Píše mi „compliance officer“.

Featured Image

Článek dílem nudný, dílem recyklovaný.

Tak jsme pojedli salát a rybu, poveselili se na Silvestra a popřáli jsme si navzájem šťastný a úspěšný rok 2010.  Televize nás zahrnuly hromadou vysoce duchovní reklamy a TV Barrandov nás navíc oblažila záplavou vysoce optimistických sraček natočených v padesátých létech minulého století takového kalibru, že se je neodvážila vysílat ani byvší komunistická Československá televize před rokem 1989.

V mém případě byl vstup do nového roku přímo velkolepý. Nasrán jsem totiž byl již prvního ledna dopoledne a postaral se o to náš demokratický parlament .

Obdrželi jsme totiž já i moje životní družka dopis od Československé obchodní banky, která spravuje naše důchodové připojištění.  Dotyčné připojištění reprezentuje měsíčně 500Kč (19,23€), které hradím sám, stát mi dokonce na toto připojištění přispívá částkou 150Kč (5.76€) a zaměstnavatel u kterého pracuji již čtyřicet let částkou reprezentující 3 procenta mojí základní mzdy.

Manželčina situace je totožná.

Českoslovenká obchodní banka nám tímto oznámila, abychom se dostavili k prokádrování našich osob z důvodů podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Nevěříte? Čtěte dál!

Po otevření shora uvedeného dopisu jsem se dověděl následující, cituji: „…ČSOB Penzijní fond Stabilita….bla, bla, bla.…přijal ve prospěch Vašeho penzijního připojištění jednorázový vklad, který vyjádřený v EURECH činí více než 2 500 EUR (65 000Kč, poznámka autora), případně úhrn plateb připsaných na Vaše penzijní připojištění od počátku tohoto roku je vyšší než 1 000 EUR (26 000Kč, to jest 2 167 Kč měsíčně poznámka autora)…“

Konec první části citátu.

Kontrolní otázka. Připadalo by vám na místě kontrolního orgánu podezřelejší, kdyby někdo uložil jednorázově částku odpovídající 2 500 EURO, tedy 65 000 Kč, nebo na tentýž účet ukládal v průběhu roku  částky dosahující nebo přesahující v úhrnu  hodnotu 1 000 EURO, tedy 26 000 Kč , tedy cca 2 167 Kč měsíčně? Odpověď je myslím nasnadě i když ani jednorázová částka 65 000Kč není v současných finančních poměrech nijak výjimečná.

Tak byste ale patrně uvažovali vy, nebo já. Nikoliv však sbor (námi) volených zástupců lidu, jejichž sedánky ve Sněmovní ulici silně připomínají D-FENSovo tlučení prázdných kokosáků o sebe, se zcela zákonitým výstupem píčovin.  Ano, tušíte správně. Pro zástupce lidu je podezřelejší někdo, kdo si na stáří ukládá 2 167Kč,  měsíčně, což je jen o něco málo více než čtvrtina zákonem stanovené minimální měsíční mzdy (8 000Kč), nebo necelých 11%  z průměrné měsíční mzdy (23 542Kč), při čemž, jak výše uvedeno za vás 150Kč uhradí stát a zaměstnavatel přispěje třemi procenty vašeho základního platu.

Tedy teoreticky, protože podle pravidel fondu „Stabilita“ spoříte maximálně 500Kč  + 150Kč státního příspěvku a úhrnná výsledná částka je plně závislá na tom, jaký obnos  reprezentují ona 3 procenta ze základního platu, kterými přispívá váš zaměstnavatel.

Současně se však  při svém zajišťování na stáří  (dotyčnými pěti stovkami českými) stáváte pro pány posrance automaticky podezřelým jednak z praní špinavých peněz a jednak z podpory terorismu. Zase nevěříte?

