Týden neklidu – reloaded

Featured Image

Začnu tentokrát trochu osobně. Všem těm moudrým diskutérům, kteří mi neopomněli připomenout studium mé dcery na Fakultě humanitních studií můžu s hrdostí sdělit, že tato byla úspěšně dokončena a moje ratolest v současnosti pokračuje v souběžném studiu na dvou vysokých školách, z nichž jednu platím dílem já, dílem ona sama. Obor dálkovýchodní studia, pro která získala základy (včetně mluvené a psané čínštiny) právě na oné pohrdané Fakultě humanitních studií.

Vědí-li pak mudrcové přispívající do diskusí, v čem tato studia spočívají? Historie politická, kulturní a filosofická. Historické  a současný model ekonomický. Národní psychologie vyplývající z historického vývoje. Strategické vztahy a zájmy jednotlivých mocností v regionu.  Dálkovýchodní jazyky. Skutečně vám to připadá v očekávaném „století Asie“ a při hospodářském i politickém postavení takových mocností jako Čína, Japonsko a další tak nicotné? A netrpíte tak trochu evropskou středo-světo- pupkovností ?  Středo-světo- pupkovností hospodářsky se potácející  Evropy, rychle ztrácející na svém významu? A nezdá se vám čistě náhodou, že pokud chceme velice tvrdé asijské konkurenci čelit, musíme o ní mít maximum vědomostí?

Navíc, svá rozhodnutí co studovat činila dcerka jako plnoletý racionální a svéprávný jedinec, oprávněný volič do Evropského parlamentu, ve střízlivém stavu a při plném vědomí toho, že následky svých rozhodnutí si ponese sama. Na studium a výdaje si přivydělává. V létě záchranařením v lanovém parku (nutno získat kvalifikaci pro práci ve výškách) a po tom, co si spočítala veškeré modřiny a boule  získané při tréningu Kung-fu (také jako trenér) usoudila, že by nebylo od věci udělat si masérský kurz. Chcete vědět ještě něco, rádoby vtipálkové?

O tom, že se všichni výborně baví a tleskají D-FENSovým článkům na téma zmrdi&vohnouti, ale  v okamžiku, kdy se někdo v reálu s vohnoutem skutečně utká  stojí sympatie čtenářstva téměř jednohlasně na vohnoutově straně, o tom lépe nemluvit. Typická reakce českých ovcí a poněkud deprimující konstatování. Řada lidí smysl těchto (i jiných) článků naprosto nepochopila. Tohle  není(!) Dikobraz, přátelé!

Jó, to se to takovému národu vládne!

Ale vraťme se k vysokoškolským studiím. Výše uvedeným jsem chtěl říci asi následující. Na každé škole lze získat prakticky uplatnitelné vědomosti. Záleží toliko na racionalitě toho, kdo si studované předměty vybírá a není veden toliko motivací státi se Bc., Mgr., popřípadě Ing. JUDr. a tak dále za každou cenu, bez jakéhokoliv vnitřního zájmu o studovaný obor a bez úvah o svém následném uplatnění.

Obávám se, že v mnoha případech tomu přesně tak je a navíc je to téměř oficiální přístup té slavné EU.  Cituji odtud:

Lisabonská smlouva dala Evropské radě mandát „určovat směry hospodářské politiky“ členských států. Evropská rada se této pravomoci plně chopila 17. června 2010, kdy přijala „Strategii Evropa 2020“. Podle tohoto plánu má Evropská unie mít do roku 2020 (mimo jiné) mezi mladými lidmi 40 % absolventů vysoké školy. Jak se praví v rozhodnutí Evropské rady, „Členské státy MUSÍ na své úrovni tyto priority implementovat.“

Nesmyslný cíl

Nejprve si řekněme, že tento cíl je zcela nesmyslný. Cíl vychází z naprostého nepochopení ekonomie. Evropští politici si ve statistikách všimli, že lidé s vysokoškolským vzděláním mají v průměru vyšší platy a nižší nezaměstnanost než lidé bez vysokoškolského vzdělání. Z toho mylně vyvodili, že zajistí lidem vyšší příjmy a nižší nezaměstnanost, když zařídí, aby jich více mělo vystudovanou vysokou školu.

