 1781. V Rusku zrušili nevolnictví v roce 1861 poté, co je k tomu Francouzi a Britové dobombardovali v Krymské Válce.

Ve Skandinávii nevolnictví nikdy nezakořenilo, ale za to tam mají hodně legend o tom, jak je zbídačení obyvatelé okolní Evropy žádali, aby je Skandinávci vedli a stali se jejich králi – protože si sami vládnout neumí. Je pravděpodobné, že Skandinávci byli stejně jako Britové ušetřeni mnoha asiatských nájezdů, které plenily Evropu napříč celou historií, a proto jim tam na rozdíl od zbytku Evropy zbylo pár moudrých lidí. Historky tohoto typu lze nalézt v okolí Severního a Baltského moře, a jedna taková legenda se váže taktéž ke vzniku Ruska jako takového. Rusko založili potomci Vikingů Rurikovci, když je „Rusové“ požádali, aby jim Rurikovci vládli. Oni ti Germáni všeobecně mají svou historii plnou feudálů a šlechty a králů… Asi proto svou historii momentálně totálně zavrhují, protože být „nadřazená rasa“ dneska vůbec není „cool“.

A pak zde byla slavná Osmanská Říše: Tam už tomu neříkáme „nevolnictví“, ale přímo „otroctví“. Asi protože starověk v Osmanské Říši nikdy neskončil. Evropské nevolictví údajně vzniklo, když během válek a morů došlo k výrazným úbytkům evropského obyvatelstva, a šlechta měla strach, že jim všichni zbývající poddaní utečou. Železná opona byla z tohoto pohledu jenom tradiční východoevropský model. Oproti tomu Turecký Starověk je ekonomický systém založený na jednoduchém počtu: „Čím víc otroků, tím víc HDP.“ Otroky při tom drží v merku profesionální armáda, motivovaná skrz sex, drogy a rock’n’roll, protože dobří vojáci potřebují dobrou zábavu.

Turecký Otrokářský Systém má jediný problém: Pro vysokou spotřebu potřebuje zdroj nových a nových otroků… A hádejte kdo se nachází mezi šlechtěnými germánskými feudály, a Osmanskou Otrokářskou Říší – první na ráně? Slované jsou historicky „lovná zvěř“ přesně tak, jak zápaďácký jazyk napovídá… To ale neznamená, že by Západní Evropa byla zcela ušetřena útoků Osmanských Teroristů. Ještě v 18. století jezdili loupežníci z Barbarské Afriky, ovládané z Istanbulu, lovit otroky až do Dánska. Vždycky na jaře přijelo několik lodí plných ozbrojených vojáků, pochytali všechny děti co dovedli, a odvezli je zpátky do Afriky. Nespočitatelné milióny evropských dětí takto upadly do otroctví. Údajně právě sem lze dohledat původ Mikulášovo Čerta, Černého Petra, co zmlátí dítě řetězem, zbalí ho do pytle, a unese pryč – do Španělska, toho času taktéž ovládaného z Istanbulu. Francouzská katolická církev měla po staletí řád, jenž se staral o oběti barbarkých nájezdů – tak časté bylo drancování Evropy na otroky.

Ti piráti a vojáci, co terorizovali Evropu během celého středověku, a až hluboko do novověku, byli muslimové. Evropa byla odjakživa s Mohamedány ve válce, a na to bychom neměli zapomínat. Neměli bychom na to zapomínat zejména protože poslední vítězné období Evropské Civilizace se dnes v médiích a na školách zvrtlo v lekce plivání na „naší imperiální a otrokářskou minulost.“ Je zajímavé, že islamisté a neomarxisté používají proti západní civilizaci úplně stejnou propagandu. Evropané jsou barbaři co si neumí vládnout, a když se občas náhodou dostanou trochu navrch, okamžitě jsou z toho křížové výpravy a inkvizice a nacismus a komunismus… Bílí prostě můžou za všechno zlo na světě. A tak až potkáte intelektuála, co pomlouvá západní civilizaci a „bílou rasistickou kulturu“, tak mu prosím vás vysvětlete, kdo jako první na světě zrušil otroctví?

