Poznámky k provozu ubytovacího hostince

Featured Image

Našimi bezproblémovými zákazníky jsou ti, kteří nepovažovali za potřebné se zúčastnit poškození lidského organismu nebo výzkumu vlivu nových látek na lidský organismus ku prospěchu globální elity, nazvaného „očkování proti nemoci Covid-19“.

A také zákazníci, kteří chtějí být co nejdál od programů globální elity zastoupené Evropskou unií, týkajících se – bůhví proč po anglicku/americku (USA) pojmenovaných – „green dealu“, „great resetu“, „repoweru“. Též zákazníci nemající nic společného se škodlivostí ozónu, uhlíku, dusíku, s potřebou multikulturního obohacení Evropy většinou prostřednictvím Negroidů, Semitů, Turkitů, Paštůnů či Asiatů. Nemající pochopení pro tak zvanou korektnost, iluzi rovnosti a spravedlnosti, pro všemožné nové „gendery“, pro povinnost pomáhat všem a všude, kromě zdejších obyčejných Evropanů a pro další euronesmysly.

Tou Evropskou unií, které se Česká republika stoprocentně podřídila demokraticky vůlí 54 % voličů, když 12 % voličů bylo proti a zbytku občanů České republiky majících volební právo (34 %) to bylo jedno.

Nemluvě o členství České republiky v americké (USA) organizaci severního Atlantiku, o kterém rozhodli volení zástupci [1] raději sami, bez všelidového hlasování. Které by prý bylo dle presidenta Havla „v podstatě nesmyslem“.

V současné době, v létě 2022, jsou našimi zákazníky též ti, kteří si jsou jisti, že jednání kyjevského loutkového režimu týkající se úpravy života společnosti na území Haliče, Volyně, Bukoviny, Donbasu a dalších tamních území – kteréžto jednání je současnou českou vládou prezentováno jako správné – není stejně jako související akce současné české vlády dobrým řešením tamních dlouhodobých problémů. Kterých by nebylo, nebýt globální elity.

Naši zákazníci jsou zastánci možnosti místní společnosti rozhodnout se nespolupracovat s jinou společností, nebo, po souhlasu jiné společnosti, s takovou spolupracovat. Vždy v souladu s dlouhodobým historickým vývojem a se zájmem pracujících vrstev obou společností o jejich dlouhodobě udržitelný život. S plnou zodpovědností za výsledek – před osobní odpovědností členů společnosti a zejména těch, kteří jejím jménem jednají, není úniku, jako koneckonců ve všech oblastech života dobře fungující společnosti.

Stejně tak se naši zákazníci neztotožňují s postupem „z lidu vzešlé“ zdejší státní moci, přinášejícím zhoršování životních podmínek většiny autochtonního obyvatelstva Čech a Moravy.

Naši zákazníci si jsou jisti, že zástupci společnosti nemohou být odtrženi od života společnosti. Mimo jiné hmotná odměna zástupce nemůže být vyšší, než je průměrná odměna za práci člena společnosti a životní úroveň rodiny zástupce nemůže tu obecnou výrazně přesáhnout.

Postavení co zástupce části společnosti je ukončeno, pokud více než polovina členů společnosti, jejichž zástupcem je, uváží, i postupně, že výsledek práce takového zástupce není v souladu se zájmem zastupovaných o jejich dlouhodobě udržitelný život.

Ne vždy se vše úplně povede, příroda si poroučet nedá. Člověk navíc může dosáhnout hranice svých možností. To samo o sobě není neobvyklé a špatné. Včas to oznamme, umožněme bezproblémové nahrazení a dále se věnujme tomu, na co stačíme. Být dobrým zástupcem společnosti nebo zaměstnancem státu přináší slávu. Být šmejdem – kurvou opovržení, odstranění ze společnosti a zapomnění.

Samozřejmá je v takovém případě náhrada škody, tedy nejen prostředky osobními, ale i příbuzenskými a z dalšího širokého okolí: nelze týt na úkor pracujících. Pokud se už tak stalo, musí být vše vráceno do původního stavu, včetně vyrovnání toho, co hmotně vyrovnáno může být jen obtížně. Oko za oko, zub za zub. Být zástupcem společnosti nebo zaměstnancem státu není sinekura.

