Komise expertů I.

Featured Image

Expertní komise. Jak krásně to zní. Ukážeme si, jak se to dělá v Kocourkově, navíc v oblasti, která se dotýká naprosto každého z nás.

Expertní komise. Jak krásně to zní. Ukážeme si, jak se to dělá v Kocourkově, navíc v oblasti, která se dotýká naprosto každého z nás.

Ministr Řebíček sestavil v říjnu 2007 jednu expertní komisi, která měla navrhnout novelu silničního zákona. Jejím cílem mělo být, alespoň pokud si správně vybavuji předvolební rétoriku ODS, proměnit silniční zákon z nástroje nesmyslné a nikam nevedoucí buzerace na funkční normu, která umožňuje viníky potrestat a nevinné nechat žít. Tak aspoň jsem si to představoval, když jsem vnímal předvolební proklamaci ODS „vrátíme silnice řidičům“. Tolik tedy teorie a nyní jak to funguje v praxi.

Pan ministr Řebíček se od dob svého zvolení stačil částečně konvertovat v Spejbla a převzít jeho manýry. Projevem snahy o vrácení silnic řidičům se tak stal například návrh na měření rychlosti soukromými subjekty, který se naštěstí podařilo odvrátit. A ta komise? O tom bude tento článek. Podařilo se mi totiž získat interní materiály, se kterými komise pracuje. Jak jsem k ním přišel? No – myslete si třeba, že jsem je našel na ulici. Je to asi tak – komise je sice komise a experti jsou experty, ale ke své činnosti potřebují spolupráci dalších osob, které nejsou sice experty, ale o to raději se o informace dělí.

Proč komise vznikla

Komisi ustanovil ministr dopravy Řebíček a měla připravit tzv. „velkou novelu“ zákona o provozu na pozemních komunikacích, lidově zvaného „silniční zákon“. Sám Řebíček se její činnosti neúčastní a z jeho nedávného televizního vystoupení mám dojem, že o její činnosti je velmi mlhavě informován. Vedením komise byla pověřena náměstkyně Kovalčíková, která zpracovávala již „malou novelu“. Komise zasedla od října 2007 třikrát. Stojí za zmínku, že se nejedná o stálou komisi, ale pouze o komisi dočasnou, která splněním úkolu zanikne.

Personální složení komise

Najdete zde. Komise od října zasedla třikrát, někteří členové se jednání neúčastnili. Některé subjekty se jejího jednání účastní a předkládají návrhy, aniž by byli při ustanovení komise ministrem do ní zařazeni, jiní jsou sice členy, ale zase nepředkládají žádné návrhy. V práci komise panuje zvláštní nejednota a velmi demokratický jednací pořádek. Například estébák Vaníček vypracoval vlastní „analytický“ avšak bezkoncepční materiál. Na druhé straně některé jiné subjekty projevily zájem o členství v komisi a MDČR jim nevyhovělo. Tento fakt vzbuzuje dojem, že již samo složení komise do jisté míry výsledek předurčilo.

Jak komise pracuje?

Obvyklý vzorec pro řešení problému bývá: Stanovení cíle – analýza současného stavu – stanovení variant – stanovení hodnotících kritérií – hodnocení variant těmito kritérii – nalezení výsledku – implementace výsledku – ověření, že výsledek funguje. Tak se to dělá všude, na MDČR ovšem nikoli. Pan Řebíček a jeho tým jsou prostě tak daleko, že tohle nepotřebují. Pro práci komise byl zvolen jiný vzorec. Současný zákon 361/2000 Sb. byl vykopírován do tabulky. V prvním sloupci tabulky byl co řádek to jeden paragraf zákona, do druhého sloupce uváděli jednotliví členové komise svoje komentáře k jednotlivým paragrafům. Tuto metodu bychom mohli nazvat jako „brainstorming“, tedy „já si bych řek, že by tam mělo stát…“. To vše bez jediného čísla, odkazu na nějaké podklady, jakékoli evaluace možných dopadů a podobně. Změny nejsou nijak priorizovány, z dokumentu nepoznáte, co je vážný problém a co prkotina. Výstup komise, viděn očima člověka zabývajícího se odstraňováním mnohdy složitých a různě zamotaných problémů v komerční sféře, je velice slabý, hluboce pod úrovní toho, co se považuje i při mnohem bagatelnějších tématech za standard.

