Jak neplatit pokutu III. Tipy pro správní řízení.

Featured Image

Do třetího levelu silniční buzerace vstupujeme nejčastěji poté, co jsme odmítli projednat domnělý přestupek na místě a na písemný Příkaz podali Odpor.

Měření rychlosti dnes dominuje přestupkové agendě a tak se na to budu soustředit. Po podání odporu v určitém časovém horizontu následuje předvolání k ústnímu projednání, kterým bude pokračovat správní řízení (příkaz se váže k řízení příkaznímu, což je z právního hlediska součást řízení správního, vše je vysvětleno v minulých článcích FSM).

Co se týče toho časového horizontu, z vlastní zkušenosti jsem si ověřil, že záleží na tom, jak napíšete odpor. První varianta vypadá asi takto:

Milá soudružko, podávám tímto odpor proti příkazu ze dne 21.12.2012 ve věci údajného přestupku zaviněného: , nar., bytem. Využívám tak odst. 4 §87 Zákona č. 200/1990 Sb. v aktuálním znění.

Odůvodnění: Požaduji tímto řešení údajného přestupku ve správním řízení. Při ústním projednání budu požadovat (dle Zákona č. 500/2004 Sb. a Zákona č. 200/1990 Sb.) předložit následující důkazní dokumenty:

– záznam o přestupku sepsaný Policií ČR. Dle vašeho sdělení PČR oznámila přestupek pod číslem jednacím XY.
– obrazový záznam radaru. Součástí tohoto důkazu jsou následující (dle Zákona č. 361/2000 Sb): typ radaru, dokumentace potvrzující zákonně správný postup při měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích (namátkou doložení těchto provozních charakteristik: maximální vzdálenost měření 60 metrů, odklon osy svazku antény od směru jízdy měřených vozidel 22.5° s tolerancí +/- 0.5° aj.).
– vyjádření ve smyslu odstavce 6 § 125 Zákona č. 361/2000 Sb.

Čeho tím dosáhnete? Úředníkovi dojde, že tenhle nebude úplně jednoduchej a bude potřebovat přichystat něco materiálu do spisu. Tím stoupá pravděpodobnost, že půjde celý váš případ do koše, protože dalších dvacet pirátů ten den bude pro úředníka bez práce. Co by se ve spisu mělo objevit, aby bylo možné vás správně vyřídit ve věci překročení státem určené rychlosti?

záznam o přestupku, musí obsahovat příslušné formality: co se stalo, kde, jakého dne, v kolik hodin. Kdo byl na místě přítomen, kdo pořídil zápis.
– kde přesně se přestupek stal. V tomhle bodě to nejčastěji poserou, je uvedeno místo, které leží někde mimo obec, nebo není vůbec jasné, kde to místo je. Jak tenhle dokument vypadá? Většinou je to výtisk černobílé mapy dotyčného místa a okolí, kde jsou ručně tzn. propiskou čísla zakresleny důležité body (např. pozice měřidla, odchytná hlídka atd.). Tyhlety čmáranice bývají funny a taky je někdo musí chystat ve své pracovní době, čímž se nestíhá buzerace jiných, takže když je požadujete, pomáháte jiným.
záznam z kamery, číslo přístroje, opět musí být přítomny časové a místní údaje pro jednoznačnou identifikaci.
ověření měřidla, kdo měřidlo obsluhoval, zda to byl vůbec policista. Musí být uvedena přesnost měřidla a zda je tato přesnost odečtena od naměřené hodnoty.

Druhá varianta je podat odpor ve znění „podávám odpor, nazdar„, poté následuje předvolání docela rychle (a to i v největších městech, kde je dopravněsprávní agenda zpravidla přehlcená) a ve spisu se pravděpodobně vše potřebné neobjeví. Co se v tomto spisu, který na vás úředník vede, nachází nebo nikoli, můžete zjistit už před ústním projednáním. Máte možnost se v úředních hodinách domluvit na nějakém termínu, kdy spis prostudujete a necháte si pořídit kopie (úředníci mají možnost za to vybrat peníze, ale kupodivu často kopírují zdarma. Většinou se vám odvděčí jinak: čekáte na to půl hodiny i déle, s čímž neuděláte nic. Smártfounaři si to patrně odfotí v HD a nemusí poníženě žádat o kopii, na druhou stranu se úředně ověřená kopie těchto věcí může hodit, kdyby se v budoucnu ze spisu chtělo něco ztratit). Máte-li na to čas, je vždycky lepší přicházet k ústnímu už obeznámený se spisem. Pro začátečníky lze doporučit, aby se podívali na spis už v úvodním příkazním řízení, tj. před podáním odporu (je na to 10 dnů), protože něco v něm už ze začátku nachystané bude.

