O (ne)platnosti dopravních značek

Featured Image

Pod článkem Městská policie 21. století (30.05.2010) se rozeběhla zajímavá diskuze.

jiri.k – jiri.k napsal: Ještě bych rád věděl, jak to je se značkou začátek měření rychlosti a konec měřeni. Jezdím pravidelně přes vesnici, kam Městské policisty z Dobrušky asi smluvně pozval Starosta Vohnout z Rohenic. I oni přijeli, nainstalovali cedule a zase odjeli. Dokonce své konání vylepšili tím, že jakýmsi řetězem na krávu připoutali tabuli označující začátek měření k místnímu plotu. Není mi jasné, kdy se tabule má odstranit, zda to MP má také v popisu práce. Cosi mi napovídá, že tabule musí být umístěna na mobilním stojanu, jenže jak to je opravdu, nevíte?

MB. – MB. odpověděl, že na umístění značky existuje norma ČSN a dodal, že podstatná část dopravního značeni tuto normu nesplňuje. V jiné části uvedl, že tunel má upgrade na kamerovou elektroniku.

opas – opas zjistil, že normy na netu nejsou a že by bylo fajn, kdyby je někdo měl.

kat – kat opáčil, že norma existuje a je překladem normy EU (ČSN EN 12899-1) a dodal, že jí normalizační ústav uvádí jako zrušenou k 1.9.2009.

Protože jsem tuto diskuzi vyvolal a odpovědi mě také zajímaly, zkusil jsem i pro čtenáře D-F vyšťourat několik zajímavých článků. Nejde o populární literaturu nebo o běžné články z denního tisku, které zpravidla bývají odrazem názorů méně poučených laiků či jejich chlebodárců.

Nejdříve můj quasi sofistikovaný názor k dotazu, jak to je se značkou začátek měření a konec měřeni rychlosti obecní (městskou) policií. Nenadávejte, budu-li psát i to, co je ostatním jasné. Detailisté chvíli prominou, ale nebaví mě psát dlouhé názvy, takže základní pojmy zjednoduším:

značka = jakákoliv dopravní značka, v textu může být specifikovaná
řidič = řidič motorového vozidla nebo jiný účastník provozu
provoz = provoz všech účastníků na pozemních komunikacích, nebo-li maglajz
zákon = zákon č. 361/2000 Sb. o maglajzu v platném znění
prováděcí vyhláška = vyhláška č. 30/2001 k zákonu, týkající se úpravy a řízení maglajzu

Ze zákona plyne, že:

– značka IP 31a „Měření rychlosti“ označuje začátek úseku a IP 31b „Konec měření rychlosti“ ukončuje i pravomoc obecní policie k měření rychlosti (pozor na euforii a full throttle, za koncem může číhat policie)
– značka IP 31a (31b) patří mezi přenosné svislé informativní značky, které poskytují řidiči nutné informace, slouží k jeho orientaci, ukládají mu povinnosti stanovené zákonem nebo jiným souvisejícím předpisem
– přenosnou značkou se rozumí značka umístěná na červenobíle pruhovaném sloupku (stojánku) nebo na vozidle
– pomocí těchto a jiných značek se provádí přechodná místní úprava pro vybrané nebo opakované činnosti nebo k zajištění bezpečnosti provozu
– přechodná místní úprava se může stanovit obecnými schématy, jejichž platnost je omezena nejdéle na dobu jednoho roku… (stále nevím, co si mám jako řidič představit pod obecnými schématy)
– na dálnici a rychlostní silnici stanoví přechodnou úpravu ministerstvo dopravy po písemném vyjádření ministerstva vnitra.
– na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice stanoví přechodnou úpravu krajský úřad po písemném vyjádření policie.
– na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci stanoví přechodnou úpravu obecní úřad obce s rozšířenou působností po písemném vyjádření policie
– na veřejně přístupné účelové komunikaci stanoví přechodnou úpravu její vlastník se souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností po písemném vyjádření policie
– výjimky z místní a přechodné úpravy povoluje vlastník veřejně přístupné účelové komunikace  a jinde úřad, který úpravu stanovil
– dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace musí tvořit ucelený systém  a mohou se užívat jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu anebo důležitý veřejný zájem
– v bezprostřední blízkosti pozemní komunikace je v obci zakázáno umísťovat cokoliv, co by bylo možné zaměnit s dopravní značkou, dopravním zařízením nebo zařízením pro dopravní informace anebo co by mohlo snižovat jejich viditelnost, rozpoznatelnost nebo účinnost, oslňovat řidiče nebo rozptylovat jeho pozornost způsobem ovlivňujícím bezpečnost provozu
– strážník obecní policie ve stejnokroji je oprávněn zastavovat vozidla
– vozidlo zastavuje vztyčenou rukou nebo zastavovacím terčem; za snížené viditelnosti červeným světlem, kterým pohybuje v horním půlkruhu z jedoucího vozidla kývá paží nahoru a dolů, kývá vysunutým zastavovacím terčem nebo rozsvítí nápis „STOP“ ze směru jízdy zastavovaného vozidla, a to zpředu i zezadu; přitom nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozu a nesmí zastavovat vozidla v blízkosti světelné křižovatky ani na přechodu pro chodce
– k měření rychlosti za účelem zvýšení bezpečnosti provozu je oprávněna policie a obecní policie; obecní policie může měřit rychlost výhradně v úseku určeném policií a postupuje v součinnosti s ní

