Hora Říp a praotec Čech - zpět na článek

Počet komentářů: 103

 1. To ScythianAres:
  Jak se díváte na Novilarskou stélu a její překlad do slovanštiny?
  Co říkáte na Antonína Horáka a jeho O slovanech úplně jinak?
  Co Kdo jsme my slované od Dušana Polanského, je out of box,co říkáte?
  Opravdu věříte na dvě vlny slovanského osídlení, které během krátké doby obsadili podstatnou část Evropy?

   1. To není to

    1. ůZmínky o tartárii kdy se po evropě mluvilo rusky a jeli inkvizici kdy i etnikum tvrdilo či stále jede že budou národům knížaty což je původní název představitelů u slovanů. A měli co? S věrozvěsty vytelpali bohatý významový jazyk s kony navazujících souvislostí zá-kon primitivní abecedou zdebilizace a samozřejmě mečem a křížem což byli exekuce obyvatel, tedy nejen když nechtěli „římské (řeznické) psy. S písemnictvím jim likvidovali pamět a kořeny na uzurpaci budulínky. Ovšem se „steel rose až vás pošlou zamýšleně a ten plán pořád hřejí ikdyž asi jen zírají na výzbroj ruska co by kanonenfutry na suroviny a energie ruska je to jak přes kopírák. A jde o slovany proti slovanům což krmí institucionálně na ukr odedávna. Remek který byl na ukrajině velvyslanec prý Kollerovi řekl že tam mluví ukajinsky 2% obyvatel a vše pro uřady a „inteligenci je tedy v ukr. ale musí si to přeložit do ruštiny aby tomu rozuměli. A stáčí pár dekád. :-)))
     https://www.youtube.com/watch?v=J9q_oq6f19E
     Arkona byla po moři až k moři historicky nedávno.
     https://www.youtube.com/watch?v=5QpWwTtX5sI
     https://www.youtube.com/watch?v=5QpWwTtX5sI

     1. Mám to rozházené, omluva. :-) Mám takřka vždy 5. stránek. A přitom přeskakování multistalkingu …

     2. Po labi až k moři.

     3. Do tartárie bych se tu radši nepouštěl, ale když si vzpomenu na serjožku tak ruští vědci zjistili, že borussia jsou místní názvy původních obyvatel a znamenají božská rus.
      Zdrojovat to nebudu.

  1. O Novilarské stéle se dovídám poprvé, takže dokud si o ní něco nepřečtu, nemůžu ji nijak hodnotit.

   Knížku Antonína Horáka jsme nečetl, ale ze zájmu jsem si kdysi pouštěl jeden poměrně obsáhlý rozhovor s ním. Vidět praslovanský jazyk už v neolitu se rovná nerespektování znalostí o tom, co dnes už víme o vývoji jazyků a vzniku a zániku etnik. Tím chci říct, že v neolitu ještě ani neexistovali Indo-Evropané, natož Pra-Slovani a praslovanština. Podobně genetika je fascinujicí nový pramen poznání, ale zatím máme k dispozici poměrně malou databázi poznatků, která se naštěstí utěšeně rozrůstá. K tomu máme mnohem menší databázi poznatků o genetickém původu pravěkých a starověkých lidí, kterou je velmi obtížné rozšiřovat. Tudíž je třeba být s jakýmikoli závěry z genetických výzkumů opatrný a už vůbec nelze současnou genetickou situaci promítat do doby před tisíci lety, což bohužel mnozí dělají. Abych to shrnul, tak vidět všude Slovany je stejné, jako když si na facebooku čtete bláboly Turků o tom, že Indo-Evropani nebo třeba Skythové byli Turci a podobně.

   V co věřím? Věřím v archeologii, doložené písemné prameny, genetiku a hlavně v co nejlépe ověřené poznání. Historii píší vítězové, o tom není žádný pochyb, stejně tak, že pozadí spousty událostí bylo jiné, než je „oficiální“ pravda. Proto je potřeba neustále ověřovat. Přesvědčivější teorie než o dvou příchozích vlnách Slovanů zatím není, nicméně dřívější výskyt praslovanských komunit třeba na našem území dneska nikdo úplně nevylučuje. Koneckonců genetika dokázala, že u nás dodnes žijí potomci paleolitických lovců a neolitických zemědělců, kteří na našem území už tenkrát žili. Co vím také jistě, že jakoukoli teorii, ani tu nejbláznivější, nelze úplně odmítat, protože minimálně dává podnět k hlubšímu zkoumání daného tématu.

