Celostátní setkání zástupců Městské a obecní policie

Featured Image

V úterý 21. dubna 2015 jsem se pracovně zúčastnil Celostátního setkání zástupců Městských a obecních policií v Brně v hotelu Voroněž. Svou roli nechci a nemohu blíže specifikovat, přesto podotýkám, že nejsem a nikdy jsem nebyl příslušníkem žádné represivní složky ani městské či obecní policie.

Akce probíhala formou několika přednáškových bloků proložených přestávkou. Přednášky se týkaly především platné a chystané legislativy s využitím moderní techniky při práci strážníků Městských policií. V následujícím textu zmíním z mého pohledu nejdůležitější body, které mohou a budou mít dopad na životy nás všech.

Připravovaná novela zákona o obecní policii. Je snaha rozšířit pravomoci strážníků městských policií. Konkrétně se jedná o oprávnění předvést osobu na nejbližší útvar PČR a to i mimo území obce, dále právo udělit zákaz vstupu na určená místa, je-li ohrožen život, zdraví, majetek a nebo veřejný pořádek a vyžaduje-li to plnění úkolů obecní policie. Vstup do živnostenských provozoven, heren a kasin i mimo pracovní dobu (!).

Projekt Bezpečnostní dobrovolník. Podpora dobrovolnických aktivit obyvatel obcí, zapojení laické veřejnosti do zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a s tím související dotační program. Výběr uchazečů bude provádět obec, bezpečnostním dobrovolníkem se bude moci stát každý občan žijící v dané lokalitě, starší 18-ti let, svéprávný a trestně bezúhonný. Jejich hlavní náplní by měla být v první fázi bezpečnost na přechodech, pochůzky v zahrádkářských koloniích a chatových oblastech, vytvoření sítě osob za účelem pátrání po ztracených dětech a seniorech, mapování černých skládek, autovraků, poškozeného či chybějícího dopravního značení, poškozování veřejného zařízení. Za tuto činnost by dobrovolníci neměli pobírat finanční odměnu a neměli by mít větší pravomoci než běžní občané.

Městské kamerové a dohlížecí systémy. V letech 1996 až 2014 byla z programu prevence kriminality poskytnuta dotace 203 obcím a městům na MKDS ve výši 561.945.000,- Kč. Cituji: „Kamerové systémy mají velké uplatnění i při ochraně obecních objektů, družstevních domů a rodinných domků. Kamerový monitoring přináší občanům pocit bezpečí a významně se podílí na vytváření bezpečné lokality“ a nebo „MKDS umožňují podchycení závadového jednání v samém počátku“. „Detekce každého protiprávního a protispolečenského jednání je včasná prevence“. „S nárůstem kriminality a neustálou hrozbou terorismu již nestačí, aby kamerový systém zpětně poskytl kvalitní záznam trestného činu či přestupku. Důležité je, aby systém varoval před nastávajícím rizikem co nejdříve“. To zahrnuje i automatické systémy dopravní obrazové detekce – překročení vyhraněných zón, rozpoznávání registračních značek, tvaru a barvy vozidla, průjezdu vozidle na červenou, měření průměrné úsekové rychlosti, výběr mýta atp.

Radarový měřič rychlosti Ramer 10 C. Radarový měřič skrytě umístěný v policejním voze. Umožňuje měření z místa i za jízdy, měření okamžité rychlosti i měření průměrné rychlosti vozidla metodou start-stop. Automaticky rozpoznává registrační značky vozidel a databází kradených vozidel, technických kontrol atp. Zadní kamera umístěná za zadním sklem vozidla – slouží k zachycení různých druhů přestupků – telefonování za jízdy, jízda v pruzích atd. Záznam je identifikován souřadnicemi GPS.

Radarový měřič rychlosti Ramer 10 P. Lidově nazývaný „ptačí budka“. Skříň je otočná a umožňuje měření v obou směrech. Obsahuje i záložní baterii pro případ dočasného výpadku elektrického proudu. Skříň lze vybavit alarmem, který je napojen na PCO.

Archiv – software pro zpracování a archivaci snímků pořízených radary. Jde v podstatě o propojení automatizovaných radarových měřících zařízení s centrálním registrem vozidel a správou dopravních přestupků. Systém hromadně generuje dokumenty a sám obesílá městské policie či správní orgány. Rovněž hlídá lhůty a stav zpracování přestupků a automaticky upozorňuje na okamžik, kdy hrozí např. promlčení přestupku atp.

Novela zákona o přestupcích. Zřizuje se evidence přestupků (součást RT Ministerstva spravedlnosti), ukládá se povinnost seznámit se s daty evidovanými k osobě před uložením blokové pokuty (§ 69), ukládá se povinnost zaznamenat uložení sankce do registru (§ 88), definuje se námitkové řízení pro záznamy s evidencí (§ 88a), definuje recidivu jako opakované spáchání přestupku ve lhůtě 12 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí (§ 91a). V praxi to znamená, že budete-li na místě jednat s příslušníkem PČR či strážníkem Městské policie o přestupku, je tento povinen Vás „prolustrovat“ a nahlédnutím do centrální evidence přestupků zjistit, zda se nejedná o recidivu. Jedná-li se o recidivu, nelze přestupek řešit na místě pokutou či domluvou, ale tento musí být předán k řešení příslušnému správnímu orgánu.

Centrální registr neprokázaných přestupků. Některými zájmovými skupinami byla v nedávné minulosti vyvíjena nemalá snaha, aby v centrálním registru přestupků kromě prokázaných přestupků byly evidovány i přestupky neprokázané. Cituji přednášejícího: „Znáte takové ty lidi, kteří se chronicky dopouští přestupků, následně se vyhýbají správnímu řízení, vymlouvají se na osobu blízkou nebo s pomocí právních kliček z toho vyklouznou. My jsme chtěli, aby takové záznamy o těch osobách tam byly, opravu jsme moc chtěli, ale bohužel to neprošlo. Chtěli jsme, aby ten strážník, když s někým jedná aby přesně věděl koho má před sebou, že ten člověk je recidivista a že už třeba patnáctkrát z toho vyklouznul, tak aby si na něj dal pozor“…

FTT MP Manager. Software, který propojuje kamerový systém v obci, s kamerami a GPS modulem, které má strážník při sobě a zobrazuje pohyb a činnost strážníka na panelu na služebně. Přenos videosignálu je online a v podstatě okamžitý, tzn. jednáte-li se strážníkem MP a jste v jeho zorném poli (kamera je zpravidla umístěna vpředu na hrudi na levé straně), je toto video ukládáno do záznamu a současně přenášeno přímo na služebnu, kde se na něj dívá několik dalších strážníků. Ti mohou pomocí vysílačky či mobilního telefonu poskytnout strážníkovi radu či podporu, vyslat mu na pomoc další hlídku, jestliže se podle nich situace může vyhrotit atp. Takže až budete např. ve Zlíně či v Pardubicích jednat se strážníkem, mějte tuto skutečnost po celou dobu na mysli.

Závěrem: oni se na vás připravují, smyčka se utahuje. A co děláte vy?


24.04.2015 A.N.

12345 (1x hodnoceno, průměr: 1,00 z 5)
540x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:51

Reklama

D-FENS © 2017