Takhle rozjetý abstinenty jsme tu ještě neměli

Featured Image

Aneb pojďme se opít do centra Prahy minerální vodou…

V Praze už se na ulicích nesmí chlastat. Skoro jako f júesej. Ale v Praze ani z lahve ukryté v papírovém sáčku. Městská policie, hrdý následník PSVB, nosí alkotestery a měří, zda nemáte v lahvi od minerálky Stoličnou nebo v krabici od multivitamínového džusu z Tesca Chateauneuf du Pape. Opatření je příkladem toho, jak se původně dobrá myšlenka (řešit problém s ožralými somráky v parcích, ulicích a na náměstích) zvrhla v příšernost. Pokutu můžete dostat i za to, že si v obchodě za horkého letního dne koupíte plechovku Plzně a tuto si cestou, s cílem se občerstvit, otevřete. Opilí somráci se ale v centru vyskytují dál. Opět jsme se vzdali svobody ve prospěch imaginárního bezpečí – a opět jsme touto výměnou nic nezískali, pouze ztratili. Jako ostatně vždy, když se o takovou výměnu pokusíme.

Každopádně Stadtpolizei má novou zábavu. Po měření rychlosti může buzerovat občany za další, tentokrát ještě větší, nesmysl. Ponechme stranou právní stránku skutku samotného (LZPS, tedy zákon č. 2/1993 Sb., čl. 4 odst 1. jasně říká, že povinnosti může stanovit jedině zákon a taktéž v odst. 2 jednoznačně definuje, že meze základních práv a svobod mohou být omezeny toliko zákonem, co je přestupek, opět může stanovit jedině zákon, vizte zákon č. 200/1990 Sb. § 2 odst 1, který říká, že Přestupkem je zaviněné jednání,které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin, je tedy jasné, že v případě, že takové jednání zakazuje obecní vyhláška, nelze hovořit o přestupku ani náhodou) a zaměřme se na stránku praktickou, tedy dokazování a vymáhání „práva“. Skutek popíjení alkoholu na veřejném prostranství je nezbytné pachateli prokázat, to znamená, že musí být prokázáno jednak to, že skutek se skutečně stal na veřejném prostranství (doloží strážníci svou výpovědí), že se jednalo o popíjení (čichat alkohol, případně si s ním pouze vyplachovat ústa, vyhláška nezakazuje, stejně jako jeho pojídání, konsumace alkoholu ve formě koňakových špiček či rumových pralinek také nemůže být považována za konsumaci pitím) a v neposlední řadě také to, že látka, která byla konsumována, obsahovala alkohol v množství větším, než malém, což MP prokazuje přiložením alkotesteru ke konsumované látce. A v tom je první problém — k tomu, aby MP mohla posoudit, že jste spáchal(a) přestupek, je nezbytné jí dotyčnou konsumovanou látku (tedy důkaz) vydat. Tuto povinnost však žádný zákon nestanovuje, dokonce mám za to, že existuje judikát (přítomní právníci mne zajisté doplní, hledat se mi ho nechce), který dovozuje možnost odepřít vydání důkazu proti sobě obdobně, jako můžete odepřít proti sobě před správním orgánem nebo soudem vypovídat.

Strážník se pochopitelně může alkoholického nápoje pokusit zmocnit násilím, k něčemu takovému jej však §17 zákona č. 553/1991 Sb. neopravňuje:
Oprávnění odejmout věc
1) strážník je oprávněn po předchozí marné výzvě k vydání věci tuto věc odejmout, jestliže lze mít důvodně za to, že v řízení o přestupku může být vysloveno její propadnutí nebo může být zabrána.
2) Nelze odejmout věc, jejíž hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku.
3) O odnětí věci sepíše strážník úřední záznam a osobě, jíž byla věc odňata, vystaví potvrzení o odnětí věci; odňatou věc předá strážník orgánu, který je příslušný o přestupku rozhodnout.

Za popíjení na veřejnosti městská vyhláška ukládá peněžitý trest, nikoli však propadnutí věci, odst. 1 tedy nemůže být uplatněn. Odejme-li Vám tedy strážník za účelem změření věc násilím, jedná nad rámec zákonného zmocnění a dopustí se tak trestného činu „zneužití pravomoci veřejného činitele“ podle §158 odst. 1 písm. a) tr.z., nota bene důkaz získaný nelegálním způsobem nelze při případném správním či soudním řízení vzít v úvahu.

Co s tím? Další protestní akce!

Ano, správně, zase někoho naštveme. Tentokrát znechutíme pražským obecním pohůnkům jejich „hodnotnou“ a „společensky prospěšnou“ práci. K tomu budeme potřebovat lahev či plechovku od piva, vína nebo něčeho tvrdého, ideálně identické barvy, jako má voda (vodka, světlý kubánský rum apod.) Tuto dobře vymyjeme, aby v ní zbylo pouze stopové množství alkoholu, naplníme minerální vodou či jiným nealkoholickým nápojem dle libosti a vyrazíme do ulic. Dobré je činit tak v menších skupinkách, za účelem možnosti vzájemného svědectví, dokumentace případné nezákonné (viz výše) činnosti strážníků apod. Vhodnou výbavou jsou diktafony, fotoaparáty, kamery apod. Vybereme si nějaké zvláště profláklé místo, kde se příslušníci MP rádi specialisují na chlastbuzeraci a tam budiž zahájeno popíjení nealkoholického nápoje. Dá se očekávat že MP záhy přijde a začne „konat“. Pochopitelně nápoj strážníkovi nevydávejte s odkazem na §17 (doporučuji se jej slovo od slova naučit nebo si jej vytisknout a vzít s sebou) zákona o obecní policii č. 553/1991 Sb., od strážníka se samozřejmě dá očekávat nějaký „kreativní výklad“ tohoto zákona, případně též citace paragrafů ve fiktivním znění apod. Toto doporučuji zdokumentovat a poslat jak ředitelství MP, tak také na Ministerstvo vnitra, které nad MP vykonává dozor a provádí každé dva roky přezkoušení jednotlivých obecních pohůnků, s poukazem na tristní stav, kdy strážníci neznají ani znění zákona, který je základem jejich práce. Vzhledem ke komunikačním schopnostem, sociálním dovednostem a mentální vyspělosti jednotlivých pražských městských strážníků, mezi nimiž se najdou i opravdové výstavní exempláře, se je možné dočkat opravdu zajímavých výsledků, které pak budou ideálním materiálem pro různé sociologické studie a kromě si u toho užijete i spoustu zábavy.

Co: Popíjení nealko nápojů z obalů od alkoholických nápojů.
Kdy: V průběhu léta.
Proč: Protože takové zákazy neplní svůj účel a otravují život nejen vágusům, ale i všem ostatním.
Cíl: Poukázat na nesmyslnost vyhlášky a strážníkům městské policie dát najevo zbytečnost a neúčelnost jejich práce a tím jim jejich „práci“ znechutit.

12345 (10x hodnoceno, průměr: 1,00 z 5)
994x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:02
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!