Botička na Defenderovi (plyyyn!)

Featured Image

Sděluji, že poučení jsem rozuměl. Práva nevypovídat nevyužiji. Dne 25.4. jsem řídil vozidlo Land Rover Defender bílé barvy a zaparkoval vozidlo před domem Divadelní 5, Praha 2.

 

(Zdroj)

Správnímu orgánu v této věci sděluji následující:

Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. V tomto případě nebyla splněna podmínka nezákonnosti jednání, viz dále.

Zákon č. 361/2000 Sb, dále jen ZPPK

§ 4 Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen c) řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace.

§62 (5) Prováděcí právní předpis stanoví význam, užití, provedení a tvary dopravních značek a jejich symbolů.

§ 125 c,  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích f) při řízení vozidla 11. neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě,
 

Vyhláška ministerstva dopravy č. 30/2001 Sb., dále jen Vyhláška, § 12 – Informativní značky provozní, odst. (1)

 l) „Parkoviště“ (č. IP 11a až č. IP 11g), které označují místo, kde je dovoleno zastavení a stání; symboly ve spodní části značek č. IP 11b až č. IP 11g, které mohou být obráceny, vyznačují stanovené způsoby stání na parkovišti; tyto symboly mohou být vyznačeny i na dodatkové tabulce; poloha vozidla při kolmém nebo šikmém stání musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo na dodatkové tabulce; na místech, kde je dovoleno stání na chodníku, nesmí zastavit ani stát vozidlo o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný;4) značky č. IP 11a až č. IP 11c, č. IP 11f až č. IP 12, č. IP 13b a č. IP 13c ukončují platnost značek č. B 28 a č. B 29,

m) „Vyhrazené parkoviště“ (č. IP 12); údaje o tom, pro koho je parkoviště vyhrazeno, například název organizace, státní poznávací značka, symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku11), a popřípadě v jaké době, jsou uvedeny na dodatkové tabulce; tyto údaje mohou být uvedeny i na značce místo nápisu, například „RÉSERVÉ“, „TAXI“, „BUS“; mimo dobu, po kterou je parkoviště vyhrazeno, smějí na takto označeném místě zastavit a stát i řidiči jiných vozidel, pokud to není jinak zakázáno; případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách č. IP 11b až č. IP 11g; značka č. IP 12, kde je uveden symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku11), označující parkoviště vyhrazené podle zvláštního předpisu6a), je vždy doplněna vodorovnou dopravní značkou „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“ (č. V 10f); značka ukončuje platnost značek č. B 28 a č. B 29,

Z uvedeného vyplývá:

1. Jen takové dopravní zařízení je dopravní značkou, které odpovídá vyobrazení ve Vyhlášce. Vyhláška nestanoví možnost kombinovat značky IP 11a-g s údajem o tom, pro koho je parkovací místo rezervované, tedy například se symbolem osoby na vozíku. V tom případě je nutné použít značku IP 12 „Vyhrazené parkoviště“.

Zákon neukládá řidiči povinnost dovozovat, z jakých úvah vycházel silniční správní orgán při stanovování místní úpravy provozu pomocí ve Vyhlášce nevyobrazeného, neuvedeného a tudíž neplatného dopravního značení. Oproti tomu je silniční správní orgán oprávněn jednat pouze v rámci zákona (princip legality), přičemž účastník provozu na komunikacích spravovaných silničním správním orgánem oprávněně vychází z toho, že dopravní značení je provedeno správně, a pokud tomu tak není, jediným možným závěrem je, že se nejedná o dopravní značku.

2. § 125c ZPPK v pís. f), odrážce 11 hovoří explicitně o vyhrazeném parkovišti, což předpokládá pouze použití značky IP 12.

3. I kdybych připustil, že dopravní zařízení složené z dopravní značky IP 11, symbolu osoby na vozíku a dodatkové tabulky s textem „2 vozidla“ je obsahově víceméně shodné se značkou IP 12a a proto ji lze považovat za značku IP 12a, není splněna podmínka vyžadující, aby značka IP 12a  byla doplněna vodorovnou značkou V 10f, a to vždy.

Vzhledem k tomu, že nebyl porušen žádný zákon, požaduji, aby správní orgán řízení zastavil.

Dodávám, že v zákonné lhůtě bude podána žádost o úhradu cestovních nákladů, které mi vznikly v souvislosti s tímto podáním vysvětlení a která bude podána skrze podatelnu. Jedná se především o cestu z Lanžhota do Prahy, kterou jsem vykonal vozidlem Hummer H2. Dále sděluji, že podám stížnost na strážníky, kteří podle mého názoru porušili zákon o obecní policii. Technický prostředek k zabránění odjezdu byl na mé vozidlo přiložen neoprávněně, protože nedošlo k naplnění žádné z podmínek pro jeho použití uvedených v § 36 zákona o obecní policii. Tyto právní kroky jsem ochoten ještě pečlivě zvážit v případě, že správní orgán řízení ukončí z výše uvedených důvodů.

