Marenie úradného výkonu

Featured Image

Nedávno sa D-FENS v jednom článku pomerne okrajovo zmienil o fenoméne dnešných dní, totiž že za mrežami vo výkone trestu sa (okrem haldy ešte neodsúdených väzobne stíhaných) nachádza aj halda odsúdených za takú prkotinu, akou je marenie úradného výkonu.

A ja by som si ako človek z praxe dovolil jeho slová mierne ani tak nie poopraviť/skritizovať, ako skôr dovysvetliť. Lebo ono v detailoch je diabol.  A osvetové okienko pre neprávnikov som už dávno žiadne nepísal.

Z úvodu trochu suchej právničiny nech vieme o čom sa bavíme. Ten paragraf síce vyzerá strašne dlhý ale za prečítanie to stojí a teórii sa neoplatí vyhýbať, ono preštudovanie si trestného zákona môže mnohé priekaky odvrátiť.

Takže Kefalín, čo si predstavujetě pod takým pojmom  že „marenie výkonu úradného rozhodnutia“?

Podľa aktuálneho slovenského TZ § 348

(1) Kto marí alebo podstatne sťažuje výkon rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci tým, že
a) bez vážneho dôvodu nenastúpi výkon trestu odňatia slobody v lehote stanovenej súdom,
 
b) bez povolenia a bez vážneho dôvodu sa počas výkonu trestu zákazu pobytu zdržiava v mieste alebo obvode, na ktorý sa tento trest vzťahuje, alebo nedodržiava obmedzenia a povinnosti, ktoré mu uložil súd v súvislosti s výkonom tohto trestu,
 
c) bez povolenia a bez vážneho dôvodu sa neoprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky, hoci mu bol uložený trest vyhostenia alebo mu bol pobyt na území Slovenskej republiky zakázaný,
 
d) vykonáva činnosť, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu o zákaze činnosti,
 
e) dopustí sa závažného konania, aby zmaril účel ochranného liečenia alebo ochrannej výchovy, ktoré mu uložil súd, alebo inak, najmä útekom z ústavu, výkon takých rozhodnutí podstatne sťažuje,
 
f) dopustí sa závažného konania, aby zmaril účel väzby alebo trestu,
 
g) dopustí sa závažného alebo opakovaného konania, aby zmaril vykázanie zo spoločného obydlia vydané podľa osobitného predpisu alebo na základe predbežného opatrenia súdu,
 
h) zúčastní sa na verejnom podujatí, na ktoré sa vzťahuje trest zákazu účasti na verejných podujatiach alebo nedodržiava obmedzenia a povinnosti, ktoré mu súd uložil v súvislosti s výkonom tohto trestu,
 
i) dopustí sa závažného konania, ktorým marí výkon uloženého ochranného dohľadu, alebo
 
j) napriek právoplatnému rozhodnutiu, ktorým sa zakazuje pokračovať v prácach, úpravách alebo v uskutočňovaní stavby alebo jej zmeny, vykonáva práce, úpravy alebo inak pokračuje v uskutočňovaní stavby alebo jej zmeny, pričom nejde o jednoduchú stavbu alebo drobnú stavbu podľa stavebných predpisov,
 potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
 
 (2) Kto zmarí alebo podstatne sťaží v trestnom konaní výkon rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci tým, že
a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, odcudzí alebo odstráni vec, ktorej sa také rozhodnutie týka, alebo
 
b) ujde stráži, z väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody alebo pri takom úteku inému pomáha, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

Plus nasledujúci § 349 ešte dodáva :

Kto po tom, čo sa proti nemu bezvýsledne použili opatrenia v občianskom súdnom konaní smerujúce k výkonu rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody o výchove maloletých detí, marí výkon takého rozhodnutia alebo dohody alebo kto marí výkon predbežného opatrenia uloženého v občianskom súdnom konaní na ochranu osôb ohrozených násilím alebo vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

Pre porovnanie : príslušný paragraf je prakticky bez podstatnej zmeny prevzatý z pôvodného trestného zákona 140/1961 Zb., kde znel takto :

1) Kto marí alebo podstatne sťažuje výkon rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu tým, že
a) bez povolenia a bez vážneho dôvodu sa zdržiava v mieste alebo obvode, na ktoré sa vzťahuje trest zákazu pobytu, alebo nedodržiava obmedzenia, ktoré mu uložil súd v súvislosti s výkonom tohto trestu,
 
b) zdržiava sa na území republiky, hoci mu bol uložený trest vyhostenia alebo mu bol pobyt na území republiky zakázaný,
 
c) vykonáva činnosť, ktorá mu bola zakázaná,
 
d) dopustí sa závažného konania, aby zmaril účel ochranného liečenia alebo ochrannej výchovy, ktoré mu uložil súd, alebo inak, najmä útekom z ústavu, výkon takých rozhodnutí podstatne sťažuje,
 
e) nedodržiava povinnosti alebo obmedzenia uložené súdom v rámci ochranného dohľadu,
 
f) bez vážneho dôvodu nenastúpil výkon nepodmienečného trestu odňatia slobody v lehote určenej súdom, alebo
 
g) dopustí sa závažného konania, aby zmaril účel väzby alebo trestu,
 potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.
 