Co členové komise navrhli

Návrhy „expertů“ se dají rozdělit do třech skupin: Racionální, šikanózní a komické.

Racionální návrhy

a nebyla jich většina – vznášeli většinou členové, kteří již nyní mají co do činění s technickou stránkou silničního provozu. Na jejich základě možná jednou povstane fungující zákon. Jednou, ale ne teď. V komisi totiž nebyli sami.

V následujícím textu je vždy uvedeno kapitálkami jméno navrhovatele a kurzívou jeho návrh.

ŠPIČKA
Upravit vymezení pojmu křižovatka tak, aby se za křižovatku považovalo místo, kde se protínají nebo sbíhají všechny pozemní komunikace, s výjimkou polních a lesních cest.

Navrhovatel (KÚ Liberec) nezařazený č. 6
Chodník je část pozemní komunikace určená především pro chůzi chodců, který je stavebně nebo jiným zřetelným způsobem oddělen od přilehlého jízdního pruhu

Tohoto si cením. Současný zákon totiž sice oplývá sankcemi, ale definicemi ne. Buď úplně chybí, nebo jsou špatné. Snaha to napravit je chvályhodná a svědčí o tom, že když ne celá komise, tak aspoň její jednotliví členové mají zájem pracovat systematicky.

ŠPIČKA
Doplnit: Nevyvratitelnou právní domněnku podle níž by platilo, že řidič se považuje ovlivněného alkoholem až tehdy, je-li v jeho těle zjištěn obsah alkoholu ve výši větší než 0,2, případně 0,3 ‰.

I tohle považuji za správné. Menší koncentrace alkoholu v krvi je obtížně průkazná a velký počet testů se provádí zcela zbytečně. Jsme zase u toho, že než zuby nehty vymáhat nevymahatelné je lepší s přiměřeným úsilím vymáhat něco vymahatelného.

NEDOMA
Zákon, který ukládá příliš povinností, které navíc popisuje nesrozumitelně, nikdy nebude ze strany veřejnosti pozitivně přijímán. Navrhuji v tomto smyslu přepracovat: (1) písmeno b) o použití dětského zádržného systému je naprosto nesrozumitelný.

Obecná připomínka pana Nedomy mířila přesně na komoru. Škoda, že si z ní další členové komise neodnesli to, co měli, jak uvidíme dále.

MIKULÍK
Přesněji definovat chování v jízdních pruzích (např. kdy zipovat). Doplnit Ustanovení běžné v zahraničních předpisech: „Řidič je povinen využít celé délky připojovacího pruhu“proti téměř univerzálně rozšířenému nešvaru, kdy řidič najíždějící na průběžnou komunikaci se snaží co nejdříve přejet (i v nízké rychlosti) z připojovacího do hlavního jízdního pruhu a zbytečně zhoršuje plynulost jízdy ostatních vozidel

I to se cení. Současná úprava je zcela nesrozumitelná a málokdo ví, kdy platí zip a kdy ne. Ale co. Bodový systém nás přece ochrání, nebo to už neplatí?

HORÁZNÝ
§17/2 – znamení o změně směru jízdy při předjíždění cyklisty je v konfliktu s předjížděním v křižovatce §17/5f – je řešeno naprosto nevhodně a nebezpečně: Zrušit povinnost dávat znamení vždy, předchozí úprava ukládala dávat znamení, pokud řidič mění směr jízdy, což je logické.

Halelúja. Konečně. Současná povinnost dávat znamení o změně směru jízdy při předjíždění cyklisty je donebevolající nesmysl.

