Ttr City 12: ProHnilí (reality show)

Featured Image

První reality show na D-FENSovi.

Pro účast v naší reality show je kromě smyslu pro drobrodružství a něco peněz zapotřebí přečíst si tento článek. Mluví mi zcela z duše a určitě bych jej nenapsal lépe. Při jeho čtení pochopíte, že zmrdismus vysoce postavených městských ouředníků v Tetter City dosáhl jisté standardizace projevující se veřejným demonstrováním bohorovnosti přidělováním si zajímavých registračních značek. Extra RZ zcela náhodou vyšla na pány Tettera, Čermáka, Řeřábka, Špiku, ani dámu Ing. Popelovou  nesmíme opomenout. Kchůl stajling se hodil i na dva služební kcháry. Oproti tomu lákadlu exkluzívního alfanumerického image doplňku odolala například legendární soudružka Bohdalová nebo Tomáš Kubín.
 

RZ Jméno Značka vozu
CBS 60-00 Čermák Luděk Ing. Mazda 
CBT 04-44 Tetter Miroslav doc. RNDr. CSc. Škoda
1C6 2323 Špika Jan Audi
1C9 2002 Popelová Ivana Ing. Ford
CBU 33-33 Ing. Řeřábek Zdeněk Škoda
CBT 77-77 služební vůz  Škoda
1C8 8881 služební vůz Škoda Superb

 
Zajímá vás, jak to je? Kde přišly dámy a pánové k těmto registračním značkám? Udivila vás ta koncentrace náhod?

Není nic snazšího než se zeptat.

Naštěstí nám tu předminulá vláda zanechala nástroj, kterým lze městskému ostudypytlovi nastavit zrcadlo a přivést úředníky do situace, která by se dala nazvat trapnou. A v naší reality show se tak stane veřejně. Přizvedneme poklici klientského systému a podíváme se pod ní na to, co se vaří v hrnci, který jim denně sponzorujeme ze svých daní. Některé z nás může přitom opařit pára nebo omráčit smrad, ale life´s a bitch a tak se toho doufám nebojíme.

Nástroj k zahánění zmrdů do defenzívy, kdy musejí trapně vysvětlovat svoje chování, se nazvývá „zákon o svobodném přístupu k informacím“ a najdete jej pod číslem 106/1999 Sb. Podle něho je subjekt státní správy povinen po splnění jistých podmínek poskytnoutovat informace o své činnosti, a to v buď v módu povinného zveřejňování informací stanoveného rozsahu, nebo sdělení informací na požádání.

Nyní suchá citace vyhlášky M1827-99 o tom, co se považuje za informaci:

(1) Informací se rozumí přímé nebo zprostředkované sdělení údajů o skutečnostech, které se týkají
a) zákonem stanovené působnosti subjektu, povinného poskytovat informace (dále jen „povinný subjekt“), a jejího výkonu,
b) činnosti povinného subjektu, vyplývající z jeho působnosti nebo s ní bezprostředně související, a jejich výsledků, jakož i hlavních záměrů povinného subjektu a jím přijatých opatření,
c) charakteristiky povinného subjektu, zejména jeho postavení, organizace a dělby (rozvrhu) práce, úkolů, způsobu jejich plnění a hospodaření.

(2) Za informaci podle odstavce 1 se nepovažují stanoviska a právní názory, zejména výklad zákonů a jiných právních předpisů, jakož i hodnotící z právy a ucelené databáze v jakékoli, zejména elektronické podobě.

(3) V pochybnostech, zda jde o informaci podle odstavce 1, vychází povinný subjekt také z toho, že právo na informace je ústavně zaručeným, politickým právem, jehož prostřednictvím se občané podílejí na výkonu státní moci a kontrole činnosti státních orgánů, a že přístup k informacím může být omezen pouze zákonem, je-li to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

Jistojistě se nejedná o informaci utajovanou nebo jinak citlivou, protože je veřejně dostupná pokud se chcete podívat, který městský zostudypytel má jakou RZ na svém šoukáru a přesvědčit se, že si pan Janda ani já nevymýšlíme, podívejte se na tuto městskou vyhlášku. Vzhledem k tomu, že z webu dříve nebo později zmizí, je zde mirror site. Hledejte stranu 11. Je zarážející, že v dnešní době, kdy skrytí odstřelovači dělají expanzními projektily díry do prominentních podnikatelů, se najde někdo, kdo zveřejní takové informace dokonce ve veřejně přístupné vyhlášce. To svědčí o tom, že přední myslitelé Tetter City HQ jsou genialitě vzdáleni.

Jelikož přidělování registračních značek spadá pod magistrát, bude nutno vaše dotazy směrovat právě tam.

Nyní tedy už konečně potěšíme všechny přátele reality show. Nazveme ji pracovně ProHnilí. ProHnilými budou městští ostudypytelé, kteří mají protekční čísla. Reality show ProHnilí má minimálně dvě, možná tři a pravděpodobně čtyři fáze.