 (2) Kto zmarí alebo podstatne sťaží výkon rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu tým, že
a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, scudzí alebo odstráni vec, ktorej sa také rozhodnutie týka, alebo
 
b) ujde stráži, z väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody,
 potresce sa odňatím slobody až na päť rokov alebo peňažným trestom.
 
 (3) Kto po tom, čo sa proti nemu bezvýsledne použili opatrenia v občianskom súdnom konaní smerujúce k výkonu rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody o výchove maloletých detí, marí výkon takého rozhodnutia alebo dohody alebo kto marí výkon predbežného opatrenia uloženého v občianskom súdnom konaní na ochranu osôb ohrozených násilím, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.

Do akej miery sa slovenský paragraf o marení výkonu líši od českého, nechávam na bacilopichov v radoch čitateľov.  Osobný odhad bez akéhokoľvek skúmania mi našepkáva, že rozdiely aktuálny český vs. starý slovenský alebo nový slovenský, budú minimálne až žiadne.
 

Koniec  teórie, nasleduje prax.

Svojho času mi prešlo rukami celkom dosť veľa (cca 3k+) trestných spisov na jednom okresnom súde. A na základe v praxi videného podávam vysvetlenie.

1. Paragraf za marenie objektívne patrí do prvej desiatky najbežnejšie páchaných trestných činov
2. 99% páchateľov marenia spácha to, čo sa opisuje v § 348 ods. 1 písmená  a/ a d/. T.j. nenastúpia do výkonu trestu alebo šoférujú počas zákazu (len raritne sa poruší zákaz inej činnosti, takto v rýchlosti si ani príklad neviem vymyslieť)
3. Systém je defaultne nastavený tak, že za marenie sa zhusta ide natvrdo sedieť

V zásade existujú dva druhy páchateľov TČ marenie úradného rozhodnutia. Prvou veľkou skupinou sú borci, ktorí šoférujú aj v čase keď im či polícia či súd uložia zákaz takejto činnosti. Štandardne sa v takom prípade udeľuje podmienka plus ďalší zákaz činnosti

Chronologicky to vyzerá  asi takto (ideálny príklad t.j.  dovtedy netrestaný páchateľ  +  nech sa nám to nekomplikuje, pracovne ignorujme možnosti podmienečného upustenia od zvyšku trestu atď.)

01.01.2010 sa nadrbaný šofér oprie s autom o kandeláber rovno pred pendrekárňou. V superrýchlom konaní (aj také máme) súd 15.01.2010 rozhodne že spáchal ohrozenie pod vplyvom, šesť mesiacov s podmienkou na rok a pol plus zákaz činnosti na dva roky, užívajte v zdraví.  Do takto uloženého zákazu sa btw započíta aj doba od 01.01.2010, lebo fízli mu na mieste vodičák zhabali.

Strih. O rok neskôr. Cestou na silvestrovskú párty chlapca zastavia ako šoféruje. Síce triezvy ale to je jedno.
Ad jedna má problém lebo šoféroval keď to mal zakázané = § 348 marenie.
Ad dva má neskutočný problém, lebo to spáchal v podmienke. A podmienka na podmienku uložiť nejde.
Takže konečné skóre bude 1/ nastúpiť trest za ohrozenie pod vplyvom ktorý mal podmienečne odložený + 2/ nové trestné stíhanie a úplne nový trest za marenie. U nás je v podobných prípadoch štandardná cenníková sadzba 3-6 mesiacov. Pochopiteľne, natvrdo.

Ak by sa mu to podarilo až pred Vianocami 2012, keď už podmienka skončila ale zákaz ešte nie, sedieť by síce nešiel, ale pár mesiacov až rok s podmienkou na +/- dva roky + ďalší zákaz činnosti cca na dva roky,  by za marenie dostal. A ak by sa v tejto ďalšej podmienke niečoho dopustil, zahučí do lochu primárne za marenie plus za to čo spácha v podmienke.
Btw – výkon trestu v base sa do doby výkonu zákazu činnosti nepočíta. A ak je uložených zákazov viac, každý beží samostatne jeden po druhom.  Mal som v rukách evidenčné karty borcov, ktorým sa takto naskladalo zákazov, že najbližšie budú smieť legálne šoférovať okolo roku 2030. Bez srandy.