   1. Díky.Přidám odkaz na překlad stély z Novilary od Antonína Horáka.Polanský ji interpretoval podobně:
    https://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/materialy/2020/2/ferencakova_stela_z_novilary.php
    Fotek je všude dost

    1. V článku, na který jste mi poslal odkaz, se toho moc o stéle a překladu nepíše. Předpokládám, že vše bude v Horákově knize. Ale zároveň předpokládám, že pokud pan Horák nemá vzdělání v lingvistice, tak k luštění přistupoval podobně, jakým způsobem je v článku uvedeno vysvětlení názvu VENETŮ prostřednictvím německého slova WASSER, které po etymologické stránce nemá s Venety absolutně nic společného. Nejde přece hledat spojitosti mezi slovy jenom na základě několika stejných písmen, což je vedle genetiky další nešvar podobných nadšeneckých teorií. Zmínky o Slovanech jsou v článku uvedeny bez souvislostí s archeologickými nálezy nebo dalšími písemnými prameny a nijak nedokládají tvrzení o autochtonním původu Slovanů ve střední Evropě nebo u hranic s Římskou říší za Dunajem. Naopak všechny jsou poměrně dobře známé a zapadají do celkového kontextu běžně přijímané teorie o etnogenezi Slovanů v širším regionu polsko-bělorusko-ukrajinského pomezí. Tohle téma ale není jednoduché zestručnit a je na mnohem obsáhlejší text a obávám se, že tady na to ani není prostor. Ale pokud byste chtěl dělat Horákovým teoriím obhájce, klidně navštivte náš server e-stredovek.cz, kde na téma etnogeneze Slovanů je založeno několik témat.