Prováděcí vyhláška stanoví, že:

– svislé dopravní značky se umísťují tak, aby byly pro řidiče viditelné včas a z dostatečné vzdálenosti
– jedním z druhů svislých značek jsou přenosné značky, které jsou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích nebo stojanech a nejsou pevně zabudované do terénu nebo na vozidle
– sloupky nebo stojany s přenosnými značkami mohou být umístěny i na vozovce
– na značkách a sloupcích, stojanech nebo konstrukcích, na dopravních zařízeních a na zařízeních pro dopravní informace nesmí být vyznačeno nebo umístěno nic, co nesouvisí s dopravní značkou, dopravním zařízením nebo zařízením pro dopravní informace

Doufám, že jsem při redukci a překladu textu do lidštiny na něco nezapomněl. Ale i kdyby, je to v podstatě jedno. Připoutání značky „Měření rychlosti“ na plot kravským řetězem sice odporuje zákonné i podzákonné normě, ale je to cool, nic se neděje. Snad by se dělo, kdyby do plotoznačky fouknul vítr, posunul plot a stavba by se zřítila na kočárek starostovy dcery, jinak těžko. Pokud by se řidiči podařilo prokázat, že plotoznačku ze své pozice neviděl ani nemohl vidět, že nerozuměl jejímu významu (cha), že jeho pozornost odpoutala zdivočelá kráva, o které si myslel, že se utrhla z řetězu, byl by teoreticky ve výhodě. Pokud by řidič poukázal na ustanovení prováděcí vyhlášky, že na značkách a sloupcích nesmí být umístěno nic, co nesouvisí s dopravní značkou, strážník by dozajista vypěnil, přivolal by policii a malá technická prohlídka s velkými následky by to jistila. No a pokud by policista chtěl věřit výmluvám? Ano, pak je tady hypotetická možnost vítězství. V tom ohledu má sexy young girl or woman driver mnohem větší naději na řešení stylem „tady a teď nebo nikdy“, než diskriminovaný chlap vynervovaný z prohraného tenisu, na který vsadil poslední dukát. Počítám, že vytrčit na muže zákona kakáč se slovy jdi do pr..le hovínkáři, asi nebude to nejlepší řešení…

Mimochodem, chtít řešit kdy se má značka odstranit, případně pátrat po tom, kdo jí má odstranit, může skoro každý a má k tomu jakousi oporu v zákoně. Kdo to nafotí a rozjedete písemné stížnosti, budete se možná nějakou dobu vyhřívat v reflektorech Novy, zaslouží si obdiv okolí i zájem Blesku. Určitě ale nemůže počítat s bonusem starostovy manželky a na společnou saunu může zapomenout. Myslete si cokoliv, ale nejsem ani obecní četník ani policajt ve výslužbě. Jsem starý bezzubý pes, co místo vybublávání emocí dává přednost kafíčku a než tasí svůj Smith & Wesson, raději si přečte rozsudek Nejvyššího správního soudu…

1. Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 8 As 68/2009 – 83 ze dne 31.3.2010. Řidič motorového vozidla byl uznán vinným z přestupku, protože stál v úseku označeném vodorovnou dopravní značkou č. V 12c Zákaz zastavení. Za to vyfasoval pokutu 2000 Kč a za náklady řízení bonus 1000 Kč. Měl srazit paty a zacvakat pokutu, ale místo toho začal dorážet, že přijel večer a nebylo kde zaparkovat, a že městskou policii neuznává. Možná, že stačil vystrčit finger, ale každopádně kopal na všechny strany, až to dokopal k Nejvyššímu správnímu soudu. Tím zbytečně probudil spícího Golema, pročež musel kapitulovat a potupně si přečíst, že stížnost je nedůvodná, a že proti rozsudku nejsou přípustné opravné prostředky.