Tento systém mierne skresľuje štatistiku, lebo v base sú tým pádom ľudia ktorí môžu smelo vyhlásiť že sedia za marenie (čo je pravda, dostali aj za tento paragraf), aj keď bližší pohľad na trestný register by naznačoval, že marenie zďaleka nie je jediným problémom dotyčného súdruha. A keď jedného páchateľa odsúdia za sériu dvadsaťsedem bytových krádeží, dostane jeden trest za jeden pokračujúci trestný čin krádeže, ale ak dvakrát (viď „veselá historka z natáčania“ na konci textu) nenastúpi do výkonu, máme tu hneď dva trestné činy. To sa potom štatistiky počítajú jedna radosť.

Šoféri v čase zákazu tvoria zhruba polovicu páchateľov marenia. Tá druhá polovica, to je potom iný masaker.

V prvom rade treba vedieť, že ak sa ukladá trest nepodmienečného väzenia do troch rokov  (a odsúdený nie je stíhaný vo väzbe alebo v lochu za niečo čo spáchal predtým),  súd ho spravidla nedáva do výkonu trestu obratom eskortovať (len ak sú osobitné individuálne dôvody), ale po právoplatnosti rozsudku  ho vyzve na dobrovoľný nástup. S tým, že v najbližšej base sa má prihlásiť  najneskôr do dňa X. Ja som to robieval tak, že termín nástupu som dával typicky tretí piatok odo dňa kedy som písal výzvu.

Odsúdený s výzvou na nástup trestu dostane poučenie čo všetko si má brať, čo všetko sa mu neoplatí brať, a čo sa stane ak v termíne nenastúpi.

Za splnenie povinnosti nastúpiť sa považuje
1. Nástup do stanoveného termínu
2. Nástup s veľmi miernym oneskorením (ak má nastúpiť v piatok ale dôjde až najbližší pondelok, v zásade to nikto nerieši a všeobecne sa systém tvári že si to nevšimol. Lebo pre jeden víkend na slobode popísať haldy papiera, na to nikto nemá čas.)
2b. Nástup po termíne ak si aj výzvu prevzal po termíne a obratom/v rozumnom intervale nastúpil
3. Ak do termínu nástupu podá žiadosť o odklad nástupu do výkonu trestu  (najčastejšie : potrebujem pre rodinu zabezpečiť drevo na zimu/starostlivosť o deti/som strašne chorý a nedá sa). Tieto žiadosti sa v zásade štandardne zamietajú. Ale kým sa rozhodne že odklad sa nepovoľuje, termín nástupu sa prešvihne a spolu s uznesením sa posiela nová výzva na nástup s novým termínom. Takže sa aj vlk nažerie (befel z hora že odklady povoľovať len výnimočne) aj ovca ostane v zásade intaktná (de facto sa nástup trestu odloží cca o jeden mesiac). Hovorieval som tomu „povolenie odkladu jeho zamietnutím“ a ako fanúšik absurdného humoru som vždy ocenil, keď mal odsúdený nastúpiť do 01.05., 25.04. si podal žiadosť o mesačný odklad, ja som 05.05. (museli sme čakať či predsa len nenastúpi) vydal uznesenie že nepovoľuje sa a vyzval ho na nástup najneskôr do 30.05.

(Poznámka pre tvorivé typy, ktoré práve napadlo že takto by sa dal nástup trestu ojebávať donekonečna : štandardne sa s výzvou na nástup zamietli dve žiadosti o odklad. A v druhom zamietnutí sa do odôvodnenia nejako slušne napísalo že dobrý pokus ale viac ma už neser. Tretia žiadosť o odklad sa zamieta spolu s vydaním  príkazu na dodanie „lebo je podozrenie že sa bude vyhýbať“ a doručuje sa políciou pri eskortovaní do výkonu trestu. Ono príkaz na dodanie sa pri nadlimitnom treste dať musí a pri podlimitnom síce nemusí ale môže. A nie som tu pre srandu králikom.)

Průser nastáva ak odsúdený ani nenastúpi ani nepožiada o odklad ( a ani neleží  v nemocnici v kóme), jednoducho keď nereaguje celkom nijako. To je priam ukážkové marenie a nedá sa svietiť – systém cca do týždňa vyhodí že mal byť chlapec v lochu ale nie je, ja som štandardne vydal príkaz na predvedenie do výkonu trestu + trestné oznámenie že nenastúpil čím vzniklo dôvodné podozrenie že spáchal. Následne nabehnú policajti, odsúdeného eskortujú do basy kde má byť a zahája nové trestné stíhanie. Tento spis pozostáva po dôkaznej stránke z troch papierov : výzva na nástup + doručenka a potvrdenie väznice že nenastúpil keď mal.