     A kdo byli oni Veneti, o kterých se v článku píše? V 1. století římský vojevůdce, filozof a historik Plinius starší zmiňuje jako východní sousedy Germánů, společně se Sarmaty, kteří obývali Černomořskou step, ještě národ Venetů. Podle římského senátora a historika Tacita měli tito Veneti převzít mnohé ze sarmatského způsobu života, avšak stavěli pevná obydlí, nosili štíty a byli rychlí a zdatní pěšáci, to vše v protikladu k Sarmatům, kteří žili na svých vozech a koních, nestavěli si žádné domy a byli tak neustále v pohybu. Tacitus sám k tomu píše: „Jsem na rozpacích, zda mám národy Peucinů, Fennů a Venetů počítat ke Germánům nebo k Sarmatům.“ Ze zpráv egyptského učence řeckého původu Klaudia Ptolemaia (*85 †165) vyplývá, že Veneti ve 2. století obývali oblasti mezi Venetským zálivem (dnešní Gdaňský záliv) a Venetskými horami (snad nějaká vrchovina). Civilizovaný svět (rozumějme Řím a Řecko) se o Venety zajímal málo a nikdo tak nevěděl, co jsou tito lidé zač – zda Germáni nebo Sarmati, nebo někdo jiný. Problém ovšem je, že se mluví o Venetech, nikoli o Slovanech. Neexistují totiž žádné přímé důkazy, podle nichž bychom mohli Venety se Slovany (v pramenech Sclavini, Sklabenoi) ztotožnit, jako to provedl gótský kronikář Jordanes (†po 552). V jeho době, kolem roku 551, tvořila hranici mezi germánským a venetským osídlením řeka Visla (označovaná také jako hranice mezi Germánií a Skýthií) a oblouk Karpatský hor. Ve svém díle zaobírajícím se dějinami Gótů, když popisoval současnou situaci za hranicí Východořímské říše, se zmínil o novém národě, který podle něho zaujal rozsáhlé prostory ve střední a východní Evropě tam, kde jeho nedávní předchůdci znali zcela jiné národy: „Mezi těmito řekami se rozkládá Dákie, obklopena věncem strmých Alp (Karpaty). Blízko levé strany těchto hor, která směřuje k severu, počínaje od pramenů Visly, sídlí početný národ Venetů (Venetharum natio), který zabírá velký prostor. Ačkoliv jsou nyní jména Venetů různá podle míst a jednotlivých kmenů, přesto jsou převážně nazývání Sklavini a Antové (Sclaveni et Antis). Území Sklavinů začíná od města Noviodunum a od Mursijského jezera (lokalizace obou míst je sporná, ale snad se nacházely nepříliš daleko od Dunaje) a táhne se až k Dněstru (dnešní Moldávie), na severu pak až k řece Visle (Polsko). Místo ve městech bydlí tyto kmeny v bažinách a lesích. Antové, kteří jsou z Venetů nejstatečnější, sídlí v místech od ohybu Černého Moře, mezi Dněstrem a Dněprem. Tyto dvě řeky od sebe odděluje vzdálenost mnoha denních pochodů…“ Jordanes tedy věděl, že (v 6. století) se Slovani (u něj Veneti) dělili na Anty a Sklaviny, přičemž na jiném místě, při popisu ostrogótského království, o nich ale mluví jako o pojmech souřadných a říká, že gótský král Hermanarich bojoval s Venety „zrozenými z jednoho rodu a přijmuvšími nyní tři jména, to jest Veneti, Sklavini a Antové.“ Starověcí Germáni skutečně považovali Slovany za Venety a ještě Němci ve středověku užívali termínu Wenden nebo Winden. Podobně dodnes nazývají Slovany, nebo přesněji Rusy, i ugrofinské národy z okolí Baltského moře – Finové Venäjä, Estonci Vene a Karelové Venea. Slovani, pokud je známo, se takto nikdy sami nenazývali a pravděpodobně se tak jedná o exonymum, čili pojmenování od příslušníků cizího národa, což není nic zvláštního. Například my nazýváme naše západní sousedy „Němci“, tedy jako osoby „němé“, které nám nerozumí, přičemž samotní Němci takto sami sebe samozřejmě nikdy nenazývali. Obdobně příslušníky románských národů (zejména Italy) zase Slovani ve středověku označovali za „Vlachy“, což byl pojem převzatý od Germánů, kteří takto pojmenovávali své keltské sousedy a odkud také vzešel například dnešní název pro Wales (keltskou welštinou zní úplně jinak – „Cymru“) nebo rumunské Valašsko (Wallachia, rum. Vlahia). Název moravského Valašska je tak trochu jiný případ, neboť vychází od rumunských pastevců, kteří po karpatských úbočích přicházeli do řídce obydlené lesnaté vrchoviny na východní Moravě mezi 14.-17. stoletím. Dále například název pro území Čech (Bohemia) vznikl zkomolením názvu Boiohaemum, jak Římané nazývali území obývané keltským kmenem Bójů. Ve středověku Češi neměli s Kelty už dávno nic společného, ale stále byli v cizině vnímáni jako Boemi či Bohemani, ba dokonce dodnes Němci užívají pro území Čech názvu Böhmen.
     Dále je tu problém s výskytem dalších Venetů jinde v Evropě. Výše popisovaní Veneti nejsou totiž jediní a pro odlišení bývají nazýváni Vislanští Veneti. Už v předřímských dobách, nejpozději od -6. stol. př.Kr., sídlili tzv. Jadranští Veneti při severním pobřeží Jaderského moře. Do Římské říše byli začleněni v průběhu -1. stol. př.Kr. a zůstal po nich název města Benátky (Venetia). Jazyk starověkých Benátčanů se dosud nepodařilo uspokojivě dešifrovat. Přestože se dochovalo kolem stovky vět na hliněných tabulkách, jejich překlad komplikuje fakt, že neexistuje ekvivalent třeba v řečtině nebo latině. Všeobecně je přijímáno, že mluvili nějakým indoevropským jazykem, který sdílel řadu podobností s archaickou latinou či keltskými jazyky. Odvážnější teorie v něm dokonce vidí balto-slovanské stopy nebo dokonce přímo ne-indoevropský ugrofinský původ. V písemných pramenech jsou Jadranští Veneti poprvé zmiňováni už Hérodotem, který k ním uvádí jednu bizarní zajímavost – údajně sami o sobě tvrdili, že pocházeli z Médie, nad čímž se pozastavuje a dodává, že jim cesta z Předního Východu až k Jaderskému moři „jistě trvala velmi dlouho“ (Hérodotos V – 9).
     Na území dnešní francouzské Bretaně žili Galští Veneti, s nimiž bojoval římský vojevůdce Gaius Iulius Caesar (*-100 př.Kr. †-44 př.Kr.). Pokud jde o jejich jazyk, ten doložen není. Dle některých teorií by však jeho pokračováním mohl být bretaňský dialekt, kterým se dodnes mluví v oblasti kolem přístavu Vannes, tedy přesně tam, kam římští zeměpisci kladli domovy Venetů. Je sice známo, že bretonština je jazykem britských Keltů, kteří sem migrovali až kolem 5./6. století, nicméně vanneský dialekt je od ostatních dialektů bretonštiny dost odlišný, což by mohlo naznačovat kontinentální původ. Vzhledem k tomu, že Slovani s antickým světem nikdy přímo nesousedili, neměli šanci mu sdělit, jak v oné době říkali sami sobě. Je také možné, že označení Veneti bylo přisouzeno Slovanům až v době, kdy zaujali sídla původních „pravých“ Venetů, případně je asimilovali a slovanizovali.