První level

Chcete tedy vědět, jak to s těmi čísly je? Prostě se zeptejte. Máte ze zákona možnost požádat  Magistrát města České Budějovice o poskytnutí informace. Náležitosti takové žádosti určuje §13 zákona, kde se stanoví, že žádost musí být podána ústně, písemně nebo elektronicky. Město České Budějovice zavádí speciální formulář, který je prázdný ke stažení zde, jeho použití však není ze zákona obligatorní.

1. Písemně:

Předvyplněný formulář naleznete zde, samozřejmě můžete text jakkoli upravit nebo nemusíte formulář použít vůbec. Z textu vašeho dotazu musí však být patrno, jaká je požadovaná informace, kdo žádost podává a kam je možno poslat odpověď.

Formulář vytiskneme a vložíme do obálky. Na obálku uvedeme následující adresu
 

Magistrát města České Budějovice  
nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2  
370 92 České Budějovice 

a nalepíme na ní známku za 7,50 kocourkovských korunek.

Poté se odebereme k poštovní schránce, tak jak o ní psával Wolker. Jiří Wolker, nikoli Johnny Walker. Wolker sice básnil, že byla modrá, my teď máme oranžové, ale to je jedno. Svěříme psaníčko neboli herní kartu dopisní schránce a to se po čase dostane do rukou magistrátním úředníkům, takto našim zaměstnancům.

2. Elektronyka, pyčo:

Druhou a pro většinu snazší možností je použít k odeslání elektronickou cestu. Text z wordovského dokumentu překopírujete do mailu, patřičně upravíte a odešlete. E-podatelnu najdete zde, stačí však použít elektronickou adresu posta@c-budejovice.cz, případně homolkaj@c-budejovice.cz nebo vavrovaj@c-budejovice.cz. Z e-mailu musí být zřejmé, kdo jej poslal, musí tedy obsahovat platnou e-mailovou adresu.

Nezávisle na tom, jakou cestu použijete, prosím do diskuse k článku vložit příspěvek se slovem ODESLÁNO v názvu, abych si udělal představu, kolik žádostí je na cestě.

Druhý level

Ve druhém levelu se zapojí magoostrát. Magoostrát má maximálně 15 dnů (kalendářních) na odpověď. Předpokládám, že odpovědi budou hluboce lidské a velice originální, psané zvyjebenou úřední haťmatilkou. Odpověď si přečtěte, proveďte příslušnou reflexi pro příští volby a přepošlete na mně, případně, pokud odpověď obdržíte poštou, začerněte, co uznáte za vhodné, nascanujte to a pošlete tamtéž. Odpovědi budou pak uveřejněny a vystaveny na odiv ostatním tazatelům. Očekávám, že budou všechny stejné, tzn. magoostrát to vyřídí sériovým dopisem, což je tak trochu kouzlo na kráse projektu ProHnilí.

Třetí level

Některým (v extrému všem) hráčům se město bude zdráhat odpovědět, řečí zákona podání informace odepře. Za odepření informace se považuje i stav, kdy ve stanovené lhůtě Ttr HQ neodpoví. V případě, že Ttr HQ neodpoví, tak se odvoláme. Jak má odvolání vypadat, popíšu v dalším dílu. Pokud by ani odvolání nepomohlo, budeme si stěžovat, a to současně u kanceláře primátora, u pana hejtmana, co má řemdih a sudlici, případě na ministerstvu pro regionální úpadek. Kdo bude xtra hustej, může dokonce podat žalobu k okresnímu oudu a má reálnou šanci to vyhrát.

Čtvrtý level

Bude face-to-face mezi magistrátem a D-FENSem. Pochybuji, že reality show zůstane bez zpětné odezvy mající konkrétní dopad na moji osobu, život a práci. Ale život je takovej a jinej nebude, woe.

 
Musím zároveň upozornit, že magistrát může za vyhledání a zaslání informací požadovat úhradu. Předpokládanou výši nákladů je magistrát povinen předem potvrdit, pokud o to požádáte. Vzhledem k tomu, že v případě požadované informace musí příslušný odbor magistrátu sáhnout spíše do svého nitra než do archivu, nepředpokládám, že by v souvislosti s vaším dotazem nějaké náklady vznikly.


ČKD (často kladené dotazy)

>>> Zbytečně otravujeme úředníkům život.

Úředníci nám také zbytečně otravují život. Rozdíl je jen v tom, že úředníci jsou na radnici kvůli nám, ale my nežijeme ve městě kvůli úředníkům.

>>> Pan Starosta je výjimečnou osobou ve městě a tím pádem mu náleží výjimečná RZ.

Zákon na takovou možnost nepamatuje. Kdyby byl obsah RZ volitelný za poplatek, jako například v Německu nebo na Slovensku, pak bych neměl námitek. Dosud ale platí zákony a v nich není žádná informace o tom, že by osobám výše společensky postaveným příslušely nějaké speciální registrační značky nebo třeba že by měli právo první noci.