MERY
Možnost zvýšení rychlosti i mimo obce v režimu místní úpravy (obdobně jako u rychlosti v obci).
Zvýšení nejvyšší povolené rychlosti mimo obec na 100 km/hod.

Navrhl městský policajt (!)

Navrhovatel nezařazený č. 8
Je třeba se zamyslet nad tím, že hmotná škoda způsobená na majetku třetí osoby je také škoda na leasingovém vozidle. Tedy vždy nehodu oznámit. Je to ale vůbec smyslem tohoto ustanovení ?

Nad tím je třeba se skutečně silně zamyslet.

HLAVATÝ
Vyřešit trestní odpovědnost za děti do 15 let při porušování předpisů.(Odpovědnost rodičů apod.).

Správná připomínka, která směřuje tím zásadním směrem: Je třeba řešit otázku zodpovědnosti všech účastníků silničního provozu (nebo jejich zákonných zástupců) namísto vytváření podmínek pro co nejsnazší trestání.

HLAVATÝ
Viz znění § 21: Možnost na tříminutového stání pak rozšířit i na parkoviště se znakem O1

Najdou i ostatní odvahu prolomit tabu?

HLAVATÝ
Světelné signály upravit blikající zelenou před koncem intervalu.
ŠPIČKA
V návaznosti na § 70 a další umožnit, aby světelné signály se zeleným světlem mohly po určitou dobu před zhasnutím svítit přerušovaně

Opět něco užitečného.

MIKULÍK
Právně popsat situaci, kdy odbočování doprava na světelně řízené křižovatce se děje formou samostatného pruhu odděleného ostrůvkem, zřizovaným za účelem umožnění pravého odbočení i při svítícím signálu „Stůj“.

Těší mne, že i takový pan Mikulík z CDV je ochoten navrhovat něco, co zlepší plynulost silničního provozu.

HORÁZNÝ
…deklaruje v §123a, že jde o „sledování porušení vybraných povinností…“, ve skutečnosti jde o sankci, nastavení počtu bodů za některé banální přestupky je až likvidační, to i při nepříliš vysoké společenské nebezpečnosti…

Takto se Horázný vyjádřil k bodovému systému. Lépe to ani říci nešlo.

HLAVATÝ
Doporučujeme čerpat inspiraci v již propracovaném bodovém hodnocení Německé republiky
HUDEČEK
… zvýšit hranici bodů na 18
– klasifikovat body pouze ty přestupky, které vážně ohrožují bezpečnost silničního provozu.
NEDOMA
Nerealisticky přísný trest za mírné překročení rychlosti Za překročení rychlosti do 20 km/h v obci a do 30km/h mimo obec zákon rovněž nařizuje velmi přísný trest – vždy 2 body a blokovou pokutu 1 000 Kč, ve správním řízení 1 500 – 2 500 Kč, opět bez možnosti řešit přestupek dle jeho konkrétní nebezpečnosti např. domluvou.

Je zřejmé, že někteří členové komise dobře chápou, že současný perzekuční bodový systém není správným východiskem. Dokonce i takový Červíček předložil v tomto ohledu docela zajímavý návrh „vícestupňového“ systému trestajícího za nedbalostní „omylem“ delikty až při opakovaném jednání. Nabízí se otázka, proč média informují o pravém opaku, tedy vyvíjejí tlak na další zpřísňování systému i na komisi samotnou.

Buzerační návrhy

představovaly návrhy na další a další postihy za zcela irelevantní „přestupky“ jen proto, aby bylo za co trestat nebo se dalo snáze trestat. Tyto návrhy zpravidla vzcházely od činovníků obecních a městských policií. Jinou část těchto ustanovení představovalo ukládání dalších a dalších povinností řidičům, a to tak, aby buď vůbec neměli možnost nebo pravomoc tyto povinnosti naplnit.