     1. Dokončení předchozího textu o Venetech:

      Máme tedy Venety v severní Itálii, západní Francii a Pobaltí/Polsku za řekou Vislou. Jadranští Veneti mluvili italicko-keltským jazykem, Galští Veneti asi nějakým keltským, k jazyku Vislanských Venetů nemůžeme říci vůbec nic. Dle některých teorií v určitém časovém bodě, možná s tlakem Skythů ze stepi kolem -7. stol. př.Kr., nebo nejpozději s příchodem dobyvačných vln Germánů počínaje -3. stol. př.Kr., byli Veneti částečně z Odersko-Vislanského prostoru vytlačeni a někteří se mohli vydat různými směry, tedy i do severní Itálie a západní Francie.
      Obyvatelé středoevropského prostoru byli nejspíše MULTIETNICKÉHO PŮVODU, zejména proto-keltského a západobaltského, přičemž první původ převažoval ve hmotné kultuře. Jinak přímo keltská přítomnost na západní Ukrajině a v Podněstří je archeologicky spolehlivě doložena pro -5./-4. stol. př.Kr. Za místo etnogeneze Keltů je považována střední Evropa (severovýchodní Francie, jižní Německo, Švýcarsko, Rakousko, Česko, Slovensko a Maďarsko). Archeologicky jsou Keltové reprezentováni Kulturou Hallstatt (-700 až -450 př.Kr.) a na ni navazující Kulturou La Téne (též Laténská kultura, -500 až 0), která představuje završení rozpadu keltských jazyků na jednotlivé dialekty. Porůznu během první, ale zejména během druhé fáze, došlo k expanzi Keltů do různých směrů (Britské ostrovy, Pyrenejský poloostrov, Podunají nebo dokonce až Malá Asie, kde na části území starověké Frýgie vznikla i v Bibli známá Galatie.
      Co se týče keltského vlivu na vývoj balto-slovanských jazyků, tak její míra, konkrétní přejímky a jejich zdroj zůstávají nadále předmětem sporů. Některé teorie neuvažují ani tak o keltském vlivu, jako o starém společném indoevropském dědictví. Situaci ztěžuje fakt, že v případě ovlivnění by se dalo uvažovat jen o východních keltských jazycích, ze kterých se nedochovalo vůbec nic. K dispozici je totiž pouze materiál ze západních keltských jazyků kontinentálních (francouzská Galie) a ostrovních (Británie). Přesto zůstávají Vislanští Veneti hlavním adeptem na zprostředkování kontaktu Praslovanů s Kelty, neboť Pomořanská kultura silně ovlivnila následující vývoj v oblasti předpokládané slovanské etnogeneze.

      Stručně řečeno Venetové byli pravděpodobně mixem Keltů a Západních Baltů, jejich kultura vykazovala spíše keltské rysy, jazyk ale klidně mohl být bližší baltským. Samotný jazyk Slovanů je dnes považován za odnož právě baltských jazyků, jehož jiný směr vývoje na rozdíl od těch baltských zapříčinil kontakt s íránskými Skythy a Sarmaty z ukrajinské a jihoruské stepi.

    2. Tak jsem našel, jak pan Horák přišel ke svému překladu (http://www.tajnedejiny.sgo.sk/?p=364). A popravdě už na první pohled je patrné, že si jednotlivá slova vyložil dost svérázně, když to nazvu diplomaticky.

     Procházel jsem si další texty na těch stránkách a jak jsem psal výše, jsou typickým příkladem naprosto libovolného míchání pátého přes deváté a hledání spojitostí ve slovech tam, kde vůbec nejsou. Například článek o sarmatských Alanech je ještě víc „svéráznější“, než překlad novilarské stély (http://www.tajnedejiny.sgo.sk/?p=2289).