Tedy, příznivci druhé varianty tvrdí, že získají více času (proč je dobré získat „více času“ se dozvíte níže), protože u ústního namítnou, že spis je poloprázdný a ústní se bude muset opakovat. To už je na každém, já osobně tuto variantu nevolím z jednoho důvodu. Správní orgán obce je samosoudní instituce. Může nad vámi vydat rozhodnutí i na základě důkazů chatrných nebo neúplných. Poté, co se odvoláte proti rozhodnutí obecnímu, pokračujete do levelu 4 a to jest kraj. Považuji v současné době za vhodnější do tohoto levelu spíše nevstupovat. Zájemci najdou ilustrativní informace o tomto levelu v příběhu na pokračování „JJ vs. Magistrát“ tady na D-FENS. Upozorňuji, že se jedná o čtení pro otrlé.

Náš cíl je tedy zajistit, aby už na obci žádné rozhodnutí nikdy nevzniklo. Existují tři přístupy.

1) hrát s úřadem jeho hru a zpochybnit u ústního předložené důkazy, navrhnout jiné (např. výslech policistů, kteří měřili, bývá oblíbené), upozornit na absenci esenciálních důkazů (vyjmenovány dříve). Úřad ale může vše ignorovat (není to soud, ale správní úřad) a rozhodnout o vině, což většinou využívá. Pokud dojde na hraní si s důkazy, je dobré pamatovat na tzv. „metodu tří nohou“. Většinou se dá uspět, když existují tři na sobě nezávislé věci, kterým se dá skutek rozporovat. Tedy např. chybně provedené měření ze strany policie + absence materiální stránky přestupku + svědecká výpověď. 60% pokut je uděleno neprávem nebo to řízení, které k nim směřuje, má nějakou chybu. Tzn. max. 60% správních řízení lze tímto způsobem vyhrát. Má to určitý psychologický a finanční rozměr, jinak řečeno, kam až to hodlá defender v případě nouze dohrát, na jakou game má koule a kolik má peněz. Například kompletní sada i s NSS vyjde na 30k. Každý musí být předem rozhodnut, o který level má ještě zájem.

2) hrát o čas. Na „vyřešení“ přestupku má (v současné době, plánuje se hotfix) totiž establishment jeden rok. Poté je pro úřady game over. Někdy je to vysvobození i pro úředníka samotného. Obecně je vhodné implementovat přístup 2 pokaždé u obcí, kde je dopravněsprávně přehlceno, to zvyšuje šanci na výhru. Někdy pomůže, když předvolaný sebejistě prohlásí v prvním kole, že to hodlá dohnat k soudu, protože nic neudělal. Soudy úředníci nemají moc rádi (především proto, že uřední rozhodnutí bývá vždy formálně a někdy i obsahově – to když se copy-pastovalo z blbé šablony, třeba se splete rychlost a pásy – soudem napadnuto jako katastrofální, což může třeba v ruce nadřízeného, který potřebuje úředníka vykopnout, posloužit jako formální záminka nekvalitní práce) a praktickým důsledkem může být prekluze.

3) podpásovka. Detaily za chvíli.

Pokud jste v situaci, kdy jste popotahován za rychlost, zvolili jste variantu odporu č. 1 tj. elaborát, ve spise je všechno co tam má být (nebývá zase tak časté), osobně doporučuji kombinaci všech tří přístupů. U ústního projednání nadiktujete třeba toto:

Využívaje § 36 Správního řádu, požaduji ve věci svého správního řízení předložit chybějící důkazy, nezbytné pro projednání výše uvedeného údajného přestupku:
A) V dopravním přestupkovém řízení se musí dle rozsudku č.j. 5 As 104/2008 – 45 Nejvyššího správního soudu prokazovat také společenská nebezpečnost přestupkového jednání, který právem chráněný zájem byl porušen či ohrožen a jakým způsobem, potažmo v jaké intenzitě, tedy materiální znak přestupku. Pokud naopak správní orgán neprokáže naplnění jak formálních, tak materiálních znaků přestupku, má povinnost (nikoliv pouze možnost) řízení zastavit podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích. Nejvyšší správní soud tak odmítl, že by překročení nejvyšší povolené rychlosti naplňovalo automaticky materiální znak přestupku.
Důkazní materiál tohoto charakteru nebyl předložen.