Opět cituji z obdrženého dopisu: „….Proto zde vzniká určitá povinnost stanovená §13. odst.2, písm.a) zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon“), a to jak penzijnímu fondu jako finanční instituci a povinné osobě  identifikovat účastníka penzijního připojištění způsobem zákonem předepsaným, tak i Vám jako účastníkovi penzijního připojištění podrobit se takové identifikaci…“

Konec druhé části citátu.

Taky vás napadá přirozená otázka jaký je pravý smysl této „identifikace“, když dotyčné připojištění jste sjednali na základě řádné smlouvy (po předložení příslušných osobních dokladů) a do fondu vám přispívá stát sám a dál váš zaměstnavatel, pro kterého pracujete požehnaných čtyřicet let, tedy po drtivou část svého produktivního věku?  Identifikován tedy jste  více než dostatečně. Tedy alespoň podle mého názoru.

Ten zákon 253/2008 jsem si bryskně našel. Naleznete ho zde. Jmenuje se skutečně „Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“ a znění shora uvedených paragrafů a odstavců je přesné.  Pro pány ze Sněmovní co potenciální penzista, to zločinec a terorista. Velmi optimistický názor vycházející patrně z pořekadla „podle sebe soudím tebe“.

Celý tenhle duševní potrat pánů posranců se zdá být takovou kravinou, že vás možná, stejně jako mne napadlo, zda vítr nevane odněkud odjinud, jmenovitě ze strany, kde leží hlavní město Belgie. Zejména když se tento buzerační elaborát v poznámkách pod čarou hned na první straně odvolává na „Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005“. Aha, a  jsme doma, vykřiknete vítězně stejně jako já!  Ale jen pomalu! Tuhle „Směrnici“ naleznete zde.

Smyslem opatření EU je zjevně definovat finanční hranici, nad níž by jakákoliv transakce neměla být anonymní. K přečtení doporučuji zejména Článek 7, odrážka b), která tuto hranici definuje. Cituji:

„Instituce a osoby, na které se tato směrnice vztahuje, uplatňují
hloubkovou kontrolu klienta při:
a) bla…. bla….. bla
b) provádění příležitostných transakcí ve výši 15 000 EUR  nebo více, ať již je transakce prováděna jako jediná operace nebo jako několik operací, které se zdají být spojené;“

Konec citátu.

Ano, čtete správně. Podle směrnice EU je hranicí anonymity částka 15 000€  (390 000Kč) a to jak v případě jednorázové transakce, tak v případě „několika operací, které se zdají být spojené“. Může mi tedy  kdokoliv vysvětlit, proč je tato hranice v tomto Absurdistánu šestkrát nižší v případě jednorázové operace a patnáctkrát nižší v případě „operací, které se zdají být spojené“, tedy v případě dlouhodobého cílevědomého střádání, které je patrně případem většiny z nás?  A proč vlastně je tím nepodezřelejším individuem někdo, kdo si (na přímé výzvy vrcholných státních představitelů) střádá na penzi?

Odpověď je opět nasnadě. Zákon byl záměrně vytvořen proto, aby bylo možno buzerovat  a nasrat co možná největší počet ovčanů a aby si tito zvykli na to, že jsou pouhými daňovými nevolníky, se kterými si úřední šiml může dělat co libo a kdy libo. Už jen čekám na uzákonění práva první noci pro dotyčného šimla.

Výmluvy na legislativu EU nejsou tedy v tomto případě na místě. Náš slavný posranecký sbor se za legislativu EU  pouze schovává.

V tomto skeptickém názoru mne utvrzuje i znění  odrážky a) Článku 8, dotyčné Směrnice EU.

1. Hloubková kontrola klienta zahrnuje:
a) zjištění a ověření totožnosti klienta na základě dokumentů, údajů nebo informací získaných ze spolehlivého a nezávislého zdroje;

Konec citátu.