Nikdo ze současné trojjediné lidové státní moci a její zdebilizované klaky není v hostinci očekáván, natož vítán.

Dokud hostinec řádně platí tak zvanému státu jím předepsané částky, vyžaduje od něj plnění v řádném množství a jakosti.

–––––––––––––––––––––

Hostinec používá energii a vodu poskytovanou Zemí s Sluncem podle svých potřeb, rozumně, bez ohledu na nařizování, přikazování, stanovování, doporučování, zakazování, dovolování apod. současnou státní mocí.

Do hostince vede telefonní linka. Hostinec je připojen do světové počítačové sítě.

Naši zákazníci obvykle nepoužívají mobilních telefonů a podobných sledovacích, kontrolních nebo ověřovacích prostředků. Žádné ze zařízení hostince není tak zvaně smart – shromažďující informace o svém okolí, předávající je ku prospěchu globální elity a řídící se pokyny vzdáleného dozoru.

Informace zpracované Českou televizí a ostatními hromadnými sdělovacími prostředky vytvářejícími a šířícími polopravdy a nepravdy lze přijímat jen individuálně.

V hostinci není zařízení vydávající kovové nebo papírové peníze. Jen takovými zde lze platit, a to českými korunami. Zákazníci z jiných krajů však mohou použít i kovová či papírová Eura, jedno Euro zde nahradí 10 Kč.

–––––––––––––––––––––

Upozornění, které je potřebné až nyní, v 21. století: ubytovací hostinec má záchody pouze pro muže ♂ a pro ženy ♀.

Propagace protipřírodních jevů není slučitelná se životem společnosti a není možná.

Pokud s tímto postulátem nesouhlasíte, nesnažte se prezentovat své představy o normalitě, ať už jste prostí, navedení nebo opravdu nenormální – JDĚTE JINAM.

Některé pokoje jsou výhradně kuřácké, některé výhradně nekuřácké.

–––––––––––––––––––––

K dopravě lze využívat místních a dálkových autobusových linek. [2] Jejich současná konečné stanice v Čechách je od hostince vzdálená asi 2 hodiny chůze. Po včasném oznámení pomůžeme zákazníkům se zavazadly. Nejbližší autobusová stanice v Dolních Rakousích je vzdálená asi hodinu chůze.

Osobní automobil nebo motocykl poháněný motorem spalujícím výrobky z ropy mohou naši zákazníci zaparkovat na pozemku hostince. Dobíjení akumulátorů „elektromobilů“ není možné.

Spešltrýtment pro cyklobuzny neočekávejte, přestože někteří lidé [3] mohou ujišťovat o své vstřícnosti aktivitám zmíněných, za společné peníze.

–––––––––––––––––––––

Naši zákazníci mohou být křesťany – východními nebo západními, pravoslavnými, všemožnými protestanty. Muslimy šíity nebo sunnity. Hinduisty, šintoisty, buddhisty, konfuciány, příznivci Tao, Cao Dai, marxisty,… či se neřídí nábožnou nebo podobnou vírou.

Žádného z nich nenapadne, aby toto svoje přesvědčení samo o sobě nebo s ním spojený způsob života ostatním vnucoval, nutil je snášet jeho projevy nebo je přesvědčoval o jeho správnosti.

Pokud máte potřebu se chovat jinak – JDĚTE JINAM.

V té souvislosti lze zmínit shodu našich zákazníků v tom, že lidské rasy a odlišnosti vůbec jsou skutečností: Evropanů je Evropa. Negroidů je skoro celá Afrika, Semitů její zbytek. Indiánů Severní, Střední a Jižní Amerika, ostrovy v jižních mořích jsou tamních domorodců a tak dále.

Každému, co jest jeho. Naši zákazníci s tímto nemají problém – v cizích krajích jsou návštěvníky uznávajícími tamní mravy a doma jsou ve vlastním pány. Nikomu není a nebude umožněno klid jejich domova narušovat, pokud by se snad k tomu někdo měl.

Východní názor, že kdo s mečem přijde, mečem skončí, srozumitelně shrnuje závěr diskusí našich zákazníků. Ti se k němu dopracovali přes své mnohdy až příliš empatické úvahy, které však nebyly škůdci-nájezdníky (uprchlíky, imigranty, přistěhovalci a tak podobně) správně pochopeny.

