Automatická kontrola vozidel aneb všichni jsme podezřelí! - zpět na článek

Počet komentářů: 98

 1. Je zapotřebí, aby se občané zajímali o to, co bezpečnostní složky o nich hromadí za informace a podporovali důvěryhodné politiky a politické subjekty, které nejsou ovládány silovými složkami, což není žádná ze současných parlamentních stran.

  ….

  Myslím, že období kovidismu ukázalo skvěle jak funguje běžný občan a ovm, nejen ty naše se podle výsledků toho průzkumu jistě rádi zařídí.

  1. Napadlo mne, že v období kovidismu získal systém miliony vzorků DNA při šťourání v nose ztotožněných s RČ. Jestlipak se vzorky zlikvidovaly nebo někde leží pro další použití…

 2. díky za zajímavý článek a budu se těšit na pokračování

  1. Přidávám se s žádostí o pokračování. Tyto insiderské nebo 106kové články o represivních systémech v ČR považuji za zlatý hřeb webu.

   1. Přidávám se s žádostí o pokračování, pětistránková odpověď slibuje zajímavá zjištění. Děkuji za šablonu, sám jsem žádost dle zákona č. 110/2019 Sb. podal také.

 3. Viděl jsem prezentaci dvou software, které obsluhují kamerový systém měst. Jeden pracoval v reálném čase a druhý zpracovával záznamy ex post. Oba se náramně doplňovali. Už je nějaký ten pátek a pilotní program běžel v Plzni. Umí to ale fakt dost věcí.

 4. D-fensi. Je fajn, že někdo našel GDPR, který je skutečnou zbraní hromadného ničení, když se dobře použije. Na organizace typu banky, pojišťovny, mobilní operátory a různé organizace, co si schovávají jejich data.
  Podle té směrnice všichni zpracovatelé (do kterých patří i PČR) musí mít pro zpracování (pořizování a držení) zákonný důvod a musí respektovat základní práva subjektu údajů. Jedno z práv jsi využil (získání údajů – prdel by byla požádat je o zaslání údajů ve strojově zpracovatelném formátu, na což podle GDPR právo také máš). Nicméně existuje právo „být zapomenut“ a „vznést námitku proti zpracování“ (tedy zpracování zakázat).
  Podle článku 23 GDPR lze sice práva určitým způsobem v duchu GDPR omezit, ale musí tak být učiněno legislativní formou. Pokud taková norma, která definuje přesně jednotlivá omezení podle článku 23 neexistuje, pak zpracování dat podlého GDPR a ten, kdo zpracovává, musí prokázat svůj zákonný zájem. Navíc, pokud jsou předmětem zpracování biometrická data (fotka), podlého zpracování přísnějšímu posuzování, které zpracování explicitně zakazuje. U obecních radarů by to teda mělo být tak, že pokud jsi nic neporušil, lze záznam použít maximálně do anonymní statistiky (tedy že kolem projelo 105.000 aut, ale nikdo nemůže říct, jaká to jsou) a v systému by měly zůstat jen údaje o přestupku, na který má obec nárok na základě zákona 361/2000.
  Co tím chci říct – v ČR vykonává dohled nad GDPR UOOU (to je ten, který byl v prvních dnech extrémně agilní k odstranění serveru white-media a tam zveřejněných kolaboračních emailů tehdejší vlády), tedy ten by měl na základě podnětu konat, provést šetření a vydat rozhodnutí. Úřady mají závazek jednotnosti a podléhají přímo komisi a stížnosti řeší sbor úřadů. Tedy pokud by se stížnost „zametla“, jde podat podnět k prošetření a sbor může vydat donucovací prostředek.
  Bohužel aktuální zákon 110/2019 obsahuje trojského koně v podobě paragrafu 61, odstavec 3 (Úřad upustí od uložení správního trestu také tehdy, jde-li o subjekty uvedené v čl. 83 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679), kde se mluví o tom, že „Aniž jsou dotčeny nápravné pravomoci dozorových úřadů podle čl. 58 odst. 2, může každý členský stát stanovit pravidla týkající se toho, zda a do jaké míry je možno ukládat správní pokuty orgánům veřejné moci a veřejným subjektům usazeným v daném členském státě.“
  To je článek, který umožní vyhnout se pokutě veškerýmu obecnímu a státnímu ksindlu (i když je to dle mého špatně formulováno a může to být napadeno stejně jako předchozí formulace se zastropováním pokut pro obce), ale nevyjímá je to z povinnosti zjednat nápravu, tedy smazat data a dále je nesbírat.
  Tak bych byl rád, pokud by někdo se mnou dal dohormady tu stížnost a uvidíme, co se bude dít.

  1. Super nápad. Podporuji. Jen nejsem právník.

  2. Nejsem si jist, zda není v článku (a taky tvojí úvaze) chyba, když je v té odpovědi uvedeno jako důvod provozu „…pro plnění úkolů Policie České republiky.“ To by znamenalo, že se to řídí gumovými paragrafy v zákoně o policii. Nikoliv GDPR.