Proč je to mylné? Je to, jako kdybychom si všimli, že Karel Gott má vysoký příjem a vláda by se rozhodla, že napne všechny síly, aby 40 % lidí bylo zpěvákem. Schopnost dobře zpívat je nadání, které nemá každý. Také není potřeba mít tolik zpěváků. Stejné je to se schopností naučit se a uplatňovat vysokoškolské znalosti. …..I kdyby se nějakým zázrakem 40 % naučilo vysokoškolskou látku, nebudou ji moci uplatnit. Lidé stále budou potřebovat zámečníky, kuchaře, řidiče, prodavače a další profese, k jejichž vykonávání by byla naučená látka nadbytečná a neužitečná…..

Takže  budeme mít  rozhodnutím činovníků EU 40% vysokoškolských vzdělanců. Na základě jakých absolventských prací jsou (také) dotyčné tituly získávány, na to upozorňoval na svých stránkách již jistý pan Macek zde.

Cituji některá témata:

Publikum soap opery Ordinace v růžové zahradě a jeho genderová vztahování se: etnografická studie

Disertační práce se zabývá genderovým vztahováním se publika české soap opery Ordinace v růžové zahradě (Surgery in the Rose Garden) k zobrazeným postavám, jejich charakterům a jednáním v souvislosti s vlastním vnímáním a produkováním genderu. Vychází z paradigmatu interpretativní sociologie (interpretative sociology) a využívá metod etnografického přístupu k genderu (West a Zimmerman 1987, česky 2008; Goffman 1989; Kessler and McKenna 1978). Teoreticky se opírá o genderové teorie publik tzv. ženských žánrů

Tělesné sebepojetí sportovních tanečníků

Anotace: Platilová, Lenka: Tělesné sebepojetí sportovních tanečníků, bakalářská práce Brno, MU 2006, 81 s. Cílem práce bylo zmapovat tělesné sebepojetí tanečníků sportovního tance, s přihlédnutím k vlivům, které na ně působí. V diskuzi je získaný popis tělesného sebepojetí konfrontován s výsledky výzkumů, které se zabývají souvislostí tělesného sebepojetí, genderu a sportu.

Osobnost papouška šedého (Psittacus erithacus) a její stabilita v čase

Tématem mé práce je osobnost papoušků šedých a její stabilita v čase a prostředí. Termín osobnost se běžně používá pouze v psychologii člověka a jeho použití u ostatních živočišných druhů je zatím stále předmětem diskuzí. Biologie tento pojem spíše opomíjí, více než na pátrání po osobnosti se soustředí na charakteristiku druhu či populace. Pro individuální projevy chování jedinců daného druhu nemá biologie jednotné pojmy ani metody, proto lze jednotlivé studie jen těžko srovnávat a ověřovat validitu získaných výsledků. Termín personalita je tudíž u zvířat stále předmětem sporů a vědci spíše sahají po tzv. zástupných termínech, jako behaviorální syndrom či behaviorální profil. Přesto lze říci, že výzkumů zabývajících se individualitou jedinců v rámci druhu stále přibývá a pokud se podaří sjednotit terminologii a metody jednotlivých etologických skupin, mohlo by se v budoucnu podařit prokázat to, co většina chovatelů ví už dávno: že navzdory tomu, jak to pojmenujeme, je i v rámci druhu každé zvíře odlišné, má svou vlastní individualitu.

Ani já jsem nebyl ochoten tomuhle věřit. Veden jsa starým dobrým „důvěřuj ale prověřuj“ jsem tak učinil. Ke své hrůze jsem zjistil, že nejen, že uvedené se zakládá na pravdě, ale že se najde větší počet podobných hrůz na jejichž základě lze získat akademický titul.

Opět cituji:

Motivace restauratérů k pomoci lidem bez domova

Percepce prevence syndromu vyhoření u pracovníků s lidmi s poruchou příjmu potravy

Odhalená intimita: Flirt dance v České republice

Obecní koordinátor celoživotního vzdělávání jako aktér rozvoje obce.

Život v rytmu tance: Participační a observační dokumentární portrét

Welfare kožešinových zvířat v České republice

Zvládání psychospirituální krize v kontextu odborných služeb i mimo ně v prostředí České republiky

And last but not least:

Reprezentace maskulinit v českých mužských stylotvorných časopisech

Panenství jako sociálně a kulturně podmíněný fenomén

A tak se spolu s pány  Mackem a Machem ptám. Bože můj, čím se budou živit všichni tito Bc. ?

S pozdravem levičácký intelektuál do domu, hůl do ruky


Váš Katoda
5.3.2012

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
96x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:55
D-FENS © 2017