Nicméně, blízkovýchodní civilizace odjakživa bombardovaly Evropu skrze svou početní převahu, což se projevuje i v evropské mytologii typu 300, Bitva u Thermopyl, a tak podobně. Historicky byla Evropa vždycky těžší na přežití, a proto v porovnání s blízkým východem velmi řídce obydlená. Narozdíl od Evropy, teplé a bohaté africké provincie nikdy neměly problém s jídlem, ale zato měli problémy s nedostatkem pracovních sil. Tudíž – Evropané se vždycky mohli spolehnout na to, že budou bojovat proti početní převaze ze zemí, kde je tráva zelenější, a ze zemí, jejichž veškerá ekonomická strategie je: „Čím víc otroků, tím víc HDP.“ Možná tady je počátek průmyslové revoluce, nutnost matka vynálezu: Vynálezu jak obejít vlastní početní nevýhodu a fakt, že budu bojovat hladový proti vyživeným vojákům, kteří si zase na jaře pravidelně v přesile přijedou do Evropy nachytat nové a nové otroky. Evropané prostě museli vymyslet lepší armády než otrokáři z Turecka.

Po pádu Římské říše Evropský Okruh mocensky i civilizačně zkolaboval, a následujících víc jak tisíc let trpěli Evropané útoky Mohamedánů až hluboko do evropského vnitrozemí. Nakonec se ale díky průmyslové revoluci karty opět obrátily, a tak například v roce 1800 si Švédi, a poté v roce 1801 Američané troufli vyhlásit Barbarským Africkým státům válku. Evropané chtěli vyjednávat, ale když se Barbarů ovládaných osmanskými Turky zeptali, proč drancují evropské a americké lodě, a zajímají evropany za výkupné, nebo do otroctví, Barbaři odpověděli, že jednají podle Koránu, a podle práva Šaria, a že si své kulturní hodnoty nenechají vzít. Celé to barbarské pirátství nakonec vyvrcholilo obsazením Alžíru Francií někdy v polovině devatenáctého století, a pak nastal na nějaký čas klid. Nastalo dlouhé nerušené období severoatlantitckého Imperialismu, během kterého defakto vznikl moderní železo-betonový svět.

Osmanská Otrokářská Říše zbankrotovala, když jí vyschly zdroje kvalitních Slávů. Rusové zavětřili příležitost, a začali pomýšlet na obsazení Istanbulu, že by z něj opět udělali Cařihrad. To ale Británie s Francií nedovolili, a raději pomohli Turkům proti Rusům v Krymské Válce 1853-1856. Krymská válka změnila svět, když Britové s Frantíkama předvedli jak to vypadá, když munici vyrábí kapitalisté: Tedy ti, kteří na rozdíl od feudálů a otrokářů své zaměstnance platí. Zápaďáci rozbombardovali všechno: Rusům došla munice, a tak se raději stáhli. Vojensky byl výsledek byl tak nějak 50-50, nicméně cíle bylo dosaženo: Rusové nedostali kontrolu nad Istanbulem, a Osmanská Říše už stejně mlela z posledního, a zanedlouho se rozpadla…

Po Krymské Válce Rusové zrušili nevolnictví, protože bylo jasné, že tudy cesta nevede. Turci taktéž: Jednou z podmínek, které si zápaďáci na Turcích vynutili, bylo zrušení dvojího občanství pro muslimy a nemuslimy v Osmanské Říši. A to znamenalo obrovské vysvobození pro všechny zbývající křesťany na celém blízkém východě. Byla to možná krásná doba. Doba kdy zápaďáci mohli říct: „Viďte, vybojovali jsme svobodu miliónům otroků v Rusku a Orientu.“ Kterej prezident tohle dneska může říct? Rusko se pak zmodernizovalo, a Osmanská Otrokářská Říše padla. Turci museli začít vymýšlet nový hospodářský model, protože za předpokladu, že vaše armáda a policie nestojí za nic, mohamedánství je extrémně zastaralé a neefektivní. A žádný technický pokrok od něj prostě nelze očekávat.

Pro vysvětlení: Podle práva Šaria se vás Mohamedán musí zeptat jestli přijímáte Islám nebo ne. Pokud řeknete že ne, zeptá se vás jestli přijímáte „Dhimmi“ status. To je status kdy se podřídíte (Islám znamená „podřídit se“), a za odměnu nesmíte nic ale musíte platit vysoké daně. To je základní zdroj muslimské ekonomické síly: Zdaněné nemuslimské obyvatelstvo. No a pokud se nepodřídíte, tak má muslim podle práva Šaria právo useknout vám hlavu. V polovině 19. století ještě měli Britové a Francouzi odvahu dupnout si na Turky, aby tuhle zhůvěřilost zrušili. Zato dnes s Turky „vyjednáváme“. Vyjednáváme, přestože jsou v Turecku zřetelné tendence k návratu k odkazu Fašistické Osmanské Říše s propagandou, šaríjou, se vším všudy… Jak si něco takového vysvětlit?