Pro dobré zástupce společnosti je i tato shoda samozřejmým východiskem veškeré jejich činnosti. Osud těch ostatních byl již zmíněn.

Hostinec je plný vzpomínek na staré časy, dávaje tak najevo, že je zde upřednostňován výběr z odkazu středoevropské minulosti. Pro poučení současníků, k vystříhání se opakování minulých chyb.

Hostinec je v českém pohraničí, v bývalé oblasti s velkým zastoupením mateřské řeči německé. Toto letité bezproblémové uspořádání bylo ukončeno jednáním zdejšího německy hovořícího obyvatelstva v roce 1918. Vše bylo završeno po roce 1933 a vyrovnáno v letech 1945-1946. Současný stav odráží tento historický vývoj. Přesto je německá řeč v hostinci z nostalgie považována za druhou zemskou řeč v Čechách.

Ovšem bez podkuřování nositelům programu revanše a jejich příznivcům. Revanš v tomto případě nakonec znamená předání jeho protagonistů revolučním gardám ´45. Mnohdy morálně vadným, jak to už tak bývá. Ale kdo zasil nesvár, sklidil gardu.

–––––––––––––––––––––

Naši obvyklí zákazníci jsou Češi a česky, německy nebo polsky hovořící obyvatelé Čech a Moravy.

Další mohou být z Uher hovořící maďarsky, slovensky nebo jiným slovanským jazykem. Zákazníky mohou být Srbové. Německy, italsky či slovanským jazykem hovořící obyvatelé Dolních a Horních Rakous, Tyrol, Krajiny, Přímoří, Dalmácie, Korutan, Bavor, Sas, ad. Mohou to být Rusové a též rusky hovořící obyvatelé východních oblastí Evropy a navazující Asie.

–––––––––––––––––––––

1) Volení zástupci lidu, kteří byli v dubnu 1998 pro a proti zjevnému vojenskému podřízení České republiky hegemonovi NATO [➚]

2) Autobusy odkud a kam. [➚]

3) Tito někteří lidé nepřispěli přímo nebo nepřímo na provoz hostince – a oni a ostatní všemožní „progresivní“ se mohou vrátit do zadnic, ze kterých jim bohužel bylo dopřáno se dostat na tento svět.

–––––––––––––––––––––

Poznámky k jídelně

Pokud naši zákazníci využívají možnost se společně stravovat, baští pokrmy české, moravské a vůbec středoevropské kuchyně (občas s výletem i dále, až do exotických krajů) tak, jak jsou v hostinci připravované podle postupů minulého století. A to bez přihlédnutí k frí, kůl nebo in „trendům“. Ty pominou, zatímco rozumný český, moravský, středoevropský člověk zůstane.

V současné době je k dispozici 10 a 12stupňové světlé a 13stupňové tmavé pivo z Budějovického pivovaru n. p.

Černý nebo zelený čaj lze obdržet celý den.

Vaříme 7g kávu. Pro zájemce o kávu podle italského způsobu je espresso z kávovaru La Marzocco, 1952.

Kuchyně vyrábí obvykle sestavu (menu) ke snídani, obědu nebo večeři a drobnosti, třeba k pivu. K čaji nebo ke kávě sladké pečivo.

Povinná informace o euroalergenech podle „směrnice 1169/11 EU“.

Tedy: všechny výrobky kuchyně mohou obsahovat všechny euroalergeny ve stopovém i větším množství.

Euroalergeny: 1. obiloviny obsahující lepek, 2. korýši a výrobky z nich, 3. vejce a výrobky z nich, 4. ryby a výrobky z nich, 5. podzemnice olejná a výrobky z ní, 6. sójové boby a výrobky z nich, 7. mléko a výrobky z něj, 8. skořápkové plody a výrobky z nich, 9. celer a výrobky z něj, 10. hořčice a výrobky z ní, 11. sezamová semena a výrobky z nich, 12. oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg-ml v kg-l, 13. vlčí bob a výrobky z něj, 14. měkkýši a výrobky z nich.

Výrobky nejsou připravovány s ohledem na zmenšení obsahu nebo vynechání euroalergenů. Výrobky nejsou připravovány podle požadavků osob zdravotně oslabených.