ČERVÍČEK
Problematika používání technických prostředků a zařízení (tzv. antiradarů) v současném znění zákona z našeho pohledu není jednoznačné
(4)  Z uvedeného důvodu doporučujeme, aby bylo zákonem výslovně zakázána umístění takovéhoto zařízení na vozidlech.

Jasně. Republiku si rozvracet nedáme!

ČERVÍČEK
(5)   Znění zákona č. 361/2000 Sb., je třeba rozšířit o oprávnění  policistů o možnost udělit výjimky z provozu na pozemních komunikacích na místě samém, respektive stanovit ustanovení, která není nutno respektovat při plnění úkolů přímé bezpečnostní povahy za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu, sloužícím k usměrnění provozu vozidel na pozemních komunikacích a zabezpečení vlastní činnosti.

Červíček zde usiluje o to, aby služby poskytované jeho sborem v rámci korupčně-klientského systému byly legální. Až tedy bude příště prase Paroubek spěchat dvoustovkou na svatbu, pak to bude snadno vyřešeno udělením výjimky ze zákona na místě samém. Pan Červíček se zjevně zhlédl v době feudalismu, kdy zákony stanovoval panovník ad hoc podle momentální situace a kritéria pán/kmán.

BLAŽEK
Pro řidiče motorových vozidel zvýšit postihy a sankce (včetně nových) pro zvýšení ochrany slabších účastníků provozu (chodci, cyklisté). I nové sankce (např. dostatečný boční odstup při předjíždění, objíždění atd.).

Prostě a jednoduše, pan Blažek si musí vytvořit podmínky, které umožní rozšiřování moci jeho policejního sboru a tím i moc jeho. Panu Blažkovi vůbec cyklisté nějak leží na srdci. Možná by mohl již nyní místo vymýšlení kravin a z pozice radního zodpovědného za MP Praha zajistit, aby dodržovali aspoň elementární pravidla o jízdě na červenou, přednosti v jízdě a osvětlení vozidla.

Sporné návrhy

Zákon: řidič je povinen… snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem,
Navrhovatel nezařazený č. 3
(1) písmeno i)  … to neplatí pro řidiče tramvaje

Takto řečeno je to samozřejmé logické. Proto mě překvapilo, že se v médiích hovoří o tom, že chodec by měl mít přednost před tramvají, návrh v komisi vyznívá přesně opačně.

Zákon:
f) ohrozit chodce přecházející pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní
ŠACHL
„při odbočování ohrozit cyklistu jedoucího v přímém směru“.

Ale motocyklistu podle pana Šachla ohrozit lze. Toť inovativní.

MIKULÍK
Definovat právní základ plošného zklidňování dopravy. (ve smyslu, že „mimo hlavní místní komunikace a průtahy se má počítat se zónami Tempo 30 coby základní formou organizace provozu“)

Zde nezbývá než se zeptat, kdo se o to pana Mikulíka prosil a s jakým mandátem p. Mikulík operuje, když tyto požadavky přednáší.

HLAVATÝ
… mimo obec snížit tam rychlost jízdy na 70 km/h. (V sousedních zemích se osvědčilo).

Tento bod přišel na svět velice zajímavým způsobem. P. Hlavatý původně navrhoval snížení rychlosti na 70km/h v křižovatkách a to dopravní značkou (proto také slovíčko „tam“). CDV, které záznam z jednání pořizovalo, však jeho návrh ex post pozměnilo. Těžko říci, zda se jedná o omyl, provokaci ze strany CDV nebo projev nějakého interního sporu v komisi, ale faktem je, že Právo tuto informaci zveřejnilo a pan Hlavatý následně sepsal dementi, kterým celou situaci objasnil.

ŠACHL
Při objíždění stojícího autobusu musí řidič předvídat přecházení chodců před nebo za autobusem a této situaci přizpůsobit rychlost své jízdy. Při objíždění stojícího autobusu s označením „Označení autobusu přepravujícího děti“ musí přihlédnout i k možnosti vběhnutí dětí do vozovky a jízdu přizpůsobit tak, aby nebyly ohroženy; to platí i pro protijedoucího řidiče

Absenci mozku na straně chodce navrhuje pan Šachl kompenzovat dvojitým mozkem u řidiče. Neobyčejná gumovost celého paragrafu mě zaskočila, stejně jako probourání zásady, že chodec má přednost na přechodu a jinde leží odpovědnost za nehodu na něm.