V Bibli lze vyčíst všelicos. Například že Armageddon nastane, až Turecko, Írán, Lybie, Etiopie a Sůdán přepadnou Izrael. Ještě aby se nám to vyplnilo, to by zase bylo všude náboženských fanatiků… Nicméně jistě není bez zajímavosti, že celá biblická Apokalypsa se točí v a kolem Turecka. Určitě v tom má prsty nějaký Antikrist…

Podle Jana: „A kdo jest lhář? Není-li ten, kdož zapírá, že by Ježíš nebyl Kristus? Tenť jest antikrist, kdož zapírá Otce i Syna.“

Podle Mohameda: „Zcela jistě lžou když říkají, že Aláh má syna.“

Co by na to řekl Mojžíš nevíme, ale možná že by chtěl rozšířit izraelské hranice do svých původních starozákonních hranic, a vyčistit při tom Izrael od všech neizraelců, držíce se těch nejlepších starozákonních tradic…

Mám takovou teorii: Osmanská říše prodělala klinickou smrt tváří v tvář nepopiratelně lepší Euro-Americké civilizaci. Nutno podotknout, že Euroamerická civilizace byta toho času „křesťanská“. Křesťanská víra vede k pokoře, a 9 z 10 šéfů vám potvrdí, že má raději pokorné a skromné zaměstnance, než nějaké namachrované mistry světa. A opačně to funguje stejně: Zaměstnanci mají radši pokorné šéfy než narcistické egocentriky. Zato starý mohamedánský Šaría-Kalífát model, razící tezi že „Muslimové jsou vládci vesmíru“, ztratil dech z nedostatku motivace pracovních sil asi stejně, jako se to stalo v Sovětském Svazu. Osmanský imperiální model postavený na vykořisťování provincií, propagandě a násilné převýchově dětí porobených národů – prostě moderní Evropskou „svobodnou“ civilizaci neustál, protože na rozdíl od Evropy, jediná motivovaná skupina v Osmanské Říši byli vojáci, kteří ovšem zaspali průmyslovou revoluci. I proto musel přijít Ataturk, a Turky od základu převychovat.

Potom si zápaďáci přes sto let dělali na blízkém východě co chtěli, a za tu dobu možná ztratili ostražitost. Mohamedáni dostali díky ropě do ruky nevyčerpatelný zdroj peněz, a založili jakési „muslimské bratrstvo“, jenž v druhé polovině dvacátého století doslova rozmrdalo celý, už poměrně sekulární blízký východ, zpět do doby kmenové. To všechno za vydatné americké podpory, kterou si bratři muslimové zaplatili ropou. Peníze jsou kořenem všeho zla. A nejenom to: Saudové a jim podobní otevřeli „kulturní frontu“ přímo v srdcích západních demokracií: Postupně si prolobovali, aby západní Evropa přijala „levné pracovní síly“ z jihovýchodu, otevřela hranice a přijala uprchlíky… A stylem „zneužití protivníkovy síly proti němu“ také převorali Evropské zákony o svobodě náboženského vyznání ve frašku na téma „o muslimech a o koránu ani muk“. Arabové se na takové politické fígle nebojí utrácet miliardy dolarů – a úředníci jsou zkorumpovaní všude, i na západě.

Co málo lidí chápe je, že obdivovaná germánská preciznost je založena na absolutní čestnosti: Co není moje na to nešahám, a když mi zaměstnavatel dá něco do ruky, tak se o to postarám jako by to bylo moje vlastní, a pak to zase vrátím, umyté… Oproti tomu ve „Východní Evropě“ je tak nějak normální, že zaměstnavatel musí nakupovat dvojnásobek materiálu a každou chvíli nové nářadí. Nedej bože aby firma zkrachovala: V takovém případě východňárové, bývalí zaměstnanci, přistupují k taktice „seber co můžeš“, a ze zkrachovalé firmy nezůstane ani zkřivený šroubovák. A pak se na východ od západoněmeckých hranic diví, jak to ty Němci dokázali, že jim to Bo = být, bydlet; Hat = mít, vlastnit… tak dobře fungovalo?

