Čeho je moc, toho je příliš: aneb kdo lže, ten krade a do pekla se hrabe

Featured Image

Čeho je moc, toho je příliš. Nouzový stav nám řadu věcí neumožňuje, ale některé věci ano. Například nám umožňuje naléhat na hlavní sedmilháře a „odborníky“, o které svá neústavní restriktivní opatření opírá pan Babiš a jeho věrní, aby přestali lhát a škodit. Třeba se v některých z nich najde špetka svědomí. Také lze využít zákon o svobodném přístupu k informacím.

Plk. Prof. MUDr. Roman Prymula, DrSc., Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, Centrum Recetox, Kamenice 753/5, pavilon A29, 625 00 Brno

 

V Praze dne 15. 2. 2021

Věc: Výzva k nápravě

„Vážený“ pane profesore,

Jako imunolog  respektive epidemiolog s nejvyšší kvalifikací jste se v průběhu pandemie COVID 19 opakovaně vyjadřoval k nejrůznějším dílčím otázkám této epidemie. Mimo jiné jste veřejnosti opakovaně sdělil, že pokud je jedinec vakcinovaný vůči COVID-19 a vykazuje sérokonverzi (tj. žádoucím způsobem odpovídá na vakcínu mimo jiné tvorbou protilátek), že je stále potenciální přenašeč infekce nebezpečný vůči svému okolí (1, 2, 3), a proto se musí podřídit všem restriktivním opatřením, která mu nařídí příslušné státní orgány. Ku škodě věci tento stejný falešný a spekulativní závěr prosazují i další odborníci.

Tento Váš expertní závěr považuji za nepravdivý, vysoce spekulativní a poškozující občany této země. Ponecháme nyní stranou spekulace, jaký přímý či nepřímý prospěch z tohoto prohlášení teoreticky můžete mít Vy osobně. Nevím, co Vás k těmto spekulacím a nepravdivým závěrům osobně vede, neboť si nepravdivosti těchto závěrů musíte být dobře vědom.

Soustřeďme se pouze na analýzu Vašich prohlášení z pozice informovaného laika.

Vaše prohlášení se zakládá na Vaší hypotéze, že vakcína stimuluje imunitní systém pouze intravaskulárně (uvnitř krevních cév nebo v intersticiu) a tudíž případná pozitivní imunologická odpověď nepostihne imunitní ochranu vůči viru na sliznicích. Váš expertní závěr tedy zněl, že vakcinovaný jedinec je stále nebezpečný svému okolí, neboť takoví jedinci mohou být nosiči viru na sliznicích, přičemž tento závěr vyzněl obecně, jako by se týkal většiny populace.

Tento závěr je bohužel v naprostém nesouladu jak s empirickými poznatky o vakcínách a jejich účinku tak s empirickými poznatky o redukci incidence infekčních onemocnění, vůči nimž byly vakcíny vyvinuty. Pokud by totiž měla platit Vaše hypotéza, nemohlo by v roce 1977 dojít k eradikaci pravých neštovic, neboť vakcinovaní jedinci by zůstávali stále infekční a u jedinců, kteří by v důsledku stavu svého imunitního systému nevykazovali žádoucí imunitní odpověď na vakcinaci, by logicky museli onemocnět. Vakcinace proti pravým neštovicím by tak stále byla v povinných očkovacích schématech většiny států světa.