Komické návrhy

vypovídají o kvalitě myšlenkových pochodů jejich autora.

ŠACHL
(týkalo se předjíždění – pozn. D-F)
…, za mokra je nutno zvětšit vzdálenost zařazení před vozidlo tak, aby se omezilo znečistění jeho čelního skla

Prokazování dodržení či porušení tohoto ustanovení bude zřejmě probíhat formou počítání kapek na čelním skle vzadu jedoucího vozidla.

Navrhovatel nezařazený č.8   (doporučující)
Zákon neřeší přepravu osob potahovými vozidly (koňobus, kočáry apod).

To je skutečně zásadní doporučení. Vzhledem k vysokému počtu nehod zaviněných kočáry a koňobusy v posledních letech bych se přimlouval za zvláštní zákon pro kočáry, koňobusy, elektrické vláčky, lochnesky na poutích a Shrekovo reprezentační limuzínu z vydlabané cibule.

ŠACHL
Chodec jdoucí za snížené viditelnosti po okraji silnice nebo po úzké krajnici by měl být vybaven reflexními nášivkami či odrazkami nebo alespoň světlým oděvem. Přitom musí jít po levé straně komunikace a dbát aktivně o svoji bezpečnost mimo jiné i častým sledováním, zda v jeho směru chůze za jeho zády neprobíhá právě předjíždění

Schopnost pana Šachla formulovat naprosto gumové ustanovení zákona je úžasná. Když vynechám stížnosti satanistů a fanoušků Depéche mode na diskriminaci, jsem zvědav na to prokazování, zda červené tričko je světlé nebo ne. Možná by pomohlo povinné zavedení svlečení chodců do naha a speciálním paragrafem navrhuji řešit pohyb nahých Hnědočechů a Afroameričanů na silnici potmě.

BLAŽEK
Přesně definovat bezpečný (závazný) boční odstup vozidla od cyklisty při předjíždění – minimálně 1,5 m.

Tímto opatřením podle páně Blažka by v ulicích užších než 3m, redukovala rychlost jízdy na rychlost cyklistů, protože by nebylo možné je bez porušení zákona předjet.

Proaktivně jsem vymyslel jednoduché zařízení, které umožní vyřešit případný důkazní problém s ustanovením spojený. Pokud by se svět zbláznil a připomínka pana Blažka byla uvedena v život, museli by policisté být schopni dokázat, že odstup byl skutečně menší než 1,5m, museli by tedy ve správnou chvíli vběhnout mezi jedoucí automobil a cyklistu s ověřeným metrem. To není příliš praktické a proto se na pravý B-sloupek každého automobilu navaří železná tyč dlouhá přesně metr a půl (to se samozřejmě bude pravidelně přeměřovat). Pokud bude cyklista sražen tyčí, pak je zřejmé, že řidič porušil povinnost danou zákonem. Pokud ovšem srazí tyčí motocyklistu, tak to bude v pořádku, protože pan Blažek zmínil jen cyklisty.

Zákon: 1) Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím …
ŠACHL
Doplnit 1.větu:…. a dbát přitom na okolnost, že na silnici může právě probíhat předjíždění vozidel.

Zde asi architekt gumového práva pro bezmozky Šachl vycházel z přísloví „podle sebe soudím tebe“, nebo jak jinak si mám vysvětlit natolik dementní připomínku.

MIKULÍK
Zakotvit (alespoň informativně) železniční návěst „Stůj, zastavte všemi prostředky“. Jsou případy, kdy se signál pro zastavení vlaku řidiči velmi hodí, např. v případě uváznutí motorového vozidla na přejezdu. Jedná se o kroužení pravou paží a za snížené viditelnosti svítilnou.

