Městská policie 21. století

Featured Image

I. Odhalení přestupku Městkou policií hl. m. Prahy

Nedávno mi telefonoval kamarád a vypadalo to, že se chystá oběsit kvůli malému přešvihnutí speed limitu 80 km/h na „silnici dálničního typu“.

Mazal domů ze služební cesty v Německu a obecním konstáblům neuniklo, že se kolem dvacáté hodiny řítil po takřka volné silnici šílenou rychlostí 95 km/h. Aby se nezasebevraždil, netrápil jsem ho otázkami, jestli za to mohl stesk po domově nebo Shell V-Power 100 oktan nabraný u Benzintankstelle.

Zachoval jsem se jako zkušený operátor help linky a citlivým způsobem („Nebuď vůl a nedělej krávu, vole“) jsem ho požádal o scan lejstra Capital city police. Nepochybně spáchal strašlivý přestupek a po zásluze ho čeká sankce. Přijde o nějaký ten bodík a manželka hold bude chvíli nakupovat v Penny Marketu.
Hlavní vadou na kráse je ale hrůzostrašná koncepce výzvy a kvalifikace přestupku. Netriviální chyby by musel vidět i turbo-absolvent renomované plzeňské alma mater. Když už mají konstáblové právo měřit rychlost, musí znát aspoň aktuální znění zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a nepochybně i zákona č. 200/1999 Sb., o přestupcích.

Aby úřednímu lejstru rozuměl každý člen z téměř sedmimilionové řidičské obce, měla by Municipal i Capital city police dodržovat v základních rysech ČSN 01 6910 (úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory). Úřední dokument z 21. století by měl vypadat rozhodně lépe, než raport c.k. četnictva psaný závodčím Flanderkou po flašce rumu.
 

 
VÝZVA MĚSTSKÉ POLICIE hl. m. Prahy
k podání vysvětlení a k sepsání zápisu o podání vysvětlení
dle § II odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
(Identifikační údaje jsou fiktivní)
 

  ABCDE s.r.o.   
  IČ: 12345678   
  Stará Mladá 158   
  91123 Hráz nad Potokem 
č.j.: MP ÚCÚ úŘP – 98765432/1  
Praze dne 9.12.2010

 
Vyzývám Vás, aby se dne 24.12.2010 v době od 7:15 do 17:30 hodin dostavila osoba oprávněná k jednání na Útvar řešení přestupků Úseku celoměstských útvarů Městské policie hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, Vinohrady, přízemí vpravo, k podání vysvětlení a k sepsání zápisu o podání vysvětlení, k objasnění skutečností důležitých pro odhalení pachatele přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, podle § 22 odst. I písm. f) bod 4 zákona Č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, „Při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o méně než 20 krn.h“! nebo mimo obec o méně než 30 krn.h“!“ – „nejvyšší povolená rychlost: 80 km.h „, naměřená rychlost: 98 krn.h'“, po odečtu odchylky měření nejnižší skutečná rychlost: 95 km.h“!“; přestupek byl odhalen dne 12.11. 200917:38 hodin, v Praze 22, v ulici Severní, směr Ďábelská spojka»Servác, ev. Č. přestupku 10/11121314, spáchaného s vozidlem tov. zn.: BMW, registrační značky (státní poznávací značky): lG23456.
Osoba oprávněná k jednání si vezme s sebou doklad opravňující jí k jednání, průkaz totožnosti a tuto výzvu.
Nemůže-li se osoba oprávněná k jednání dostavit ve stanovenou dobu, lze sjednat náhradní termín těmito způsoby: telefonicky na čísle 267 002 145,267002 147 v pracovních dnech v době od 8:00 do 15:30 hodin na internetových stránkách: http://www.mppraha.cz/zmena-terminu
Doplňující informace k přestupkům lze zaslat faxem na číslo: 300 300 111
Poučení: Nevyhoví-li osoba oprávněná k jednání výzvě bez dostatečné omluvy nebo bez závažného důvodu, může být podle § II odst. 9 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, předvedena.
Otisk razítka                                                                   strážník ident. Č…. Mina  Nebezpečná
 

II. Obecné informace

Vyřízení přestupku ve správním řízení spadá do kompetence magistrátu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa, kde došlo k přestupku. Správní řízení může zahájit také místně příslušný úřad podle trvalého bydliště přestupce, ale nárok na to není.
Magistrát nebo obecní úřad má na zahájení správního řízení zákonnou lhůtu 60 dnů, ale nedodržení nemá žádný efekt. Správní řízení může zahájit někdy jindy nebo vůbec. Rozhodnutí musí stihnout (musí nabýt právní moci) do jednoho roku, protože pak spadne průšvih ze stolu, zkrátka se vyzmizíkuje.
 
