Policejní odpad

Featured Image

Při výzvě a provádění dechové zkoušky se dopravní hlídka PČR patrně dopouští protiprávního jednání a zkoušeného tak vystavuje riziku pokuty ve výši 1 milionu Kč. Nevěříte

Při čtení článků na D-FENS lze snadno dojít dojmu, že systém právních předpisů ČR je natolik složitý, že si jeho (ne)porušováním nemůže být jist dokonce ani ten, kdo byl systémem pověřen k bdění nad jeho dodržováním. Dokladem tohoto tvrzení může být i má nedávná zkušenost s průběhem dechové zkoušky (dále DZ) na přítomnost ethanolu v dechu. Přiznávám se D-FENSovi a Vám všem, že jsem patrně zhřešil proti právnímu řádu ČR na pokyn PČR díky vlastní neschopnosti a nedovtipnosti v duchu schodové moudrosti, definované D-FENSem. V mém podání to byla moudrost čtvrťově čtvercová, neboť k uvědomění došlo za čtvrt roku v jiné čtvrti města.

Kdo už měl tu čest a byl zastaven a podroben DZ přístrojem vybaveným jednorázovými plastovými náustky, situaci zná, pro ty ostatní popíšu situaci tak, jak jsem ji zažil sám. Hlídka mne pokynem červeného terče vyzvala k odstavení vozidla, byl jsem vyzván k předložení dokladů, stav vozidla byl podroben kontrole. Na konci procesu pomáhání a chránění jsem byl vyzván k zodpovězení dotazu, zda jsem požil před, nebo během jízdy, alkohol. Odpověděl jsem pravdivě, že nikoliv, načež jsem byl vyzván k DZ. Příslušník mi dal ruky PP náustek zabalený v HDPE fólii, vyzval mne k vyjmutí náustku, jeho nasazení na přístroj Drager, vložení náustku do úst a provedení dechu do výzvy k jeho ukončení. Zkouška byla hodnocena jako negativní, byl jsem vyzván k sejmutí náustku. Pokusil jsem se náustek s obalem vrátit hlídce jako původci odpadu, byl jsem však vyzván k jeho ponechání. Hlídka se rozloučila, popřála mi šťastnou cestu a já jsem se vydal domů. Pocit, že něco bylo blbě, sílil, až to klaplo. Byl porušen zákon! A hrozí pokuta. A veliká!

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Jak již jistě tušíte, předmětem našeho zkoumání je jednorázový náustek k přístroji k provádění DZ po jeho použití na pokyn PČR.


 

(1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
(2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu osoba sama.
(3) Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle § 78 odst. 2 písm. h) neprokáže opak, předpokládá se úmysl zbavit se movité věci příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu,

a) která vzniká u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání jako vedlejší produkt při výrobě nebo přeměně energie, při výrobě nebo nakládání s látkami nebo výrobky nebo při jejich využívání nebo při poskytování služeb, nebo
b) jejíž původní účelové určení odpadlo nebo zaniklo.

 

Náustek lze zařadit dle přílohy č.1 do kategorie “Q5 Materiály kontaminované nebo znečištěné běžnou činností (např. zůstatky z čištění, obalové materiály, nádoby atd.)”

(1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je-li

a) uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise, nebo
b) smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným, uvedeném v příloze č. 5 k tomuto zákonu, nebo
c) smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise.

(2) Má-li odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, jsou původce a oprávněná osoba, která s odpadem nakládá, povinni zařadit tento odpad jako nebezpečný a nakládat s ním jako s nebezpečným, i když nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1.
(3) Směsný komunální odpad se nezařazuje do kategorie nebezpečný a původce a oprávněná osoba nejsou povinni s ním nakládat jako s nebezpečným, i když splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 nebo 2.
(4) Pokud původce nebo oprávněná osoba osvědčením o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu prokáží, že odpad uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo c) nemá žádnou z nebezpečných vlastností, ne-jsou povinni dodržovat režim stanovený pro nebezpečné odpady; jsou však povinni ověřovat, zda odpad tyto nebezpečné vlastnosti nemá. Způsob a četnost ověřování stanoví pověřená osoba v osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu.
(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) Seznam nebezpečných odpadů,
b) definice nebezpečných vlastností odpadů, kritéria, zkušební metody a limitní hodnoty pro přiřazování nebezpečných vlastností odpadů.