A tohle je příslovečný borec nakonec. Pravomoc řidiče zastavovat vlaky na kolejích se zdá zajímavou alternativou k nudné jízdě po silnici, je tu však jeden problém. Řidiči by se dodatečně musela uložit povinnost mít u sebe jízdní řád, aby věděl, z jaké strany vlak přijede, aby mohl signalizovat na správnou stranu. Policie by pak při pravidelných kontrolních akcích prověřovala, zda má řidič jízdní řád aktuální a zná zpaměti číslo tratě, kterou křižuje.

Tolik tedy pár perliček z ministerské „expertní“ komise.

Závěr

Osobně jsem v posledním týdnu nabyl dojmu, že činnost komise je pouze zástěrkou. Ačkoli jsou mi po získání pracovních materiálů komise známy jednotlivé body, o kterých se jednalo, nikdo tam nenavrhl, co se momentálně mediálně přetřásá, totiž „absolutní“ přednost chodce před tramvají. V posuzování toho, co komise dělá nebo nedělá, je třeba mít na paměti jednu věc. Komise není zákonodárce, přes poslanecký filtr nemusí projít vůbec nic z toho, co komise navrhla. Komise pak bude dobrá už jen k tomu, aby ji mohl Řebíček před dalšími volbami použít jako alibi a zříci se odpovědnosti za nesplněné volební sliby ve stylu „my jsme to navrhovali, ale ti poslanci…“.

Kdo získá pod svůj vliv poslance, ten tvoří zákon. Na buzerování řidičů jsou napojeny existence tisíců, možná desetitisíců policistů, úředníků i drobných buzeriášů z řad občanů, které tady někdy označujeme za strážce tradičních hodnot. Všichni čerpají ze zbytečné šikany nějaký prospěch a rozhodně si jej nenechají jen tak sebrat. Jejich záměrem je naopak systém upevnit a prohloubit, a to pokud možno do totalitních rozměrů. I kdyby opozice byla stejně silná jako oni, a to není, bude výsledek pořád jen plichta. Hlavní roli tady nehraje komise ani Řebíček, tady právě padly první výstřely krátké války, na jejímž konci bude opětovné utažení šroubu, a to jen proto, že se opozice nestačila dostatečně zformovat. Stačí jen sledovat nezvyklou jednotu mediální fronty ohledně zachování a prohlubování silniční buzerace (v čele průvodu pan Vaca z MF Dnes, až na konci Hospodářské noviny) a průzkumy „veřejného mínění“ s vpravdě fantastickými zjištěními, a pochopíme, kdo za koho tu kope.

Příště se budeme produkci komise dále věnovat. Další várka materiálů je na cestě.

V tomto dílu komedie pro veřejnost hráli:

Ing. Václav Špička, Autoklub ČR
Jiří Nedoma, předseda, Podvýbor pro dopravu Senátu PČR, senátor ODS
Ing. Josef Mikulík, CSc., poradce ředitele, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Ondřej Horázný, předseda, Asociace autoškol ČR
Ing. Bc. Lubomír Mery, ředitel, Městská policie Česká Lípa
Zdeněk Hlavatý, předseda, Profesní společenství autoškol ČR
PhDr. Alois Hudeček,předseda, Asociace dopravních psychologů ČR
plk. Mgr. Martin Červíček, ředitel služby dopravní policie, Policejní prezidium ČR
Mgr. Rudolf Blažek, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy
a v neposlední řadě
doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc., vedoucí ústavu, Ústav soudního znalectví v dopravě

Režie: Aleš Řebíček, z Boží vůle ministr dopravy
Scénář: Lobby kolem obecních úřadů, policií, firem podnikajících v oblasti represe
Hudba: MF Dnes, pan Vaca


16.1.2008 D-FENS

12345 (3x známkováno, průměr: 2,33 z 5)
510x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:04
D-FENS © 2017