Jakkoli onemocnění pravými neštovicemi není úplně typickým důkazem per analogiam, že Vaše vyjádření je nepravdivé, nepravdivost Vašeho tvrzení je možné empiricky potvrdit i na respiračních infekcích. Daleko nejlepším důkazem nepravdivosti Vašeho tvrzení je situace pozorovaná u spalniček. Virus a onemocnění spalniček mají krom mnohem vyššího reprodukčního čísla (tedy mnohem vyšší nakažlivosti) proti COVID 19 jinak prakticky stejné biologicko-epidemiologické vlastnosti. Inkubační doba je 6-14 dní, spalničky mají podobně jako COVID 19 katarální stadium a následně stadium viremické, které se u tohoto onemocnění dostavuje u imunologicky naivní populace s mnohem vyšší četností (blížící se 100 %) než u COVID 19, kde naopak u poměrně značné části populace proběhne onemocnění pouze v jeho formě katarální. Onemocnění zanechává trvalou imunitu, což u COVID 19 ještě nebylo zjištěno, zjištěny byly naopak sporadické reinfekce. Jelikož základní reprodukční číslo spalniček významně převyšuje COVID 19, pak i Vaše hypotéza by se na viru spalniček měla jednoznačně potvrdit empirickým pozorováním, pokud by byla pravdivá. Spalničky se očkují v ČR povinně, proočkovanou populace je 93-97% a předpokládá se, že asi 5-10% jedinců vykazuje nedostatečnou odpověď na očkování. Očkovací látka se podobně jako u vakcíny proti COVID 19 podává do svalu. Pokud by platila Vaše teorie a 95% očkovaných jednotlivců, kteří vykazují na vakcinaci žádoucí odpověď, by „běžně přenášelo virus“ v důsledku nedostatečné stimulace MALT, a u kterých by se pak virus asymptomaticky nebo hyposymptomaticky koncentroval v dýchacích cestách, a tudíž, jak implikuje Vaše prohlášení, by vakcinovaní ohrožovali imunologicky nekompetentní jednotlivce, pak bychom viděli podstatně vyšší incidenci spalniček u předškolní a školní populace i u dospělých. Ze 100-120 000 jednotlivců v každém populačním ročníku by jich pár procent muselo alespoň jednou za čas onemocnět spalničkami, což by resultovalo sice v 95% redukci incidence onemocnění, nicméně onemocnění by se vyskytovalo s incidencí řádově v počtu tisíců na 10 milionů obyvatel ČR každý rok. Takovou incidenci ani vzdáleně nevidíme – počet hlášených případů spalniček se pohybuje ročně od 0 (v roce 2010) do 222 (v roce 2017), což souvisí jednak s nižší proočkovaností populace v důsledku tzv. „odpíračů“ vakcín a jednak v důsledku výskytu odlišných genetických variant viru. Nikoli však na základě Vámi tvrzené skutečnosti, že by lidé vakcinovaní vůči spalničkám v důsledku nedostatečně stimulované slizniční imunity představovali pro non respondéry  nebo imunologicky naivní jedince epidemiologické riziko, jak tvrdíte Vy. Naopak, dosavadní postup správních orgánů ve smyslu přijímání nevakcinovaných dětí do předškolních zařízení tomu odporuje. Právě situace v oblasti očkování proti spalničkám empiricky jasně prokazuje nepravdivost Vašeho tvrzení, že vakcinovaní jedinci představují riziko vůči imunologicky naivní populaci. V případě pana Prymuly je pak jeho prohlášení i vyloženě lživé, neboť tento člověk má s vakcínami mnoho praktických zkušeností.

Vaše tvrzení je bohužel rovněž v příkrém rozporu i se základními odbornými paradigmaty, která nám na lékařské fakultě předávali Vaši předchůdci. Jedním z těchto paradigmat je postulát společné slizniční imunitní odpovědi, tedy že nezáleží na místu, kde antigenní podnět primárně stimuloval imunitní odpověď, ale že po čase jsou laboratorní známky imunitní odpovědi přítomny v celém organismu a na všech sliznicích i v krevním séru. To znamená, že imunokompetentní buňky soustavně migrují po mnoha kompartmentech imunitním systému a nezdržují se pouze v prostoru, kde k imunitní odpovědi primárně došlo. Druhým paradigmatem, které Vaše nepravdivé tvrzení popírá, je existence tzv. kolektivní imunity, která by, dle Vašeho tvrzení vůči respiračním infektům nemohla existovat, neboť vakcinovaní jedinci by byli stále významně nebezpeční. Tak tomu ale není, což lze empiricky velmi snadno a jednoznačně prokázat.

Vaše tvrzení se dle mého názoru týká pouze velmi minoritní části populace, která vykazuje nějaký deficit ať už na úrovni komplexní imunologické odpovědi nebo na úrovni slizniční imunity. Dle mého názoru se bude jednat o promile maximálně velmi nízká procenta populace, což v žádném případě neospravedlňuje aplikaci restrikcí plošně na populaci celou, s čímž je Vaše prohlášení v přímé příčinné souvislosti.