III. Komentář šoféra
 
Text jsem podrobil zevrubné analýze, pozměnil identifikační údaje, ale jinak je výzva autentická. Nejde mi o polemiku, jestli došlo nebo nedošlo (jakože opravdu nedošlo) k materiálnímu naplnění skutkové podstaty dopravního přestupku. Vím, že se podobné téma diskutuje, ale zkusím se na to podívat trochu z jiného úhlu:

1. Výzva se opírá o neznámý § II zákona o obecní policii.

2. Předvedeni osoby se opírá o neznámý § II zákona o obecní policii

3. Zkratky zákon Č., ev. Č., ident. Č.,  jsou v nevhodném tvaru.

4. Adresa firmy ABCDE s.r.o. je chybná, zřejmě jde o adresu majitele z centrálního registru silničních vozidel.

5. Oslovení „Vyzývám Vás“ nedává smysl, protože adresátem je ABCDE s.r.o. a nikoliv občan.

6. Směrovací číslo 91123 má nesprávný tvar a není směrovacím číslem Hráze nad Potokem.

7. Správná adresa: p. Motýl Emanuel, ABCDE s.r.o., Stará Mladá 158, 900 00 Hráz nad Potokem. Majitel ABCDE s.r.o. uvedený na prvním místě by byl adresátem, čili občanem, kterého je možné vyzvat.

ČSN 01 6910 stanoví pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory, určuje způsob psaní interpunkčních znamének, zkratek, značek a čísel, stanoví postupy při zvýrazňování a členění textů a zásady formálního uspořádání textového sloupce. Další část obsahuje požadavky na psaní adres příjemcům v České republice i v zahraničí, podává návod pro vypracování tabulek, e-mailů a úpravu obchodních a úředních dopisů.
O podcenění vlivu formálních náležitostí na srozumitelnost textu svědčí sáhodlouhá věta, která bez časových údajů, předložek, spojek, interpunkčních znamének a uvozovek obsahuje asi 90 slov.

8. Ze slohového cvičení by strážník Mina Nebezpečná zasloužil(a) čistou pětku už na základní škole

9. Jak může MP vyzývat někoho k podání vysvětlení a k sepsání zápisu o podání vysvětlení, k objasnění skutečností důležitých pro odhalení pachatele přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, spáchaného podle neexistujícího odst. I písm. f) bod 4 § 22 zákona Č. 200/1990 Sb., o přestupcích?

10. Jak se má člověk vyznat v kvalifikaci přestupku v nesourodém textu, který se hemží neexistujícími měrnými jednotkami rychlosti? MP navíc nerozlišuje pojmy dovolená & povolená rychlost a v důsledku toho kvalifikuje přestupek v rozporu s § 22 odst. 1 písm. f) bod 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích:

Správná kvalifikace podle § 22 odst. 1 písm. f) bod 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích zní:
 
Přestupku se dopustí ten, kdo v provozu na pozemních komunikacích při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem (zákon č. 361/2000 Sb.)  nebo dopravní značkou v obci o méně než 20 km.h-1 nebo mimo obec o méně než 30 km.h-1.
Za tento přestupek se uloží pokuta od 1 500 Kč do 2 500 Kč, v blokovém řízení se uloží pokuta 1 000 Kč + 2 body

11. Jak asi funguje vnitřní kontrola MP ÚCÚ úŘP, když vypustí do světa úřední dokument, který uvádí neexistující měrné jednotky rychlosti [krn.h“!, krn.h“!“, km.h“, krn.h'“, krn.h'“], odečítá [krn.h'“ od krn.h'“] nebo záhadným způsobem převádí rychlosti z [krn.h'“] na [km.h“!“]?

12. Co znamená nejnižší skutečná rychlost 95 [km.h“!“] a jak jí mám porovnat s rychloměrem, který sděluje orientační rychlost v [km/h] ?

13. Bez ohledu na neexistující jednotky a neexistující odst. I, je nesmyslné tvrzení, že přestupek byl odhalen v úseku, kde je „nejvyšší povolená rychlost 80 km.h“.  Žádná změna § 9 prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb., nezrušila zákazovou značku č. B 20a Nejvyšší dovolená rychlost a nenahradila jí označením nejvyšší povolené rychlosti, které se používá na zádi karoserie u vozidel  kategorií M2, M3, N2, N3, O, OT a S, ale rozhodně ne u kategorie M1.
 
14. Jak mám pochopit formulaci: „osoba oprávněná k jednání si vezme s sebou doklad opravňující jí k jednání?“ Abych se nemusel zbytečně trmácet do Prahy, třeba 500 km, uvítal bych komfortnější servis s upřesnění tohoto dokladu.