   1. Jenže. Pro to, aby to mohlo být takto uchopeno, tak to musí být definováno přesně – kdo, co jak dlouho uchovává. O tom je GDPR. Pokud je to definováno vágně, není to platné a úplné. A pokud jde nějaký zákon, třeba zákon o PČR proti nařízení EU, což v tomto případě jde, musí být uveden s nařízením EU do souladu. Jediné, co mají jinak státní orgány a soukromé firmy je úplné odpuštění drakonických pokut, což český zákon 110/2019 vágně přebírá a rozhodnutí UOOU nepochybuji, že bude v tomto duchu. Ale nápravu zjednat musí.
    Když se kouknu do 273/2008, tak je tam paragraf 88, který říká:

    (1) Ustanovení § 28 odst. 2 až 4 a § 29 odst. 3 až 6 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, se použijí i na vyřízení žádostí subjektu údajů o přístup, opravu, výmaz nebo omezení zpracování podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67945).

    Tedy pokud všichni podáme ověřitelným způsobem (doporučený dopis, degitálně podepsaná žádost, datová schránka) žádost o přístup ke zpracovávaným informacím, jejich výmazu a námitce budoucího zpracování, PČR vyhovět MUSÍ, pokud nemá zákonnou podporu pro držení těchto dat (a tu musí odůvodnit, jinak je držení nezákonné!). Toho se týká paragrafy 79, de se tvrdí:

    (1) Odstavce 2 až 6 a § 79a až 88 se použijí na zpracování osobních údajů za účelem předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech.

    (2) Policie může zpracovávat osobní údaje, je-li to nezbytné pro účely uvedené v odstavci 1. Policie může zpracovávat osobní údaje také k ochraně důležitých zájmů subjektu údajů, které souvisí s účely uvedenými v odstavci 1.

    Co se týká retence dat, je tam paragraf 87, který říká:

    (1) Policie osobní údaje nevymaže,

    a) jsou-li dále využívány pro účely uvedené v § 79 odst. 1 nebo jde-li o osobní údaje, které jsou součástí spisového materiálu, bez ohledu na to, zda jsou zpracovány v listinné nebo automatizované podobě, nebo

    b) jde-li o zpracování osobních údajů pohřešované nebo hledané osoby, za podmínky, že

    Jsem zvědavý, jak budou odůvodňovat soulad s GDPR pro 3 leté držení fotek a průjezdů, což je jednoznačně obojí zvláště chráněný údaj a žádný výslovný zákonný důvod pro to nemají. Zajisté k tomu mají připravený nějaký líbrsbrif, který se pak dá postnout radě úřadů k zjednání nápravy.
    Extra kapitola GDPR je hlášení UOOU o únicích osobních údajů. Zajímalo by mě, jestli hlásili ty úniky odposlechů, protože to určitě únik osobních dat je. Bohužel, za to nehrozí žádný postih. Kdyby zkásli PČR o 3 procenta obratu, jak je uvedeno v GDPR, začalo by to bejt legrační.

    1. No a ten paragraf (1), na který se odkazují všechny ostatní ti nepřijde gumový?
     „…se použijí na zpracování osobních údajů za účelem předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech.“
     Na stejný paragraf je odkazováno i pro nevýmaz.
     Těžko se taky můžeš odkazovat na obecnou GDPR normu, když existuje zákon o policii, který nejspíš bude normou speciální v tomto případě.
     Že nejde vohulit pčr o pokutu je sice smutné, ale i kdyby to šlo tak to jde z jedné kapsy do druhé.

     1. Ale jistě. Proto je potřeba jít zpět do 2016/679 a přečíst si článek 23, který přesně o tomto hovoří:

      1. Právo Unie nebo členského státu, které se na správce nebo zpracovatele vztahuje, může prostřednictvím legislativního opatření omezit rozsah povinností a práv uvedených v článcích 12 až 22 a v článku 34, jakož i v článku 5, v rozsahu, v jakém ustanovení tohoto článku odpovídají právům a povinnostem stanoveným v článcích 12 až 22, jestliže takové omezení respektuje podstatu základních práv a svobod a představuje nezbytné a přiměřené opatření v demokratické společnosti s cílem zajistit:

      …. výčet oblastí, kde je sice uvedena veřejná bezpečnost ….

      ale

      2. Každé legislativní opatření uvedené v odstavci 1 zejména obsahuje konkrétní ustanovení, alespoň, je-li to relevantní, pokud jde o:

      a)

      účely zpracování nebo kategorie zpracování;

      b)

      kategorie osobních údajů;

      c)

      rozsah zavedených omezení;

      d)

      záruky proti zneužití údajů nebo protiprávnímu přístupu k nim či jejich protiprávnímu předání;

      e)

      specifikaci správců nebo kategorie správců;

      f)

      doby uložení a platné záruky s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování nebo kategorie zpracování;

      g)

      rizika z hlediska práv a svobod subjektů údajů; a

      h)

      právo subjektů údajů být informováni o daném omezení, pokud toto informování nemůže být na újmu účelu omezení.

      Takže pokud nejsou uvedeny v legislativě (explicitně toto slovo) informace uvedené bodě 2, tak se jedná o zpracování informací v rozporu s GDPR – a pozor – v tomto případě se nedá uplatnit, že GDPR je obecná a speciální úprava upřesní, v tomto případě je GDPR kurva konkrétní. V legislativě nic o hromadném zpracování s retencí 3 roky není. Je tam pouze to, že tři roky musí udržovat informace o tom, jak s informacemi naložili a to ti musí poskytnout, pokud to není v rozporu se speciálním článkem (vyšetřování, vedení spisu,….)