Směrnice EU tedy žádnou povinnost pojištěnce dostavit se v uctivém předklonu do vrchnostenské kanceláře nepožaduje. Banka se kterou jsem po předložení osobních dokumentů uzavřel smlouvu, ani zaměstnavatel, pro kterého čtyřicet let pracuji a který mi na pojištění přispívá zřejmě za „spolehlivý a nezávislý zdroj“ považováni nejsou. Smysl? Buzerovat, nasírat, znevolňovat! Nevzniká ve vás rovněž pocit, že je nejvyšší čas k radikální obměně osazenstva ve Sněmovní?

Zdá se vám, že s tím znevolňováním to přeháním a že v mojí situaci byste se na úředního šimla prostě to, jak se to říká slušně?  Šiml začne okamžitě cenit své nechutně rudo-oranžovo- modro-zelené zuby. Dovolte mi další citát z obdrženého dopisu:

„….Bez zákonem předepsané identifikace (Která již de facto i de iure proběhla. Poznámka autora) bychom nemohli provést žádný další úkon ( Rozuměj: Kromě příjmu dalších částek od vás a vašeho zaměstnavatele.), .…..což by ve svém důsledku znamenalo , že bychom nemohli realizovat výplatu jakékoliv dávky penzijního připojištění….“  (sic!)

Jinými slovy, nevolníče, nedostavíš-li se příslušně zalomen před vrchnost, tvoje peníze ti prostě nedáme!

Podepsána „compliance officer“ JUDr. Eva Jeřábková, kterýžto titul doporučuji zařadit do slovníku zmrdského new speaku.  Dal by se přeložit jako „úředník shody“. Čeho s čím, nebo koho s kým, to tedy opravdu nechápu, protože shoda dotyčného zákona s Nařízením EU neexistuje (Q.E.D. výše) a vy jste ke shodě nucen pod vyděračskou pohrůžkou ukradení vašich poctivě vydělaných prostředků. Takže o shodě vás a tohoto zlodějského státu rovněž nelze mluvit.

Lepším překladem se tedy jeví „úředník poddajnosti“. Samozřejmě tvojí, ovčane!

A to vše v zemi, kde se denně rozkrádají miliardy, kde členové vládních stran provozují bordely. Kde na mejdanu  vládní strany jeden takový sociálně cítící provozovatel bordelu (takto emeritní donašeč StB/VKR)  prostřílí neméně sociálně cítícího kolotočáře (takto velkého kámoše s ruskými zločinci, jehož vyšetřování zastavil jeden z předchozích předsedů téže strany).

Kde je jednomu monumentálnímu podvodníkovi a zloději umožněno zdejchnout se oknem od hajzlíku a dalšímu zloději a emeritnímu vekslákovi jménem Pitr je velkoryse  řečeno:  „Běž jsi volný, máš lidská práva“ , ačkoliv je i tomu největšímu prosťáčkovi jasné, že do tří dnů je v prachu, což se také okamžitě stalo.

V zemi, kde jeden sociálně cítící předseda vlády, druhdy nejoblíbenější politik  tohoto národa, odejde z funkce napakován o několik set milionů , obtížen akademickým titulem z jisté krajně podezřelé univerzity a manželkou – ex kelnerkou, takto dobrou přítelkyní známé pražské bordel-mamá.

Ve státě, kde je na základě korupce kilometr dálnice několikrát dražší než v sousedních státech pár kilometrů na jih a západ od nás.

V zemi, kde páni posranci získávají za mírný bakšiš akademické tituly za ob řádku opsané disertační práce.

Ve státě, kde se jedna velká intelektuálka nestydí opisovat články z těchto stránek a je navíc tak blbá, že si nevšimne kolik lidí tyto články čte, takže její intelektuální zlodějna musí zákonitě prasknout a tak dále, a tak dále. Mám snad pokračovat?

Když se ovšem jedná o běžného ovčana je situace jiná. Hele, poctivej člověk! Hrrr na něj, na svini! Ten se bránit nebude! Teď mu předvedeme, že peníze do nás z jeho daní investované k něčemu jsou.

S pozdravem levicový intelektuál do domu, hůl do ruky


Váš Katoda
06.01.2010

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
252x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:59
D-FENS © 2017