     Je tam dokonce i příklad nešvaru týkajícího se genetiky (hhttp://www.tajnedejiny.sgo.sk/?p=2235). Dnes už víme, že kdysi dávno existovala takzvaná germánsko-balto-slovanská jednota. Ale tvrdit, že Germáni byli Slovani je dost úlet. Celé tvrzení je založeno na tom, že část Skandinávců má haploskupinu R1a, která je na rozdíl od R1b, považovaná za slovanskou. Což je samozřejmě hloupost – vznik samotné haploskupiny R1a je datován do doby před 25 000 lety (zhruba) a od té doby se od ní oddělilo mnoho dalších podskupin a větví, z nichž některé se v rámci expanze indoevropské archeologické kultury Bojových sekeromlatů dostaly do Skandinávie zhruba 2500 let před Kristem. Pokud by si autor dohledal, že tyto podskupiny jsou dnes typické pouze pro Skandinávce a nemají s těmi, které jsou typické dnes pro Slovany, nic společného, kromě dávného původu ve společném prapředkovi, a vůbec pokud by si dohledal něco o genetické genealogii, tak by si uvědomil co napsal za blábol.

     1. oprava odkazu na článek o germánech považovaných za slovany: http://www.tajnedejiny.sgo.sk/?p=2235

     2. Díky za obsáhlý komentář svou velikostí zvící samostatný článek.
      Horák byl nadšený amatér a řada jeho závěrů je za hranou (např.hledání slovanů na Velikonočních ostrovech)
      Bývá mu to často vyčítáno, gebír neměl, ale minimálně se dotknul několika zajímavých oblastí způsobem který si zaslouží býti zkoumán dál.
      Rozšíření haploskupiny R1a:
      https://www.researchgate.net/profile/Anton-Perdih/publication/321253503/figure/fig5/AS:613941759729673@1523386530220/figure-fig5.png
      a frekvence:
      https://www.semanticscholar.org/paper/The-Ancestors-of-Today's-Poles-with-the-Haplogroup-Cynarski/6eeb2afb976dcd17fa1c8f94ac864056de4103b3
      zelené je šíření zemědělství Zohary a Hopf
      Sekeromlaty se dostaly do Skandinávie až v rámci kulturního obohacení.
      Jádrem jak Horákova, tak Polanského sdělení je podpora neolitické teorie = rozšíření slovanských jazyků na tak rozsáhlém území bylo možné proto, že první zemědělci byli slované a předkládají nám důkazy k posouzení.
      Slovan – sjeloan, od slova sít seed saen sělo sedět a nakonec i sedlák a selka
      Jsou zde tři hlavní teorie rozšíření IE jazyků – Copper Age theory , Neolithic theory , a Paleolithic Continuity Theory
      http://www.continuitas.org/texts/alinei_interdisciplinary.pdf
      Jak se díváte na teorii paleolitické kontinuity?

      Dále:
      https://www.researchgate.net/publication/321253503_Continuity_of_European_Languages_from_the_Point_of_View_of_DNA_Genealogy?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6Il9kaXJlY3QiLCJwYWdlIjoiX2RpcmVjdCJ9fQ
      „The combination of linguistic and DNA Genealogy data indicates that the aboriginal Europeans, the Y Chromosome haplogroup I people were the Proto-Indo-Europeans and the Proto-Slavic speakers“
      Zemědělci, šíření zemědělství = Slované

      Slovo němci mi vysvětlujete stejně jako můj otec (díky za vzpomínku) ale není to tak,němí neznamenalo, že nemluví (protože nemůžou) ale protože jsou to Ně my (ne my),(jiní lidé)v angličtině až jako nepřítel (enemy – je ne my , enemies – je ne my jsme)
      Angličtina je vůbec plná původním slovanským substrátem např. abroad – zahraničí = je někde dál než obvykle, ob rod , he is abroad = původně „ho jest ob rod“
      připadá Vám to násilné?

      1. Slované jako lidé od vody je naprostý nesmysl, s tím souhlasím.
       Stejně tak germáni nejsou slované, ale pravděpodobně jen vládnoucí vrstvy(kmeny) nad porobeným zemědělným lidem, stejně jako keltové,římané atd.

       1. To Tenton (odpovědi vezmu trochu napřeskáčku):

        CITACE: Slované jako lidé od vody je naprostý nesmysl, s tím souhlasím. Stejně tak germáni nejsou slované, ale pravděpodobně jen vládnoucí vrstvy(kmeny) nad porobeným zemědělným lidem, stejně jako keltové,římané atd.