Bohužel, německá společnost už pomalu ale jistě naráží na fakt, že uprchlíci z východu nejsou instalatéři z Polska, ale že si jedou úplně jinou civilizační ligu. Ve východoevropském civilizačním okruhu jsou všichni vychcaní jak mraky, ale přesto jsou zvyklí pracovat, a za trochu marek nebo liber strhnou všechny normy. Jenže na rozdíl od prvního a druhého světa, ve třetím světě je normální snažit se nepracovat… A na cestě za svým cílem podplácet, uplácet, domlouvat, rozmlouvat, donucovat, vydírat… A najednou se všichni diví, proč se západní státní aparáty mohou přetrhnout v podpoře všech nelegitimovaných běženců – proč jim staví ubytovny a dávají jim kapesné v hodnotě mnohonásobku toho, co od státu za celý život dostane průměrný pracující Šváb? Možná že odpověď je jednoduchá: Úplatnost Německého Úředníka. Pro běžence, vlastně pro všechny lidi z blízkého východu je prostě normální prouplácet se, anebo skrze veškeré možné prostředky protlačit se skrze byrokratický aparát až ke šťavnaté podpoře. Klidně kvůli tomu sehrají dojemnou rodinnou scénu. A když jim to blbí Evropané dají? Tak proč ne?

Mezi Evropskou a Blízkovýchodní kulturou jsou jisté rozdíly. Například kdyby Titanik vlastnili Saudové, tak by se ženy a děti do záchranných člunů nedostaly, protože muži by šli jako první. Stejně tak blízkovýchodní muži opouštějí své rodiny a domoviny a zdrhají za lepším. A stejně tak Islámská vojska používají civilisty jako živé štíty: Muslim se neštítí schovat se za ženu, nebo za dítě… Hodnota muže je přece oproti ženě mnohonásobně vyšší. Ona to je opravdu jiná kultura, o tom nemůže být pochyb. Schovávat se za slabší bylo společensky nepřijatelné už ve Zlatých Mykénách před 3500 lety…

Slyšel jsem historky, že když ve Švédsku zaváděli sociální systém, obyčejný Švéd by raději hladověl, než aby šel žebrat státu o almužnu. To bych si dovolil označit za další ze základních Evropských Hodnot: Chlap nemá žebrat, ale pracovat a vydělávat. Jenže jsou zde ještě ženy a děti. Dnes již začíná být zřejmé, že socialismus je důsledkem volebního práva žen. Ženy voličky vyžadují více bezpečí a materiální jistoty, a než se chlap naděje, stát sponzoruje armádu samostatných matek z peněz daňových poplatníků. Ale to ještě chlap dovede pochopit: Že musíme myslet na děti…

Jenže: Ženské myšlení se od mužského odlišuje ještě v dalších ohledech. Na rozdíl od mužů, ženy mohou ze své přirozenosti zásadně změnit své společenské a finanční postavení, skrze svatby a děti, a spolu s tím svou rodovou, národní, a často také „ideologickou“ příslušnost. Ženy jsou na rozdíl od mužů společensky adaptibilní. Občas je to romantika jako v pohádce o Popelce, ale často se ženská loajalita mění víc, než by bylo zdrávo. A proto existuje historický rozdíl mezi slovem muže, a slovem ženy. Rozdíl v mužské a ženské komunikaci dále stupňuje známý fakt, že ženy z pozice slabších tíhnou k tomu neříkat co si myslí, ale říkat co si myslí, že jejich posluchači chtějí slyšet. Pokud u ženy zaznamenáte nelogické chování, vězte že neříká pravdu o svých cílech a motivech, protože se vyhýbá otevřené konfrontaci. Pro slabší jedince, ženy, děti, a sociálně odloučené například uprchlíky nebo narkomany… je to častá strategická taktika.

Narozdíl od žen, muž musí být princem, a to znamená že musí mít a chránit svoje majetkové a společenské zázemí, které nesmí opustit nebo zradit. Podle zákonů hypergamie (totiž že ženy vždycky půjdou za tím lepším princem), chlap se musí otáčet, aby na princeznu vůbec měl, a aby mu neutekla. Protože pro ženy je naopak přirozené nedržet se stoprocentně jenom svojí vlastní skupiny, ale hledat sympatie také u členů cizích, někdy dokonce i nepřátelských skupin.