IV. Intermezzo

Údaj o odhalení přestupku dne 5.12.200919:55 hodin je totéž jako dne 5.12.200919:  55 hodin. Přestupek bude odhalen těsně před rozpadem vesmíru, který nastane ve svátek Mikuláše dne 6.12.200919 v 56 h.

Mého kamaráda to natolik uklidnilo, že o zasebevraždění přestal uvažovat. Předtím ze zoufalství rozšlapal mobil a úplně zapomněl, že bytovou stanici odhlásil kvůli krachu zbídačené firmy Telefront. Tak se stalo, že nemohl využít telefonní číslo MP 267002 147 pro nahlášení omluvenky. Ve slepé naději se vrhnul k PC s ekologicky upraveným LCD monitorem, využívajícím k podsvícení jedinou úspornou výbojku CCFL (Cold Cathod Fluorescent Lamp), 110 V /10 W USRAM EU, Made in China s časem náběhu 27 minut. Tak se stalo, že prošvihnul pracovní dobu internetových stránek.

A zase vedl ty řeči o zasebevraždění. Už jsem byl přeborníkem a klidným hlasem jsem mu přátelsky oznámil: „Neblbni, vole, dyk je sobota vodpoledne a měšťákům chodí internet jen v pracovních dnech v době od 8:00 do 15:30 hodin a pak už se tam nedostane ani hacker!“ Musel jsem mu vysvětlit, že je to takový kouzelník, co se šťourá v cizích počítačích…

V. Základní informace

Na webu policie se mimo jiné uvádí, že:

1. MP může smluvně vykonávat úkoly i na území jiné obce nebo obcí.
2. MP spolupracuje s Policií České republiky.
3. MP se řídí zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, z něhož plynou hlavní úkoly:
– přispívat k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
– dohlížet nad dodržováním pravidel občanského soužití
– přispívat k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
– odhalovat přestupky a jiné správní delikty
– upozorňovat na porušování obecně závazných předpisů a činit opatření k nápravě

(Obecní policie zřízená městem, statutárním městem a hlavním městem se označuje jako městská policie).

VI. Jaké radary používá obecní policie?

Mění-li řidič vozidla jeho rychlost, jde z fyzikálního hlediska o nerovnoměrný pohyb. Okamžitá rychlost je průměrná rychlost, kterou dosáhne ve velmi malém úseku za velmi malý čas. I při dodržení podmínek zákona o silničním provozu je zvolená rychlost relativní pojem, který pro souběh velkého množství faktorů nelze z hlediska bezpečnosti provozu jednoduše definovat. Na jedné straně se navrhuje zvýšení rychlosti na vytipovaných úsecích přeplněné dálnice D1, jinde se omezuje i tam, kde to není nezbytně nutné.

Obecní policie může měřit rychlost výhradně v úseku určeném policií, jehož počátek je ve směru silničního provozu označen přenosnou dopravní značkou s vyobrazením kamery a nápisem „MĚŘENÍ RYCHLOSTI“. Konec tohoto úseku je označen přenosnou dopravní značkou s tímto vyobrazením šikmo přeškrtnutým nápisem „KONEC MĚŘENÍ RYCHLOSTI“. Tím ale sranda nekončí, protože před i za koncem úseku může úřadovat Policie České republiky.

VII. Spoustu podivností

Městská i dopravní policie argumentuje ochranou chodců a snížením nehodovosti, ale zatlouká, že:

1. Má ve zvyku měřit rychlost před dopravní značkou č. IS 12a „Obec“ nebo za  č. IS 12b „Konec obce“
2. Má ve zvyku utajeně měřit rychlost na přehledných úsecích
3. Speciálně v Praze (a možná i jinde) existuje systém omluvenek pro galerku VIP
4. Se téměř nezabývá omezením ne-li odstraněním korupce hlídek
5. Jde o zaplacení drahých přístrojů a nákladů na dopravně bezpečnostní akce
6. Pravidelně naplňuje pokladnu magistrátu nebo obce s rozšířenou působností slušným balíkem peněz

Policie České republiky, narozdíl od rakouské, německé, francouzské či anglické policie, si zřejmě neumí poradit s organizovanou skupinou řidičů nadupaných Lamborgini, Ferrari, Porsche a podobných hraček pro velké kluky. Tvrdí, že monitorováním ze vzduchu nebo přihlížením u pangejtu vidí jen samou předpisovou jízdu. Ale ano, je to klidně možné a není to o závisti. Akční honičky ve stylu vrchního komisaře Semira Gerkhana ze seriálu Kobra 11 jsou pouhou fikcí a je jasné, že žádný policista nebude riskovat život, i když má k dispozici Ford Mondeo ST200 s max. rychlostí 243 km/h, VW R36 (max. 250 km/h) nebo Yamahu FJR 1300 (max. 245 km/h).