      1. GDPR ale tady ve svojí obecné podobě neplatí přímo, ale je implementován skrze konkrétní zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. A v něm je nepřekvapivě stejná, téměř identická písnička jako v zákoně o policii (paragraf 24 a dále). Když má fízl svůj gumovej důvod tak na základě toho pořizuje a uchovává.
       Tedy cesta je pouze přes soud rozporovat přiměřenost konkrétní aplikace s obecnými principy. Df to ostatně píše v posledním odstavci.

       1. Vždyť já to nerozporuju. Jen to chce nějak začít :)

 5. Je rok 2032. To je dva nula tři dva. Jsme v jednadvacátym století. Svět se stal vlastní zkurvenou karikaturou a velí mu banda tupejch měkejšů.
  ……….
  To řekl zločinec Simon Phoenix ve filmu Demolition man z roku 1993.

  Svět bezpohlavních mátoh v hábitech, kde se nesmí téměř nic. Kde je na každém rohu souprava kamer a po ulicích jezdí odpudivé elektrické vozíky se samořízením.

  Je to strašný jak moc se tvůrci toho komiksovýho filmu trefili a mě se z toho chce ze všeho blít.

  1. Je to strašný jak moc se tvůrci toho komiksovýho filmu trefili a mě se z toho chce ze všeho blít.
   Když jsme u těch filmů – https://www.csfd.cz/film/274980-pulnoc-v-parizi/prehled/

   1. To je docela naivní, říkat Jízdnímu řádu „předpověď“.
    Případně pak křepčit, že dokázal předpovědět příjezd autobusu přesně na minutu.
    :-)))

    Bohužel je to tak, průměrný ovčan si plete jízdní řád, který nám nějací šmejdi nahoře stanovili, s předpověďí či věštbou.

    Pokud chcete další „předpověď“ co pro nás mají naplánovanou po hentom resetu, tak doporučuju film „ALITA“. Případně „Elysium“, nebo „Ultraviolet“, či klasiku „soudce Dredd“.
    A je jich ještě mnoho dalších „jízdních řádů“, kde stačí odstranit tu sci-fi fasádu, a máme tu klasický jízdní řád pro naši civilizaci.
    Takových filmů je ještě víc, ani si na všechny nevzpomenu, kdyžtak mě můžete někdo doplnit.

    1. Equilibrium a Gattaca.

     1. Vtip je v tom, že ty filmy vlastně popisují všechny naprosto totéž (když si odmyslíme ten cirkus okolo, zápletku, kulisy, datování). V podstatě je tam vždy jakási nedotknutelná elita která žije v luxusu, pak kategorie občanů, kde ta životní úroveň již značně kolísá, od stále vysoké (Demolition man) po poměrně mizernou (Alita), nicméně tahle střední vrstva žije v dohledovém koncentráku s notně ořezanými svobodami.
      A poslední vrstva jsou divoši, ne-lidi, kteří v Demolitionmanovi žijí v kanálech, v soudci Dreddovi za hranicemi města (a jsou kanibalové).

      Je jednoznačně vidět že jde o plán, nikoliv předpověď nebo dokonce varování. Idkyž tam vohnoutovi nakonec přidají happyend (demolition man, ultraviolet), který ovšem není součástí reálného plánu.

      1. Ale v Emerice jsou k tomu docela blízko – bohatí bydlí v „gated communities“, děti chodí do soukromých školek a škol a následně na prestižní univerzity…

    2. Filmy tohoto ražení mi trochu splývají a vybočuje fakt jen ten Demolition Man.
     V Ultraviolet hraje Milla Jovovich i Bruce Willis, nebo si to s něčím zase pletu? To je to splývání..
     Viděl jsem něco, kde byl Willis v podobné pozici, jako Winston Smith, ale obklopen vším automatizovaným.
     Ale pak se kvůli něčemu nasral, vyhlásil systému osobní vendetu a už to lítalo. Jen se nemůžu rozpomenout na název.
     Kdyby těchto a podobných sraček nebylo, svět by o nic nepřišel.
     Naopak bych přivítal nové zpracování 1984 a za pomoci současných technologií by šla poměrně věrně natočit i Farma zvířat. Jenže někdo zřejmě nechce, aby se tahle dvě dílka lidem nějak moc připomínala.

     1. Nové zpracování 1984?
      Stačí vzít kameru a točit.

     2. Hraje v tom Míla Jebovič, ale ne Brůča Vyliž. Ten hraje třeba ve filmu „12 opic“ což je taky určitá zdravotní diktatura – což je ústředním tématem filmu Ultraviolet, tam je společenský systém vyloženou zdravotní diktaturou, kde vládne „hlavní hygienik“.
      Jak říkám, jízdní řád, co se objevilo ve filmu, bylo naplánováno i do reality.

      Kolik asi hollywood vyprodukoval filmů a seriálů o smrtící virové epidemii? 20 ? 40 ? Víc ?
      Pak se divíme že vohnout věří smrtící covidové epidemii, ačkoliv nikdy nikde žádný virus nebyl v laboratoři izolován.
      Je to jen „virová teorie“ která má reálnou oporu jen v hollywoodských filmech. Ne ve skutečném životě.