A právě tento rozdíl v myšlení mužů a žen je dnes pravděpodobně zdrojem všeobecné Evropské schizofrenie ve věci uprchlíků. Je to doslova a do písmene „gender issue“. Uprchlíkům chtějí pomáhat primárně Ženy. Ženy na rozdíl od mužů nemají problém s navazováním přátelských vztahů se členy cizích skupin, a proto jim uprchlíci nevadí – zvláště když jsou mladí a dobře oblečení, že ano. Merklová stojí na ženské volební základně, a nejvíc uprchlíků chtějí přijmout mladé studentky. Skoro to vypadá, jako že se ženské chtějí instinktivně o někoho starat? Tak ať se starají! Potom se ale člověk zamyslí, které pohlaví platí nejvíc daní, ze kterých je tato uprchlická hitparáda sponzorována? Není to náhodou to druhé pohlaví, to které na rozdíl od žen nevítá pětadvacetileté „syrské“ chlapce s otevřenou náručí?

Argument, že by stát měl podporovat pouze Ženy, je samozřejmě neudržitelný, a proto se původní evropský socialismus s nejlepšími úmysly rozšířil také na „ne-příslušníky“ naší skupiny. Ženy voličky prostě mají pochopení pro každého vořecha, co dovede házet smutnýma vočima, a přísný otcovský přístup je dneska přímo zavrhován. Podpora důchodců, invalidů, syrotků a matek samoživitelek se tak nakonec zvrtla v podporu všech, kdo si tu podporu dokážou na státu vydyndat. A teď začíná být čím dál tím jasnější, že ti naši invalidové, senioři a evropské matky samoživitelky jsou v porovnání s moderními uprchlíky úplné amatérky, co se týče získávání státní přízně. Uprchlíci nás Evropany prostě válcují v lize, která není naše! Nebo který Evropský Muž vynakládá životní úsilí na nátlak na úřady, aby dostal podporu? Tradiční Evropský Muž by si musel nad mladým zdravým žebrákem odplivnout.

A to ani nemluvím o západních politicích, kteří jsou doopravdy placení Araby, a to co dostávají za svou veřejnou funkci je pro ně jenom takový výsměch, protože to nedělají pro lidi, ale pro své islamisticky motivované chlebodárce? Obama je jejich král! Možná přijde den, kdy nás Turci obsadí. Lidí na to mají dost. Nejbližší spolupracovnice Hillary Clintonové Huma Abedin je muslimská sestřička. Starostou Londýna je bratr Pakistánec, a v Rumunsku se teď pokusili nominovat další sestru muslimku na premiérku, ale prezident jim to zatrh. V západní Evropě se již tu a tam rodí víc muslimů než západních Evropanů, takže to pravé terno přijde už docela brzo.

A proto moje předpověď, střílená od boku, je něco jako Jugoslávie 2.0 kombinovaná s Tureckou invazí do Rakouska. Těžko říct jak dlouho to potrvá, ale rozhodně to nebude nic nového pod Sluncem. Blízkovýchodní a Africký okruh opět drtí Evropu v porodnosti, a tak vzniká přetlak který tlačí uprchlíky k nám, do prázdné vylidněné Evropy. Přijde den, kdy populace blízkovýchodních muslimů dosáhne v populaci západních zemí kritického procenta, a ten den bude zažehnut Sud Prachu zvaný Evropa. To co se stalo v Jugoslávii se stane opět v Německu a ve Francii a v Británii a v Itálii… Ten scénář je totiž vždycky stejný: Opakuje se už 1438 let. Sýrie, zničená, Egypt, vydrancovaný, z úrodné Lybie je poušť, Mesopotámie a Persie je fuč, Byzanc je fuč…

V mezičase se nás poturčenci pokouší demograficky přelidnit, a sabotovat naši obranyschopnost – což se jim poslední dobou opravdu daří. Kdyby člověk věřil na konspirační teorie tak by musel konstatovat, že to co se dnes na západě děje je důsledkem infiltrace agentů KGB do škol a médií během studené války. Gayové a lesbičky, černobílý rasový konflikt, anebo „ženská práva“, jsou ve skutečnosti zcela nepodstatné, puberťácké problémy, které jenom odvádí pozornost od skutečných vojenských cílů. Pokud Jurij Bezmenov říká pravdu, potom to co se děje dnes – sluníčkáři, Black Lives Matter a SJW (Social Justice Warriors), jsou jenom výkvětem větru zasetého nepřítelem během Studené Války. Mohamedáni momentálně sklízí, co Sovětský Svaz zasel. A tak když se USA a SSSR perou, tak se poturčenci smějou.


01.01.2017 Barn Swallow

12345 (290x známkováno, průměr: 1,60 z 5)
17 157x přečteno
Updatováno: 1.1.2017 — 22:28

Reklama

D-FENS © 2017