Na základě výše uvedeného Vás vyzývám, abyste svá nesprávná a nepravdivá tvrzení uvedl veřejně na pravou míru a abyste se dalších tvrzení, která mohou potenciálně poškodit občany této země, zdržel, jestliže si jejich pravdivostí nemůžete být jist. V opačném případě Vás žádám, abyste mi poskytl odkaz na odbornou literaturu, ze které čerpáte a která Vaše tvrzení dokládá, a to především na takovou literaturu, která poskytuje empirický a statistický důkaz Vašich tvrzení. Aniž bych znal veškeré literární zdroje, dovoluji si tvrdit, že žádný takový důkaz neexistuje ani na úrovni empirické statistické studie ani dokonce na úrovni jednotlivé kazuistiky. Naopak odborné stanovisko CDC je v příkrém rozporu s Vaším tvrzením.

Tato Vaše tvrzení jsou totiž svojí senzačností neadekvátně amplifikována v médiích, která v rozporu s novinářskou etikou otisknou cokoli, co jim přinese vyšší čtenost. Jako lékař a člen ČLK máte zákonnou povinnost chovat se odpovědně, jak Vám to stanovuje etický kodex ČLK. Článek 4 odstavec 4 Listiny základních práv a svobod jasně stanovuje exekutivě, aby při omezování základních práv a svobod dbala na účelnost opatření a ty dokázala řádně odůvodnit. V případě aplikace restrikcí na občany vakcinované a ty, kdo již COVID 19 prodělali, se vláda opírá mimo jiné o Vaše prezentovaná stanoviska. Ta jsou však nepravdivá a opatření proto bezdůvodná. Bezdůvodná aplikace restriktivních a punitivních opatření přitom významně poškozuje občany a Vy jste tímto vinen. V tuto chvíli více než milion a půl lidí kvůli nim zbytečně trpí.

Vaše prohlášení rovněž přitěžuje všem nemocným, protože pro většinu populace, která není onemocněním COVID 19 ohrožena, je jedinou motivací být očkován právě skutečnost, že se zbaví těchto restrikcí. Pokračování restrikcí a hysterická aplikace násilí, ke kterému Vaše neodpovědná stanoviska vedou, nepovede k ničemu jinému než k odmítání očkování – neboť pro člověka pod 40 let není očkování proti rýmě nijak racionálním počinem.

Pokud tedy vše nenapravíte, nezbude mi nic jiného, než na Vás podat stížnost ČLK pro porušení etických pravidel výkonu lékařské profese. Dle čl. 2 odst. 15-18 Stavovského předpisu č. 10, Etického kodexu ČLK totiž nesmíte veřejně ve sdělovacích prostředcích vydávat nepravdivá a neověřená odborná stanoviska, která by mohla poškodit občany této země. Takové chování je neakceptovatelné a nemravné a za jistých okolností by mohlo rovněž naplnit skutkovou podstatu trestného činu podvodu či poškození cizích práv dle § 181 a § 209 trestního zákoníku. V průběhu vyšetřování se minimálně veřejnost dozví Vaše odborné argumenty, na které jsem nejen já velmi zvědav.

Ačkoli nepočítám s tím, že by ČLK nebo snad dokonce Policie ČR jakkoli toužila Vás za Vaše porušování zákonů a nemravné výroky trestat, případ bude medializován včetně arogantní neochoty ČLK či Policie postupovat proti porušování zákonů a etických pravidel a což může vyvolat značnou reakci frustrované veřejnosti. Nejsem si jist, zda si zrovna tohle přejete.

Bez pozdravu

MUDr. Josef Švejk, Ph.D., Restaurant u Brázdů, Sokolovská 258, Praha

Feel free, dopis si eventuálně zkopírujte, přeformulujte dle své libosti a případně zašlete. Nebo se na to taky vykašlete a zasmějte se. Záleží na vás. Na Ministerstvu budou mít pracovnice třeba perný den. A třeba taky ne. Zda uvedete jméno skutečné nebo fiktivní, nechám na Vás. Jak víte, úředníci jsou mstivé svině.

Můžeme také žádat o informace na vládních úřadech. Tam to zas půjde o vytížení jejich administrativního personálu. O naplnění primárního cíle – tedy aby vládní experti přestali lhát a aby poskytli smysluplné informace – nemám mnoho iluzí. I když zákonný nárok na to máme.


15. 2. 2021 Challenger

 

12345 (154x známkováno, průměr: 1,23 z 5)
10 980x přečteno
Updatováno: 15.2.2021 — 9:13

Reklama

D-FENS © 2017