     3. Pátý element.

     4. Machři jsou na to zejména Japonci – co si budeme povídat, jsou to bedny. Pracuju s echt japonskými, nebo Japonci navrženými výrobky dlouhá léta a vždycky mě něco překvapilo.
      Dnes nemůže být problém, naprosto věrně rozchodit pár prasat po zadních, oblíct je a otvírat jim rypák přesně podle textu scénáře.

      Ale evidentně se do toho nikomu nechce, protože Orwell je v Hollywoodu vnímán jako komunista. Četl jsem kdysi dávno knížku o hollywoodském režisérovi, zaměstnanci Universal Studios jménem Lester Cole, jmenovala se „Rudý v Hollywoodu“. Myslím, že to vyšlo jen ve východním bloku, v USA asi těžko. Jeho pravé jméno moc známé není, točil převážně pod pseudonymy.
      Přestože původem Žid (Židům Hollywood fakticky patří a komplet jej ovládají), jenže zároveň i komunista, takže veřejně mu nikdo nemohl přijít na jméno.
      Zakázky mu renomovaní producenti zadávali potají, resp. podepsány pak byly na místě režiséra pseudonymem – protože to sice byl pro americkou veřejnost fujfuj komunista, ale řemeslně i umělecky nadmíru šikovný.
      Takový, co si věděl rady jak v technických potížích, tak i s výbornou spoluprací s lidmi ze štábu a nakonec i s nafoukanými hvězdami, které vždy uměl vmanévrovat přesně tam, kam chtěl.
      V knížce se vyjádřil o některých skutečných hvězdách (pár jmen tam je) v tom smyslu, že sice mají talent od Boha, dostali i dobré umělecké vzdělání, měli kliku na skvělého agenta – ale samy ty hvězdy, byly někdy až zarážejícím způsobem hloupé a prakticky neschopné se o sebe aspoň minimálně postarat.
      Zdůvodňoval to tím, že už od prvního jejich úspěšného filmu, kolem těch lidí každý skákal, splnil všechno, co jim uviděl na očích, nebo co nařídil agent či producent – a hvězdy si tak úplně odvykly samostatně myslet.
      Přesně tak, jak je to hlasitě a tučně vytýkáno těm zcela obyčejným lidem, žijícím v nějakých formách socialismu, diktatury či autokracie – že režim za ně všecko vymyslel či vymýšlí, oni jen splní příkaz, nařízení, udělají, co se po nich chce a dál se nemusí o nic starat.
      Pravé jméno režiséra, se nikde nesmělo objevit v tom pravém tvaru, takže používal pseudonym a tenhle pseudonym kdysi v půli šedesátek získal nějakou prestižní cenu za režii – a Lester Cole se rozhodl, že si pro ni zajde osobně.
      Popisuje tam, jak to převzetí ocenění (točil převážně hrané dokumenty) zapůsobilo na všecky ty hlavouny z odborné komise, co to dílo hodnotili velmi vysoko. Ale nevěděli, že pod tím, už dávno známým pseudonymem, to točil a i stříhal režisér komunista, dlouholetý člen americké komunistické strany.
      K tomu všemu ještě i velmi šikovný hlavní kameraman, s komunisty celkem otevřeně sympatizující a zbytek štábu podobně, byli to Coleovi dlouholetí spolupracovníci :D
      Krásně na té knížce bylo vidět, že v USA, resp. v Hollywoodu stačilo už v šedesátkách získat jakoukoli „nálepku“ – a mohli jste být šikovní jak chtěli, tak k něčemu opravdu velkému, jste se už neměli šanci dostat.

      1. A teď je v Hollywoodu komunismus hlavní proud.

       1. Cože??
        Kdyby to měla být pravda, tak takový Oliver Stone si neškrtne ani v reklamě, ale to tak asi nebude.

     5. docela aktuální taky je, hlavně na tom ach tak svobodným západně, 451 °F

      to poslední zpracování je, i na svou dobu, docela zoufalství

    3. Elysium rikas…hmmm, zajimave, bral bych to hned, mit takove technologie :-D

 6. Pane domácí, velká pochvala. Více techto článků, méně covidu a Šmuclera.

  1. Iste, menej mediálneho covidu by si priala väčšina. Len bohužiaľ, väčšina dnes o ničom nerozhoduje. Práve naopak, navzdory väčšine sa už rozbieha palebná príprava na jesenné lockdowny a „čipovanie“.

 7. A co na to „obyčejný“ občan?

  Tomu je to jedno. Jemu je všechno jedno, dokud má co jíst a může sdílet fotečky.
  Naopak vám bude ještě nadávat, že jste dezinformátor a čísi agent, protože nejste náležitě „evropsky“ uvědomělý.
  Pro tohoto občana je důležité, jak jsem už psal, hlavně to, aby vypadal dobře před soudruhy „v bublině“. Zvládne i zelenou osmitečku, když na to přijde, protože „věří vědě“… Masové státní špehování ještě přivítá, „protože nic špatného nedělá.“

  Většina těch mamilů – podle jejich vlastního přesvědčení „lepších lidí“ – má v podstatě holou prdel a jede na dluh. A tak si koupím popcorn a obstarám si lístek do přední řady.
  To nadcházející zhroucení eurosocialismu bude zajímavá podívaná…

  1. Ehm….hroutit by se neco mohlo, kdyby nebylo kde a komu brat. Jelikoz ale drtiva vetsina lidi tyhle systemy (vcetne EU) podporuje, tak minimalne komu brat bude jeste hoooooodne dlouho.
   Takze bych nejake myslenky na hrouceni zaradil do skatulky vlhkych snu, bohuzel…
   (A priznejme si uprime, lidi se dneska maj jak prasata v zite, takze opravdu kde brat bude jeste fakt dlouho)

   1. No pockat….. . Az nebude benzín, plyn a jidlo, tak lidé vstanou z gauče a neco budou delat. 😉

    1. A co si představuješ pod tím „a něco budou dělat“?
     Co například budou dělat ty milióny lidí v panelácích, činžácích…a jejich děti?