        Tady máte samozřejmě pravdu. Dnes už víme, že v mnoha ohledech zemědělské obyvatelstvo zůstávalo a odcházela vládnoucí elita. Dokládají to mimo jiné genetické výzkumy. Pokud bychom to ale chtěli vztáhnout na české země, eventuálně na celé území, kde se dnes mluví slovanskými jazyky, tak tu nehraje jeden podstatný fakt a tou jsou archeologické nálezy. To, co bylo typické pro expanzi Slovanů, tedy takzvaná Kultura Korčak (a její různé odnože, zejména takzvaná Pražská kultura), tak se před jejich příchodem na daném území vůbec nevyskytuje. A pokud se s příchodem Slovanů začíná objevovat, tak to znamená jediné – s elitou přišel i prostý lid a to v nemalém množství. Z jednoho jediného pádného důvodu – kdyby přišla jen elita, ta by se s keramikou nového typu nepatlala a nechala by původní obyvatelstvo pokračovat ve vyrábění své vlastní staré keramiky. On je ve skutečnosti způsob výroby keramiky pražsko-korčakovské kultury typický pro jakoukoli populaci v pohybu – je lepená ručně bez použití hrnčířského kruhu. Hrnčířský kruh protoslovanské kultury, které existovaly na území, které považujeme za kolébku etnogeneze Slovanů, znaly, to víme bezpečně. Ale po několika staletích talku Hunů a po nich Avarů a jakmile se dali do pohybu při hledání nových domovů, ho přestaly používat. Kdo by se taky tahal s hrnčířským kruhem že? Jinak ruční lepení je typické pro spousty dalších kultur, které podstoupily přesuny na větší vzdálenosti a je doloženo z mnoha míst na světě, tedy ne jen u Slovanů.

        Mapa rozšíření haploskupiny R1a:
        https://www.researchgate.net/profile/Anton-Perdih/publication/321253503/figure/fig5/AS:613941759729673@1523386530220/figure-fig5.png
        Tahle mapa má jednu podstatnou vadu – neuvádí žádné zdroje pro svá tvrzení. Například neexistuje žádný vzorek haploskupiny R1a pro Británii pro dobu před 6000 lety (nebo je to 6000 let před Kristem? z mapy to vyčíst nejde). A pokud už jenom tohle je chybné, tak celá mapa je chybná a vycucaná z prstu. Spíš budu věřit ozdrojovaným mapám, jako jsou tyto:
        https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=362af77c6ad145c8a4a5026a9177b945&fbclid=IwAR37ljElIGqcg_VAeVgwdBjiCtd5ZnoOSfPhVAojHYRuNYkDuAEfvx24D-U
        https://haplotree.info/maps/ancient_dna/index.php?searchcolumn=&searchfor=&ybp=500000,0

        Tudíž spojení haploskupiny R1a se šířením zemědělství na této mapě je celé nesmysl. Podle současného poznání rozšiřovali zemědělství do Evropy spíše nositelé haploskupin G, E, J a T, původem z Anatolie, Levanty a vůbec Předního Východu. A i tak je třeba být velice opatrný se závěry, protože stejně jako dnes neexistuje žádný národ s čistě jedinou haploskupinou, podobně tehdy byli lidé mixem různých haploskupin. Spojení těchto haploskupin se šířením zemědělství je doloženo archeologickými nálezy. Naproti tomu R1b je spojována s šířením znalostí pastevectví dobytka (které si osvojila od obyvatel Předního Východu), R1a s domestikací koní ve středoasijské stepi.
        https://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml

       2. CITACE: Sekeromlaty se dostaly do Skandinávie až v rámci kulturního obohacení.

        Sekeromlaty jsou typické pro celou Proto-Indo-Evropskou kulturu Yamnaya a pro její expanzi do Evropy v podobě Kultury šňůrové keramiky. S průnikem do Skandinávie si jen zachovaly svůj archaický rys a proto ve Skandinávii tato kultura dostala po nich svoje jméno. Vůbec nejsou dokladem o Slovanech.

        CITACE: Slovan – sjeloan, od slova sít seed saen sělo sedět a nakonec i sedlák a selka. Slovo němci mi vysvětlujete stejně jako můj otec (díky za vzpomínku) ale není to tak,němí neznamenalo, že nemluví (protože nemůžou) ale protože jsou to Ně my (ne my),(jiní lidé)v angličtině až jako nepřítel (enemy – je ne my , enemies – je ne my jsme)
        Angličtina je vůbec plná původním slovanským substrátem např. abroad – zahraničí = je někde dál než obvykle, ob rod , he is abroad = původně „ho jest ob rod“ připadá Vám to násilné?

        Přesně tohle nemá s lingvistikou vůbec nic společného.