Dne XX.YY.201Z D-FENder


 
Rozšiřující komentář pro strážníky, dementy a cyklozmrdy

co nepochopili, co tam nahoře píšu.

Jaké máme značky označující parkoviště? Víceméně tyto. Ještě jsou nějaké další, ale ty na nás teď nedopadají.
 

Zdroj: znackyplzen.cz

k bodu 1. Dopravní značka je pouze to, co je vyobrazeno ve vyhlášce jako dopravní značka. Jiné objekty, i když vypadají jako dopravní značka, nejsou dopravní značka. Nelze porušit povinnost jimi uloženou a spáchat přestupek.
 
Čili ta značka vypadala takto

Zdroj: idnes
 

ale měla vypadat asi takto (s nápisem „RESERVÉ“)
 

Zdroj: znackyplzen.cz
 
k bodu 3. I kdybychom se přenesli přes to, že se nejedná o vyhrazené parkoviště a tím pádem se nejedná o jednání označené v zákoně jako přestupek, pořád chybí ještě další věc. Chybí tam vodorovná dopravní značka, tedy namalovaný symbol vozíčku na silnici. To je podstatou tzv. Jágrovy metody a zejména v Praze se to dobře aplikuje. Je to sice ošklivé vůči vozíčkářům, ale pokud jde o boj se správními orgány, jdou ohledy stranou a musí se ničit zásadní zlo.

Ať jsem dělal co jsem dělal, bílé vyobrazení Staatskrippelkáry jsem na silnici nenašel. Není vidět v Gůgl Strassenansicht ani KartenVogelschau, dokonce ani na fotkách, kde ovšem mohlo být zakryto prachem.

Řidič Defenderu může tedy vyzvat strážníky a správní orgán, aby se šli opíchat do prdele. Pokud není blbej, tak to vyhraje. Pokud ho znáte, předejte mu to.

Případně to může ještě vytunit historkou, že šel vozidlo vyzvednout, ale zjistil, že je zajištěné botičkou, přičemž zaznamenal únik plynu. Jako řádný občan dbal povinnosti předcházet škodám, ale v důsledku nezákonného přiložení TPZOV nemohl s vozidlem odjet, odpovědnost za škody tak dopadá i na hlavu strážníků. Ale moc tomu nedávám.


FAMU Talibanu!

Menzel. Jakubisko. Chytilová. Sommerová. Hřebejk. Jarchovský. A v neposlední řadě, Přemek Podlaha. Včera jsem se vážně vyděsil, že vyletěla do luftu FAMU. Ježíšikriste! Teroristé se určitě rozhodli setřást Českou republiku z pomyslného prvního místa v tvorbě nesrozumitelných filmů, které nechápou ani diváci, ani kritici (což jim nebrání v tom, aby je pochválili).

Yes, we can. We can destroy Taliban. Protože některé učebny FAMU jsou nepoužitelné, navrhuji výuku relokovat do prostor Talibanu. Žádná dobrovolnická organizace nemůže ustát takovou nepřetržitou řadu sebezpytných blábolů, rádobyuměleckých dvouminutových detailů na květinu ohýbající se ve větru a laskavého echt českého humoru, na jejímž konci se dozvíme, že jsme všichni křupani, řepáci a patříme do ZOO. Mudžahedín by přestal sledovat oslí porno a pustil si třeba Horem pádem, což je ještě asi o dva řády horší, a do bojových akcí by šel s přesvědčením, že smrti je lepší se nebránit, protože se narodil jako zaprděnej extrémistickej heterák a to je vážně špatně.

Řemeslné know-how Přemka Podlahy by se dalo využít při výrobě IED („.. a dnes nám, vážení diváci, náš dlouhodobý spolupracovník pan Mustafa ukáže, jak se dělá bomba z hrnce“) a vzhledem k bizarnosti Přemkových gadgetů by taková zařízení explodovala předčasně nebo vůbec.

O katedře žurnalistiky ani nemluvím.

Jeden už začal nacvičovat.
 


 
Co bylo v tom baráku?
 
Při pohledu na vyplynovanej domek vás napadne, že má skutečně nadstandardní fízlovací výbavu. Celkem jsem napočítal tři kamery, přičemž dvě jsou toho typu, který často zdobí policejní objekty. Jak jsem vyrozuměl, byly tam nějaké kanceláře. Dnes jsme také mohli absolvovat virtuální procházku po zborceném interiéru a mně tam něco chybí. Představil jsem si, jak by to asi vypadalo, kdyby vyletěla do luftu moje kancelář. Všude by se válely počítače a monitory a papíry a pořadače a takové věci, které jsou v kanclech běžně. Jako by tam někdo přes noc uklidil…


30.04.2013 D-FENS

12345 (3x hodnoceno, průměr: 2,67 z 5)
2 647x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:53

Reklama

D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!