Myslím si, že ze zdůvodnění rozsudku (doporučuji opravdu prostudovat) lze usoudit, jak by asi mohl skončit třeba spor, týkající se přenosné značky IP 31a Měření rychlosti uvázané řetězem. Nejdůležitější body, o které se rozsudek opíral, jsem si dovolil shrnout:
– umístění značky je správní akt s presumpcí správnosti
– na dopravní značku soud nahlíží jako na zákonnou až do chvíle, kdy silniční správní úřad vysloví její nezákonnost podle § 4 písm. c) zákona č. 361/2000 se každý účastník silničního provozu musí řídit světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace účastník provozu se nemůže ospravedlňovat tím, že neví, co daná značka symbolizuje a k čemu jej zavazuje, je-li navíc jasně a plně viditelná, například není zakrytá listím, nánosem sněhu apod.
– ze zákona o silničním provozu, ani z jiných právních předpisů nelze dovodit, že by účastník provozu sám mohl činit soudy o zákonnosti dopravní značky a na základě svého hodnocení se rozhodnout, zda se značkou bude či nebude řídit
– v případě pochybností by se jednalo o soukromý názor, který žádného účastníka silničního provozu nezprošťuje povinnosti dodržovat stanovená pravidla
nadto neuvedl konkrétní či rozumný důvod, ze kterého by se alespoň hypoteticky mohlo vyvodit, že by se v okamžiku spáchání přestupku jednalo o dopravní značku, kterou by se nemusel řídit

Podle rozhodnutí NSS ze dne 26.8.2009, čj. 1 As 57/2009 – 51, www.nssoud.cz ,se každý účastník silničního provozu musí řídit dopravním značením, a to i tehdy, když se mu to jeví jako nevhodné, nepohodlné či neúčelné. Porušení povinnosti není přestupkem mj. v případě krajní nouze či nutné obrany. Existuje k tomu také srov. rozsudek KS Hradec Králové, pobočka Pardubice, ze 17.10. 2007, čj. 54 Ca 4/2007 – 146 i usnesení Ústavního soudu z 6. 1. 1998, sp. zn. I. ÚS 263/97 (http://nalus.usoud.cz).

2. Názor právníka na (ne)platnost dopravních značek je ve srozumitelném článku na autoweb.cz

3. Zajímavé informace o svislých dopravních značkách z pohledu současné legislativy jsou na stránkách firmy Hicon zabývající se dopravním značením

4. Dopravní značení se údajně vyrábí podle normy ČSN EN 12899-12, testuje se akreditovanou firmou a musí mít schválení pro použití na pozemních komunikacích.

5. Upgrade tunelu – náhled do ČSN 73 7507 pro projektování, prostorové uspořádání a vybavení nově navrhovaných tunelů silnic, dálnic a místních komunikací

Kdo chce, může si zkusit vygenerovat, co ho zajímá ze 20 citovaných zákonů a vyhlášek, ze 33 souvisejících ČSN a ze 27 jiných souvisejících předpisů… Pokud se to nepovede a konkrétní věc je opravdovým předmětem zájmu, nechť po informacích toužící člověk:

a) sedne k počítači, nalezne, vypůjčí nebo zkrátka sežene například

TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, MD, 2002
TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích, MD, 2003
TP 84 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí pozemních komunikací, MD, 2003
TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích, MDS, 1999
TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, MD, 2000
TP 141 Předběžné TP a Zásady pro systémy proměnného dopravního značení a zařízení pro proměnné provozní informace na pozemních komunikacích, MDS, 2001
TP 165 Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace, MD, 2004

b) otestuje dopravní značení na www.dopravniznaceni.cz
c) osloví zpracovatele normy
d) osloví Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
e) sáhne do kapsy a investuje 500 Kč

Přeji všem čtenářům, i těm kteří mě správně kritizovali a holt mi nevzdávali hold za hloupou chybu v článku o Městské policii, aby neplatili zbytečné pokuty a v oprávněných případech se dokázali bránit lépe, než vykonstruovanou historkou. Jasně, že je lepší nepáchat přestupky, ale je snad někdo, kdo to 100% dokáže nebo je zde někdo bez pocitu křivdy? Přesto bych si přál, abychom se k sobě nejen na silnicích chovali lépe. Leckdy mi to chybí.

PS. Protože odpovědi, byť jen na část otázek, přesahují moje možnosti, zvolil jsem větší počet odkazů, abych dostál předsevzetí a článek úplně neodbyl. Děkuji.


10.6.2010 JAKO

12345 (5x hodnoceno, průměr: 1,60 z 5)
4 411x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:58
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!