  2. Kdy v historii nechal nějaký režim padnout plebejce či třídu, na které stál? Namísto aby o to více podusil majetné nebo kompetentní?

 8. Se mi stala taková nemilá věc. Ve tři ráno zvoní telefon, volá „skryté číslo“. Po chvilce váhání se rozhodnu to zvednout a vyhodnotit, zda bude nutné vypnout telefon, nebo co jako…
  Já: „Prosím Dedek“
  Hlas: „Tady Policie připraporčík Orgán operační Krajská Díra. Mi volali teď jako klucí a my sme jako v tom Špinávém Údolí tam na kopci u toho paneláku Zasraných Komoušů 615, protože nám volala paní Stařenka.“
  Já: „Aha, no to bude asi blbost no.“
  Hlas: „No né, ona právě volala na tu záchranku a bylo to jako zmatený a klucí tam teď jako jsou a taky ta záchranka a hasiči.“
  Bleskově (na třetí hodinu ranní vyhodnocuji, že tohle je případ, kdy se s policajtem asi bavit budu, protože alternativou jsou rozsekané dveře do bytu ve Špinavém Údolí, kde nikdo není a jejichž opravu bych musel následně zajišťovat.)
  Já: „Poslyšte pane připraporčíku, to celé je blbost. Strašně mě to samozřejmě mrzí, ale pokud paní Stařenka poslala všechny složky IZS do Špinavého Údolí, tak zřejmě na základě přeludu, či halucinací, čímž poslední dobou trpívá a proto je trvale umístěná v pobytovém zařízení s 24 hodinovou péčí v Turistákově. Takže, jednak i kdyby se jí cokoliv nepěkného dělo, tak není ve Špinavém Údolí v bytě a hlavně je pod asistencí sošné ošetřovatelky. Takže pokud by skutečně potřebovala služeb IZS, pak by jistě volal předně někdo z personálu.“
  Hlas: „Uh nó, oni právě klucí tam sou a říkali, že je to nějaký jako divný. Tak právě teď nevíme.“
  Já: „No, znovu opakuji, paní Stařenka je v Zařízení XY v Turistákově.“
  Hlas: „Eh, hmm, no dobrý, já tam jako zavolám, ne? Aby jako se to kdyžtak jako domluvilo.“
  Já: „Jasně, to bude rozhodně skvělé, oni se tam o to jistě už postarají. Díky a jménem Stařenky se omlouvám.“
  Hlas: „Jasně, naseanou“.
  O deset minut později znovu hovor ze skrytého čísla:
  Já: „No?“
  Hlas: „Tady Policie připraporčík Orgán operační Krajská Díra. Tak jsme volali do Zařízení v Turistákově a paní Stařenka tam opravdu je.“
  Já: „A?“
  Hlas: „No že jako v pořádku.“
  Já: „Aha“
  Hlas: „Takže já jako řeknu klucím, že dobrý, že to nebudeme řešit.“
  Já: „No, asi jo.“
  Hlas: „Naseanou.“

  Proč Vám to všechno píšu? Ne proto, abych si postěžoval, že aboslutně neexistuje způsob, jak legálně zpravit operační střediska záchranných složek o tom, že paní Stařenka díky svému vysokému věku v noci šílí, pročež musela být hospitalizována a její emergency call jsou tedy spolehlivě píčoviny, hlavně v noci. Jeden by očekával, že operační střediska takovou informaci ocení a zanesou do informací k telefonnímu číslu, leč striktně to všude po tomto cvičení koordinace všech složek odmítli. Nepíšu to ani proto, abych ocenil práci operačního zapraporčíka, který vyhodnotil, že než ve spícím paneláku bez známek života rozjebou dveře na sračky, případně polezou žebříkem přes balkon (kde rozjebou dveře na sračky), je lepší zkusit to ověřit trochu sofistikovanější metodou. Fakt to oceňuju, ale proto to nepíšu.

  Já si kladu otázku, kde na mě pan Orgán sebral telefon, na základě čeho mě spojil s paní Stařenkou a vyhodnotil mne (správně) jako nejsnáze kooperující osobu, když:
  1)Nejsem z kategorie takzvaných nejbližších příbuzných (člověk by čekal, že budou kontaktovat předně dcery, syny a tak…)
  2)Bydlím jinde
  3)Mám běžné soukromé telefonní číslo

  Protože to znamená, že Orgán má shromážděné informace k mé osobě obsahující:
  Telefonní číslo
  Široké příbuzenské vazby
  Informaci o tom, že právě já nejčastěji kooperuji na řešení rozličných potíží paní Stařenky

  To už je hezká řádka aktuálních operativních informací, když uvážím, že je má k mání i obyčejný operační čičmunda (takže se nejedná o žádný sofistikovaný sběr dat někde na pozadí, ale evidentně o souhrn, který si na počkání vylistuje kdekterá uniforma). A protože nepředpokládám (a mé aktivity k tomu nezavdávají příčinu), že bych byl operativně sledován, myslím, že vyhodnocení interakce s paní Stařenkou bude zřejmě pocházet právě z nějakého automatického vyhodnocovaní pokročilého kamerového systému.