>>> Žádost o podání informace v rámci reality show ProHnilí nevyhovuje účelu zákona 106, protože jejím cílem není získání informace, ale reakce na D-FENSovu výzvu.

To je pravda, ale nebudeme to nikomu říkat. Z hlediska práva je to tak, že se Franta Vomáčka, Pepa Lopata a Mařka Kmínová, spolu s nimi pár desítek dalších osob, zeptali stanovenou formou magistrátu, zda a proč se děje to, co se děje.

>>> D-FENSi, zneužíváš zákon ke kritice a podrývání autority tvých ideových nepřátel.

Nikoho nenutím, aby informace požadoval. Je na svobodném rozhodnutí každého jednoho potenciálního žadatele, zda se zeptá na to, co ho zajímá.

>>> Namáháte se hošani marně, stejně se nic nezmění a nikdo se o tom nedozví. Pošlou vám nějakej papír a tím to všechno zhasne.

Věta je pravdivá, ale nejsem s ní zcela zajedno. Ze spolehlivých zdrojů vím, že D-F články o Tetter City přistály přímo na stole nejvyššího pícnináře, který z nich skutečně nebyl nadšen. Interakce občana se státní správou se podobně jako cokoli jiného řídí zákonem akce a reakce. Když si veřejnost nechá líbit všechno, budou si také oni moci cokoli dovolit. Nemají zpětnou vazbu a potřebují ji dostat. Rozhodně se nestane, že by se po ukončení ProHnilých stali městští ostudypytlové slušnými, ale jejich behaviorální model se aspoň na čas poněkud změní. V roce 2004 bylo magistrátu doručeno 15 písemných žádostí o podání informace; s vaší a boží pomocí letos zaznamenají nárůst v řádu stovek procent!

>>> Selektivní vydávání registračních značek není nezákonné.

Ano, to je pravda. Zákon nestanoví, jak se mají jednotlivé kombinace alfanumerických znaků tvořících registrační značky přidělovat. Je to tedy skutečně jen na úředníkách. Čachrování není nezákonné, ale je neetické. I když se jedná o maličkost, úřad tím dává najevo, že existují rovnější mezi rovnými, čímž přivádí do vývrtky základní principy demokracie. Kromě toho, „selektivní“ přidělování RZ v sobě skrývá jistý korupční potenciál, na který je vhodné poukázat.

>>> Kdybyste vy měli možnost mít „zakázkovou“ RZ, tak byste ji měli také, protože ale nemáte tu příležitost, tak závidíte a melete držkou. Jste jen mizerný socky, co nedovedou nic zařídit na úřadech a nechtějí položit na stůl pět v českejch.

Tohle je otázka, na kterou musí hledat odpověď každý sám v sobě. Osobně by mně zajímalo, jaké myšlenkové pochody se odehrávají v hlavě člověka, který touží mít třeba SPZ CBT 04-44. RZ je jen matrix code, který nám byl vnucen systémem k tomu, aby učinil nás, náš majetek a náš pohyb dohledatelným. Auto dává možnost nezávisle se pohybovat, cestovat, přemisťovat osoby a předměty, poznávat vzdálená místa a setkávat se s lidmi, se kterými bychom se jinak nesešli. Tím se stává potenciálním rizikem pro systém a předmětem státní evidence, regulace a monitorování. Registrace vozidel nevznikla v zájmu ani jednoho z nás a nikdo se nás neptal, zda ji chceme. Stala se však už natolik běžnou součástí života, že se nad pravým účelem tohoto opatření nikdo nepozastaví, a když ano, je mu zpravidla řečeno něco o prasácké jízdě a ujíždění od nehod, které se však děje i beztak. Snaha o to, „vytunit“ tento chomout do nějaké alfanumericky atraktivní podoby není ničím jiným, než dohadováním se dvou odsouzených na smrt oběšením, kdo má lepší smyčku. Svědčí  o vyvráceném hodnotovém žebříčku osob, které se nominovaly do čela naší společnosti – což je bezesporu smutné.

Z praktického hlediska, když vidím automobil s nějakou „vysoce nahodilou“ RZ, automaticky pojmu podezření, že se jedná o nějakého „Übermensche“ nebo „občana první kategorie“, většinou významného podnikatele, sportovce nebo jiného člena „klubu rovnějších“. Nemusí být vždy a všude pravda, ale v Ttr city bývá. Vzhledem k časté migraci mého autoparku jsem zaznamenal případy, kdy byla z právě rozbaleného balíčku RZ přede mnou vyjmuta a kamsi odnesena tabulka s čísly 03-53, ačkoli ve srovnání s výše uvedenými na ní není skoro nic zajímavého, nebo jiná s 00-77, která zřejmě už atraktivní byla. Když pak sedíte na dopravním inspektorátu a sledujete, jak jsou vydávány značky po sobě, záhy vám dojde, jak se věci mají.
 


03.02.2006 D-FENS
 

12345 (3x hodnoceno, průměr: 1,00 z 5)
932x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:06
D-FENS © 2017