B) Správní orgán musí též doložit, že měření proběhlo podle zákona, resp. §79a zákona 361/2000 Sb., kde se doslova konstatuje, že měření rychlosti je možné za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu; jak bylo toto zajištěno. Nestačí pouze uvést „ano“, dle zákona musí být toto postaveno na jisto předložením důkazních materiálů. V opačném případě neprobíhalo měření rychlosti v souladu se zákonem a není platné.
Důkazní materiál tohoto charakteru nebyl předložen.

Ve zkratce se toto označuje jako „materiální znak“ (A) + zákonné měření (B). V žádném případě nedoporučuji se na toto spoléhat jako na hlavní body, neboť úředník to bude stejně ignorovat (také soudy se s tím téměř vždy vypořádají ve váš neprospěch), ale jako doplněk stravy mu to rozhodně zase o něco zpomalí metabolismus. Trochu stoupá šance na hození pod stůl a dokonání lhůty jednoho roku. Stavět veškerou obhajobu na materiální stránce je zbytečné, úřady proti tomu vymyslely obranu, kdy copy-pastují do rozhodnutí určitý předem formulovaný text.

Podpásovka je zacyklení formálních náležitostí hrátkami se statusem zmocněnce, který musí být obeslán (typicky vhodné nasadit po ústním projednání, kdy do konce roční lhůty zbývá pár měsíců) rozhodnutím, protože to se stává platným až jeho doručením (i kdyby třeba jen fikcí). Vyzvednete-li si například rozhodnutí po roce a dni, pak již není platné. Doporučuji si přečíst příslušné pasáže správního řádu a znát rozsah svých možností.

Dosud jsme využívali příslušnou legislativu a postupovali tak, jak by se mělo postupovat při každém domnělém přestupku, přestože se na Novinkách a Idnesu dočtete, že jde o „obcházení zákona“. Pokud něco považuji za obcházení zákona, tak pouze podpásovku. Je už na vás, zda se touto cestou odmítnete vydat, nebo vyhodnotíte současnou justiční praxi Policie, dopravněsprávních úřadů a soudů nižších instancí za jednu obrovskou podpásovku směrem k běžnému ne-VIP řidiči, se kterým se v této zemi nehraje fér a je škubán až na maso a podpásovku budete považovat za velmi slabou záplatu na obrovský hrubý pytel, ve kterém jsou řidiči denně práskáni pendrekem do zad se zavázanýma očima. Kdo se jednou podíval do hloubky korupčně-klientelistického pozadí byznysu dopravních přestupků v této republice, ten si zpravidla šetří morálku na jiná patřičná místa a s podpásovkou problém mít nebude.

Existují dvě dobře používané modifikace podpásovky. První je rychlé střídání (počet změn zmocněnce není omezen), nutné mít nastudováno. Druhou modifikací je cizokrajný stát, ze kterého se nevrací nedoručitelné dopisy (adresát neexistuje). Tím se český úřad dostane do formální nouze. V této oblasti děkuji jednomu svému příteli, který si před lety dal tu práci, investoval do toho peníze za poštovné a možnosti přesně zmapoval. Ukázalo se, že takto „zlatých“ zemí je naprosté minimum (např. kontinentální Afrika už je v tomto smyslu bohužel rozvinutá). Z omezeného jídelního lístku vám mohu doporučit prověřené Tuvalu. Když pošlete dopis na adresu Mgr. Jan Novák + nějaká tuvalská adresa z google maps, slehne se po něm zem a to my právě chceme. Za několik let bude možná tento ostrovní stát v Oceánii o dvanácti tisících obyvatel nepoužitelný, protože se potápí, takže neváhejte.

Na závěr: buďte paranoidní a k oboustranné komunikaci si pořizujte oštemplované kopie. Kopírujte důležité papíry ze spisu, protokol o ústním jednání (zápis co bylo řečeno), také zopakuji z minulého dílu seriálu, že podání odporu preferuji na podatelně, protože na kopii podané listiny zase dostanete štempl. Papír bez štemplu je v kocourkově hajzlpapírem, tedy pokud jste v roli občana a taháte za kratší konec provazu.

Mnoho podrobných návodů k prvnímu („ne-projednání na místě“) a druhému (příkazní řízení/ne-podání vysvětlení) levelu najdete v článcích na tomto webu. Při potížích v čtvrtém (kraj) a pátém (soudy nižší instance) levelu doporučuji požádat o konzultaci občanské sdružení OSBID.


9.5.2012 Smrtihlav
acherontiaatropos[at]email.cz
v diskusi prosím výjimečně všechny komentáře pouze k ústřednímu tématu, vítané jsou především osobní zkušenosti, díky

12345 (44x známkováno, průměr: 1,68 z 5)
20 318x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:55
D-FENS © 2017