  1. Hmm. Dost chmurný náhled už tak chmurné současnosti. Napiču ale je že jim právě přibyla informace že byt „v tom Špinávém Údolí tam na kopci u toho paneláku Zasraných Komoušů 615“ je nevyužitý a měl by být naplněn migranty v režimu all inclusive k Vaší tíži of course.

   1. V pohodě, jsem mimo vlastnickou strukturu a nepřipadá na mě ani „riziko“ dědictví. To ať si vyřeší někdo jiný. Navíc se jedná o „dočasnou“ hospitalizaci. Když budu hodně cinyk, tak bych ji viděl nejhdéle na několik let, jestli mi rozumíte. A pak předpokládám bude byt ve Špinavém Údolí prodán, neboť si nemyslím, že by tam chtěl kdokoliv z rodiny být.

  2. Pred mnoha lety, kdyz mi zemrela matka, mi to prisla PCR rict. Zvlastni jen bylo, ze jsem tou dobou byl v zatim nezkolaudovanem dome na doposud neexistujici adrese, pricemz nikdo mne tam neznal. V bydlisti moji matky na mne kontakt nikdo nemel, v OP jsem mel jeste stare trvale bydliste o 200 km nekde jinde a tam nikdo nevedel, kde jsem.

   Asi abraka dabra.

   1. V době mobilové nebo před?

    1. V dobe mobilove, jenze tou dobou jsem mel od kamarada plnou tasku reklamnich SIMek, co nesly ‚dobijet‘, ale na kazde bylo hovnorne za dve kila, tak cela nase rodina na tom frcela. Telefony jsem tocil co rok, mozna pres ten by to nejak slo, no proste nevim.

    2. Katastr a LV?

   2. Použi nástroj pána Occama. Určite viacero ľudí vedelo kde si, a keďže šlo o takúto delikátnu vec, tak nemali problém adresu vyzvoniť. A pokiaľ si myslíš, že fakt si bol utajený ako hrad v karpatoch, tak operátor vie kde je mobilné číslo.

    1. To je prave to divny, protoze moje mati zemrela v Brne a tam nikdo z mych kamaradu neznal bud moji mati, nebo moje soucasne bydliste. Ti, co vedeli, kde jsem, nevedeli presne misto, protoze adresa jeste de facto neexistovala. Jedinej, kdo to vedel presne, byl muj otec, ale ten zase netusil, ze zemrela mati. Takze ten to pustit nemohl.

     Z lidi v mem bydlisti nikdo neznal nikoho z meho okruhu v Brne. Kdyz prijela diskoteka pred barak, tak si sousedi mysleli, ze bud ja jsem zabil zenu, nebo ona mne, protoze tesne predtim u nas probihala standardni milostna predehra, tusim to tehdy odsrala televize. Ja jsem policajty necekal a hodne mne to preqapilo. Prvni moment mne napadlo, ze je zavolali sousedi.

   3. Bystrý důchodce-pozorovatel v některých směrech hravě vyzve počítačové algoritmy a fízlí databáze na souboj. Ostatně, lidi se znají a taky zajímají a hlavně mluví. Zejména když třeba podnikáš, v mládí jsi hrál závodně nějaký ten kolektivní sport či jsi jinak aktivní. V prdelákovech typu okresního města bych se zkontaktoval s kýmkoliv v drtivé většině přes jeden kontakt, v některých případech maximálně přes dva. Pokud teda neberu v úvahu tu poměrně velkou množinu lidí, které znám sám.
    Já zase o tom, kdo bude můj soused věděl ještě než parcelu vůbec koupil.

    1. Ano, existuje hafo lidí, kteří ve tři-čtyři v noci prostě nespí, mají zhasnuto a čumí z okna.

     Mám jednu vzdáleně podobnou zkušenost, kdy mi fízlové volali na telefon s předplacenkou, který jsem jim, ani nikomu jinému nedával. Používám ho jen na komunikaci s rodinou a opravdu nikdy a nikde nebylo na internetech.
     Šlo o svědeckou výpověď k bouračce v mém městečku, s těžkým zraněním (sražená paní obrovským SUV autiskem, co by mohlo tahat pluhy) a u které jsem byl z chodníku naprosto náhodným kolemjdoucím a viděl celý průběh. Záchranku ani nikoho jiného jsem já nevolal a i kdybych volal, tak s sebou nosím telefon s jiným číslem, na který mívám přesměrovány i příchozí hovory, pokud jsem mimo barák. Předplacenka je totiž v perfektně funkční Nokii 3210 :D, co mimochodem vydrží nabitá dva týdny. Ven ale nosím maličkou N6230.
     Některý ze spoluobčanů nahlásil fízlům moje jméno, že mě tam taky viděl. Seběhlo se nás k tomu víc, nehoda byla na boční silnici u autobusového nádraží.