Ale, po včasném oznámení, kuchyně vyrobí pro naše zákazníky jídlo v souladu s bývalými doporučeními pro výživu a stravování školních děti a studujícího dorostu, a v mezích možností, daných dostupností surovin v dnešní době, i jídlo tak zvané přírodní výživy, blížící se některým zvyklostem tak zvané makrobiotiky.

Zpracovatelé námi využívaného masa musejí postupovat v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, tedy říšskoněmeckými zákony z 21. dubna a 24. listopadu 1933, o porážce zvířat a o ochraně zvířat.

Zvířata, která spotřebováváme, jsou hodna úcty.

Proti našemu chápání středoevropské tradice a nám zcela cizí jsou židovské a podobné praktiky Šechita a Dhabíha.

Rovněž nesouhlasíme s postupy – byť v Evropě dosud se vyskytujícími zrůdami užívanými – které způsobují i jiným tvorům než jatečným zvířatům utrpení.

Ti, kteří tak jednají, nepatří do zdejší společnosti a musejí být v zájmu jejího udržitelného života zatraceni.

Některé kuchyní použité suroviny, ačkoliv to není zřejmé, obsahují pesticidy, mykotoxiny, těžké kovy a další škodliviny v množstvích třeba mnohokrát převyšujících i současná omezení. Suroviny mohou být genově upravené ku prospěchu držitelů souvisejících patentů, nikoliv strávníků. Nebo při vzniku surovin byly takové materiály použity. Navíc složení surovin nemusí odpovídat složení výrobcem deklarovanému a suroviny mohou být poškozené až znehodnocené během dopravy do obchodu a skladování v něm. Hostinec pořizuje většinu surovin z běžných obchodů v Čechách.

V době snídaně, oběda a večeře se v jídelně nekouří. Vzhledem k úplné nekvalitě tabákových výrobků, které jsou již nějakou dobu ve střední Evropě obvykle k dostání – pokud jsou kuřáky využívány – navrhujeme kouření těchto vůbec omezit.

Do jídelny nemá přístup osoba, jejíž sebeovládací schopnost je snížená a osoba zbavená částečně nebo úplně způsobilosti k právním úkonům. Mimo dobu snídaně, oběda a večeře do jídelny nemá přístup osoba mladší 18 let. Přítomnost zejména osoby mladší 18 let nad rámec tohoto omezení je možná v souladu s ustanovením interního předpisu.

Zúčastněné osoby mohou upravit znění Provozního řádu pro určitý případ. Úprava musí být schválena všemi zúčastněnými osobami. Úprava je uvedena pouze v záznamu z jednání, Provozní řád zůstává beze změn.

–––––––––––––––––––––

Vysvětlení

Provoz tohoto hostince není podnikáním ve smyslu živnostenského zákona, byť by se tak podle textu mohlo zdát.

Bylo by milé provozovat hostinec pro všechny v době socialismu, na povolení MNV. Ne pro zbohatnutí (jako aktivity švagrové ing. Fischera ve filmu Vážení přátelé, ano), ale pro radost, pro užitečnost a pro obživu.

Možná též za rozumného kapitalismu, pokud to není protimluv. Snad ještě v době porevoluční. V žádném případě ne v současnosti. Kdy je Česká republika již zjevně smetištěm odpadu hmotného i duchovního a společnost ve svém dosavadním uspořádání spěje k zániku v rámci globálního přetvoření. Pro takovou dobu typicky s větším než nepatrným zastoupením fyzických, psychických a morálních zrůd a jejich zdebilizovaného okolí, považujícího toto za kůl oslavu svobody myšlení.

Mohlo být pro radost provozováno i kino. Za socialismu díky kulturní politice strany.

Už tehdy to však bylo pium desiderium, bo ve všech oblastech života se uplatňovali u-komunističtí „soudruzi“ a s nimi spolupracující quasi nebo naplno kriminální pakáž. Spolu s disidentskou elitou budoucí privatizátoři, podnikatelé, veřejní činitelé, progresivní EU a NATO demokraté od kosti. Dnes v nové generaci a další je připravována.

Škoda, co se dá dělat.

–––––––––––––––––––––

25.09.2022

Soňa Táhlá

12345 (183x známkováno, průměr: 3,34 z 5)
11 255x přečteno
Updatováno: 25.9.2022 — 21:15

Reklama

D-FENS © 2017