A takto záverom jeden smutnosmiešny príbeh o jednom nebezpečnom recidivistovi. Komu sa bude zdať neuveriteľný, upozorňujem že true story bro, toto nemám z počutia ale osobne som tie papiere podpisoval.

Jožka Mrkvičku odsúdili na tri mesiace za krádež pár šúľkov kukurice na poli. Dostal výzvu na nástup. V termíne nenastúpil. Lebo ako neskôr uviedol, jednoducho nemal peniaze na cestu.

Nasledoval štandardný postup : príkaz na dodanie + trestné oznámenie. A tu sa nám to začalo komplikovať. Lebo ak stíhame osobu vo výkone trestu, pravidlá sú trochu iné než pri stíhaní na slobode. Stručne povedané – ďaleko viacej srania je s tým. A nejaký čas to trvá a problém bol, že ten trest ktorý nenastúpil bol príliš….krátky.

A tak sa stalo, že kým sa obžaloba za marenie dostala pred súd, Jožka Mrkvičku stihli prepustiť po vykonaní  trojmesačného trestu za krádež.
Za marenie dostal  dva mesiace. Nasledovala výzva na nástup trestu.
Či uhádnete čo sa stalo.  Respektíve – čo sa nestalo.
Nasledoval štandardný postup :  príkaz na dodanie +  trestné oznámenie za marenie II.
Chytili (resp. prišli si domov po neho), odviezli, založili nový spis lebo nový trestný čin. A  cez policajtov a prokuratúru sa to na súd znovu dostalo až keď bol už vonku.
Za marenie II dostal štyri mesiace. Lebo  je nám síce jasná situácia a nikto nemá nutkanie ho ukrižovať, ale prvý trest zjavne nebol motivujúci. Nasledovala výzva na nástup trestu.
Či uhádnete čo sa stalo.  Hint : medzičasom sa mu stále nepodarilo zbohatnúť.
Nasledoval štandardný postup :  príkaz na dodanie +  trestné oznámenie za marenie III.
Da capo al fine….
Neviem či štvrté alebo až piate marenie sa podarilo úspešne dokopať tak, že rozsudok bol právoplatný ešte kým si vykonával predchádzajúci trest, takže skončil jeden, začal ďalší a po odsedení si bol „čistý“. Áno,  toto už bolo ďaleko za hranou zdravého rozumu. Ale zákon nepustil.
A tak sa človek v priebehu dvoch rokov stal nebezpečný recidivista, lebo 5x trestaný nepodmienečným trestom.

Takže takto je to s marením.

V tejto súvislosti som dokonca vyvinul osobnú iniciatívu a keď k nám raz na pojednávania priviezli z väzby klientov (firemný autobus chodí 2x týždenne), zašiel som za veliteľom eskorty a dal s ním reč, či by sa nedalo najmä podobné prípady riešiť tak, že keď nemáš na cestu do basy, dôjdi v konkrétny deň na súd, eskorta založí klepetá, odvezú, vybavené. A nástup mu napíšu o tri hodiny neskôr, keď autobus dorazí na miesto.

Nie, takto by to nešlo. Lebo nebudeme predsa robiť odsúdeným zadarmo cestovku. A interné predpisy a vôbec, neotravuj.
Skúšal som to potom riešiť aj po internej linke, ale znovu sa mi potvrdilo zistenie, že keď človek vojde do kravína a povie „dobrý deň, kravička“, kravička otočí hlavou a povie „múúúúúúúú“. Čo je level komunikačných skills, na ktorý ešte nejeden ústredný orgán nedorástol.
Lebo ono je jednoduchšie rozbehnúť nové trestné stíhanie, stíhanému (t.č. vo výkone trestu) ex offo ustanoviť advokáta ktorý si naúčtuje cca 200 euro, ktoré následne štát zaplatí a potom ich erár bude vymáhať od človeka ktorý nemal ani na autobus. Seems legit.

P.S. :

V časoch dávnych a menej hektických sa raz na náš súd dostavil odsúdený a podarilo sa mu prepracovať až k predsedovi, zhodou okolností ho práve on ho odsúdil. A posťažoval sa že ako sa on dostane do basy, keď nemá ani na jedlo, na súd išiel 10km pešo, čo má teraz robiť lebo nechce byť ešte raz stíhaný.

Predseda vtedy siahol do vrecka, vytiahol dvadsaťkorunáčku, povedal že to má na cestu aj na pivo a nech si švihne, lebo zo stanice mu to ide o pol hodiny.


22.03.2015 Skrebec

12345 (6x hodnoceno, průměr: 2,33 z 5)
1 960x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:51
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!