        CITACE: Jádrem jak Horákova, tak Polanského sdělení je podpora neolitické teorie = rozšíření slovanských jazyků na tak rozsáhlém území bylo možné proto, že první zemědělci byli slované a předkládají nám důkazy k posouzení.
        Jak se díváte na teorii paleolitické kontinuity?

        Paleolitická kontinuita ano, zejména genetická u části dnešní populace je doloženým faktem. Kulturní kontinuita v určitém smyslu také – žádná kultura nekončí nebo nezačíná mávnutím kouzelného proutku, a to ani při extrémně násilném zničení, ale vždy pokračuje přebíráním různých aspektů od těch předchozích. Tyhle teorie o kontinuitě slovanských jazyků od neolitu ignorují přirozený vývoj jakéhokoli jazyka. Stačí si jen porovnat dnešní češtinu s češtinou 14. století, kterou máme více než bohatě zdokumentovanou. A od té doby uplynulo 600 let. Do doby neolitu a rozšíření zemědělství do střední Evropy je to ode dneška přes 7000 let. Pokud někdo tvrdí, že za tu dobu se na tak obrovském území zachoval ve víceméně nezměněné podobě jazyk Slovanů a začal se diferenciovat až se vznikem jejich jednotlivých států počínaje 9. stoletím, tak je to tvrzení naprosto scestné, které nemá se současným jazykovědným poznáním společného absolutně nic. Jazyk Slovanů se nemohl udržet na tak obrovském území, aniž by za 7000 let ztratil na srozumitelnosti vůči ostatním Slovanům. To by šlo jen v případě, že by měli televizi, noviny nebo alespoň knihy, které jazykové povědomí udržují mnohem více, než králové nebo jakákoli jiná státní moc. Pokud by Slovani žili po 7000 let jako podrobené mírumilovné zemědělské obyvatelstvo, tak by jednotlivé komunity, ať už větší nebo menší, mezi sebou za tu dobu dávno ztratili společný jazyk, minimálně kvůli vzdálenostem, nehledě na to, že podrobené obyvatelstvo velmi často přebírá svých pánů – typickým příkladem je dnešní Maďarsko – geneticky a vzhledově jsou neodlišitelní od středoevropanů a vůbec Slovanů, dokonce ugrofinské DNA je u nich mizivé procento, ale mluví maďarsky. Výjimky samozřejmě existují – například Baskové – u nich je dokonce nejvyšší podíl indoevropské haploskupiny R1b (přes 90%), ale mluví ne-indoevropským jazykem, který jejich předkové převzali od staršího paleolitického obyvatelstva. Ale jak říkám, to je výjimka potvrzující pravidlo – jde o národ na malém kompaktním území.

       3. To Tenton

        Odpověď na tento odkaz:
        https://www.semanticscholar.org/paper/The-Ancestors-of-Today's-Poles-with-the-Haplogroup-Cynarski/6eeb2afb976dcd17fa1c8f94ac864056de4103b3

        Cituju z dokumentu, na kterou vede odkaz: We can equate Aryans to Early Slavs. It is due to a shared genetic trunk. It concerns mainly the ancestors of modern Western Slavs (in particular, from Lechitic language family), and partly – other modern Slavic nations. The frequency of R1a distribution is covered in table 1 in the next part of this document. Common ancestors of Aryans and Slavs used to live in Germania, Lechia and along the Danube about 3700-2800 B.C.E., they used some form of Ario-Slavic language, possibly divided into several dialects. Then the Aryans (R1a-Z93 and Z94) migrated to the East.

        Pokud vím, tak z doby -3700 až -2800 př. Kr. neexistuje z Německa zatím žádný doklad o přítomnosti R1a. A pokud existuje, nestačí uvést jenom bazální haploskupinu, ale nutné je uvést také konečnou podskupinu, na základě které pak lze jedince kamkoli zařadit. Tabulka výskytu R1a v současnosti je k ničemu a bez zdrojů je tohle tvrzení jenom vycucané z prstu. Zbytkem práce se pak nemá cenu zabývat.

      2. Enemy se do angličtiny dostalo přes středověkou francouzštinu (enemi) a pochází z latinského inamicus, tedy in-amicus, tedy česky ne-přítel, ty jeden substráte.

       1. Přesně tak. Tvrdit cokoli jiného, je bohapusté blouznění.

        1. Tak na střední jsme s kámošem taky provozovali podobný lingvistický kejkle à la Cimrman. Akorát, že my to dělali pro srandu. Něco jako Your eyes september – Tvé oči záŕí.