     Po dotazu na fízla, kde vzal tohle číslo, mi hodně neurčitě odpověděl podobně, jako jiným lidem odpovídali šmejdi, prý z jakési databáze. Neměl jsem to blbec brát, takhle je víceméně anonymní předplacenka i IMEI toho křápu propálené..No měnit to nemůžu, to číslo má celá rodina a fakt dobří přátelé.

     Můj soukromý názor je, že fízlové mají „databáze“ informací o nás, jaké si neumíme představit ani ve škaredém snu.
     Ve skutečnosti je mi jasné, že je to práce operátorů, protože jenom ti dovedou přiřadit k telefonnímu číslu i jméno. Na základě čeho, je myslím jasné všem, kdož pochopili rozsah fungování systému GSM.
     Proto z toho byl takový randál, když zájmový časopis-měsíčník Aradio (původní magnetovská větev Amatérského Radia) v roce 1994 a na pokračování ve 4-5 číslech, uveřejnil naprosto přesný popis fungování, kódování a interní komunikace systému GSM. Tehdejší Eurotel se s redakcí dokonce soudil. Prohrál, tenkrát ještě dokázal vyhrát oprávněný zájem a informování odborné veřejnosti i právo na informace.
     Udělat něco takového dneska (třeba popsat přesný rozsah funkcí a možností Agát), tak z báně už nevylezete..

     1. Tak po tomhle bych fakt šel a dožadoval se oficiálního zdůvodnění. Protože tohle je podle mě trestný čin ze strany policie.
      Jen to chce vědět na základě jakého zákona či předpisu si to vyžádat.

      Pokud mají fízlové nějaké takové databáze, tak je to taky ilegální.

      ps: ty články z Aradia by stálo za to naskenovat a zveřejnit

      pps: říká se „po přízni řízni“ , často je to největší bezpečnostní riziko vlastní rodina, někteří lidi z blbosti a naivity vykecají leccos leckomu. A upřímně, znám málokoho (zvlášť co se týče žen) kdo se neposere když na ně nastoupí orgán, že potřebuje nějakou informaci. Místo aby je poslal k šípku s tím, že pokud něco chcou, tak ať mu to dají oficiálně písemně.

      Pokud to má jen rodina a hrstka známých, tak nevidím důvod proč nevyměnit telefon i číslo. Pokud to má větší okruh lidí, tak tam už je jasné, kde došlo k bezpečnostnímu úniku. Jak říkám, většina se před Orgánem posere. My jakožto bílé huby a poslušní ovčané, si o rodinné solidaritě jakou mají cigáni, rákosky, musulmani, jen můžeme nechat zdát.
      Ti moc dobře chápou že rodina je vše, a že ploskolebec je živit nebude, až jejich rodinného příslušníka zavřou do basy, kam ho dostala neschopnost držet jazyk za zuby.

     2. Odpověděl sis sám a není to až takové tajemství teda, že operátoři všechny tyto informaci ukládají a pochopitelně i sami vytěžují (prodej anonymizovaných dat). Speciálně pro kabrnaka, je to na základě zákona. Půl roku se archivuje full detail, to znamená všechny logy, zprávy, hovory, kde se mobil přesně pohyboval, jaké aplikace používáš, jaké webovky jsi navštívil, na co klikal, atd.. Po delší době se to agreguje na menší detail.
      A zrovna ten tvůj příklad, když to číslo používáš, tak si sám domyslíš, že na de-anonymizaci lze vymyslet celkem jednoduchý algoritmus z dat, které operátor má.

  3. S políciou a ich telefonátom mám tiež „príjemnú“ skúsenosť.
   Boli sme celá rodina odsúdený na domáce väzenie po dobu 10 dní – postupne sme mali všetci pozitívny test na čínsky vírus. Takže sme trčali doma (v dome na malej dedine) a šli si pomaly na nervy. Ja som sa pokúšal o home office a potom po ukončení „práce“ som robil nejaké veci v záhrade či prístavbe. Zrazu ma zavolala manželka, že jej volá neznáme či utajené číslo a že nech to vyriešim. Tipoval som to na nejaký kontakt so štátnou mocou typu úradník, ktorý bude vyzvedať koho som stretol či s kým som sa stýkal aby mohli poslať do domáceho väzenia čo najviac ľudí. Štátna moc to bola, ale iná – policajná. Orgán mal nepríjemný hlas už pri predstavení sa a tak som tušil, že to bude ešte „sranda“. Nepríjemne a razantne sa vyzvedal, že kde do prdele som resp. sme keď máme sedieť doma v domácom väzení. Tak som mu povedal, že trčím ako debo doma, lebo som hrozba pre celý svet. A on mi oponoval, že vraj doma nie som, lebo bola u nás hliadka a nikto ju neprivítal červeným kobercom, chlebom so soľou a pohárom vody. Tak som mu odvrkol, že keď mi neverí nech sa mi dôjde pozrieť do očí. Odpoveďou bolo, že nech sa teda pripravím, lebo hliadku bude u nás doma za 2-3 minúty. Tak som vyšiel pred dom na úroveň hranice pozemku a čakal som. A ozaj, hliadka prišla rýchlejšie ako v prípade akútnej núdze. Ale neprišla ku nám domov, ale k susedom oproti šikmo cez ulicu (bývame úplne na konci dediny a priamo oproti cez cestu už nie sú žiadne domy) a začala sa súdružka policajtka dobíjať do príbytku chudáka suseda, ktorý nebol doma, lebo musel robiť aby ten policajný ksindel mohol dostať výplatu. Tak som na tú hlupaňu začal kričať (aby ma počula), že teda sú úplne mimo a majú kontrolovať u nás. Debilné polomozgy neboli schopné spracovať a priradiť popisné číslo k danému domu (sused má popisné číslo o 2 vyššie ako my – taký paradox trochu) a jeho obyvateľom. Miesto nejakého aspoň primitívneho „ďakujem“ si hlupaňa uľavila na adresu našej dediny, že je to debilná dedina s debilnými adresami (a zjavne v tej dedine podľa nej žijú len debili) a vybrala sa pešo za mnou. Najprv sa arogantne opýtala, že ako sa mám, tak som sa zatváril, že umieram aby sa nepribližovala. Keďže mňa už videla na vlastné buľvy tak trebalo už len zbytok rodiny ukázať – tak sa naskladali za okno ako rybky v akváriu a bolo. To jej hlupani stačilo a pobrala sa do auta za kolegom z hliadky. Tak som si ešte odpľul na obecnú cestu a šiel na záhradu tráviť príjemne poobedie.
   A potom ti niekto povie:“Veď oni len robia svoju prácu“. Z toho by sa jeden dogrcal…….

