Jablonec – je konec

Featured Image

Mám pro některé z vás dárek. Moc vás asi nebude, ale přesto se vyplatí číst. Počet možných obdarovaných není shora omezen.

Mám takový podivný koníček. Chodím rád na úřady. Správní orgány, abych byl přesný. To máte tak. Policista či strážník se domnívá, že vidí jednání, které mu nápadně připomíná přestupek popsaný v zákoně 200/1990 Sb. o přestupcích, vstoupí v komunikaci s řidičem a snaží se jej přesvědčit o svém po hříchu jednostranném pohledu na věc. Pravda je taková, že ani policista ani řidič vlastně neví, zda je skutečně jednání přestupkem ve smyslu zákona se všemi jeho aspekty a podmínkami a nemají prostředky na místě posoudit veškeré souvislosti.

Řidič tedy policistovi / strážníkovi nic nevyvrací ani nepotvrzuje, vlastně udělá úplně nejlépe, když neřekne vůbec nic. Není k tomu jakkoli povinován. Předá doklady a požádá o projednání ve správním řízení. Pokud je mu žinantní mlčet, může opakovat větu: „Nechci se k ničemu vyjadřovat, vše, co chci uvést, uvedu ve správním řízení.“ Policista či strážník to sepíšou, řidič nic nepodepíše, protože nemusí, prostor pro svědeckou výpověď pečlivě proškrtne, co kdyby náhodou byl někdo kreativní, že, neumím si představit, že by… ehm… ale co kdyby, že… Zkrátka tím to končí a řidič trpělivě očekává oficiální přípis od správního orgánu ve své datové či fyzické schránce.

Idealisté mezi vámi se možná domnívají, že se dostaví na úřad, tak nějak lidsky to úřední osobě vysvětlí, nestranná úřední osoba pečlivě posoudí veškeré aspekty případu, zhodnotí důkazy jednotlivě i ve vzájemné souvislosti a pak spravedlivě rozhodne. Za svůj nevysoký plat leží úřední osoba po nocích v knihách, studuje případy a právní řád a trápí se, aby neublížila. Vše pro § 50 odst. 3 zák. 500/2004 Sb. správní řád, který praví: „Správní orgán je povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu. V řízení, v němž má být z moci úřední uložena povinnost, je správní orgán povinen i bez návrhu zjistit všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být povinnost uložena.“

Praktici mezi vámi jistě tuší, že taková namahavá činnost vyžaduje nezměrné úsilí a úřední osoba na to nemusí stačit, je zavalena spisy a nadřízení požadují výkonnost! Je tu ale záchrana. Aby se zabránilo chybám, našli se mezi občany této země nadšení dobrovolníci, kteří přichází, zplnomocněni obviněným, úředníkovi či úřednici podat pomocnou ruku. Ve svém volném čase a z čisté touhy po pravdě jako nejvyšší hodnotě převezmou kompletní spisovou dokumentaci, uvaří si kafe a sednou ke Googlu, otevřou zákony, judikáty, prováděcí předpisy a stanoviska ministerstev a studují. Pečlivě, list po listu, tvrzení po tvrzení. Altruisticky úřední osobě nabídnou sdílení váhy břemene případu a pomáhají v bohulibé snaze neučinit chybu a najít všechny aspekty případu, které jsou pro spravedlivý a zákonný verdikt rozhodné.

A tak se mi dostal na stůl případ, kdy hlídka Městské policie Jablonec nad Nisou dne 28.7. 2016 změřila vozidlu rychlost vyšší nežli rychlost povolenou. Jak jistě víte, Městská policie smí měřit jen za podmínek a na místě, které stanoví Policie ČR. Praví tak § 79a zák. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích: „Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává výhradně na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií.“ V praxi si MP a PČR dohodnou písemně, jak to bude fungovat a MP následně koná a musí i ustanovení v těchto dokumentech dodržovat. I stalo se, že v dokumentu č.j.: KRPL-113484/ČJ-2015-180406-13 zazněla tato věta: „V rámci koordinace činnosti DI PČR a MP žádáme o provádění měření předem informovat DI Policie ČR Jablonec nad Nisou vždy do 8.00 hod, tel. 9xx4xx2xx(2xx) nebo mob. 6xx3xx3xx.“ (Čísla jsem si dovolil cenzurovat.)

Nebudu zde popisovat celou peripetii, pro účely tohoto článku je podstatné, že tato součinnost průkazně dne 28.7. 2016 (a mimochodem ani 27.7. 2016) neproběhla. A to je ten dárek. Napadlo mě, že je možné, že má ještě někdo v běhu živý případ měření MP v Jablonci z těchto dvou dnů a možná netuší, že taková absence součinnosti znamená, že měření po celé oba dva dny neprobíhalo v souladu se zákonem. A tudíž není-li dalších důkazů, případ či případy tím končí. A kdo ví, třeba po dobu platnosti výše zmíněného dokumentu bylo takových dní více, kdy se na komunikaci zapomnělo nebo neproběhla korektně, ale o těchto dvou dnech to vím jistě. Myslím, že i pro obnovu řízení podle § 100 zák. 500/2004 Sb. správní řád by to mohlo stačit. Pokud jste se přiznali na místě a řešilo se to blokově, mám pro vás špatnou zprávu. Pro vás ten dárek není způsobilý, ale můžete si vzít poučení pro příště.

Kdyby se o tématu někdo toužil dozvědět více, nelze vyloučit, že na adrese chciztohoven@post.cz by mohl někdo odpovědět.


20.3.2017 Jan Gutbayer


Související články:


12345 (174x hodnoceno, průměr: 1,18 z 5)
15 204x přečteno
Updatováno: 20.3.2017 — 21:31
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!