         1. Army with belts.
          Christopher Harant from Halfspoon and Withoutsatellites.

          1. Sysop: Christopher the Bastard from Afterspoons and Withoutsatellites.

           Pak je taky Generál Failure čte disk C (general failure reading disc C:) nebo Don’t wake up a swan (nebuď labuť). Z filmů je zcela nechtěná hláška ze Skály, kde kdosi „nese zprávu od generála Attorneyho“ (bringing a message from general attorney).

          2. Jooo.. pravda, Bastard :-) A ty Polzice si uz taky nahovno pamatuju, je to holt 35 let, co jsem to slysel… :-/

           Ty dalsi jsou taky dobry. V dnesni dobe automatickych prekladacu neni o tyto kraviny nouze. A to nejen v AJ, setkavam se s tim i v NJ i RJ (oboji automaticke preklady do CJ).

          3. Automatický překladače se v poslední době dost zlepšily. Většinou to celkem dává smysl. Teda kromě překladače ve facebooku.
           Jsem zjistil, že nejlepší jsou překlady z čehokoliv do angličtiny. Cokoliv překládat do češtiny je mnohem horší. Zřejmě tyhle lokální jazyky nemaj takovou podporu jako AJ.

          4. shane: kvalitativní skok přinesl deepl.com, do té doby to byla dost mizérie, gugl usnul na vavřínech. Pro pochopení jeho překlady obvykle s různou mírou fantazie stačily a víc BFU ani nepotřeboval. Dnes je i gugl slušnej, protože mu deepl začal žrát business trh. Pod tíhou nové doby ale váhám, jestli preference deeplu před guglem nekonstituovala diskriminaci a tedy by takoví uživatelé neměli být nějak exemplárně potrestáni. Gugl ikonku do každého deepl předplatného!

          5. Tady je omluva generála Attorneyho (pardon je fskutečnosti milost).
           A pak Má vycvičenou britskou inteligenci.
           Jo, Skála je klasika.

          6. shane: jo jo, taky už jsem to viděl dávno, díky za opravu a připomenutí té druhé hlášky, na kterou jsem si nemohl vzpomenout. Přidávám první Fast and Furious (zde s dokonalým článkem, který si čas od času najdu a zavzpomínám na staré dobré časy), kde se překladatel vyřádil na oranžové supře hláškou „dva motory JZ-GTE“, přičemž otevření kapoty doprovázel pohled na motor jeden. 2JZ-GTE. Kdo ví, ten ví, překladatel k zasvěceným nepatřil a pojal to po svém (zjevně teda nevěděl o autech vůbec nic, když mu přišel fajn nápad mluvit o dvou motorech, ale každej jsme nějakej).

       2. To je nesmysl a my ho slyšíme – je ne my , in amicus může být starší tvar ,možná římský,ale nedovolím si ho teď hledat.Přikládám mnohem větší význam fonetice.
        Jazyk, kterým se mluvilo v průběhu let v Anglii – to je přece prasečina,mám to zdrojovat?
        they are mixed apples withoranges, naprosto normálně, je to pro Vás Etalon?

        1. Jo. Fonetice. Aha. A policajt je cop, protože nosili paruky s copánky, nebo proto, že kopali do lidí?

         1. shane: angličtina je vlastně taková fonetická čeština. Hovno je shit, protože s sebou čeští bojovníci při sraní tak nějak divně „šili“. Nakonec i okno je „window“, protože je to „windanej kousek zdi“. Začínám té moderní lingvistice přicházet na chuť, teď mě omluvte, jdu se podívat na výzvy TAČRu, jestli by tam nebyl nějaký šikovný grantík.

          1. Dóóbrý. Máš potenciál, to se cení.

   2. ScythianAres

    Za sebe rozhodně moc děkuji. V tom, kde to tady je, je tohle čtení extrémně povznášející a pro mě osobně i nabíjející. Smrdí z toho intelekt, ne demence. To už tady je vcelku vzácné.

 2. Rok 2023 a Mohamed 150 km od českých hranic nezná českou hymnu..
  https://1url.cz/SuVFd

  1. Cihlář – cihla, je v úhlech cje/sje-současný dialekt UA + (ugl/ugel/ugol) se domnívá že je germánem.Není.Je to BLB

 3. Skvely clanek a informativni diskuse, diky za to!

  1. Podobně ugol ugel igla hrana,něco ostrého (Jihlava, Iglau, ježek,Igel)
   protoslovanština je koronko všude kolem nás.

Komentáře jsou uzavřené.

D-FENS © 2017