   1. Je videt, ze jsme kdysi byli Ceskoslovensko.

    U nas jsou fizlove uplne a naprosto stejni.

    1. Toto je príbeh z toho „vysnívaného“ západu.

  4. dedek:
   1) Policie má k dispozici výpis hovorů pro dané číslo, takže pokud často voláte pí Stařence, mohlo to být nejpravděpodobněji odtud.
   2) Policie údajně uloží vaše číslo, jakmile kdykoli kontaktujete jakýkoli dispečing minimálně obou policíí (MP/PČR) a možná i zbytku IZS.

   Osobně by mě věru zajímalo, jakou zákonnou úpravou mají shromažďování a hlavně přechovávání a správu takových údajů dovolenou, protože jinak platí Ústava čl.2 odst. 3. Ale nemám čas to dohledávat…

   1. Uchovává operátor, fízl požádá. Otázka je jen jak je „požádání“ dnes automatizované ať už oficiálně nebo neoficiálně.

    1. No, zaleží co? Číslo samozřejmě uchovává operační přímo v databázích. Jakmile se z telefoního čísla jednou dovoláte policajtum, tak má to číslo složku.
     Pokud by mě, jako cíl telefonátu opravdu idetifikovali podle výpisu hovorů od operátora, musí to být zcela autonomní a na počkání, protože to dostali v řádu minut ve tři ráno, že…

   2. Výpis hovorů mě nenapadl. Holt mám zafixovaný mentální vzorec, že zařídit s operátorem cokoliv, je jako učit holuba kombinatoriku. Ale pro fízle bude pravděpodobně jiný servisní interface.

    1. Fízel má prakticky online prístup k informáciám všetkých operátorov. Fízel taktiež zaznamenáva absolútne všetko. Voláš z mobilu na mešťákov, či náhodou neodtiahli auto s ŠPZ ABC1234? Toto telefónne číslo a daná ŠPZ sú už naveky spojené. Zavolal si, že kdesi dochádza k rušeniu nočného kľudu? Dané miesto a tč. sú už navždy spojené. Dôjde k nehode? Všetky tč. prihlásené na všetky BTS v okolí sú už navždy spojené s danou nehodou. Atď., atď.

     1. A proto všem říkám, že efektivnější než se vyhnout šmírování je zasírat data chybami, chaosem, nesmyslnými a nepravdivými informacemi.

      1. To nie je úplne zlé riešenie, ale myslím, že ešte lepšie je systému podvrhovať také informácie, z ktorých nadobudne dojem, že si zákonadbalý, poslušný občan.

       Čím ďalej tým viac informácií bude spracovávaných „umelou inteligenciou“ (v skutočnosti umelou demenciou). Ideálne by bolo poznať algoritmus, ktorý daná „inteligencia“ používa. Alebo ho priamo vytvárať. A podvrhovať jej také informácie, aby bolo výsledkom, že som ctihodný očan, ktorého si netreba všímať.

 9. Nyní by měl ještě pan domácí dle GDPPR požádat o kopie veškerých shromažďovaných osobních údajů, zejména kopie těch 500ti fotek :-)

  1. Čo by tým získal? Akurát by daňový poplatník zaplatil jeden balík kancelárskeho papiera a jednu sadu tonerov do tlačiarne. Ale ako trolling polície asi dobré (pokiaľ je snahou trollovať PČR).

   1. Čo by tým získal? Akurát by daňový poplatník zaplatil jeden balík kancelárskeho papiera a jednu sadu tonerov do tlačiarne. Ale ako trolling polície asi dobré (pokiaľ je snahou trollovať PČR).
    Možná v Horních Uhrách. Pokud zašlete žádost datovou schránkou, tak musí měli by odpovědět datovou schránkou. Tisknout se tedy nic nemusí.

    1. Naformuloval si to tak, že si mi vlastne dal za pravdu… ďakujem.

Komentáře jsou uzavřené.

D-FENS © 2017