 

Podle (5) a) zařadíme náustek jako 18 01 Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí“, podle přílohy č.5 zjistíme, že se jedná o složky C33 farmaceutické nebo veterinární přípravky a C35 infekční látky“, s podezřením na „H9-Infekčnost“ podle přílohy č.2. K pozornosti doporučuji odst. (4) o vyloučení nebezpečných vlastností pověřenou osobou.


 

(1) V případě, že původce nebo oprávněná osoba, která s odpadem nakládá, se domnívá, že odpad, který splňuje podmínky uvedené v § 6 odst. 1 písm. b) nebo c), nemá žádnou z nebezpečných vlastností, mohou požádat o hodnocení nebezpečných vlastností tohoto odpadu.

(7) Ministerstvo zdravotnictví udělí pověření nebo prodlouží platnost pověření právnické osobě nebo fyzické osobě, která prokáže odbornou způsobilost nebo jejíž odborná způsobilost byla uznána podle zvláštního právního předpisu13a). Odborná způsobilost se prokazuje

a) pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu pod označením kódem H4 až H8, H10, H11 a H13 a H11 předložením dokladu o ukončeném vysokoškolském studiu ve studijním oboru lékařství, veterinární lékařství nebo farmacie, popř. v jiném studijním oboru na jiné vysoké škole, pokud fyzická osoba absolvovala postgraduální studium ve specializaci průmyslové toxikologie a pokud jde o jiné odborné pracovníky ve zdravotnictví, speciální průpravu, v jejíž náplni je toxikologie, podle zvláštních právních předpisů;14) pro hodnocení nebezpečné vlastnosti odpadů uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu pod označením H9 předložením dokladu o ukončeném vysokoškolském studiu ve studijním oboru lékařství nebo veterinární lékařství,
b) dokladem o nejméně 10 letech praxe v oboru, a
c) dokladem o tom, že žadatel v posledních 6 měsících před podáním žádosti o pověření nebo návrhu na prodloužení platnosti pověření absolvoval školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, jehož náplň schválilo Ministerstvo zdravotnictví.

 

Zde dojdeme k závěru, že v drtivé většině případů provádění DZ není na místě původce odpadu osoba pověřená k vyloučení vlastnosti H9-infekčnost, tedy s náustkem a jeho obalem musí být ve smyslu zákona o odpadech nakládáno jako s odpadem infekčním. Že by první chyba v matrixu? Popojedem…


 

(1) Nebezpečné vlastnosti odpadu hodnotí pověřená osoba na základě žádosti původce nebo oprávněné osoby. Zjistí-li pověřená osoba, že odpad žádnou nebezpečnou vlastnost nemá, vydá žadateli osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu (dále jen „osvědčení“). V opačném případě pověřená osoba písemně sdělí s odůvodněním žadateli, že odpad má jednu nebo více nebezpečných vlastností (dále jen „sdělení“). Kopii tohoto osvědčení nebo sdělení zašle původce nebo oprávněná osoba neprodleně České inspekci životního prostředí (dále jen „inspekce“) a krajskému úřadu příslušnému podle místa nakládání s odpadem. Osvědčení nezbavuje původce odpadu a oprávněnou osobu povinnosti nakládat s odpadem tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí, a odpovědnosti za škody způsobené nevhodným nakládáním s odpadem. Na vydávání osvědčení a sdělení se nevztahuje správní řád.

Proběhl vůbec tento proces na žádost PČR nebo MV?Má PČR svého odpadového hospodáře?

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
524x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:56

Reklama

D-FENS © 2017