VIP „frajera“ si změří ze vzdálenosti, kterou mu umožňuje funkce „technického prostředku používaného při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích“, ale ve většině případů se VIPákům stejně prd stane. Když ale kdokoliv jiný přešvihne nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zákonem nebo dopravní značkou v obci o méně než 20 km.h-1 a mimo obec o méně než 30 km.h-1, přistanou mu na kontě 2 body, na jiném kontě se mu odečtou prašule (možno platit složenkou, hotově, kartou jako na pumpě nebo z pohodlí domova přes PC) a v lepším případě ho nikdo nezastřelí.
 
VIII. Městská policie hl. m. Prahy
 
Pokud jde o samotnou MP hl. m. Prahy, nechápu, k čemu je dobrý různorodý vozový park poskládaný z 19 typů „dvoustopých“ a 11 typů „jednostopých“ vozidel. A už vůbec nechápu, k čemu MP tak nutně potřebuje Land Rover Defender nebo Hummer H3. Zdůvodnit se dá cokoliv a ten, kdo o nákupu rozhodoval musel být jasnozřivý anebo měl jasno z jiných důvodů. Došel k logickému závěru, že Land Rover Defender se hodí k jízdám po nezpevněných komunikacích v okrajových částech Prahy a terénní Hummer H3, jehož výroba zanikla, se zase hodí například k tažení přívěsů s koňmi anebo k jízdám po nezpevněných silnicích do chatových osad na okrajích Prahy. Rád bych, aby se našel někdo, kdo by mi vysvětlil rozdíl mezi nezpevněnou pražskou komunikací a nezpevněnou pražskou silnicí. Protože levobřežním přítokem Vltavy je Berounka, mají motorové čluny jistě své opodstatnění. Ale nevěděl jsem, že strážníci mají k dispozici také vznášedlo.

Docela mě pobavila jeho charakteristika na http://www.mppraha.cz/:

Vznášedlo je speciální technika pro pohyb na vodě, na zemi i na sněhu. Tento obojživelník pomůže pražským strážníkům k rychlému zásahu v mimořádných případech. Vznášedlo je poháněno proudem vzduchu z hlavního ventilátoru, který se pomocí kormidla dá regulovat do stran, a tím zatáčet. Má několik výhod, z nichž největší je jeho použitelnost prakticky na všech druzích povrchu.

Akorát si nejsem jistý, jak pomůže strážníkům k rychlému zásahu, když se do vznášedla podle fotky vejde jen jedna persóna. Protože město má různé parky a údolí, používá MP i koně. Je pravda, že pohled na sexy strážníka převlečeného za sličné děvče v sedle koníka, je povznášející – těm děvčatům to fakt sluší.
 
 

IX. Městská policie Hradec Králové

Abych nedštil síru jen na pražskou městskou policii, poskočím o 100 km dál, do Hradce Králové. Tamní konstáblové si vylepšili image podle vzoru USA, kde snad všechny policejní složky používají stroje Harley Davidson. Přestože existuje řada jiných motocyklů, patří legendární Harley Davidson k USA asi tak, jako Jeep, Coca Cola, hamburgery, žvýkačky, Marlbora nebo mandelinka bramborová. Harley prostě využívá kde kdo – od policie, přes strážce parků až po hasiče, nemluvě o vládních doprovodech.

Možná dostanu od fandů těchto charismatických strojů pár facek, ale neumím si dost dobře představit, jak se v uličkách Hradce dostává konstábl svižně do místa zásahu, když tahle mašina má hmotnost kolem čtyř metráků. Nejsem bůhvíjakým znalcem, ale podle fotky z http://harley-davidson.katalog-motocyklu.cz/ se zřejmě jedná o řadu Electra Glide se zdvihovým objemem asi 1600 cm3 a s max. rychlostí 170 km/h.
 
 

Chtěl bych článek zakončit optimisticky, ale nějak mě nic nenapadá. Či vlastně ano. Ať už jsou pohnutky k měření rychlosti více či méně bohulibé, nikdo mi z hlavy nevytluče, že na prvním místě jde o setsakramentsky lukrativní kšeft. Počínaje výběrovým řízením na nákup lehce zdůvodnitelné techniky a konče šustěním bankovek v penězovodech obecních či městských pokladen. Střed jsem vynechal kvůli neproniknutelné tmě.


JAKO 22.05.2010

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
372x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:58
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!